Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ π. ΙΩΗΛ ΚΩΣΤΑΝΤΑΡΟΥ
Ὁ π. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος πρὶν ἀπὸ ἕνα μῆνα, ἐπετέθη πρὸς ὅσους –ἀκολουθοῦντες τὴν Ἱ. Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας– ἀποτειχίστηκαν ἀπὸ αἱρετικούς-Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους. Καὶ ἐπετέθη παραβλέποντας ( ἀποκρύπτοντας) ἀκόμα καὶ τὴν γνώμη τοῦ π. Ἐπιφάνιου Θεοδωρόπουλου, ὁποῖος ρητὰ καὶ κατηγορηματικὰ ἀποφαίνεται (ἀπευθυνόμενος σὲ κάποιο πιστό, μὲ τὸν ὁποῖο ἀλληλογραφοῦσε) ὅτι ἔχουν κάθε δικαίωμα οἱ πιστοὶ νὰ ἀποτειχίζονται ἀπὸ τὸν αἱρετικό-Οἰκουμενιστὴ Ἐπίσκοπο πρὶν κατακριθεῖ ἀπὸ τὴν Σύνοδο, χωρὶς νὰ προχωρήσουν ὅμως (ὅπως οἱ Παλαιοημερολογῖτες) σὲ δημιουργία ἄλλης Συνόδου-Ἐκκλησίας.
Ἐδόθησαν ἀμέσως, τότε, ἀπαντήσεις ἀποστομωτικὲς στὸν π. Ἰωήλ, ὁποῖος κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενο, «τὶς ἔκανε γαργάρα»! Ἀφοῦ ἄφησε καὶ πέρασε λίγος καιρός, ἐπανῆλθε μὲ νέο ἄρθρο του μὲ τίτλο «ΑΠΛΑ ΖΗΛΟΣ Ή ΕΝ ΕΠΙΓΝΩΣΕΙ;» τὸ ὁποῖο δημοσιεύουμε στὸ τέλος τοῦ παρόντος.
 Τὸ ἄρθρο του ἔστειλε πάλι καὶ δημοσιεύτηκε μόνο στὸ ἱστολόγιο «Θρησκευτικά», τὸ ὁποῖο ἀντιδεοντολογικὰ καὶ ἀντιχριστιανικὰ φερόμενο, ἀρνεῖται νὰ δημοσιεύσει καὶ τὶς δικές μας ἀπαντήσεις, στὰ δημοσιεύματα ποὺ καταχωρεῖ καὶ ἀναφέρονται σὲ μᾶς.
Μὲ τὸ νέο του ἄρθρο π. Ἰωὴλ καὶ πάλι ἐπιτίθεται ἐναντίον τῶν ἀποτειχισθέντων πιστῶν, χωρὶς νὰ ἀπαντᾶ σὲ ὅσα τὸν ἐρωτήσαμε, χωρὶς νὰ χρησιμοποιεῖ Πατερικὰ κείμενα, παρὰ μόνο ὀρθολογικοὺς συλλογισμοὺς καὶ ἀστεῖα ἐρωτήματα, σχετικὰ μὲ τὸν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Φλωρίνης Αὐγουστῖνο Καντιώτη, ὁποῖος τὴν ἐποχὴ ποὺ ἰδεολογία-αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶχε ἀρχίσει πιὰ νὰ γίνεται εὐδιάκριτη (καὶ οἱ ἐλάχιστοι τότεφορεῖς της, τολμηροὶ σὲ Οἰκουμενιστικὲς ἐνέργειες) τὸν πολέμησε γενναία. Στὴν ἀρχὴ μετὰ τῶν τριῶν ἄλλων Μητροπολιτῶν ἐφαρμόζοντας μιὰ πρώτη μερικὴ Ἀποτείχιση, ὅταν διέκοψε τὴν Μνημόνευση τοῦ Ἀθηναγόρα γιὰ συγκεκριμένη του ἐνέργεια. Καὶ στὴ συνέχεια ΜΟΝΟΣ αὐτὸς ἀπὸ τοὺς Ἐπισκόπους, μὲ τὸν τρόπο του ἀπειλώντας τὴν ἐπανάληψη τῆς Διακοπῆς Μνημοσύνου, καὶ ἐπιφυλασσόμενος γιὰ τὰ περαιτέρω, ὅπως ἀκριβῶς ἔκαναν καὶ δίδαξαν καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες κατὰ τὴν ἔναρξη τῆς αἱρέσεως. Τοῦτο ἐξάλλου