Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΕΛΕΣΤΙΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΡ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ

 Σήμερα, 8 Ἀπριλίου, ἡ Ἐκκλησία μας μνήμην ποιεῖται τοῦ ἁγίου Κελεστίνου, Ὀρθόδοξου Πάπα Ρώμης, ὁ ὁποῖος (μαζὶ μὲ τὸν ἅγιο Κύριλλο Ἀλεξανδρείας) ἐστήριξε τοὺς ἀποτειχισμένους ἀπὸ τὶς διώξεις τοῦ κανονικοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νεστορίου, ποὺ τότε δὲν εἶχε ἀκόμα καθαιρεθεῖ.
Τὰ γεγονότα ἐπὶ ἁγίων Κελεστίνου καὶ Κυρίλλου δίνουν μιὰ ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση σὲ ὅσους ἀποφεύγουν τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές, μὲ τὴν δικαιολογία ὅτι περιμένουν τάχα τὴν καταδίκη τους πρῶτα ἀπὸ κάποια Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ἐνῶ βλέπουν ὅτι Σύνοδος μὲ σκοπὸ τὴν καθαίρεση τοῦ Πατρ. Βαρθολομαίου, τοῦ Περγάμου Ἰωάννη (Ζηζιούλα) καὶ τῆς φατρίας τους δὲν πρόκειται νὰ συγκληθεῖ, ἀφοῦ ὅλοι οἱ προϊστάμενοι τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας Οἰκουμενίζουν καὶ ἀνήκουν στὴν ἴδια αἱρετικὴ ὁμάδα!
Σημαντικὴ λεπτομέρεια: Ἡ αἵρεση τοῦ Νεστορίου, ὅταν ἔστειλε αὐτὴ τὴν ἐπιστολὴ ὁ ἅγιος Κελεστῖνος, εἶχε ἐμφανιστεῖ πρὶν ἐλάχιστα χρόνια· δὲν ἀριθμοῦσε δεκαετίες, ὅπως σήμερα ἡ αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!
Στὴν συνέχεια παραθέτουμε τὴν νοηματικὴ μετάφραση τῆς ἐπιστολῆς τοῦ ἁγίου Κελεστίνου πρὸς τὸν αἱρεσιάρχη Νεστόριο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.
Θὰ διαπιστώσετε πὼς ταιριάζει σὰν γάντι στὸν  σημερινό, ἐπίσης Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, Βαρθολομαῖο Ἀρχοντώνη, ὁ ὁποῖος διαστρέφει ἔργοις καὶ λόγοις τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, τὸ Δόγμα συγκεκριμένα τῆς Ἐκκλησιολογίας της, τὸ ὁποῖο περιέχεται στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως. Ἡ Ἐπιστολὴ ἔχει ὡς ἑξῆς:

Στὸν ἀγαπητὸ ἀδελφὸ Νεστόριο (καὶ Βαρθολομαῖο Ἀρχοντώνη), Κελεστῖνος.
(Οἱ Ἅγιοι ἔχουν πεῖ): Ἐὰν κάποιος θὰ κηρύξει κάποιο ἄλλο Δόγμα, πέρα ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ ἐμεῖς ἐκηρύξαμε, αὐτὸς νὰ εἶναι ἀναθεματισμένος.
(Οἱ πληροφορίες, ποὺ μέχρι τώρα εἴχαμε γιὰ σένα Νεστόριε, ἦταν θετικές. Ἀλλὰ μὲ τὶς καινοφανεῖς διδασκαλίες σου τὶς ἀνέτρεψες), ὥστε ἐνῶ πρωτύτερα σὲ ὑπολήπτονταν οἱ χριστιανοί, τώρα τοὺς ἔδωσες ἀφορμὴ νὰ σὲ ἀποφεύγουν, ἀφοῦ οἱ ἐπιστολές σου περιέχουν φανερὲς κακοδοξίες.
Συγκαλύπτεις, δηλαδή, τὴν ἀλήθεια (περὶ τῆς Θεοτόκου ὁ Νεστόριος καὶ ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος σήμερα περὶ τῆς «Μίας» Ἐκκλησίας) μὲ σκοτεινὲς κακόδοξες ἔννοιες (περὶ πολλῶν Ἐκκλησιῶν καὶ πολλῶν Βαπτισμάτων) καὶ προκαλεῖς σύγχυση στοὺς πιστούς, ἀφοῦ ἐκεῖνες τὶς αἱρετικὲς θεωρίες σου, ποὺ εἶχες ἀρνηθεῖ ὅτι τὶς εἶπες, καὶ πάλι τὶς διδάσκεις, καὶ στὴ συνέχεια πάλι ἐπιχειρεῖς νὰ πείσεις ὅτι δὲν ἐννοοῦσες ἢ δὲν εἶπες αὐτὰ ποὺ σοῦ ἀποδίδονται. (Ὅπως ἀκριβῶς σήμερα ὁ Πατριάρχης καὶ οἱ περὶ αὐτόν, διατυπώνουν κακόδοξες θέσεις καὶ μετὰ δηλώνουν Ὀρθόδοξοι, γιὰ νὰ δώσουν τὴν εὐκαιρία σὲ διαφημιζόμενους ὡς ἔχοντας "διακριτικὸ χάρισμα" Ποιμένες νὰ ποῦν, μὰ ὁ Πατριάρχης δηλώνει ὀρθόδοξος καὶ νὰ ξεμπερδεύουν μὲ τοὺς ζηλωτές!). Γι’ αὐτές σου τὶς σκόπιμα σκοτεινὲς κακόδοξες θέσεις, πρέπει ἐμεῖς οἱ Ἐπίσκοποι τώρα νὰ ἀποφασίσουμε (νὰ τὶς καταδικάσουμε).
Δυστυχῶς, ἀπατήθηκαν ὅσοι πίστευαν ὅτι εἶσαι Ὀρθόδοξος. Γιατί ποιός μποροῦσε νὰ φαντασθεῖ ὅτι δὲν ἤσουν παρὰ ἕνας λύκος ἁρπακτικός, κρυμμένος μέσα στὸ μαλλὶ τοῦ προβάτου;
Σὲ παρακαλῶ Νεστόριε (Βαρθολομαῖε) νὰ ἀνοίξεις τὰ αὐτιά σου καὶ ἄκουσε τοὺς λόγους τῶν ἀποστόλων Τιμοθέου καὶ Τίτου. Τί ἄλλο ἐντέλλονται, παρὰ νὰ ἀποστρεφόμαστε τὰ νέα δόγματα (περὶ τῆς Χριστοτόκου, περὶ Οἰκουμενισμοῦ), διότι αὐτὰ ὁδηγοῦν σὲ ἀσέβεια καὶ κακοδοξίες;
Καὶ ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστική μας ἱστορία μαθαίνουμε ὅτι ὅποιος ἀφαιρεῖ ἢ προσθέτει ἀπὸ τὰ Δόγματα τῆς Πίστεως τὸν περιμένει ἡ τιμωρία.
Ὡς ἐκ τούτου καὶ γιὰ σένα ἑτοιμάζουμε χειρουργικὴ ἐπέμβαση, γιατὶ ἀλλιῶς δὲν θεραπεύονται ἐκεῖνα τὰ ἄρρωστα μέλη, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ ἀποκοποῦν. Ἀλλὰ μεταξὺ ἐκείνων τῶν πολλῶν, τὰ ὁποῖα ἐσὺ ἀσεβῶς κηρύττεις (ὑπάρχει καὶ τὸ δυσσεβὲς περὶ τῆς Χριστόκου Δόγμα σου), ποὺ ἡ Καθολικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀποκηρύττει...
Λοιπόν, θέλω νὰ κατανοήσεις καλά, ὅτι μετὰ τὸν πρῶτο καὶ δεύτερο ἔλεγχο (τοῦ Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας) καὶ αὐτὴ τὴν δική μου τρίτη ἐπιτίμηση, ἐὰν δὲν διορθώσεις ἀμέσως τὶς κακόδοξες διδασκαλίες σου καὶ δὲν ἐπανέλθεις στὴν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας, νὰ ξέρεις ὅτι εἶσαι ἀποκομμένος ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.
Διότι ἐσύ, ἂν καὶ Ἐπίσκοπος, ὄχι μόνο δὲν παρέχεις πνευματικὴ τροφή, ἀλλὰ δίδεις δηλητηριώδη τροφὴ στοὺς πιστούς. Ἀντὶ νὰ προφυλλάξεις τὰ πρόβατα, τὰ κατασπαράσσεις.
Ποῦ λοιπὸν νὰ καταφύγουν οἱ πιστοὶ γιὰ νὰ προφυλαχθοῦν, ὅταν μέσα στὶς Ἐπισκοπικές-Μητροπολιτικὲς αὐλὲς κατασπαράσσονται; Εἶναι φοβερὸ νὰ ταιριάζει σὲ σένα ὁ λόγος τοῦ ἀπ. Παύλου, ποὺ εἶπε: Γνωρίζω, ὅτι ὅταν ἐγὼ φύγω, εἰσελεύσονται στὴν Ἐκκλησία αἱρετικοί, “λύκοι βαρεῖς” ποὺ δὲν θὰ λυποῦνται καὶ δὲν θὰ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸ ποίμνιο. Ἀπὸ σᾶς, τοὺς Ὀρθόδοξους Ἐπισκόπους καὶ Πατριάρχες, θὰ βγοῦν ἄνθρωποι ποὺ θὰ διδάσκουν διεστραμμένες διδασκαλίες, μὲ σκοπὸ νὰ σέρνουν τοὺς πιστοὺς πίσω τους (πρὸς τὴν ἀπώλεια).
Νεστόριε (Βαρθολομαῖε), πρόσεχε ποῦ ὁδηγῆσαι. Διότι πέρα ἀπὸ τὶς κακοδοξίες σου, προκαλεῖς, διαβάλλεις καὶ κατηγορεῖς τοὺς Ὀρθοδόξους. Ἢ μήπως νομίζεις ὅτι θὰ σὲ λυπηθοῦμε, τὴ στιγμὴ ποὺ ἐσὺ ὁ ἴδιος δὲν λυπᾶσαι καὶ δὲν φροντίζεις τὴν ψυχή σου; Ἐσένα ποὺ θέλεις νὰ ἀφαιρέσεις καὶ ἀπὸ τοὺς ἄλλους τὴν εὐεργεσία τῆς σωτηρίας;
Ἐπειδὴ ἡ νόσος σου εἶναι προχωρημένη, δὲν πρόκειται νὰ σοῦ δώσουμε ἄλλο περιθώριο. Ἂν θέλεις νὰ εἶσαι μαζί μας, πρέπει νὰ φρονεῖς αὐτὰ ποὺ φρονοῦμε, ἀλλιῶς θὰ σὲ καταδικάσουμε.

Ὑπάρχουν σήμερα Ἐπίσκοποι, Κελεστῖνοι καὶ Κύριλλοι, ποὺ θὰ παρακαλέσουν στὴν ἀρχή, θὰ ἀπαιτήσουν στὴ συνέχεια, ἀπὸ τοὺς σύγχρονους Πατριάρχες νὰ ἀπολογηθοῦν γιὰ τὶς πλάνες τους; Ὑπάρχουν Ἐπίσκοποι μὲ πνεῦμα θυσίας, ποὺ δὲν σκέπτονται τὴν πατερίτσα τους καὶ τὸ Δεσποτικό τους θρόνο, οἱ ὁποῖοι, ἂν οἱ Πατριάρχες καὶ οἱ συνάδελφοί τους Οἰκουμενιστές δὲν ἀποκηρύξουν τὶς αἱρετικές τους θέσεις ἐντὸς καθορισμένης προθεσμίας, θὰ τοὺς ἀπομακρύνουν κακούς, κακῶς;
Ἂν ὑπάρχουν, γιατί οἱ πιστοί, ποὺ ἀπεχθάνονται τὴν αἵρεση, καὶ μάλιστα τὴν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ δὲν τοὺς παρακαλοῦν (καὶ γιατί δὲν ἀπαιτοῦν, ἐὰν χρειαστεῖ) νὰ ξεκαθαρίσουν τὴν θέση τους; Νὰ μᾶς ἀποκαλύψουν ποιοί εἶναι οἱ αἱρετικοί, καὶ γιατί δὲν ἀπομακρύνονται ἀπὸ αὐτούς;
Κι ἂν δὲν ὑπάρχουν τέτοιοι Ἐπίσκοποι, ἀλλὰ κατὰντησαν ὅλοι τους ψευδεπίσκοποι, οἱ πιστοὶ θὰ τοὺς ἀκολουθήσουν ἕως τὴν κόλαση;

Στὴ συνέχεια τὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ κείμενο τοῦ Ἁγίου Κελεστίνου.

Τῷ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ Νεστορίῳ Κελεστῖνος.
Εἴ τις ἄλλο κηρύξειεν παρ' ὃ ἐκηρύξαμεν, ἀνάθεμα εἴη...
Μετὰ τοσαύτης πρότερον ὑπολήψεως ἔζησας,

Ξεδιάντροπα πλέον προπαγανδίζουν και υποστηρίζουν οι του Φαναρίου την αίρεση!
Ἔχουμε ἀνάγκη ἄλλων μαρτύρων. Ὁ δεξιὸς ὑπο-βραχίων τοῦ Πατριάρχη π. Γεώργιος (πρωτεύων βραχίων, ὡς γνωστόν, εἶναι ὁ Περγάμου κ. Ζηζιούλας) ὁμολογεῖ:
Ἡ «Πρεσβυτέρα Ρώμη ἔχει Ἐκκλησιαστικὴ ὑπόσταση»,  ἔχουν «χάρη τὰ μυστήριά της», δὲν ἀμφισβητεῖται ἡ «ἐγκυρότητα Ἀποστολικῆς διαδοχῆς τοῦ Προκαθημένου της» Πάπα!
Ὁ πρωτοπρεσβύτερος, λοιπόν, π. Γεώργιος Τσέτσης, ὁ ὁποῖος σὲ ὅλες τὶς παρόμοιες περιπτώσεις «αὐθόρμητα» ἀρθρογραφεῖ ἀντ’ αὐτοῦ (τοῦ Πατριάρχη) μίλησε, καὶ «ὁμολόγησε καὶ οὐκ ἠρνήσατο», ὅτι οἱ κατηγορίες κατὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν, πὼς ἔχουν ἀλλοιώσει, καταργήσει καὶ κατεδαφίσει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία καὶ Πίστη, εἶναι ἀληθινές, πραγματικὲς καὶ δὲν ὀφείλονται σὲ προσωρινὲς καὶ κατ’ οἰκονομία διατυπώσεις καὶ ἐνέργειες.
Ἐκκλησία, λοιπόν, καὶ τὸ Βατικανό! Μία Ἐκκλησία ἡ Ρώμη, κι ἄλλη Μία τὸ Φανάρι, δύο Ἐκκλησίες. Λάθος, ὡς ἐκ τούτου ἡ καθημερινή μας Ὁμολογία στὸ Πιστεύω, περὶ Μίας Ἐκκλησίας! Ἄρα, καὶ οἱ χαρακτηρισμοὶ τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἐπισκόπων «ἀδελφὴ Ἐκκλησία, ἁγιώτατε ἀδελφὲ Πάπα Παῦλε, Βενέδικτε, Φραγκίσκε...» καὶ οἱ ἀδιάλειπτες συμπροσευχὲς δὲν ἀποτελοῦν φιλοφρονήσεις καὶ ἀφορμὲς προσέγγισης, ἀλλὰ συνειδητὲς πράξεις ἀναγνώρισης τῆς Παπικῆς «ἐκκλησίας» τῆς Ρώμης!
«Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν αὐτοῦ».
Θὰ πεῖτε: «Βαθειὰ εἶστε νυχτωμένοι, τώρα ξυπνήσατε, αὐτὸ συμβαίνει ἐπὶ δεκαετίες».
Ναί, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί. Ἡ αἵρεση σέρνεται ἐπὶ δεκαετίες, ἀλλὰ ἐσεῖς τὴν ἀποδέχεσθε ἢ συγκοινωνεῖτε μὲ τοὺς κοινωνοῦντας τοῖς αἱρετικοῖς!
Τώρα ξέρετε! Λοιπόν, ρωτεῖστε ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους.
* Ἐσεῖς, τὰ ἱστολόγια ποὺ καταγγέλλετε τὶς θέσεις τοῦ π. Γεωργίου Τσέτση, καὶ θεωρεῖτε, καὶ ἀντιμετωπίζετε ὡς Ὀρθόδοξους τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστὲς Πατριάρχες καὶ Ἐπισκόπους, τί νομίζετε, προσφέρετε θεοφιλῆ ὑπηρεσία στὴν Ὀρθοδοξία;
* Οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ ψαγμένοι πιστοί, ποὺ  ἀνήκετε σὲ Μητροπόλεις ποὺ οἱ Μητροπολίτες τους δέχονται τὸν Παπισμὸ ὡς Ἐκκλησία ἢ ὁμιλοῦν περὶ διηρημένης Ἐκκλησίας, ἔχετε ἀναπαυμένη τὴν συνείδησή σας ὅτι πράττετε θεοφιλῶς;
Θεωρεῖτε δηλαδή, ὅτι ὁ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος (ὁ -ἐσχάτως- πρῶτος ἀμετανοήτως διακηρύξας ὅτι «οὐδέποτε θὰ σᾶς διδάξω ὅτι οἱ Καθολικοὶ εἶναι αἱρετικοί», ὁ Ἰγνάτιος Βόλου, ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ὁ Σύρου, οἱ ὁποῖοι δέχονται τὰ παραπάνω, καὶ ὅλοι ὅσοι ὑποδέχτηκαν στὶς ἐπαρχίες τους τὸν αἱρετικὸ ἡγέτη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πατριάρχη Βαρθολομαῖο, καὶ συλλειτούργησαν μαζί του, καὶ ὅσοι δὲν ἀντιδροῦν κατὰ τῶν ἀνωτέρω, καὶ (παρὰ τὶς ἐκκλήσεις) δὲν συγκαλοῦν Σύνοδο γιὰ νὰ ξεκαθαρίσουν τὴν κατάσταση, βρίσκονται στὸ Ὀρθόδοξο ἔδαφος;
Οἱ Ἀδελφότητες ποὺ διατηροῦν τοὺς Ἀρχιμανδρίτες τους σὲ αὐτὲς τὶς Μητροπόλεις καὶ συνεργάζονται μὲ τέτοιους Μητροπολίτες, ὀρθοδοξοῦν; «Ὅστις δὲν ὁμολογεῖ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων» τὴν ἀλήθεια, δὲν καταδικάζει τοὺς αἱρετικοὺς καὶ τοὺς κοινωνοῦντας μὲ τοὺς αἱρετικοὺς (κατὰ τὴν πάγια διδασκαλία τῶν Ἁγίων), μπορεῖ νὰ τρέφεται μὲ τὴν ψευδαίσθηση ὅτι βρίσκεται στὸ Ὀρθόδοξο ἔδαφος;
Ἐσεῖς, αὐτὴ τὴ Μ. Βδομάδα, αὐτὸ τὸ Πάσχα, θὰ τὸ ἑορτάσετε Ὀρθόδοξα;
Π.Σ.


Υ.Γ.: Ὅσο γιὰ τὸν σκοπίμως ἀνιστόρητο καὶ δόλιο διαστρεβλωτὴ τῆς ἀλήθειας π. Γεώργιο Τσέτση, θὰ τοῦ θυμήσουμε ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι (στοὺς ὁποίους μὲ ὅσα γράφει, δείχνει ὅτι δὲν θέλει νὰ ἀνήκει) διὰ στόματος ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ πιστεύουν ὅτι: τοὺς Παπικοὺς «ἀπεκόψαμεν τοῦ κοινοῦ τῆς Ἐκκλησίας σώματος» (ἄρα δὲν ἀνήκουν στὴν Μία Ἐκκλησία). «Οὐκοῦν ὡς αἱρετικοὺς αὐτοὺς ἀπεστράφημεν καὶ διὰ τοῦτο αὐτῶν ἐχωρίσθημεν... αἱρετικοί εἰσιν ἄρα, καὶ ὡς αἱρετικοὺς αὐτοὺς ἀπεκόψαμεν».
Λόγια, ἐπίσης, τοῦ Μ. Βασιλείου, ὅπως μᾶς τά μεταφέρει ὁ ἅγ. Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός (αὐτὰ γιὰ τοὺς κοινωνοῦντας τοῖς Οἰκουμενιστὲς Ὀρθόδοξους) εἶναι καὶ τὰ ἑξῆς:
«Οἵτινες τὴν ὑγιᾶ ὀρθόδοξον πίστιν προσποιούμενοι ὁμολογεῖν, κοινωνοῦσι δὲ τοῖς ἑτερόφροσι, τοὺς τοιούτους, εἰ μετὰ παραγγελίαν μὴ ἀποστῶσιν, μὴ μόνον ἀκοινωνήτους ἔχειν, ἀλλὰ μηδὲ ἀδελφοὺς ὀνομάζειν».
«Φεύγετε οὖν καί ὑμεῖς, ἀδελφοί, τήν πρός τούς ἀκοινωνήτους κοινωνίαν καί τό μνημόσυνον τῶν ἀμνημονεύτων· οἱ γάρ τοιοῦτοι ψευδαπόστολοι, ἐργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εἰς ἀποστόλους Χριστοῦ».
Διὰ δὲ τὰ ὅσα εἶπε ὁ ἅγιος Μᾶρκος τὶς πρῶτες μέρες τῆς Συνόδου στὴν Φερράρα, ἔχουμε γράψει τόσα πολλὰ καὶ τόσες φορές, ὁ παπούλης ὅμως, «οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι»; Γιὰ ὅποιον θέλει ἐνημέρωση σχετική: