Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016

Γιατί μας παρουσιάζετε Ευαγγελική εντολή, που δεν την εφαρμόζετε;

         Ἡ  Σύνοδος
   Ἦταν μέσα τοῦ 5ου αἰώνα. Ὁ δράκων λυσσομανοῦσε εἴκοσι καὶ πλέ­­ον χρόνια. Δικέφαλος! Αὐτὴ τὴ φορὰ θαρροῦσε πὼς τὰ εἶχε καταφέρει. Εἶχε στριμώξει τὴν Ἐκκλησία ἄγρια. Ἀπὸ τὴ μία μὲ τὴ χυδαία αἵρεση τοῦ Νε­στοριανισμοῦ, ἀπὸ τὴν ἄλλη μὲ τὴν ὕ­πουλη διαστροφὴ τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ.
   Κυριάρχησε ἀπὸ τὸ ἕνα μέχρι τὸ ἄλλο ἄκρο τῆς αὐτοκρατορίας. Θὰ «τελειώσει» ἐπιτέλους τὴν Ἐκκλησία…
   Τότε φανερώθηκε ἡ Σύνοδος!
   Τὸ τέρας τρόμαξε. Τὰ δολερά του μάτια γέμισαν φόβο. Μπροστά του ἄστραψε πύρινη ρομφαία. Ἦταν ἡ Σύνοδος. Ἡ Μεγάλη Σύνοδος. Ἡ Σύνοδος τῆς Χαλκηδόνας. Ἡ Δ΄ Οἰκουμενική. Τῶν 630 θεοφόρων Πατέρων. Μὲ μιὰ καὶ μόνη σπαθιὰ θέρισε καὶ τὰ δυό του κεφάλια. Μὲ τὸν Ὅρο της, τὸ «Δόγμα τῆς Χαλκηδόνος»· ἕνα κείμενο θεόπνευστο, «μέλος ἐναρμόνιον θεολογίας».
 Σ᾿ αὐτὸ οἱ «θεηγόροι ὁπλῖται» τῆς «παρατάξεως Κυρίου» διετύπωσαν τὴν αἰώνια ὁμολογία τῆς Ἐκκλησίας ὅτι ὁ Χριστός, ἡ μόνη καὶ τελικὴ ἀλήθεια τοῦ κόσμου, εἶναι τέλειος Θεὸς καὶ τέλειος ἄνθρωπος. Εἶναι «εἷς ἐν δύο φύσεσιν»· ἕνας μὲ δύο φύσεις, θεία καὶ ἀνθρώπινη. Μὲ τὴ λέξη «εἷς» ἀνέτρεψαν τὴ διχαστικὴ ψευδολογία τῶν Νεστοριανῶν ποὺ μιλοῦσαν γιὰ δύο υἱούς, (υἱὸ Θεοῦ καὶ υἱὸ ἀνθρώπου). Μὲ τὴ διατύπωση «ἐν δύο φύσεσιν» διέλυσαν τὰ παραληρήματα τῶν Μονοφυσιτῶν ποὺ ἐξαφάνιζαν τὴν ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χριστοῦ.

   Τὸ καίριο μέλημα τῆς Συνόδου ἦταν ἡ ἀλήθεια περὶ τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἀλήθεια ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ μόνος Σωτήρας τοῦ κόσμου. Εἶναι ὁ Θεὸς ποὺ ἔγινε πραγματικὸς ἄνθρωπος, γιὰ νὰ σώσει καὶ νὰ θεώσει τὸν ἄνθρωπο.
   Ἂν οἱ θεοφόροι Πατέρες σκέφτονταν καὶ ἐνεργοῦσαν ἀνθρώπινα, θὰ ἐπιδίωκαν νὰ βροῦν μιὰ συμβιβαστικὴ ἀόριστη καὶ θολὴ διατύπωση ποὺ νὰ ἱκανοποιεῖ καὶ τὶς δύο αἱρέσεις, ἢ ἔστω τὴ μία ἀπ᾿ αὐτές. Τὸν Μονοφυσιτισμό, ἂς ποῦμε, ποὺ εἶχε προέλθει ἀπὸ τοὺς ὑπερορθοδόξους τῆς ἐποχῆς καὶ φαινόταν νὰ βρίσκεται πιὸ κοντὰ στὴν Ὀρθοδοξία καὶ ἦταν καὶ πολυπληθέστερος.
   Ὅμως συμβιβασμὸς στὰ θέματα τῆς Πίστεως εἶναι ἀδιανόητος γιὰ τὴν ἘκκλησίαΑὐτὴ ἦταν στάση τοῦ Κυρίου, πού, ὅταν κάποτε πολλοὶ ἀντέδρασαν στὴ διδασκαλία Του καὶ ἔφυγαν, εἶπε στοὺς Μαθητές Του: «Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν;» (Ἰω. ς΄ 67)· μήπως θέλετε νὰ φύγετε καὶ ἐσεῖς; Αὐτὴ ἦταν καὶ στάση τῶν Ἀποστόλων ποὺ δίδασκαν: Ὅποιος δὲν δέχεται τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ «Θεὸν οὐκ ἔχει». Αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο μὴ τὸν βάζετε στὸ σπίτι σας «καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε» (Β΄ Ἰω. 9 καὶ 10)· οὔτε κἂν νὰ τὸν χαιρετᾶτε!
   Αὐτὴ ὑπῆρξε ἡ στάση καὶ ὁ τρόπος τῆς Ἐκκλησίας πάντοτε. Αὐτὸ τήρησαν καὶ οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος.
   Δεκαέξι αἰῶνες μετὰ τὸ θεοκίνητο γεγονὸς τῆς συγκλήσεως τῆς μεγάλης Συνόδου τὸ μήνυμά της παραμένει καίριο καὶ κατεξοχὴν ἐπίκαιρο, μάλιστα στὴν ἐποχὴ τούτη τῶν ἔνοχων συμβιβασμῶν καὶ κηρυγμάτων.
   Μᾶς λέει ὅτι ἡ περὶ τοῦ Χριστοῦ ἀλήθεια εἶναι ἀδιαπραγμάτευτη. Δὲν μπορεῖ νὰ γίνονται ἐκ­πτώσεις σ᾿ αὐτὴν στὸ ὄνομα τῆς ὁποιασδήποτε ἐπιδιώξεως ἑνότητας τῶν Χριστιανῶν. Καὶ δὲν μπορεῖ ἡ ἄδολη πίστη τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ μόνη ἀλήθεια τοῦ κόσμου, νὰ ἐκτίθεται στὸ παγκοσμιοποιημένο πολυθρησκευτικὸ παζάρι ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς δρόμους σωτηρίας.
   Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ αἰώνια παρακαταθήκη τῶν Πατέρων τῆς Συνόδου πρὸς ὅλες τὶς γενιὲς τῶν πιστῶν καὶ πρὸς ἐμᾶς σήμερα:
   Μὴ συμβιβάζεστε στὰ θέματα τῆς πίστεως. Εἰς τὰ τῆς Πίστεως «οὐ χωρεῖ συγκατάβασις». Μείνετε στὴν ἀκρίβεια τῆς ἀλήθειας ποὺ σᾶς παραδώσαμε. Μὴν ἐπηρεάζεστε ἀπὸ τὸ διάχυτο πνεῦμα τοῦ πανθρησκειακοῦ συγκρητισμοῦ. Ὅποιος δὲν δέχεται ὅτι μόνο ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ ἀλήθεια «Θεὸν οὐκ ἔχει» (Β΄ Ἰω. 9)! Μείνετε μακριὰ ἀπὸ τὴν παπικὴ διαστροφὴ καὶ τὴν προτεσταντικὴ ἐκτροπή.
   Κρατῆστε αὐτὸ ποὺ μᾶς παραδόθηκε.
   Κρατῆστε αὐτὸ ποὺ σᾶς παραδώσαμε.
   Κρατῆστε τὴν ἀλήθεια, τὸν Χριστό, τὴ ζωὴ τοῦ κόσμου!

Ορθόδοξο Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”


Σχόλιο:


Πατέρα Θεόδωρε, η Εκκλησία της Ελλάδος ήταν εκεί! Υπέγραψε! Ως ιερέας της Εκκλ. της Ελλάδος, ποιά απόφαση της Εκκλ. της Ρωσίας περιμένετε;

ΛΥΠΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΘΕΝ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ

π. ΘΕΟΔΩΡΟ ΖΗΣΗ, κ. ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗ κ.λπ.

Το Άγιον Όρος σιωπά "προκειμένου να μη ενοχληθεί η συγκρητιστική οικουμενιστική γραμμή του Φαναρίου"!

Ἱερομονάχου Καρυῶν Χαρίτωνος:

Ὅλοι οἱ Ἁγιορεῖται ἔχομεν εὐθύνην!
Του ιερομονάχου Χαρίτωνος, Ι.Κ. Αναλήψεως, Καρυαί

Άγιοι Καθηγούμενοι και πατέρες, επιθυμούμε να καταθέσουμε με όλον τον σεβασμό μας, προς εσάς που έχετε την πνευματική και την διοικητική ευθύνη του Ιερού ημών Τοπου, με φόβο Θεού και αγάπη αλλά και με ευθύτητα και απλότητα, τον πόνο και την αγωνία μας για την Ορθόδοξη πίστη μας, για το μέλλον του Ιερού ημών Τόπου, όσο και για την σωτηρία των ψυχών μας, η οποία έχει άμεση σχέση με όλα αυτά.
Πιστεύουμε ότι ο Αγιορείτικος Μοναχισμός στις ημέρες μας διέρχεται μία ιδιαίτερη κρίση, όσον αφορά κυρίως στα θέματα της πίστεως και της αγιορειτικής παραδόσεως. Εμείς θα επικεντρώσουμε την προσοχή σας περισσότερον στα θέματα της πίστεως. Όλοι μας ζούμε κατά τις τελευταίες δεκαετίες μία πνευματική κρίση, η οποία εξελίσσεται όσον ούπω σε μία τραγικότητα. Η σημερινή πραγματικότητα, όπως διαμορφώνεται από την λεγόμενη «Νεα Εποχή» η Παγκοσμιοποίηση (Θρησκευτική, Οικονομική και Πολιτική), επιδιώκει να επιβάλει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα τρεις «θηλιές»:
Α. Μια παγκόσμια κυβέρνηση.
Β. Μια παγκόσμια οικονομία και
Γ. Μια παγκόσμια θρησκεία.
Το Άγιον Όρος έχει μια ιστορία γεμάτη από διαρκείς και ασυμβίβαστους αγώνες για την Ορθόδοξη πίστη, για την αγιότητα και την αρετή. Από τότε και μέχρι σήμερα στο Άγιον Όρος έχουν αλλάξει πολλά. Σημερα, το Άγιον Όρος διέρχεται μία νέα ιστορική

Δήλωση συμπαράστασης καὶ συμπόρευσης μὲ τοὺς ἁγιορεῖτες πατέρες


μεῖς οἱ ὀρθόδοξοι πιστοὶ τῆς Γερμανίας δηλώνουμε,
   ὅτι μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ συμπαραστεκόμαστε καὶ συμπορευόμαστε μὲ τοὺς ἀγωνιστὲς, ὁμολογητὲς καὶ ἀδίκως διωκόμενους ἁγιορεῖτες πατέρες στὸν ἀγῶνα ἐνάντια στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Δὲν κάνουμε ἀποτείχιση ἔτσι, ὅπως δυστυχῶς τὴν παρεξηγοῦν καὶ δυσνοοῦν πολλοί, ἀλλὰ ἀκολουθοῦμε, ἐνωμένοι καὶ πάντα μέσα στὴν Μία Ἐκκλησία, τὸν ὑποχρεωτικὸ καὶ ὄχι κατὰ πολλοὺς δυνητικὸ 15ο Ἱ. Κανόνα τῆς πρωτοδευτέρας Συνόδου: Δηλαδὴ διακόπτουμε τὴν μνημόνευση καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία ὄχι μὲ τὴν Ἐκκλησία, στὴν ὁποία παραμένουμε πάντα ὡς μέλη Της καὶ πιστοί, ἀλλὰ μὲ τοὺς αἱρετικοὺς οἰκουμενιστὲς και συμφωνοῦντες μὲ τὴν ληστρικὴ σύνοδο τῆς Κρήτης Ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι Ἐπίσκοποι ἀλλὰ ψευδοεπίσκοποι.
   Παράλληλα δείχνουμε, ὅτι δὲν εἴμαστε οὔτε ὁμάδες, οὔτε πλανεμένοι, οὔτε σχισματικοί,  ὅπως μᾶς ἀποκαλοῦν μερικοὶ ἐπηρεασμένοι ἢ ἐντεταλμένοι, ἀλλὰ εἴμασταν καὶ θὰ εἴμαστε ἑνωμένοι καὶ πιστοὶ στὶς παρακαταθῆκες τῶν Ἁγ. Πατέρων, στὴν ἱστορία καὶ τὸν ρόλο τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ προπάντων στὸν Χριστὸ τὸν ἴδιο, ὁ Ὁποῖος μᾶς προειδοποίησε νὰ φεύγουμε ἀπὸ τοὺς ὁποιουσδήποτε ψευδοπροφῆτες, ψευδοποιμένες καὶ προβατόσχημους λύκους, ποὺ θὰ ἐμφανιστοῦν στὸ ὄνομά Του.

Μὲ τὶς εὐλογίες τῶν ἁγιορειτῶν πατέρων,

Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου
Τατιάνα Τσακίρογλου
Ἀναστασία, Γεώργιος καὶ Ἕλλη Leyden
Ἀλέξανδρος Γαλανόπουλος

Δημήτριος Ὁξυζίδης

Καταλάβατε τώρα, κ. Τσελεγγίδη, π. Θεόδωρε και οι λοιποί σιγονταρο-Οικουμενιστές, τί ανησυχεί το Φανάρι;

Ὄχι ὁ χαρτοπόλεμός σας, ἀλλὰ ἡ Διακοπὴ Μνημοσύνου! Ἄμποτε νὰ τὸ καταλάβετε!

Πηγή: "Τρελογιάννης"

ΦΑΝΑΡΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ


Το Φανάρι τα βάζει με Αγιορείτες

-Σύμβουλος Βαρθολομαίου: Η επιστολή των 60 δεν εκφράζει το Άγιο Όρος


ὸ Ἅγ. Ὄρος ...στηρίζει τὴν Σύνοδο"!!! 

  Το Φανάρι τα βάζει με Αγιορείτες-Σύμβουλος Βαρθολομαίου: Η επιστολή των 60 δεν εκφράζει το Άγιο Όρος

Του Μάνου Χατζηγιάννη

  Όλα του φταίνε του Φαναρίου και παντού βλέπει εχθρούς...Μετά την πρόσφατη επιστολή 60 μοναχών του Αγίου Όρους με την οποία καταδικάζονται οι αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης ιδίως για τις σχέσεις με τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο και ζητείται από την Ιερά Κοινότητα να διακοπεί το μνημόσυνο του κ. Βαρθολομαίου, είχαμε την πρώτη αντίδραση του Φαναρίου

Ο θεολογικός σύμβουλος του Πατριάρχη Βαρθολομαίου Αρχιδιακόνος Ιωάννης Χρυσαυγης, ο οποίος υπενθυμίζεται πως είχε τονίσει ότι οι αποφάσεις της Συνόδου είναι δεσμευτικές και για τους μη συμμετέχοντες,  σχολίασε σχετικά με την πρόσφατη επιστολή των  60 μοναχών του Αγίου Όρους με την οποία η Σύνοδος αποκαλείται «ληστρική», πως η γνώμη τους δεν αντικατοπτρίζει τη θέση ολόκληρης της κοινότητας του Αγίου Όρους.
Συγκεκριμένα όταν ο Peter Anderson από το Σιάτλ, ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα σχέσεων μεταξύ των Ορθοδόξων και των Ρ/καθολικών  απευθύνθηκε στον Αρχιδιάκονο Ιωάννη Χρυσαυγη, ζητώντας του την αξιολόγηση της επιστολής και ο σύμβουλος του Οικ. Πατριάρχου έστειλε την απάντησή του στην οποία αναφέρει άλλων : 
"Κάθε ίδρυμα ή οποιοδήποτε άτομο μπορεί να αξιολογήσει την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Η εκτίμηση αυτή ήταν μέρος της προσυνοδικής διαδικασίας και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της Συνόδου.
Μερικές φορές, ωστόσο, χρειάζεται η κατάλληλη μικρή διευκρίνιση. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αν και μερικοί Αθωνίτες μπορούν να δηλώσουν την αντίθεσή τους, από την Ιερά Κοινότητά του [Άγιον Όρος] στην πραγματικότητα υποστηρίζεται η Σύνοδος. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης πρότεινε στο Άγιο Όρος να στείλει έναν αντιπρόσωπο στην Κρήτη, στο πλαίσιο της επίσημης αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριάρχη (ως σύμβουλος) - ακριβώς επειδή εκφράζει την ικανοποίησή της και σέβεται τη γνώμη (και ίσως ακόμη περισσότερο, την προσευχή) του Όρους. Σε απάντηση, η Ιερά Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των μονών του Αγίου Όρους, όρισε επίσημα έναν πληρεξούσιο για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Έτσι, ο Σεβασμιώτατος, Αρχιμανδρίτης Τύχων, ηγούμενος της μονής Σταυρονικήτα (για όσους θέλουν μια αναφορά στους αγίους, είναι σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ότι ο ίδιος ήταν μαθητής του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη)
[τρελογιάννης :Είναι άσχετος ή σκοπίμως ψεύδεται  δεν ήταν μαθητής του αγίου Παϊσίου!]
παρακολούθησε την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις κλήθηκε να συμβουλεύσει τους επισκόπους που συμμετείχαν.με τον ισορροπημένο χαρακτήρα του αυθεντικού μοναχισμού ενός Αθωνίτη.
Έτσι, το Άγιο Όρος όχι μόνο υποστήριξε ανοιχτά, αλλά και εκπροσωπήθηκε στην Αγία & Μεγάλη Σύνοδο μετά  από πρόσκληση της Α.Θ.Π. Πατριάρχου Βαρθολομαίου "
Μετά την απάντηση αυτή του Αρχιδιάκονου και βέβαια με δεδομένη την επιστολή των Αγιορειτών που κυκλοφορεί ευρέως πλέον και την παραθέτουμε παρακάτω μένει να δούμε τι θα πράξει η Ιερά Κοινότητα...

Διαβάστε και την επιστολη΄των Αγιορειτών: 
Εν Αγίω Όρει τη 20/6/2016 (3/7/2016 ν.ημερ.)
Κυριακή των Αγιορειτών Πατέρων
ομολογητών, οσίων, ιεραρχών και μαρτύρων
Ανοικτή Επιστολή Αγιορειτών Πατέρων
Προς:
Την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους,
Τους είκοσι καθηγουμένους μετά των συνοδιών αυτών,
Και προς ενημέρωσι του Χριστεπωνύμου Πληρώματος της Εκκλησίας.
«…ως φιλοπάτορες υιοί, την πατρικήν κληρονομίαν φυλάξωμεν απαρεγχείρητον· μη καταργήσωμεν τον τόπον ως η άκαρπος συκή· αλλά των Ηγουμένων ημών αναθεωρούντες, την έκβασιν της αναστροφής, μιμησώμεθα την ΠΙΣΤΙΝ και τους αγώνας· ίνα και συν αυτοίς των αιωνίων αγαθών επιτύχωμεν».
(τροπάριο Λιτής εκ της ασματικής ακολουθίας των Οσίων και Θεοφόρων Αγιορειτών Πατέρων ημών των εν τω Αγιωνύμω Όρει του Άθω διαλαμψάντων.)

Σεβαστοί Πατέρες,
Μελετήσαντες μετά πάσης προσοχής τα κοινοποιηθέντα τελικά κείμενα της λεγομένης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, καθώς και τις απαντήσεις εγκρίτων θεολόγων και μητροπολιτών, προαγόμεθα όπως εκθέσωμεν τα ακόλουθα.
Το συμπέρασμα που αβίαστα εξάγεται εκ της μελέτης των είναι ότι τελικώς η σύνοδος αυτή αποδεικνύεται αντορθόδοξη, ληστρική και αιρετική, διότι:
1. Ακολούθησε καινοφανείς μεθοδεύσεις στην θεματολογία και τις πρακτικές της.
2. Απέκλεισε τους Επισκόπους και κατέλυσε την Ορθόδοξη συνοδικότητα και εν γένει χρησιμοποιήθηκαν αντορθόδοξοι μέθοδοι στον τρόπο λειτουργίας της.
3. Δεν υπήρχε επαρκής ενημέρωση του ορθοδόξου πληρώματος· αντίθετα υπήρχε απόκρυψη των αποφασιζομένων κατά την προσυνοδική διαδικασία.
4. Καθιερώνει την μεταπατερική θεολογία.
5. Νομιμοποιεί επίσημα και συνοδικά την παναίρεσι του Οικουμενισμού.
6. Επετεύχθη τελικά ο στόχος της εκκλησιαστικοποιήσεως των αιρέσεων, δηλαδή έγινε δεκτό ότι ο Παπισμός καθώς και λοιποί αιρετικοί είναι Εκκλησίες και όχι αιρέσεις.
7. Υποβιβάζει τον χριστιανισμό στο επίπεδο του κοινωνισμού («κοινωνικό ευαγγέλιο»).
8. Δεν εκφράζει την αγιοπνευματική εμπειρία του εκκλησιαστικού σώματος.
9. Δεν ακολουθεί την αγιοπατερική Παράδοση της Εκκλησίας, μιάς και δεν έγινε εξ’ αρχής αναγνώριση όλων των προηγουμένων συνόδων, και κυρίως αναγνώριση ως Οικουμενικών συνόδων της 8ης και της 9ης.
10. Καταλύει αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων.
11. Αναγνωρίζει το Προτεσταντικό λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο ᾽Εκκλησιών.
12. Παραγκωνίσθηκε και αγνοήθηκε ο ρόλος του Μοναχισμού, και ιδιαίτερα η στάση των Αγιορειτών έναντι του Παπισμού και του Οικουμενισμού.
Σύμφωνα με το τελικό κείμενο, “Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον” της λεγομένης “Αγίας και Μεγάλης Συνόδου’’, στη παράγραφο 6 αναφέρεται ότι: «Η Ορθόδοξος Εκκλησία αποδέχεται τήν ιστορικήν ονομασίαν των μή ευρισκομένων εν κοινωνία μετ’ αυτής άλλων ετεροδόξων χριστιανικών Εκκλησιών καί Ομολογιών».
Αποδεχομένη έτσι η Σύνοδος ότι ο Παπισμός είναι Εκκλησία, συναποδέχεται και τις αποφάσεις των θεολογικών διαλόγων μετά των παπικών, οι οποίοι τώρα λαμβάνουν και συνοδικήν ισχύν. Σε αυτούς, όμως, όπως γνωρίζετε, γίνεται αναγνώρισις εκκλησιαστικού χαρακτήρα, αποστολικής πίστεως, αυθεντικών μυστηρίων και αποστολικής διαδοχής στην Παπική Αίρεση (βλ. κείμενα Μονάχου 1982, Μπάρι 1987, Νέο Βάλαμο 1988, Μπαλαμάντ 1993). Εξ αυτής λοιπόν και μόνον της αποφάσεως, αποδεικνύεται ότι η Σύνοδος αυτή έχει εκπέσει της Ορθοδόξου πίστεως και ομολογίας.
Επ᾽ αυτών θα ακολουθήσει άμεσα αναλυτική μελέτη προς πλήρη κατοχύρωση των λεγομένων μας.
Σεβαστοί Πατέρες, ως Ιερά Κοινότης ενώ αρχικά διαφοροποιήθηκατε με κείμενό σας προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ως προς επί μέρους σημεία των προσυνοδικών κειμένων, μετά ταύτα, διά της συμμετοχής σας μέσω του Καθηγουμένου της Ι.Μ. Σταυρονικήτα στην λεγομένη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, ουσιαστικά αποδεχθήκατε τις τελικές αποφάσεις της, όπως αυτές εκφράστηκαν μέσω των τελικών κειμένων. Δηλαδή, μέχρι στιγμής επισήμως αποδέχεσθε το ʺορθόδοξονʺ της Συνόδου, το τελεσίδικο των αποφάσεων, και συνακόλουθα την επίσημη συνοδική κατοχύρωση της παναιρέσεως του Οικουμενισμού.
Παρακαλούμε λοιπόν και αναμένουμε, καθώς θεωρούμε ως επιβεβλημένο πνευματικό σας καθήκον, να συγκαλέσετε άμεσα Έκτακτον Διπλήν Σύναξιν και να καταδικάσετε, βάσει των ανωτέρω εκτεθέντων ενστάσεων, την εν λόγω σύνοδο ως αιρετική, αντικανονική και ληστρική.
Τέλος σας δηλώνουμε, ως Αγιορείτες Πατέρες, ότι με την χάρι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού μας, την βοήθεια της Υπεραγίας Θεοτόκου, και όλων των Οσίων Αγιορειτών Πατέρων, Οσιομαρτύρων, και Ομολογητών, «επόμενοι τοις αγίοις Πατράσι», κατόπιν όλων τούτων, εάν, ο μη γένοιτο, εσείς δεν καταδικάσετε την εν λόγω ψευδοσύνοδο και δεν διακόψετε το μνημόσυνο του Πατριάρχου, τότε, είμεθα υποχρεωμένοι, βάσει των Ιερών Κανόνων της Εκκλησίας και της διαχρονικής παραδόσεως του Ιερού ημών Τόπου, να πράξουμε εμείς αυτό το, αυτονόητο, καθήκον άμεσα. Σύμφωνα με τον ΙΕʹ Κανόνα της Αʹ και Βʹ Οικουμενικού κύρους Συνόδου, οφείλουμε να σταματήσουμε την μνημόνευσι του Πατριάρχου, όπως έπραξαν και οι προ ημών Όσιοι Αγιορείτες Πατέρες επί του αιρετικού πατριάρχου Ιωάννου Βέκκου, οι οποίοι τελικώς και εμαρτύρησαν και τους εορτάζουμε· διότι καθώς μας επισημαίνει ο ΙΕʹ Κανόνας οι διακόπτοντες το μνημόσυνον, «Ου γαρ Επισκόπων, αλλά ψευδεπισκόπων και ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν». Όλοι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας διδάσκουν το ίδιο: «Παραγγελίαν έχομεν εξ αυτού του Αποστόλου, εάν τις δογματίζη ή προστάσση ποιείν ημάς, παρ᾿ ο παρελάβομεν, παρ᾿ ο οι Κανόνες των κατά καιρούς Συνόδων, καθολικών τε και τοπικών ορίζουσιν, απαράδεκτον αυτόν έχειν και μηδέ λογίζεσθαι αυτόν εν κλήρω αγίων». (Αγ. Θεόδωρος Στουδίτης, P.G. 99, 988A), και «Άπαντες οι της Εκκλησίας διδάσκαλοι, πάσαι αι Σύνοδοι, πάσαι αι θείαι Γραφαί, φεύγειν τους ετερόφρονας παραινούσι και της αυτών κοινωνίας διΐστασθαι». ( Αγ. Μάρκος ο Ευγενικός, P.G. 160, 105C).
Επίσης και κατά τον ΛΓʹ Κανόνα της εν Λαοδικεία Συνόδου, « ου δεί αιρετικοίς ή σχισματικοίς συνεύχεσθαι ». και ο «κοινωνών ακοινωνήτω ακοινώνητος έστω», (Βʹ Κανών της εν Αντιοχεία, τον οποίον χρησιμοποιούν και οι Αγιορείτες Πατέρες στην Επιστολήν τους προς την Σύνοδον Κων/πόλεως το 1275). Παραθέσαμε εδώ μόνον ελάχιστα χωρία από την πλούσια διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας.
Εξάλλου ο Οικουμενικός πατριάρχης τυγχάνει και ο κύριος εμπνευστής και υποκινητής αυτής της Συνοδικής αποφάσεως, και, ως εκ τούτου, για εμάς τους Αγιορείτες Πατέρες, και όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς κληρικούς και λαικούς, καθίσταται εν έργοις και λόγοις ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ, όπως ο Άρειος, ο Νεστόριος, ο Βέκκος κ.α., όπως το έχουν αποδείξει πολλοί επίσκοποι και θεολόγοι, μέχρι σήμερα, και όχι μόνον διά της Παναιρέσεως του Οικουμενισμού αλλά και διά της Πανθρησκείας την οποίαν κηρύττει διά των συμπροσευχών. Διδάσκει αλλότρια δόγματα, αντορθόδοξα και αντιπατερικά˙ διά τούτο κατά την εντολήν του Κυρίου οι πιστοί «αλλοτρίω (ποιμένι) ου μη ακολουθήσωσιν, αλλά φεύξονται απ᾿ αυτού, ότι ουκ οίδασι των αλλοτρίων την φωνήν» (Ιωαν. Ιʹ,1-5).
Οφείλουμε, επίσης να σας ενημερώσουμε ότι θα είναι αναπολόγητοι εν ημέρα κρίσεως όσοι θα υποκύψουν και θα αποδεχθούν τις αποφάσεις αυτής της ΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ψευδοσυνόδου, και θα εξακολουθήσουν εν γνώσει να μνημονεύουν τον Πατριάρχη· όλοι αυτοί ας γνωρίζουν ότι θα διαιρέσουν την αγιορειτική μοναστική πολιτεία. Λυπούμεθα, πολύ για την αντορθόδοξη αυτή πορεία, όπως σας το είχαμε επισημάνει και στην Ανοικτή Επιστολή μας ως Αγιορείτες Πατέρες (13 Μαΐου 2016). Θα αναμένουμε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, όπως εκάστη Ι. Μονή, Ι. Σκήτη και κάθε Αγιορείτης Μοναχός, λάβει θέση ξεκάθαρα και συνειδητά επί του θέματος.
Άγιοι Πατέρες, η Ορθόδοξη Εκκλησία και οι Ορθόδοξοι χριστιανοί κηρύσσονται εν διωγμώ. Ήδη η αιρετική ψευδοσύνοδος της Κρήτης χαρακτηρίζει όλους εμάς τους αντιδρώντες Ορθοδόξους χριστιανούς, Αρχιερείς, Ιερείς, Μοναχούς και λαικούς, ως «αιρετικούς», «ζηλωτές» και ειρωνικά ως «υπερορθοδόξους». Θα επιτρέψουμε, αυτή η παραπληροφόρηση και αλλοίωση να την περάσουν στην λαική συνείδηση; Με πολλή ταπείνωσι, φόβο Θεού και αγάπη για την αγία μας Εκκλησία, σας παρακαλούμε, ώστε όλοι μαζύ ενωμένοι να συντελέσουμε, ώστε να συγκληθεί τελικώς η όντως Ορθόδοξος Αγία και Μεγάλη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία θα αποκηρύξει την εν λόγω ψευδοσύνοδο.
Σεβαστή Ιερά Κοινότης και Άγιοι Καθηγούμενοι, εκατό χρόνια άκρας οικονομίας και ανοχής απέναντι σε οικουμενιστές - λατινόφρονες και φιλενωτικούς Πατριάρχες και επισκόπους προκάλεσαν μεγάλη φθορά της πίστεως και έθρεψαν αιρετικές αποκλίσεις. Η ζημία και η αλλοίωσι που έχει προκαλέσει αυτή η ψευδεπίγραφη “οικονομία’’ στο Ορθόδοξο φρόνημα κλήρου και λαού είναι τεραστίων διαστάσεων. Σας παρακαλούμε και πάλιν: Αγωνιστείτε να διαφυλάξετε την Ιερά Παρακαταθήκη της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Πίστεως.
Αμήν.
Αναμένοντες τις συνεπείς προς την Αγιορειτική Παράδοσι αποφάσεις σας διατελούμεν,
Μετά τιμής και του προσήκοντος σεβασμού

Γέρων Γαβριήλ, Ι.Κ. Αγίου Χριστοδούλου, Ι.Μ.Κουτλουμουσίου.
Γέρων Σάββας Λαυριώτης, Ι.Μ.Μ.Λαύρας.
Γέρων Ευστράτιος ,Ιερομ. Ι.Μ.Μ.Λαύρας.
Γέρων Ιλαρίων, Ι.Καθ. Αγίου Μαξίμου του ομολογητού.
Μοναχός Δοσίθεος, Ι.Καθ.Αγίου Μαξίμου του ομολογητού.
Γέρων Χαρίτων Ιερομ. Ι.Κ.Αναλήψεως, Ι.Μ.Βατοπαιδίου.
Γέρων Κύριλλος, Ι.Ησ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Κατουνάκια, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Γέρων Χερουβείμ, Ι.Κ.Αρχαγγέλων-Κουκουζέλη- ,Ι.Μ.Μ.Λαύρας.
Γέρων Ιωάννης, Ι.Κ.Εισοδίων της Θεοτόκου, Βίγλα, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Γέρων Γεώργιος, Ι.Κ.Αγίου Βαρλαάμ και Ιωάσαφ, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Γέρων Βλάσιος, Ξεροκάλυβο Βίγλας, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Ιερομ. Παΐσιος, Ι.Σ.Τιμίου Προδρόμου, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Ιερομ. Δαμασκηνός Πόπα, Ι.Σ.Τιμίου Προδρόμου, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Ιερομ. Δαμασκηνός Ράους, Ι.Σ.Τιμίου Προδρόμου, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Ιερομ. Ιωήλ, Ι.Σ.Τιμίου Προδρόμου, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Ιερομ. Σάββας, Ι.Σ.Τιμίου Προδρόμου, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Ιεροδ. Ματθαίος, Ι.Σ.Τιμίου Προδρόμου, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Μοναχός Εφραίμ, Ι.Σ.Τιμίου Προδρόμου, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Μοναχός Νικόδημος, Ι.Σ.Τιμίου Προδρόμου, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Μοναχός Γεράσιμος, Ι.Σ.Τιμίου Προδρόμου, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Μοναχός Ταράσιος, Ι.Σ.Τιμίου Προδρόμου, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Μοναχός Μάρκος, Ι.Σ.Τιμίου Προδρόμου, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Μοναχός Αρσένιος, Ι.Σ.Τιμίου Προδρόμου, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Μοναχός Ραφαήλ, Ι.Σ.Τιμίου Προδρόμου, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Μοναχός Ιωάννης, Ι.Σ.Τιμίου Προδρόμου, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Μοναχός Σεραφείμ, Ι.Σ.Τιμίου Προδρόμου, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Γέρων Παύλος, Ι.Κ.Κοιμήσεως Αγίας Άννης, Ι.Σ.Καυσοκαλυβίων, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Γέρων Νεκτάριος, Ι.Κ.Αγίου Δημητρίου, Ι.Σ.Καυσοκαλυβίων, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Γέρων Συμεών, Ι.Κ.Νέου Θεολόγου Συμεών, Ι.Σ.Καυσοκαλυβίων, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Μοναχός Ησαΐας,Ι.Κ.Νέου Θεολόγου Συμεών Ι.Σ.Καυσοκαλυβίων, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Μοναχός Ευστάθιος, Ι.Κ. Αγίου Ευσταθίου, Ι.Σ.Καυσοκαλυβίων, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Γέρων Πολύκαρπος Ιερομ. Ι.Κ.Αγίου Αθανασίου, Ι.Σ.Καυσοκαλυβίων, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Ιερομ. Ιωακείμ, Ι.Κ.Αγίου Αθανασίου, Ι.Σ.Καυσοκαλυβίων, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Μοναχός Χριστόδουλος, Ι.Κ.Αγίου Αθανασίου, Ι.Σ.Καυσοκαλυβίων, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Γέρων Παντελεήμων, Ι.Κ.Αγίου Αντωνίου, Κερασιά, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Γέρων Μάξιμος Ιερομ., Ι.Κ.Αγίου Αντωνίου, Κερασιά, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Ιερομ. Ρωμανός, Ι.Κ.Αγίου Αντωνίου, Κερασιά, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Γέρων Αθανάσιος, Βουλευτήρια, Ι.Σκ. Αγίας Άννης, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Γέρων Θωμάς, Ι.Κ.αγίου Αποστόλου Θωμά, Ι.Σκ. Μικράς Αγίας Άννης, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Μοναχός Θεολόγος, Ι.Κ.Αγ. Αποστόλου Θωμά, Ι.Σκ. Μικράς Αγίας Άννης, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Μοναχός Φώτιος, Ι.Κ.Αγίου Αποστόλου Θωμά, Ι.Σκ. Μικράς Αγίας Άννης, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Γέρων Φίλιππος Ιερομ. Ι.Κ.Μεγ. Αθανασίου, Ι.Σκ. Μικράς Αγίας Άννης, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Γέρων Παντελεήμων Ιερομ. Ι.Ησ. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, Κατουνάκια, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Γέρων Γεράσιμος, Ι. Ησ. Αγίου Γερασίμου, Κατουνάκια, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Γέρων Αθανάσιος, Ι.Ησ. Αγίου Σάββα, Καρούλια, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Μοναχός Συμεών, Καρούλια, Ι.Μ.Μ.Λαύρας
Μοναχός Ηλίας, Ι. Σκ. Αγίου Βασιλείου, Ι.Μ.Μ.Λαύρας,
Ιερομ. Ειρηναίος, Καψάλα
Μοναχός Παΐσιος, Καρυές
Ιεροδ. Κοσμάς, Ι.Κ. Αγίου Αθανασίου, Ι.Σκ. Κουτλουμουσίου
Γέρων Νικόδημος, Ι.Κ.Αγίου Νεκταρίου, Καψάλα, Ι.Μ.Σταυρονικήτα