Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΒΑΡΒΑΡΑΝ, Αγ. Ιω. Δαμασκηνού

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ:
 

 
ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΝ
 
ΜΑΡΤΥΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΝ
 
 
 Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου πρεσβυτέρου τοῦ ∆αμασκηνοῦ,ἐγκώμιον εἰς τὴν ἁγίαν καὶ ἔνδοξον τοῦ Χριστοῦ μάρτυρα Βαρβάραν.
αʹ. Ὑπέρκειται  μὲν  ὁμολογουμένως  ἅπασαν ἐγκω  96.784 μίων  σύνθεσιν, τῶν ἁγίων, καὶ τῆς εὐσεβείας καλλινίκων μαρτύρων ἡ δόξα, καὶ χάρις, καὶ εὔκλεια, καὶ τῆς ἐκ ῥητορικῶν λόγων, καὶ σοφιστικῆς τέχνης λαρυγγισμάτων  ἐρανιζομένης ὑπερίδρυται πλάσεως.  Καὶ καταπλαγείησαν,   οἶμαι,  καὶ  ἀποροίησαν  ἂν  πρὸς  τὸ  τῆς  ὑποθέσεως μέγεθος, καὶ οἱ λίαν περὶ τὰς τοιαύτας ἐπιστήμας δεινοὶ, καὶ τὸν ὅλον ἑαυτῶν βίαν περὶ τὰς τοιάσδε τριβὰς, καὶ μελέτας  ἐσχολακότες,  καὶ κατανηλωκότες·  μὴ ὅτι γε οἱ καθ' ἡμᾶς  ἀμαθεῖς  τε  καὶ  ἄπειροι,  καὶ  μηδ'  ἄκρῳ  δακτύλῳ,  τὸ  δὴ  λεγόμενον,   ταύτης γεγευσμένοι τῆς ἐμπειρίας τε καὶ εὐτεχνίας, καὶ λογογραφικῆς  σκέψεως. Ἀλλ' οὐ παρὰ τοῦτο πάντη πρὸς τὴν τοῦ λόγου ἐγχείρησιν οἱονεί πως ἰλιγγιάσαντες, καὶ δειλίᾳ συσχεθέντες, καὶ κατοκνήσαντες, ἡμᾶς γε αὐτοὺς, καὶ τὸ παρὸν φιλήκοον ἀκροατήριον,

"Αἰνεῖτε αὐτόν ἑρπετὰ καὶ πετεινὰ πτερωτά» - Καταπληκτικό!

Απίστευτο!

 Πως ακούγονται οι γρύλοι αν επιβραδύνουμε την ηχογράφηση από το τραγούδι τους;

(Ηχητικό)

Πηγή: Τρελογιάννης


Ο Συνθέτης Jim Wilson κατέγραψε τον ήχο από τα τριζόνια και στη συνέχεια επιβράδυνε την καταγραφή, αποκαλύπτοντας κάτι καταπληκτικό.

Τα τριζόνια ακούγεται σαν να τραγουδάνε την πιο αγγελική χορωδία σε τέλεια αρμονία. Αν και ακούγεται σαν ανθρώπινες φωνές, όλα όσα θα ακούσετε στην ηχογράφηση είναι οι ίδιοι οι γρύλοι.

Η καταγραφή περιλαμβάνει δύο κομμάτια που παίζονται ταυτόχρονα: Το πρώτο είναι ο φυσικός ήχος από τα τριζόνια, που παίζεται σε κανονική ταχύτητα, και το δεύτερο είναι η έκδοση με την επιβράδυνση των φωνών από τα τριζόνια.

"Ανακάλυψα ότι όταν επιβράδυνα αυτή την ηχογράφηση σε διάφορα επίπεδα, αυτό ο απλός γνώριμος ήχος άρχισε να μεταμορφώνονται σε κάτι πολύ μυστικιστικό και πολύπλοκο ........ σχεδόν ανθρώπινο." 

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟΦΕΥΓΑΝ ΚΑΙ ΑΝΕΤΡΕΠΑΝ ΤΙΣ ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ4 Δεκεμβρίου: γίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ  ΑΝΕΤΡΕΠΑΝ

  ΤΙΣ  ΑΙΡΕΣΕΙΣ,

ΔΕΝ  ΤΙΣ  ΑΨΗΦΟΥΣΑΝ


Στὸν Ὄρθρο τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ,  ψάλλουμε καὶ τὰ ἑξῆς τροπάρια:

Ὀρθοδοξίας ὁδηγέ, εὐσεβείας διδάσκαλε καὶ σεμνότητος, τῆς οἰκουμένης ὁ φωστήρ, τῶν μοναζόντων θεόπνευστον ἐγκαλλώπισμα, Ἰωάννη σοφέ, ταῖς διδαχαῖς σου πάντας ἐφώτισας, λύρα τοῦ Πνεύματος. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

ντρεψας σοφᾳ σου, τς αρσεις παμμκαρ, ωννη πνσοφε, κα ρθδοξον δγμα, τ κκλησδδωκας, το ρθς δογματζειν, κα δοξζειν Τριδα, Μονδα τρισυπστατον, ν μι τ οσᾳ.

Αὐτὸς ὁ Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ πολέμησε τὴν αἵρεση τῆς Εἰκονομαχίας καὶ ἀναθεματίσθηκε γι’ αὐτό ἀπὸ κανονικὴ Σύνοδο (τυπικὰ Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων), σὲ συμφωνία μὲ ὅλους τοὺς Ἁγίους, διδάσκει ὅτι εἶναι βλαβερὲς οἱ συναναστροφὲς μὲ τοὺς ἄδικους, τοὺς ἀσεβεῖς, τοὺς αἱρετικούς, ἀφοῦ ἔχει σχέση μὲ τὴ σωτηρία μας. Τοῦτο ἰσχύει πολὺ περισσότερο μὲ τοὺς παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστές.
Αὐτὴ λοιπόν, εἶναι ἡ διαχρονικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀλλάξει, ἂν κάποια ἄλλη πρακτικὴ «κατ’ οἰκονομίαν» υἱοθετηθεῖ ἀπὸ ἄλλον Ἅγιο. Γράφει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός:
 «Βλαβερα α πρς τος κακος συνουσαι, πειδ νμος ατς φιλας, δι' μοιτητος πεφυκναι τος συναπτομνοις γγνεσθαι. ς γρ ν τος νοσοποιος χωροις, κατ μρος ναπεμπμενος ήρ, λανθνουσαν νσον τος νδιαιτωμνοις ναποτθεται, οτως πρς τος φαλους συνθεια μεγλα κακ τας ψυχας ναφησιν, κν τν παραυτκα ασθησιν τ βλαβερν διαφεγ. Φασ τν λοιμν ο περ τατα δεινοί, πειδν νς νθρπου, κτνους ψηται, κατανμεσθαι π πντας τος γγζοντας. Φσιν γρ εναι τς νσου τατης, τ ξ λλλων πντας ναπιμπλναι τς ρρωστας. Τοιοτοι δ τινς εσι κα ο ργται τς δικας. λλος γρ λλ τς νσου μεταδιδντες, συννοσοσιν λλλοις κα συναπλλυνται. Φεγε τς μιμσεις τν κατεγνωσμνων. Ρον κακας μεταλαβεν, ρετς μεταδοναι· πε κα νσου μετασχεν μλλον γεαν χαρσασθαι» (Δαμασκηνο ω., Ες τ ερ παράλληλα).

πως λοιπόν, ο ψυχικ μολυσμένοι μς πηρεάζουν κα μς μολύνουν, τσι κα ο ψυχικ γιες, ο κατ Θεν πορευόμενοι κα τς ντολς τηροντες, ο γιοι, μς παιδαγωγον, μς καθοδηγον κα μς γιάζουν, πως στ βίο λλου γίου διαβάζουμε: «Ε δ τις σχματι λγοις τν Χριστν φιλοσοφε, μ προσχετε ατ. …Ε τις ερεθ πθ τς ντολς το Χριστο ργαζμενος κα τ ργα ατο συμφων τος γαθος ατο λγοις, πντοτε χων καρδαν συντετριμμνην κατευτελζει αυτν νυκτς κα μρας. Κα τοιατα ποιν, οτος ν ληθείᾳ στκει, κα τ τοιοτ προσκολληθσεσθε κα ς πατρα κα διδσκαλον κα δελφόναυτος προσλαμβανμεθα … γρ κολλμενος γοις γιασθσεται.  Κα πλιν· “Μετ νδρς θυμδους μ συναυλζου, μποτε μθς τς δος ατο κα λβς βρχους τ ψυχ σου”· “φθερουσι γρ θη χρηστ μιλαι κακα”.  Ἐὰν δ προσκολλσαι, τ γαθ κα συνετ προσκολλο» (Callinicus Biogr., ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΥΠΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΡΟΥΦΙΝΙΑΝΑΙΣ).

Εναι φανερ λοιπόν, τι ατ δν εναι διδασκαλία μεμονωμένων μόνον Πατέρων, λλ καθολικ στάση τς κκλησίας. Διαβάζουμε στ Πρακτικ τς Ε΄ Οκουμενικς Συνόδου, τν κδοση τν ποίων πιμελήθηκε Μητροπολίτης Νικοπόλεως Μελέτιος: «σπερ γρ τ χρονιώτερα τν παθν δυσχερέστατά πώς στι πρς τ θεραπεσαι, τάχα που κα ες παν ρνεται τοτο, οτω κα ψυχ διεστραμμένων ννοιν κα δογμάτων σηπεδόνι ρρωστήσασα, δυσαπόβλητον χει τ πάθος» (Μελετίου Νικοπόλεως, Πέμπτη Οκουμενικ Σύνοδος, σελ. 358).
 Σημάτης Παναγιώτης