Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ «ΚΑΙΕΙ» ΤΟΥΣ ΠΟΙΜΕΝΕΣ

ποὺ ἐθελοτυφλοῦν, καὶ ἐπιτρέπουν μέρα μὲ τὴ μέρα, ὅλο καὶ περισσότεροι πιστοὶ νὰ ὁδηγοῦνται στὰ ἐνδότερα τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμού!


Τιμὴ ἁγίου καὶ μάρτυρος, εἶναι ἡ μίμηση τῆς ζωῆς του καὶ τῆς διδασκαλίας του.
Κι ὅμως οἱ σύγχρονοι πιστοί, μὲ πρώτους τοὺς ἐπισκόπους, πανηγυρίζουν στοὺς Ναούς, καὶ λιβανίζουν τοὺς Ἁγίους, καὶ ξελαρυγγίζονται ψάλλοντας καὶ ὁμιλώντας γι’ αὐτούς, ἀλλὰ σιωποῦν ἢ πράττουν τὰ ἀντίθετα στὴν ἀντιμετώπιση θεμάτων Πίστεως!
Ἐπειδὴ προέχει τὸ θέμα τῆς ἀντιμετωπίσεως τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, παραθέτουμε κάποια χαρακτηριστικὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ σχετικὲς μελέτες, γιὰ νὰ γνωρίσουν τὴ καθοδηγητικὴ στάση τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὅσοι ἀδελφοί μας ἀγωνιοῦν γιὰ τὴν τηρητέα στάση ἀπέναντι τῶν αἱρετικῶν (καὶ κυρίως τῶν διακινούντων τὸν Οἰκουμενισμὸ Πατριαρχῶν, Ἐπισκόπων καὶ ἀκαδημαϊκῶν θεολόγων), ἀλλὰ οἱ πνευματικοὶ καὶ οἱ Ἐπίσκοποι τοὺς παραπλανοῦν, διδάσκοντας μιὰ ἄλλη ποιμαντικὴ στάση, ποὺ δὲν διδάσκουν οἱ Ἅγιοι καὶ ἡ διαχρονικὴ Εὐαγγελικὴ διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
Δηλαδή, ἀκολουθοῦν ἄλλη, κακόδοξη στάση, στὸ σωτηριολογικὸ αὐτὸ θέμα τῆς ἀντιμετωπίσεως τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!


   Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ ἅγ. Γρηγόριος ὑπερμάχησε τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων ἐναντίον τῶν Βαρλαάμ καί Ἀκινδύνου, οἱ ὁποῖοι προσεπάθησαν νά διαδώσουν στήν Ἀνατολή τίς δυτικές αἱρέσεις περί κτιστῶν ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἐκεῖνος ἐπίσης ὁ ὁποῖος ὑπερμάχησε τοῦ μοναχισμοῦ εἰς τό θέμα τῆς νοερᾶς προσευχῆς, τῆς συγκεντρώσεως τοῦ νοῦ καί τῆς ἀναγωγῆς διά μέσου τῆς καρδιᾶς πρός τόν Θεόν, τά ὁποῖα ὁ Βαρλαάμ προσεπάθησε νά διαστρέψη.
Οἱ ἀγῶνες τοῦ ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ δέν ἐστράφησαν μόνον ἐναντίον τοῦ Βαρλαάμ καί τοῦ Ἀκινδύνου, ἀλλά καί ἐναντίον τοῦ Πατριάρχου Ἰωάννου τοῦ ΙΔ΄ τοῦ ἐπιλεγομένου Καλέκα.  Ὁ Καλέκας, μετά τή Σύνοδο τοῦ 1341, ἡ ὁποία ἐδικαίωσε τίς θέσεις τοῦ ἁγ. Γρηγορίου καί κατεδίκασε τίς αἱρέσεις τοῦ Βαρλαάμ, ἐστράφη ἐναντίον τοῦ ἁγ. Γρηγορίου, τόν ὁποῖο κατώρθωσε μέ διάφορες μηχανορραφίες καί τήν πολιτική ὑποστήριξι νά κλείση στήν φυλακή.
Ὁ Καλέκας ἐξέδωσε ἐγκύκλιον ἐπιστολή μέ τήν ὁποία ἀναθεματίζει τόν ἅγ. Γρηγόριο καί τούς ὁμόφρονάς του. Αὐτή περιεῖχε, μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς:
«Τόν Παλαμᾶν καί τούς ὁμόφρονας αὐτοῦ, ...τολμήσαντας ἀκανονίστως καί ἀκρίτως ἀποκόψαι τό μνημόσυνόν μου, τῷ ἀπό τῆς ζωαρχικῆς καί ἁγίας Τριάδος δεσμῷ καθυποβάλλομεν, καί τῷ ἀναθέματι παραπέμπομεν. Ἡ ὑπογραφή Ἰωάννης ἐλέῳ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ρώμης καί οἰκουμενικός πατριάρχης» (P.G. 150, 863D).
Βλέπουμε λοιπόν ὅτι ὁ ἅγ. Γρηγόριος, λόγῳ τῶν αἱρετικῶν φρονημάτων τοῦ Πατριάρχου Ἰωάννου Καλέκα, διέκοψε τό μνημόσυνό του πρό συνοδικῆς κρίσεως. Αὐτό ἦτο μία ἀπό τίς αἰτίες πού ἐξεδόθη ἐναντίον του ὁ ἀναθεματισμός «...τολμήσαντας ἀκανονίστως καί ἀκρίτως ἀποκόψαι  τό μνημόσυνόν μου...».
Πρέπει νά σημειωθῆ ὅτι, τότε πού  ὁ ἅγιος Γρηγόριος διέκοψε τήν μνημόνευσι τοῦ Πατριάρχου, ὁ Καλέκας δέν εἶχε καταδικασθῆ ἀπό Σύνοδο, ὁ δέ Ἅγιος δέν εἶχε χειροτονηθῆ Ἐπίσκοπος, ἀλλά ἦτο ἁπλός ἱερομόναχος τοῦ ἁγ. Ὄρους. Φαίνεται πώς τήν ἀπόφασι αὐτή τοῦ

Το υπ’ αριθμόν 1 αμάρτημα του Ελληνικού λαού.

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος – το υπ’ αριθμόν 1 αμάρτημα του Ελληνικού λαού.


  ⏩  -Η αποδοχή του δυτικού ορθολογιστικού ουμανισμού (το αμάρτημα αρνήσεως της Εκκλησίας).


  ⏩  -Ο πόλεμος εναντίον της Εκκλησίας από εγκάθετους επισκόπους (δεν είμεθα σε θέση να σας ποιμάνομε, φροντίστε να σωθείτε μόνοι σας).

  ⏩  -Ο πόλεμος εναντίον των Μοναστηριών.

  ⏩  -Οι ολέθριες εθνικές συνέπειες με την απώλεια εδαφών και αιχμαλωσία του λαού.
  -Η δύναμη της μετανοίας και της εν Χριστώ ζωής.


ΜΙΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Μακαριστός Γέροντας π. Αθανάσιος Μυτιληναίος (1927 – 2006)
Απόσπασμα ομιλίας που εκφωνήθηκε στις 25/04 του 1983.

    Κἂν ὁλόκληρος δὲ λαὸς ἁμάρτῃ, οὐ νικᾷ τὴν τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίαν. Ἐμοσχοποίησεν ὁ λαός, καὶ οὐκ ἀπέστη ὁ Θεὸς τῆς φιλανθρωπίας· ἠρνήσαντο οἱ ἄνθρωποι τὸν Θεόν, ἀλλ’ ὁ Θεὸς ἑαυτὸν οὐκ ἠρνήσατο. Οὗτοι οἱ θεοί σου Ἰσραὴλ, εἰρήκασιν· καὶ πάλιν συνήθως ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, σωτὴρ αὐτῶν ἐγένετο. Καὶ οὐ μόνος δ’ ὁ λαὸς ἥμαρτε, ἀλλὰ καὶ Ἀαρὼν ὁ ἀρχιερεύς. Μωϋσῆς γάρ ἐστιν ὁ λέγων, Καὶ ἐπ’ Ἀαρὼν ἐγένετο ὀργὴ Κυρίου· καὶ ἐδεήθην, φησίν, ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ συνεχώρησεν αὐτῷ ὁ Θεός. Εἶτα Μωϋσῆς μὲν αἰτῶν ὑπὲρ ἀρχιερέως ἁμαρτάνοντος, ἐδυσώπει τὸν Κύριον· Ἰησοῦς δὲ ὁ μονογενής, αἰτῶν ὑπὲρ ἡμῶν οὐ δυσωπεῖ τὸν Θεόν; Κἀκεῖνον μὲν διὰ τὸ πταισθὲν οὐκ ἐκώλυσεν ἐλθεῖν εἰς ἀρχιερωσύνην· σὲ δὲ ἐξ ἐθνῶν ἐλθόντα, κεκώλυκεν εἰσελθεῖν εἰς τὴν σωτηρίαν; Μετανόησον, ἄνθρωπε, λοιπὸν καὶ αὐτὸς ὁμοίως, καὶ οὐ κεκώλυταί σοι ἡ χάρις.


    Ακόμη, λέγει, όχι μόνο άτομα αλλά και λαός ολόκληρος ακόμη αν αμαρτήσει και αυτόν ο Θεός μπορεί να τον συγχωρήσει, διότι δεν νικούν την φιλανθρωπία του Θεού οι αμαρτίες ενός ολοκλήρου λαού. Και έχει το παράδειγμα εδώ της μοσχοποιήσεως του Ισραήλ. Πριν προχωρήσω όμως για να δούμε την μοσχοποίηση του Ισραήλ θα ΄θελα να σας έλεγα το εξής.

Το νέο πιστεύω του μητροπολίτη Λαρίσης (αλλά και των άλλων Μητροπολιτών)!!


Ι. Μ. Λαρίσης:


Ἀντιαιρετικό σεμινάριο


Νά, ποιά εἶναι ἐκ τῶν πραγμάτων
ἡ νέα τους πίστη!

Πιστεύω εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Παπικὴν Ἐκκλησίαν, ποὺ ἔχει κι ἄλλες ἑτεροθαλεῖς ἀδελφὲς Ἐκκλησίες.
Πιστεύω  εἰς ἕναν Ὀρθόδοξον Θεὸν Πατέρα, καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, καὶ προσέτι εἰς ἕτερον ἑτερόδοξον Θεὸν Υἱόν, καὶ ἕτερον Ἅγιον Πνεῦμα ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορευόμενον.
Τηρῶ αὐστηρὰ τὶς Ἐντολὲς τῶν νέο-Πατέρων μας Οἰκουμενιστῶν (Βαρθολομαίου Ἀρχοντώνη, Ἰωάννη Ζηζιούλα καὶ λοιπῶν ἐπιφανῶν Οἰκουμενιστῶν), εἴτε πιστεύω στὶς δοξασίες τους, εἴτε δὲν πιστεύω, διότι -ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει-, ἂν δηλαδὴ τολμήσω νὰ τοὺς καταγγείλω ὡς Οἰκουμενιστές, θὰ ὑποστῶ προπηλακισμοὺς καὶ διώξεις καί, κυρίως, θὰ χάσω τὸ θρόνο μου, ποὺ ἀπόκτησα μὲ τὸ αἷμα τῶν Λαρισαίων καὶ τὶς φρικτὲς βλαστήμιες τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ!
Πιστεύω καὶ διεξάγω ἀντιαιρετικὸ ἔργο, διὰ τοῦ ὁποίου καταγγέλλω ὄχι –πρὸς Θεοῦ, τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ τὸν Παπισμό–, ἀλλὰ μόνο τὶς "νεοφανεῖς αἱρέσεις" καὶ τὶς διάφορες «σέκτες»! Μόνο αὐτῶν ἡ παρουσία ἀνάμεσά μας (κι ὄχι τῶν Οἰκουμενιστῶν, ὅπως διαδίδουν οἱ ἀποτειχισμένοι) δύνανται «να οδηγήσουν αθώες ή πονεμένες ψυχές στην απώλεια, την πλάνη και την βεβαία καταστροφή».
Πιστεύω ἀκραδάντως ὅτι ἕνας τέτοιος ἀντιαιρετικὸς ἀγώνας, δὲν πρόκειται νὰ μᾶς κοστίσει τίποτα· καμιὰ ἀντιπαράθεση, καμιὰ κατηγορία ἢ διωγμό. Ἀντίθετα θὰ μᾶς ἐξυμνήσουν τὰ φιλικὰ ἐκκλησιαστικὰ ἱστολόγια καὶ θὰ ἀναρτήσουν δεκάδες φωτογραφίες, παρότι ἔτσι κοροϊδεύουμε τοὺς πιστοὺς ὅτι κάνουμε ἀντιαιρετικὸ ἔργο, ἐνῶ μὲ τέτοια συνέδρια στὴν κυριολεξία ρίχνουμε στάχτη στὰ μάτια τῶν ἀδαῶν, ποὺ δαιμονικῇ τύχῃ, ἀκόμα μᾶς πιστεύουν!
Δὲν πιστεύω, οὔτε κἂν σκέπτομαι τὴν Ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, διότι, ἂν ὑπάρχει, φοβοῦμαι ὅτι θὰ βρεθῶ σὲ μέρη σκοτεινά!

Ι. Μ. Λαρίσης:


«Πνευματική αποταμίευση η Ορθόδοξη ομολογία και η γνώση της Πίστεώς μας»

Με την ευλογία του Θεού ξεκίνησε στην Λάρισα, στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού του Αγίου Χαραλάμπους Λαρίσης το αντιαιρετικό σεμινάριο, το οποίο θα φιλοξενεί η ενορία στους κόλπους της, προκειμένου να ενημερώνονται σχετικώς με τις νέες αλλά και τις παλαιές αιρέσεις και το διαβρωτικό τους έργο, οι ενδιαφερόμενοι πιστοί χριστιανοί.


Οπως αναφέρει η ανακοίνωση της , την ακολουθία του

Ο Οικουμενισμός οδηγεί στην Κόλαση

π. Αρσένιος Μπόκα ο θαυματουργός:


Ο Οικουμενισμός οδηγεί στην Κόλαση

     « Oἰκουμενισμός; Εἶνε ἡ αἵρεσι ὅλων τῶν αἱρέσεων! Ἡ πτῶσι τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τοὺς ἰδίους της τοὺς ὑπηρέτες, τὰ ὄργανα τῆς Δύσης. Τὰ ἀποτελέσματά του εἶναι τὰ σάπια συντρίμμια ποὺ πέφτουν, ἀκόμα κι ἂν εἶναι ἐπίσκοποι, ἱερεῖς, μοναχοὶ ἢ λαϊκοί…
     Ἂς ἐπιστρέψουμε στὴν ἁγία παράδοσι, στὰ δόγματα καὶ στοὺς κανόνες τῶν ἁγίων πατέρων, τῶν οἰκουμενικῶν Συνόδων. Διαφορετικά, θὰ πᾶμε στὴν κόλασι, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐπισκόπων μας! Θεὸς φυλάξοι!».
      π. Ἀρσένιος Μπόκα ο θαυματουργός (1910–1989)
Πηγή

Ο Οικουμενισμός, τό μούσι καί τό «μούσι»!


Σχετική εικόνα

Ὁ Οἰκουμενισμός, τό μοῦσι

                               καί τό «μοῦσι»


  Περί γενειάδος σήμερα ὁ λόγος, μιᾶς καί ὁ ἑκατοντάχρονος συγχρωτισμός μέ τούς αἱρετικούς Λατίνους καί τά ἤθη τους, ἔχει ἐπηρεάσει καί τήν ἐμφάνιση τῶν κληρικῶν, τῶν ἀνηκόντων στήν Ἐκκλησία. Τό φαινόμενο τοῦ ψαλιδισμοῦ τῶν γενειῶν εἶχε ἀρχίσει ἐδῶ καί πολλές δεκαετίες, μέ τό ψαλίδι νά μπαίνει ὅλο και πιό βαθειά, σέ σημεῖο, νά μήν διακρίνεται, ἐάν κάποιος εἶναι ἤ δέν εἶναι κληρικός.
      Εὐτυχῶς, ὑπάρχει ἀκόμη τό ἁγιασμένο ρᾶσο, πού κάνει τήν (ἐμφανισιακή) διαφορά! Στό τέλος θά ξεχάσουμε ποιό εἶναι ὀρθό καί ποιό ὄχι· θά βλέπουμε κάποιον σεβάσμιο κληρικό μέ μακριά γενειάδα, και θά μᾶς φαίνεται ἐξωγήινος!
     Ὁ μακαριστός Φώτιος Κόντογλου, ἀναφερόμενος στά γένεια τῶν κληρικῶν καί στούς νεωτεριστές, ἔγραψε: «Τουλάχιστον δὲν φαντάζονται πὼς κ᾿ ἕνα

«Τον μη συμφωνούντα τοις αγίοις, ημείς την αυτού κοινωνίαν ου παραδεξόμεθα».

     πὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἱεροθέου ΒλάχουΜητροπ. Ναυπάκτου, «Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὡς ἁγιορείτης» (σελ. 306-309) παραθέτουμε ἕνα μικρὸ ἀπόσπασμα, ἀπὸ τὸ ὁποῖο γίνεται φανερό ὅτι, πρὶν κάποια Σύνοδος καταδικάσει τοὺς ἀντι-ἡσυχαστὲς καὶ τὸν Βαρλαάμ, οἱ Ἁγιορεῖτες ἀποφάσισαν τὴν διακοπὴ κοινωνίας μὲ αὐτούς!

       Ὡς ἐκ τούτου προκύπτει τὸ ἐρώτημα γιὰ τοὺς ἀντι-Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους, τοὺς Ποιμένες καὶ  τοὺς Ἁγιορεῖτες Πατέρες ποὺ διδάσκουν πὼς πρέπει νὰ ἀκολουθοῦμε τοὺς Ἁγίους, ἀλλὰ οἱ ἴδιοι δὲν τὸ κάνουν:
Οἱ Ἁγιορεῖτες τῆς ἐποχῆς τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, πρὶν κάποια Σύνοδος καταδικάσει τοὺς ἀντι-ἡσυχαστές, δήλωσαν τὴν διακοπὴ τῆς κοινωνίας μὲ ὅσους συμφωνοῦν μαζί τους. Τί θὰ κάνουν, λοιπόν, αὐτοί, ποὺ θεωροῦν ὅτι εἶναι οἱ σύγχρονοι ὀρθόδοξοι;  Θὰ συνεχίσουν τὴν κοινωνία μὲ τὸν πατριάρχη Βαρθολομαῖο καὶ ὅσους ψήφισαν τὴν ἀλλαγὴ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησιολογίας-Θεολογίας στὸ Κολυμπάρι, ποὺ καταλύει ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, ἀποδεχόμενοι Συνοδικὰ πλέον τὴν ὕπαρξη πολλῶν Ἐκκλησιῶν καὶ πολλῶν βαπτισμάτων;
        Ἀλήθεια, ὑπάρχουν ἀκόμα Ἐπίσκοποι ποὺ δὲν κατάλαβαν τί ἔγινε στὸ Κολυμπάρι;

Γράφει ὁ μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος:

     Ὁ «Ἁγιορειτικὸς Τόμος» ἐγράφη τὸ 1340 (βρισκόμαστε ἀκόμα στὴν ἀρχὴ τῆς ἡσυχαστικῆς ἔριδος, σελ. 309) καὶ ἀπετέλεσε σημαντικὸ στοιχεῖο στὴν Σύνοδο τοῦ 1341, ποὺ ἔγινε στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἐνῶ συντάκτης τοῦ κειμένου εἶναι ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὅμως ὑπεγράφη ἀπὸ τοὺς ἐγκρίτους Πατέρες… καὶ ἐπεκυρώθη ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Ἱερισσοῦ καὶ Ἁγίου Ὄρους Ἰάκωβο…, ὁ ὁποῖος προσέφερε τὴν μαρτυρία ὅτι μὲ τὸ κείμενο αὐτὸ συμφωνεῖ ὅλο τὸ Ἅγιον Ὄρος…
Θὰ ἤθελα νὰ παραθέσω αὐτὴν τὴν μαρτυρία, ποὺ εἶναι ἀρκετὰ χαρακτηριστικὴ καὶ διαφωτιστική.
«Ὁ ταπεινὸς ἐπίσκοπος Ἱερισσοῦ καὶ Ἁγίου Ὄρους Ἰάκωβος, ταῖς ἁγιορειτικαῖς καὶ πατερικαῖς ἐντεθραμμένος παραδόσεσι καὶ μαρτυρῶν ὅτι διὰ τῶν ἐνταῦθα ὑπογραψάντων λογάδων ἅπαν τὸ Ἅγιον Ὄρος συμφωνοῦντες ὑπέγραψαν, καὶ αὐτὸς συμφωνῶν καὶ ἐπισφραγίζων ὑπέγραψα, καὶ τοῦτο μετὰ πάντων προσγράφων, ὅτι τὸν μὴ συμφωνοῦντα τοῖς ἁγίοις καθὼς καὶ ἡμεῖς καὶ οἱ μικρῷ πρὸ ἡμῶν πατέρες ἡμῶν, ἡμεῖς τὴν τοῦ αὐτοῦ κοινωνίαν οὐ παραδεξόμεθα».

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (14 Νοεμβρίου)


Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς

ο επιφανής διδάσκαλος της θέωσης

Αλέξανδρος Χριστοδούλου, Θεολόγος     Ο άγιος Γρηγόριος γεννήθηκε στην Κωνσταντι­νούπολη το 1296 από γονείς αριστοκράτες που ανήκαν στην αυλή του ευσεβούς αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου (1282-1328). Ο πατέρας του Κωνσταν­τίνος ήταν άνθρωπος αφοσιωμένος στον Θεό και την προσευχή και κοιμήθηκε όταν ο Γρηγόριος ήταν ακόμη νέος, αφού έγινε μοναχός. Η μητέρα του, Καλλονή, επιθυμούσε επίσης να γίνει μοναχή, αλλά περίμενε να εξασφαλίσει τη μόρφωση των επτά παιδιών της. Εμπιστεύθηκε τον Γρηγόριο, στους καλύτερους δασκάλους των θύραθεν επιστημών και εκείνος σε μερικά χρόνια απέκτησε τέλεια γνώση της φιλοσο­φικής σκέψεως. Ο Γρηγόριος όμως είχε στραμμένο το ενδιαφέρον του στα πράγματα του Θεού. Έκανε πνευματικό του πατέρα τον Θεόληπτο Φιλαδελφείας ο οποίος του δίδαξε την ιερά νήψη και τη νοερά προσευχή.

gregoriopalama2
  Περί το 1316, ο Γρηγόριος εγκατέλειψε τον κόσμο και πήρε μαζί του στον μοναχικό βίο τη μητέρα του, δύο αδελφές, δύο αδελφούς και πλήθος υπηρετών του. Πηγαίνοντας στο Άγιο Όρος, ο Γρηγόριος και οι δύο αδελ­φοί του εγκαταστάθηκαν στη περιοχή της Μονής Βατοπαιδίου, υπό την καθοδήγηση του Γέροντος Νικοδήμου. Γυμνασμένος από παιδί στην υπακοή, την ταπεινοφροσύνη, την πραό­τητα, τη νηστεία, την αγρυπνία και στις διάφορες σκληραγωγίες έκανε γρή­γορες προόδους στην άσκηση της προσευχής. Μέρα και νύχτα συνεχώς προσευχόταν με λυγμούς λέγοντας: «Φώτισόν μου το σκό­τος. Η Θεοτόκος προς την οποία προσέφευγε ήδη από τη νεότητά του, του έστειλε τον άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο για να του υποσχεθεί την προστασία της στη ζωή αυτή και την άλλη.
   Τρία χρόνια μόλις αργότερα μετά το θάνατο του Γέροντος Νικοδήμου, ώθησε τον Γρηγόριο να μπει στη Μονή της Μεγίστης Λαύρας. Παρ’ ότι τέλειος στην κοινοβιακή ζωή, η ψυχή του ποθούσε την ησυχία. Για τον λόγο αυτό αποσύρθηκε μετά από τρία

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ σε ορθόδοξη εκκλησία αποτειχισμένων

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ :

"Ο Παιδαγωγός"

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ σε ορθόδοξη εκκλησία. Αστυνομικοί μαζί με μπράβους (σωματοφύλακες) εισβάλουν σε εκκλησία αποτειχισμένων, σπάνε την πόρτα, κόβουν τα σκοινιά από τις καμπάνες και τραμπουκίζουν. Βίντεο - Φωτογραφίες ΣΟΚ.


   Η εκκλησιαστική μας ιστορία διδάσκει ότι σχεδόν πάντα οι αιρετικοί είχαν μαζί τους την κοσμική εξουσία. Με το σατανικό τους μυαλό, μηχανευόταν κάθε μέσο για να (εκ)ΔΙΩΞΟΥΝ τους πραγματικούς ορθοδόξους από τους ελάχιστους ναούς που κρατούσαν στην ορθή (ορθόδοξη) πίστη. 
     Ποιον να πρωτοθυμηθούμε; τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο; που αν και αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, τον εξόριζαν (με την βοήθεια της αυτοκράτειρας) και πέθανε τελικά στον δρόμο για την 3η του εξορία; 
   Ή τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο που δεν είχε εκκλησία να λειτουργήσει αφού όλες είχαν πέσει στα χέρια των αιρετικών και λειτουργούσε σε ένα δωμάτιο (στην Αγία Αναστασία). Αυτοί ήταν οι "Τρεις Ιεράρχες" που στα λόγια τιμάμε αλλά ποτέ δεν μάθαμε ποιοι πραγματικά ήταν και τι υπέστησαν από τους αιρετικούς.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται και σήμερα. Την είδηση μας κοινοποίησαν ορθόδοξοι αδερφοί από την Ρουμανία [όπως διαβάζουμε αφορά την αρχιεπισκοπή Ιασίου της Μολδαβίας (ανατολικής Ρουμανίας)].

Δείτε εικόνες από χθεσινή ΕΙΣΒΟΛΗ σε εκκλησία αποτειχισμένων (σκήτη Oraseni). 
Κυριακή 12 Νοεμβρίου. Στις 6 το πρωί, όταν στην εκκλησία βρισκόταν μόνον ο ιερέας και 2 ακόμη άτομα, ιερείς του δεσπότη, μαζί με αστυνομικούς και σωματοφύλακες, έσπασαν την πόρτα,