Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

Κυριακή τῶν Ἁγίων Προπατόρων


ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ
ἐφημ Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς
  Σήμερα, ἀδελφοί μου, δύο Κυριακές πρίν ἀπό τήν κατά σάρκα Γέννηση τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τούς ἁγίους Προπάτορες, γι’ αὐτό καί ἡ σημερινή Κυριακή ὀνομάζεται Κυριακή τῶν Ἁγίων Προπατόρων.
         Ποιοί εἶναι οἱ ἅγιοι Προπάτορες;
     Εἶναι ὅλοι οἱ Πατριάρχες, Κριτές, Προφῆτες καί Δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Δηλ. οἱ πρωτόπλαστοι Ἀδάμ και Εὔα, ὁ Ἐνώχ, ὁ Νῶε, ὁ Μελχισεδέκ, οἱ δώδεκα Πατριάρχες καί κυρίως ὁ Ἀβραάμ, ὁ Ἰσαάκ καί ὁ Ἰακώβ, οἱ προφῆτες Μωϋσῆς, Ἀαρών, Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ, Σαμουήλ, Δαυίδ, Ἠσαΐας, Ἱερεμίας, Ἱεζεκιήλ, Δανιήλ καί οἱ τρεῖς Παῖδες, Ἠλίας, Ἐλισαῖος, Ζαχαρίας καί τέλος ὁ Βαπτιστής Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος.
       Εἶναι γνωστό ὅτι ἀπό τόν Ἀβραάμ γεννήθηκε ὁ Ἰσαάκ, ἀπό τόν Ἰσαάκ γεννήθηκε ὁ Ἰακώβ καί ἀπό τόν Ἰακώβ γεννήθηκε ὁ Ἰούδας, ἀπό τήν φυλή τοῦ ὁποίου γεννήθηκε ὁ Χριστός καί οἱ ὑπόλοιποι ἀδελφοί του Πατριάρχες. Γι’αὐτό, λοιπόν, οἱ θεοφόροι πατέρες μας καί διδάσκαλοι ἐπιτελοῦν σήμερα τήν μνήμη τοῦ θείου Ἀβραάμ, ἐπειδή ὑπῆρξε προπάτωρ τοῦ Χριστοῦ. 


Αὐτή τή μνήμη μᾶς παρέδωσαν νά ἐπιτελοῦμε κι ἐμεῖς, ὄχι μακρυά καί σέ διάστημα πολλῶν ἡμερῶν, ἀλλά κοντά στήν κατά σάρκα Γέννηση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτό τό ἔκαναν ὄχι ἁπλῶς καί ὡς ἔτυχε, ἀλλά κατά θεία ἔμπνευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἐπειδή ὁ Ὑπεράγαθος καί φιλάνθρωπος Υἱός τοῦ Θεοῦ καταδέχθηκε νά κάνει τόν Πατριάρχη Ἀβραάμ καί τούς ἀπογόνους του προπάτορές Του, κατά τό ἀνθρώπινο, γι’ αὐτό οἱ θειότατοι πατέρες ἔκριναν δίκαιο νά ἑορτάζουμε τήν μνήμη τοῦ Πατριάρχου Ἀβραάμ καί τῶν ὑπολοίπων, ὡς προπατόρων, ὄχι πολύ μακρυά ἀπό τήν κατά σάρκα Γέννηση τοῦ Κυρίου[1].
      ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, στήν ὁμιλία του στήν σημερινή Κυριακή τῶν ἁγίων Προπατόρων[2], ἐπισημαίνει:
     «Ὅταν ὁ μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ σαρκώθηκε γιά χάρη μας ἀπό τήν Παρθένο, μέ τήν ἐν σαρκί πολιτεία Του, τελειοποίησε τόν νόμο, ὁ ὁποῖος εἶχε δοθεῖ μέσω τοῦ προφήτου Μωϋσέως[3]. Τόν ὁλοκλήρωσε, δίνοντας τό νόμο τῆς χάριτος, καί μεταποίησε ἔτσι τόν παλαιό ἐκεῖνο νόμο

Πρεσβ. Αθανάσιος Μηνάς, «Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν»! Πηγή: "Ἀκτίνες"
Πρός τόν Πατριάρχη Κων/πόλεως καί κάθε καλοπροαίρετο χριστιανό
«Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν» (Ματθ.,6:24)
(Τά παρεπόμενα μετά τή συνάντηση τοῦ Προέδρου τοῦ Βατικανοῦ κ. Φραγκίσκου μέ τόν Ἐπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως.)
    
 Θά ἀναρωτιόταν ἴσως κανείς, γιατί τόση στενοχώρια ἀπό πλευρᾶς ὀρθοδόξων γιά ἕναν ἁπλό ἀνθρώπινο ἐναγκαλισμό Πατριάρχη-Πάπα καί γιά μία ἁπλή πολιτική διπλωματική μνημόνευση τοῦ πάπα ἀπό ὀρθόδοξο ἱερωμένο.

Ἄν εἴμαστε συνειδητοί ὀρθόδοξοι Χριστιανοί δέν θά ἔπρεπε κἄν νά ἀναρωτιόμαστε, ἐφ᾿ ὅσον καί μόνο οἱ δύο αὐτές λέξεις σημαίνουν ὅτι ὑπακοῦμε στόν Χριστό πού εἶναι ἡ Κεφαλή τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας. Καί γνωρίζουμε ὅτι αὐτό τό Σῶμα ἀποτελεῖται ἀπό τούς βαπτισμένους καί μυρωμένους Χριστιανούς, ἑπομένως καί ἀπό τούς Ἁγίους στούς ὁποίους ἀποδίδουμε τιμητική προσκύνηση, ἔχοντάς τους ὡς ὁδοδεῖκτες καί τῆς δικῆς μας πορείας. Θέλουμε δηλαδή νά ἀκολουθοῦμε τά ὅσα ἔλεγαν καί ἔκαναν γιά νά πετύχουμε καί ἐμεῖς τό καθ᾿ ὁμοίωσιν, τήν ἁγιότητα, τήν κατά Χάριν θέωσή μας.
Ἔτσι λοιπόν μέσα ἀπό κάποια ἐρωτήματα θά ἀφήσουμε νά φανεῖ ἡ ἀπάντηση.
Ἐν πρώτοις, ἡ Τριαδική Χάρις εἶναι κτιστή ἤ Ἄκτιστος; Ἄς δοῦμε τί μᾶς διδάσκει ὁ Ἅγιος

Οι θεατρινίστικες "ευλογίες" του αιρετικού Πατριάρχη!


  
Αὐτὸ ποὺ θὰ ἀπευχόταν κάθε ὀρθόδοξος, τὶς θεατρινίστικες δηλαδὴ "εὐλογίες" τοῦ αἱρετικοῦ Πατριάρχη στὰ νήπια, αὐτὸ χαροποιεῖ ἀφάνταστα καὶ κάνει πανευτυχὴ τὸν Τελεβάντο!  Νά, γιατί πολεμᾶ μὲ λύσσα τὴν Ἀποτείχιση, διαστρέφοντας καὶ ψευδόμενος  γιὰ τὶς θέσεις τοῦ π. Ἐπιφάνιου!

Μήπως πρέπει να μιμηθούμε τον Παναγιώτατο ΜΗΝΥΟΝΤΑΣ όσους ΚΑΤΑΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ καταλύουν το ΣΥΜΒΟΛΟ της ΠΙΣΤΕΩΣ και τους Ι. ΚΑΝΟΝΕΣ;;

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ μητροπολίτης και ο μακαριώτατος ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ των αιρετικών Αράμ!
κ. Άνθιμε,  πόσα Πατριάρχεια και πόσες Εκκλησίες
εν τέλει έχουμεν;

Οι ...Αρμένιοι  είναι ακόμα μία  Εκκλησία 
και ακόμα ένα Πατριαρχείο(;;;)....!
Άρα, έχουμεν την Μία Ορθόδοξη Εκκλησία,
την άλλη αδελφή σας την "Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία"
και μίαν τρίτη(!!!) την Αρμένικη "Εκκλησία";
Έ τότε γιατί να πάρει η ευχή, όσοι απαγγέλουμε καθημερινά το Σύμβολο της Πίστεως...,
λέμεν "εις Μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία...";
Προσπαθείτε να μας τρελάνετε;
Είναι ή όχι, κακόδοξο και αιρετικό εκκλησιολογικά,
το πιό πάνω κείμενο σας;


Πηγή: "apologitikaa"

Αφιερωμένο εξαιρετικά στον Επίσκοπο Θεσσαλονίκης Άνθιμο!

ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

 ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΠΡΟΣ 

ΝΕΟΧΕΙΡΟΤΟΝΗΘΕΝΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ

Ερώτηση από την «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ»
Αύγουστος 1958, αρ. φυλ. 208

ΨΗΦΟ ΚΛΗΡ ιστ. 

Σεβασμιώτατε! Πρὶν ἤ ἐκφωνήσητε τὸν ἐνθρονιστήριον λόγον σας καὶ ζητήσητε τὴν ὑπακοὴν τοῦ ποιμνίου εἴπατέ μας, παρακαλοῦμεν, κατὰ ποῖον τρόπον ἀνήλθετε τὰς βαθμίδας τοῦ ἀρχιερατικοῦ θρόνου; Σᾶς ἐψήφισεν ὁ κλῆρος τῆς ἐπαρχίας; Σᾶς ἐζήτησεν ὁ εὐσεβὴς λαός; Ἤ εἰς τὴν πλάτην σας βαρύνει ὡς ὄρος καιόμενον ἐκεῖνο τὸ ἀλλαχόθεν;


  • ΤΟ ΨΗΦΟ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ, Ο ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΘΥΡΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΡΟΠΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ, ΑΛΛΑ «ΑΛΛΑΧΟΘΕΝ», ΓΙ΄ ΑΥΤΟ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ


Απόσπασμα της «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ»
Αυγούστου 1958, αρ. φυλ. 208

«Ὅταν κάποιος Ἐπίσκοπος τῆς Ἐπαρχίας ἀπέθνηκεν, ὁ Κλῆρος καὶ ὁ λαὸς ἐξέλεγαν τὸν πλέον ἐνάρετον καὶ πεπαιδευμένον

Ο "Ορθόδοξος Τύπος" αποδέχεται τις ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΕΣ αντιπατερικές θέσεις της ΗΜΕΡΙΔΟΣ που πραγματοποίησε η Μητρόπολη Πειραιώς!

    Κι ὅμως, σὲ ἄλλη στήλη δημοσιεύει ὁ "Ο.Τ." ἄρθρο τοῦ μητροπολίτη Κυθήρων, ποὺ ὁμιλεῖ περὶ "ἀκοινωνήτων".
    Ἀλλὰ ὁ "Ὀρθόδοξος Τύπος" ὅπως καὶ ὁ Κυθήρων κ. Σεραφείμ "κάνουν γαργάρα" τὴν Πατερικὴ ἐπιταγή: "Ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτω ἀκοινώνητος ἔσται"!


ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ, αλλά αρνούνται να παύσουν την ΚΟΙΝΩΝΙΑ με τους ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ Οικουμενιστές!
Η Ορθόδοξη Πατερική Παράδοση της Αποτείχισης και ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ αποτελεί ΠΑΡΕΛΘΟΝ για τους αντι-Οικουμενιστές! 
Ο "Ο. Τ." εγκαλεί τους ΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ που αρνούνται να συμμετάσχουν έστω και στον δικό τους ...ΧΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟ, αλλ΄ όμως δικαιολογεί όσους κοινωνούν με τους Οικουμενιστές!

σιωπ  τν Καθηγουμένων τν . Μονν

το γίου ρους π τν κκλησιολογικν

παρεκτροπν το Οκουμενικο Πατριάρχου


ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΝ ΠΑΠΑΝ

ΩΣ ΑΓΙΩΤΑΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ,

ΟΤΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ

ΔΙΗΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΤΙ

ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ,

ΩΣ ΔΙΕΚΗΡΥΧΘΗ ΕΙΣ ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ;

Ὕστερα ἀπ’ ὅσα άντιεκκλησιαστικ κα ντικανονικ σημειώθησαν κατ τ Συλλείτουργον τοΟκουμενικο Πατριάρχου μ τν παναιρετικν Πάπαν, ποος ντιμετωπίσθη ς κανονικς πίσκοπος κα ρχιερες–συλλειτουργς ναμένομεν τν θέσιν τν Καθηγουμένων (χι τς ερς πιστασίας) τν ερν Μονν το γίου ρους.
Ες τ Φανάριον σοπεδώθησαν δι μίαν κόμη φορν τδόγματα τς Πίστεως κα νεκηρύχθη ς κανονικς ρχιερες τς κκλησίας Πάπας μ νταλλαγν σπασμο πρ τς γίας ναφορς. συντριπτικ πλειοψηφία το πιστο λαο, πο παρηκολούθει π τηλεοράσεως τ Συλλείτουργον διερωτήθη «τί συμβαίνει» κα ες τς συζητήσεις λεγον:
«Μετ τος πολιτικος κα α κεφαλα τς ρθοδοξίας ξεπωλον τὰ ἱερ κα τ σια “τς Πίστεως”».
Μόνον ν λάχιστον τμμα τολαο κα ο πολται, ο ποοι εναι θεοι εναι ρθόδοξοι Χριστιανοκατ ̓ νομα κα χουν τυπικς σχέσεις μ τν κκλησίαν συνεφώνησαν μ τν σοπέδωσιν τν πάντων ες τν Πατριαρχικν . Ναν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου μ σκοπν τν ψευδοένωσιν. δ προβληματισμς τν ντίμων κληρικν το μεγάλος. Τ διο κα πολλν Σεβ. Μητροπολιτν τς κκλησίας τς λλάδος, ο ποοι, ταν πληροφορήθησαν τ σα συνέβησαν ες τ Φανάριον μ τν «γιώτατον»–αρεσιάρχην Πάπαν, επον: « Βαρθολομαος τ παρατραβάει, σκανδαλίζει κλρο κα λα κα κλονίζει τ θεμέλια τς Πίστεως».
Προσφάτως κκλησία τς λλάδος πεφάσισε ν διακόψη τς συμπροσευχάς, ες τ πλαίσιον το Παγκοσμίου Συμβουλίου κκλησιν Αρέσεων κα ν καταγγείλη τ διέξοδα μ τος διεξαγομένους θεολογικος διαλόγους, μ λους τος τεροδόξους.
Μόνον κκλησία τς Κρήτης κατ γιον ρος συμπλέουν μ τΟκουμενικν Πατριαρχεον κα ς κ τούτου δν βλέπουν τν καταφρόνησιν τν ερν Κανόνων τς κκλησίας κα σιωπον π τν κκλησιολογικν παρεκτροπν τοΟκουμενικο Πατριάρχου. πιστς λαός, ποος δν ντιμετωπίζει τ γιον ρος ς τουριστικν θέρετρον, εχε τν λπίδα τι οτο, ς κρόπολις τς ρθοδοξίας, θ μίλει. Δυστυχς ο Καθηγούμενοι το γίου ρους ετε πειλονται ετε τρομοκρατονται π τ Οκουμενικν Πατριαρχεον, δν ποφασίζουν νὰ ἐκδώσουν ν προσεκτικν κείμενον (διακήρυξιν), μ τν ποίαν νκαλον τν πνευματικν πατέρα, τν Οκουμενικν Πατριάρχην, νπαύση τς κκλησιολογικς παρεκτροπάς, τς συμπροσευχς κα τσυλλείτουργα μ τν Πάπαν.
ποδέχονται ο Καθηγούμενοι τν ερν Μονν το γίου ρους τι αρεσιάρχης Πάπας εναι:
1ον) γιώτατος;
2ον) Κανονικς πίσκοπος κα Συλλειτουργός;
ποδέχονται πίσης τι ρθοδοξία εναι διηρημένη (πλς) μ τν Παπισμόν, ταν κόμη κα ες τ σχολικ βιβλία διδάσκετο τι πρξε Σχίσμα κα Αρεσις;
ποδέχονται τι ο Παπικο κα λοι ο λλοι τερόδοξοι χουν κανονικν τό μυστήριον το Βαπτίσματος κα ρα σοι ξ ατν πανέρχονται ες τν ρθοδοξίαν ν πανέρχωνται νευ Βαπτίσματος κα δι πλο Χρίσματος.
ποδέχονται τι ρθόδοξος κκλησία κατέχει ν τμμα τς ληθείας τς Πίστεως, ς διεκήρυξαν Οκουμενικς Πατριάρχης καΠάπας ες τ εροσόλυμα;
Γνωρίζουν τι δι τς προαναφερομένης θεωρίας τι λεηλατεται τ Σύμβολον τς Πίστεως κα νισχύεται παναιρετικ θεωρία τν κλάδων;
Ες τ νομα τν λατινοφρόνων γιναν σφαγα γιορειτν π Πατριάρχου Βέκκου. Τ αμα των, τμαρτύριόν των, θυσία των, διότι ρνήθησαν ν ποταχθον, εναι γνωστ ες τν ντιμον κλρον καες τν πιστν λαν. Πς τιμ τὸ Ἅγιον ρος τος σφαγιασθέντας μοναχούς, ο περισσότεροι τν ποίων νκον ες τν ερν Μονν Ζωγράφου;
σιωπ τν Καθηγουμένων τοῦ Ἁγίου ρους δν μοιάζει μ τν σιωπν το Χριστο π Σταυρο.
Τότε τ ποίμνιον λάχιστον κα οἱ ἐχθρο πολλοί. Σήμερον τ πράγματα εναι διαφορετικά. πάρχει σταύρωσις τς λληνορθοδοξίας:
Τ δόγματα νοθεύονται, τ σλμ «καλπάζει» ες τν λλάδα, ὁ ὑπουργς ξωτερικν μιλε καδι πολιτιστικν κληρονομίαν τς θωμανικς Ατοκρατορίας ες τν λλάδα, δρύεται τμμα σλαμικν Σπουδν ες τν Θεολογικν Σχολν Θεσσαλονίκης, Αρεσιάρχης Πάπας ποκαλεται «γιώτατος πίσκοπος», «κκλησία» του «γινε» κανονική, σώζουσα καὶ Ἀποστολική. «γιώτατος» Πάπας, ποος διακηρύσσει τ «λάθητον», τ ποον εναι «προνόμιον» το πραγματικο Θεο. λπς τς ναστάσεως δι τν Πατρίδα μας κα τν λληνορθοδοξίαν δν φαίνεται ες τ «βάθος το τονελ».
Ες ατς τς δυσκόλους στιγμς χουν δικαίωμα ο Καθηγούμενοι το γίου ρους ν σιωπον; Ερίσκονται τόσον μακρυὰ ἀπ τν γωνίαν τν λληνορθοδόξων; χομεν πολλς νδείξεις τι ρκετο Καθηγούμενοι το γίου ρους θέλουν ν ντιδράσουν δυναμικς κα ν κφράσουν τς διαμαρτυρίας των γραπτς, λλτρέμουν τν «ργν» το Οκουμενικο Πατριάρχου. φείλομεν ντος πενθυμίσωμεν τι διοικητικς πάγονται α . Μοναί των ες τ Οκουμενικν Πατριαρχεον.
Ατ συνέβαινε πάντοτε. λλ τὸ Ἅγιον ρος το ταυτισμένον μτν σκησιν, τν μολογίαν, τν περάσπισιν τς Πίστεως κα τς λληνορθοδοξίας. Σήμερον μφανίζεται ς «αχμάλωτον» ες τΟκουμενικν Πατριαρχεον κα κάποιους κπροσώπους του ες τὸ Ἅγιον ρος. Ο Καθηγούμενοι μως κα ο μοναχο δν ερίσκονται ες τ γιον ρος, δι ν κάνουν πακον ες τ Οκουμενικν Πατριαρχεον. Ερίσκονται κε διν κάνουν σκησιν, ν κάνουν μολογίαν Πίστεως, ν σώσουν τν ψυχήν των κα τς ψυχς τν ερισκομένων κτς γίου ρους, ν περασπίζωνται τν Πίστιν κα ν κάνουν ντιαιρετικν γνα, ς δι παράδειγμα εναι παναίρεσις το οκουμενισμο καὶ ἡ αρεσις το Παπισμο, π τν ποίαν πηγάζουν λαι α αρέσεις κα τ κινήματα θεΐας.
Ο καθηγούμενοι, ο ποοι διαφωνον μτς κκλησιολογικς παρεκτροπς το Οκουμενικο Πατριάρχου, φείλουν ετε μεμονωμένως ετε «μαζικς» ν καταθέσουν τς διαφορετικς θέσεις των.
«θρόνος» ες τ γουμενοσυμβούλιον δν χει οδεμίαν ξίαν, ταν δι τς σιωπς συγκαλύπτονται γκλήματα κατ τν ερν Κανόνων κα τς ρθοδόξου κκλησιολογίας.
Προέχει περάσπισις τς Πίστεως, τν δογμάτων, τν ερν Κανόνων κα το ρθοδόξου φρονήματος. χουν ντιληφθ τι συμπλέουν σιωπηρς μ τν φιλοπαπικν κα φιλοοικουμενιστικν «γραμμν» το Φαναρίου, δι τς φωνίας των;
Γ. ΖΕΡΒΟΣ (Ὀρθόδοξος Τύπος", 12.12.2014)