Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Εἰς τήν γέννησιν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου.

γ. Νικολάου Καβάσιλα

….6. Ἀλλὰ ἡ πανάμωμη Παρθένος, χωρὶς νὰ ἔχη γιά πόλη της τὸν οὐρανό, χωρὶς νὰ ἔχη γεννηθῆ ἀπὸ τὰ οὐράνια σώματα, ἀλλὰ ἀπὸ τὴ γῆ -ἀπό αὐτὸ τὸ ξεπεσμένο γένος, ποὺ ξέχασε τὴν ἴδια του τὴ φύση- καὶ κατὰ τὸν ἲδιο μὲ ὅλους τρόπο, μόνη αὐτὴ ἀπὸ ὅλους τούς ἀνθρώπους ὅλων τῶν ἐποχῶν ἀντιστάθηκε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὡς τὸ τέλος σὲ κάθε κακία. Ἀπέδωκε ἔτσι στὸν Θεὸ ἀμόλυντη τὴν ὡραιότητα ποὺ χάρισε στὴ φύση μας καὶ χρησιμοποίησε, αὐτὴ μόνη, ὅλα τά ὅπλα καὶ ὅλη τὴ δύναμη ποὺ ἔβαλε μέσα μας. Μὲ τὸν ἔρωτα ποὺ εἶχε γιά τὸν Θεό, μὲ τὴ ρωμαλεότητα τῆς σκέψεώς της, τὴν εὐθύτητα τῆς θελήσεως καὶ τὴ μεγαλειώδη σωφροσύνη της ἔτρεψε σὲ φυγὴ κάθε ἁμαρτία κι ἔστησε τρόπαιο νίκης τέτοιο, ποὺ δὲν μπορεῖ μὲ τίποτε νὰ συγκριθῆ. Μὲ ὅλα αὐτὰ φανέρωσε τὸν ἂνθρωπο τέτοιον ποὺ ἀληθινὰ δημιουργήθηκε, φανέρωσε δὲ καὶ τὸν Θεό, τὴν ἂφατη σοφία καὶ τὴν ἀπέραντη φιλανθρωπία Του.
Ἒτσι Αὐτὸν ποὺ παρουσίασε ἔπειτα, ἀφοῦ τὸν περιέβαλε μὲ ἀνθρώπινο σῶμα, αἰσθητὰ στὰ μάτια ὅλων, τὸν ἀποτύπωσε καὶ τὸν εἰκόνισε προηγουμένως μὲ τὰ ἔργα της ἐπάνω στὸν Ἑαυτό της.
Καὶ ἦταν δυνατὸν ἀπὸ ὅλα τά κτίσματα διὰ μέσου αὐτῆς μόνης «νὰ γνωρίσουμε ἀληθινά τό Δημιουργό». Οὔτε ὁ Νόμος ἀποδείχθηκε ἱκανὸς νὰ φανερώση τὴ θεία χρηστότητα καὶ σοφία οὔτε οἱ γλῶσσες τῶν Προφητῶν οὔτε ἡ τέχνη τοῦ Δημιουργοῦ ποὺ ἀποκαλύπτει ἡ ὁρατή δημιουργία οὔτε ὁ οὐρανὸς ποὺ διηγεῖται κατὰ τὸν Ψαλμωδὸ «δόξαν Θεοῦ» οὔτε ἀκόμη ἡ φροντίδα καὶ ἡ πρόνοια τῶν Ἀγγέλων γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος οὔτε τέλος κανένα ἄλλο ἀπὸ τὰ δημιουργήματα. Γιατί μὸνος ὁ ἄνθρωπος, ποὺ φέρει μέσα του τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ὅταν φανερωθῆ αὐθεντικὰ τέτοιος ποὺ εἶναι, χωρὶς νά ἔχη ἐπάνω του τίποτε τό νὸθο, θὰ μποροῦσε νὰ ἀποκαλύψη ἀληθινὰ τὸν Ἴδιο τόν Θεό.Ἀλλὰ ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους ποὺ ὑπῆρξαν ἢ πρόκειται νά ὑπάρξουν Ἐκείνη ἡ ὁποία τὰ ἐπραγματοποίησε ὅλα αὐτὰ καὶ διεφύλαξε κατὰ τρόπο λαμπρὸ τὴν ἀνθρώπινη φύση ἀνόθευτη ἀπὸ καθετί ξένο εἶναι ἡ μακαρία Παρθένος. Γιατί κανένας ἀπὸ τοὺς ἄλλους δὲν ἦταν «καθαρὸς ἀπὸ ρύπου», ὅπως λέγει ὁ Προφήτης. Καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι ἐκεῖνο ποὺ βρίσκεται πέρα ἀπὸ κάθε θαῦμα καὶ προξενεῖ ἔκπληξη ὄχι μόνο στοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ σ’ αὐτούς τούς Ἀγγέλους καὶ ξεπερνάει κάθε ρητορικὴ ὑπερβολή: τὸ πῶς, ἐνῶ ἡ Παρθένος ἦταν μὸνο ἄνθρωπος καὶ δὲν εἶχε τίποτε περισσότερο ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, μπόρεσε νὰ διαφύγη, μόνη αὐτή, τὴν κοινὴ ἀρρώστια.
7. Πῶς τὸ μπόρεσε; Ποιοὺς λογισμοὺς χρησιμοποίησε; Ἀκόμη περισσότερο, πῶς τῆς δημιουργήθηκε ἀρχικὰ αὐτὴ ἡ ἐπιθυμία καὶ θέλησε νὰ ριχθῆ σ’ αὐτὸν τὸν ἀγῶνα, τὸν ὁποῖο κανεὶς ἀπὸ τοὺς συνανθρώπους Της δὲν ἀκούσθηκε ὅτι εἶχε ποτὲ κερδίσει; Ποιοὺς ὁδηγοὺς εἶχε μπροστά Της; Ποιός τῆς ἔδωκε ἐλπίδες ὅτι θὰ νικήση; Ἀπὸ ποὺ ἄντλησε τὸ ἀπαιτούμενο θάρρος; Γιατί ἡ ἀνθρώπινη φύση ἦταν πεσμένη, εἶναι δὲ ἀπερίγραπτη ἡ φαυλότης μέσα στὴν ὁποία ζοῦσε τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν ἀνθρώπων. Λίγοι ἦσαν oἱ καλοὶ κι εἶχαν κι αὐτοὶ ἀνάγκη ἀπὸ ἐκείνους ποὺ θὰ τοὺς στηρίξουν. Τὸσο πολὺ ἀπεῖχαν ἀπὸ τὸ νὰ εἶναι χρήσιμοι στοὺς ἄλλους.
Τί λοιπὸν ἦταν ἐκεῖνο ποὺ ἔδωκε τή νίκη στὴν Παρθένο, ἀφοῦ οὔτε ἦρθε στὴ ζωὴ πρὶν ἀπὸ ὅλους τούς ἀνθρώπους, ὥστε νὰ ἔχη λάβει φύση καθαρή ἀπὸ κάθε κακία, οὔτε μετὰ ἀπὸ τὸν καινὸ Ἂνθρωπο καὶ τὴν νέα κλίση καὶ δύναμη ποὺ ἔλαβαν oἱ ἄνθρωποι ἀπὸ Αὐτόν; Γιατί δὲν θὰ ἦταν βέβαια καθόλου παράδοξο νὰ νικήση ὁ Ἀδὰμ τὴν ἁμαρτία, ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχε τίποτε ποὺ νά μὴν τὸν ὠθῆ πρὸς τὴν ἀρετὴ καὶ νὰ μὴν τὸν ἀπομακρύνη ἀπὸ τὴν κακία.
Εἶχε πράγματι γιά διαμονὴ τόπο γεμάτο ἀπὸ κάθε εἴδους τέρψη, ζωὴ ἀπαλλαγμένη ἀπὸ κόπους, σῶμα ποὺ δὲν εἶχε δοκιμάσει φθορά, ψυχὴ ἄγευστη ἀκόμη ἀπὸ κάθε ἁμαρτία. Δὲν εἶχε γιά γενάρχη του ἕναν ἂνθρωπο, ἀλλά, κατὰ τρόπον ἂμεσο, τὸν ἲδιο τόν Θεό. Αὐτὸν γνώριζε καὶ σάν πατέρα τῆς φύσεως καὶ σὰν παιδαγωγὸ καὶ νομοθέτη κι ἦταν πλασμένος ἔτσι, ὥστε νά βρίσκεται μὲ Αὐτὸν σὲ κάθε εἴδους κοινωνία καὶ σχέση. Ἦταν ἑπομένως φυσικὸ ὅλα αὐτὰ νὰ κρατοῦν μέσα του ἄσβεστη τὴν ἀγάπη γιὰ τὸν Θεό.
Ἂν πάλι ἀπεῖχαν ἀπὸ κάθε κακία ἐκεῖνοι ποὺ γεννήθηκαν μετὰ τὴ Χάρη καὶ τή συμφιλίωση μὲ τὸν Θεό, μετὰ τὸν Χριστό, τὸ καινὸ Θύμα, καὶ τὴν ἔκχυση τοῦ Πνεύματος καὶ τὴ μυστικὴ γέννηση τοῦ Βαπτίσματος καὶ τὴ φρικτὴ τράπεζα τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν δεχθῆ τόσα πολλὰ καὶ τόσο ὑπέροχα βοηθήματα τίποτε βέβαια τὸ ἀξιοθαύμαστο δὲν θὰ παρουσίαζαν.
Ἂς ἔρθουμε ὅμως στὴν περίπτωση τῆς Παρθένου. Ἀφοῦ τόσο σκληρή καὶ δύσκολη

Για όσους …φωτισμένους καταφρονούν το “Πηδάλιο”, αρνούμενοι εγωϊστικώς ότι εκεί “κρύβονται” οι Ἐντολές.

Η Ν. Τάξη με την συνεργασία των Ποιμένων που αλώθηκαν από τον Οικουμενισμό, πολτοποιεί τον Ελληνορθόδοξο Ελληνικό λαό! Κοιμηθείτε, λοιπόν, τον γλυκό ύπνο της Νέας Τάξης!

wgb-e1440770507450

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ,

ΑΥΡΙΟ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Αυτή η φωτογραφία που δημοσιεύεται ένα βρετανικό μπλογκ από ένα ευρωπαϊκό σχολείο έχει τον πολύ χαρακτηριστικό τίτλο:
Diversity=White Genoside, δηλαδή, Διαφορετικότητα=Λευκή Γενοκτονία!
Στα ελληνόφωνα εκμηδενιστικά κανάλια εμφανίζεται τελευταία με μεγάλη συχνότητα μια διαφήμιση για σχολικά τετράδια που καλεί τους μαθητές μιας τάξης κάποιου σχολείου να τα παραλάβουν. Μόνο που κανένας μαθητής σκόπιμα δεν ακούγετε να έχει ελληνικό όνομα, ενώ τα περισσότερα ονόματα είναι κλασικά μουσουλμανικά ονόματα.
Η μεγαλύτερη σύγχρονη επιχείρηση της Νέας Τάξης υπό τις ευλογιές και κάποιων συνεργαζόμενων θρησκευτικών παραγόντων, είναι η πολτοποίηση των λαών και ιδιαίτερα του ελληνικού λαού που κρατούσε μέχρι σήμερα με «αδικαιολόγητη» επιμονή τις αναχρονιστικές ελληνορθόδοξες παραδόσεις του.
Η επιχείρηση αυτή εντάθηκε τους τελευταίους μήνες με το τσουνάμι των παρανόμων μουσουλμάνων που μόλις αποβιβάζονται σε ελληνικό έδαφος ευχαριστούν τον Αλλάχ και τον προφήτη Μωάμεθ που τους έδωσε την δυνατότητα να πατήσουν το πόδι τους στην Ελλάδα, πληρώνοντας φυσικά το αντίτιμο στην τουρκική μαφία.
Η χώρα μετατρέπεται σε μια εκρηκτική αποθήκη αλλόφυλων και αλλόθρησκων που αύριο θα έχουν κατακλύσει και με τις ευλογίες των εκμηδενιστικών μας κυβερνήσεων κάθε δημόσια εκδήλωση. Τα σχολεία μας όπου κάποτε μαθαίναμε το «Πάτερ ημών», αύριο θα μαθαίνουμε το «Λα ιλά ιλα Αλλαχ» και αυτό θα το προβάλουν σαν… πρόοδο και εκσυγχρονισμό για πάσης φύσεως αφελείς και ηλιθίους.


Κοιμηθείτε τον γλυκό ύπνο της Νέας Τάξης και μην τολμήσετε να πείτε κάτι εναντίον του πολυπολιτισμού που είναι η σύγχρονη δικτατορία πλύσεως και στη συνέχεια εκμηδενισμού των εγκεφάλων.
Και καλά όλοι αυτοί οι «εθνοσωτήρες», οι ποιμένες μας και οι πνευματικοί μας αλήθεια που «κρύφτηκαν» και δεν αρθρώνουν μια φωνή αντίστασης σε όλη αυτή την ανθελληνική και αντιχριστιανική λαίλαπα ;
ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
www.nikosxeiladakis.gr

Πάνω από την Πίστη και το Θεό η φορολογία κινητών και ακινήτων!Πηγή: “agioritikovima
 Νοκ άουτ με επιχειρήματα έριξε τον Χριστοδουλάκη η ΔΙΣ για τη φορολόγηση της Εκκλησίας


 Νοκ άουτ με επιχειρήματα έριξε τον Χριστοδουλάκη η ΔΙΣ για τη φορολόγηση της Εκκλησίας
 Νοκ άουτ με επιχειρήματα έριξε τον Χριστοδουλάκη η ΔΙΣ για τη φορολόγηση της Εκκλησίας
Ηχηρή απάντηση εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος για την τοποθέτηση του Υπουργού κ. Νίκου Χριστοδουλάκη σχετικά με τη φορολόγηση της Εκκλησίας. Συγκεκριμένα αναφέρει: 
Σε χθεσινή ομιλία του στην Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Οικονομίας κ. Νίκος Χριστοδουλάκης, απαντώντας στην ερώτηση του επιχώριου Σεβ. Μητροπολίτη κ. Ανθίμου «πού πάνε οι φόροι που εισπράττει το κράτος», φέρεται να προέβη, αντί απαντήσεως επί της ουσίας, σε μια ad hominem υπόδειξη προς τον Σεβ. Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης ότι δεν χρειάζεται να ανησυχεί, γιατί μέχρι τώρα καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να φορολογήσει την Εκκλησία. Κατ' αρχάς προκαλεί απορία η αναπαραγωγή

Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στα Τίρανα. Νέα "διαθρησκειακὴ" συνάντηση καὶ συμπροσευχές! Τις συνηθίσαμε και κανείς πιά Ποιμένας δεν αντιδρά. Σε λίγο οι διαμαρτυρίες θα στρέφονται εναντίον αυτών που θα ...διαμαρτύρονται!
Σ’ αὐτὸ τὸ κτίριο, τὸ «κάτι σὰν Ἐκκλησία», ποὺ ἂν τοῦ ἀφαιρέσεις τοὺς σταυρούς, δὲν διαφέρει ἀπὸ ἕνα κοσμικὸ μέγαρο, δευτέρωσαν οἱ Οἰκουμενιστὲς Ἐπίσκοποι τὶς «διαθρησκειακές τους συναντήσεις (μετὰ τὴν προχθεσινὴ τῆς Ἀθήνας). Ἡ συμπροσευχὴ στὶς φωτογραφίες ἐμφανής. Χαρακτηριστικὴ  ἡ παρουσία τῶν κόκκινων σκούφων τῶν καρδιναλίων.
Καὶ οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς (προεξάρχοντος τοῦ κ. Τελεβάντου) θὰ διαμαρτυρηθοῦν, θὰ ὀνομάσουν τὴν διαθρησκειακὴ αὐτὴ βλασφημία, ὡς μία ἀκόμα ἀσχήμια (ἐμπαίζοντες Θεὸ καὶ ἀνθρώπους) καὶ μετὰ θὰ συνεχίσουν νὰ κοινωνοῦν μὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς Οἰκουμενιστὲς καὶ ὅσους τοὺς ἀποδέχονται συγκοινωνοῦντες!

Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στα Τίρανα (ΦΩΤΟ)

Σήμερα, Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015, ετελέσθη στον Ορθόδοξον Καθεδρικόν Ναόν της Αναστάσεως του Χριστού στα Τίρανα Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας κ. Αναστασίου, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, που λαμβάνουν μέρος στη Διαθρησκειακή Συνάντηση η οποία διοργανώνεται από την Κοινότητα του Αγίου Αιγιδίου.
Η εκδήλωση φέρει το θέμα: "Η ειρήνη είναι πάντα δυνατή - θρησκείες και πολιτισμοί σε διάλογο".
Έλαβαν μέρος στην Θεία Λειτουργία: οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Βελγίου κ. Αθηναγόρας (Οικουμενικό Πατριαρχείο), Ζιμπάμπουε και Αγκόλας κ. Σεραφείμ (Πατριαρχείο Αλεξανδρείας), Μπορισπόλ κ. Αντώνιος (Πατριαρχείο Μόσχας), Μαυροβουνίου και Παραθαλάσσης κ. Αμφιλόχιος (Πατριαρχείο Σερβίας), Τιμισοάρα κ. Ιωάννης (Πατριαρχείο Ρουμανίας), Αχαΐας κ. Αθανάσιος (Εκκλησία της Ελλάδας), ο Αρχιεπίσκοπος Μπιαλιστόκ κ. Ιάκωβος (Εκκλησία της Πολωνίας), καθώς και οι Μητροπολίτες και Επίσκοποι της Εκκλησίας της Αλβανίας, αλλά και οι ιερείς και διάκονοι των διαφόρων κατά τόπων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Ἔψαλαν οι δύο χορωδίες του Καθεδρικού Ναού. Συμμετείχαν πολλοί πιστοί και εκπρόσωποι των διαφόρων Εκκλησιών, που συμμετέχουν στη Συνάντηση.
Εκήρυξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας,