Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

Παρερμηνεία-διαστροφή της "Αποκαλύψεως" γιά να ευοδωθεί η κακόδοξη θεωρία της "ΑΝΑΛΑΜΠΗΣ της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ"!


   
  Δυστυχῶς ὁ ἐκ Πρεβέζης μοναχὸς Μωϋσῆς, γιὰ νὰ προαγάγει τὶς κακόδοξες θέσεις του περὶ «ἀναλαμπῆς τῆς Ὀρθοδοξίας», δὲν διστάζει νὰ διαστρέψει καὶ τὴν Ἁγία Γραφή, γιὰ νὰ δώσει κύρος στὴν ἑρμηνεία τῆς κακόδοξης θεωρίας ποὺ ὑποστηρίζει. Καὶ μόνο αὐτὸ ἀποδεικνύει τὸ κακόδοξο τῆς θεωρίας του. Ὡς πρὸς δὲ τὶς γνῶμες τῶν Ἁγίων ποὺ χρησιμοποιεῖ, ὑπάρχουν καὶ κάποιες ἀντίθετες τοποθετήσεις, πάλι ἁγίων ἀνδρῶν καὶ βέβαια ἡ πιθανότητα παρερμηνείας τους.
      Ἐδῶ, λοιπόν, παρουσιάζουμε:
    α) τὸ κείμενο τοῦ μοναχοῦ Μωϋσῆ, διὰ τοῦ ὁποίου παρερμηνεύει καὶ διαστρέφει τὸ σχετικὸ χωρίο τῆς Ἀποκαλύψεως,
   β) τοὺς στίχους 11-19 τοῦ 19ου κεφαλαίου τῆς Ἀποκαλύψεως ποὺ ἐπικαλεῖται ὁ π. Μωϋσῆς καὶ στὸ ὁποῖο εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ Ἀποκάλυψις ὁμιλεῖ γιὰ τὸν Κύριο, ὡς «βασιλέα βασιλέων καὶ κύριο κυρίων» κι ὄχι γιὰ τὸν βασιλιᾶ Ἰωάννη Βατάτζη!
   γ) δύο κείμενα ἀρχαίων ἑρμηνευτῶν ποὺ τὸ «βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων» τὸ ἀποδίδουν στὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ, Κύριον Ἰησοῦ Χριστό, κι ὄχι στὸν βασιλιᾶ Ἰωάννη Βατάτζη, ὅπως ἄστοχα κάνει ὁ μοναχὸς Μωϋσῆς! Τὴν ἑρμηνεία, βέβαια, ὅτι ὁ «βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων» εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἔχουν καὶ σύγχρονοι ἑρμηνευτές, ὅπως ὁ Π. Τρεμπέλας κι ὁ Ν. Σωτηρόπουλος κ.ἄ.

Τον έλεγχο δεν τον ασκούν οι λαϊκοί, τον ασκεί η ίδια η Εκκλησία


Τοῦ Ἀδαμάντιου  Τσακίρογλου   Ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ἔχουν δημοσιευθεῖ πολλὰ ὑπέροχα κείμενα ποὺ ἔλεγξαν μὲ ἁγιοπατερικὰ ἐπιχειρήματα τοὺς Οἰκουμενιστὲς καὶ τὴν αἵρεση ποὺ κηρύττουν γυμνῇ τῇ κεφαλῇ, τὰ ὁποῖα, ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, προκάλεσαν τὴν ὀργή τους. Τὰ κείμενα αὐτὰ ἔτυχαν παράλληλα πολλῶν ἐγκωμίων ἀπὸ τοὺς ἀντιοικουμενιστές, οἱ ὁποῖοι μάλιστα πρόβαλαν καὶ ὑπεράσπισαν τὸ δικαίωμα τῶν λαϊκῶν νὰ ἐλέγχουν τοὺς ἱερεῖς σὲ θέματα πίστεως. Ὅσο, λοιπόν, καιρὸ ὁ ἔλεγχος στρεφόταν κατὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν, οἱ λαϊκοὶ ποὺ βοηθοῦσαν σ’ αὐτὸν τὸν ἔλεγχο (τὸν ἀγῶνα δηλ. γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς Πίστεως) ἦταν καλοί.
Τὸν τελευταῖο καιρὸ ὅμως, ἐπειδὴ ὁ ἔλεγχος αὐτὸς ἔχει ἐπεκταθεῖ λόγῳ τῆς ἀσυνέπειας καὶ τῆς διγλωσσίας καὶ στοὺς ἱερεῖς καὶ μοναχοὺς τοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἀγῶνα, ἔχει δημιουργηθεῖ καὶ καλλιεργηθεῖ ἡ ἐντύπωση ὅτι, ὅταν ἀσκεῖ κάποιος τέτοιο ἔλεγχο, διασπᾶ τὸν ἀγῶνα καὶ λειτουργεῖ ἀπὸ ἀσέβεια, ἔπαρση καὶ ἐμπάθεια, παρότι –οἱ λαϊκοὶ ποὺ τὸν ἐξασκοῦν– τὰ ἴδια μὲ πρὶν κίνητρα ἔχουν. Ὅπως, δηλαδή, στὸν ἀγῶνα κατὰ τῶν παναιρετικῶν Οἰκουμενιστῶν, στήριζαν, ὅσα ἔγραφαν, στὴν ἁγιοπατερική μας Παράδοση, κι αὐτή –καὶ μόνο αὐτή- εἶχαν βάση, στήριγμα καὶ κριτήριο– ἔτσι καὶ ὅταν ἐκφέρουν λόγο γιὰ ἐνέργειες τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν, τὴν ἴδια πρόθεση, κριτήριο καὶ ἀγωνία ἔχουν: τὴν παραμονὴ στὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση! Νὰ μὴν κινούμαστε καὶ πράττουμε ἰδιογνώμως (καὶ μεταπατερικῶς), δηλαδή, διαφορετικὰ ἀπ’ ὅ,τι ἔπραξαν καὶ δίδαξαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες μέχρι ἀποδείξεως τοῦ ἀντιθέτου.
Ἔτσι ἀναδύονται ξαφνικὰ δικαιώματα ἀπυροβλήτου καὶ ὑπεξαίρεσης ἀπὸ τὸν ἔλεγχο, τὰ ὁποῖα θὰ ἀναμένονταν κανονικὰ ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές. Δικαιώματα ποὺ δὲν δικαιολογοῦνται καὶ δὲν δικαιώνονται ἐκ τῶν πραγμάτων. Διότι ἐμφανίζονται ξαφνικὰ ρασοφόροι ποὺ ναὶ μὲν πολεμοῦν καὶ ἐλέγχουν την ἐπισκοποκρατία, τὸν ἐκλεκτισμό, τὸ παπικὸ ἀλάθητο, ἀλλὰ παράλληλα ἐξάπτονται, ὅταν ὁ ἴδιος ἔλεγχος ἐπεκτείνεται καὶ σ’ αὐτούς, ὅσα ἁγιοπατερικὰ ἐπιχειρήματα κι ἂν χρησιμοποιεῖ αὐτὸς ὁ ἔλεγχος.
Ἔτσι ἀγανακτοῦντες πρὸς τὸν «ἄδικο» ἔλεγχο ποὺ τοὺς

Βαθαίνει η «ιερή» κόντρα για τα Θρησκευτικά – Δεν ακούει κανείς τη δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα;


Συνεχίζει να προκαλεί το υπουργείο Παιδείας για τα Θρησκευτικά. Μετά την δήλωση του Κώστα Γαβρόγλου σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να κάνει πίσω αφού έχει συμφωνήσει και η Ιεραρχία, ο ίδιος ο υπουργός επανήλθε χθες υποστηρίζοντας πως καμία πρακτική επίπτωση δεν θα υπάρξει από την απόφαση του ΣτΕ για τα Θρησκευτικά.
Σε συνέντευξή του στον ρ/σ «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 93.4 Θεσσαλονίκη» ανέφερε συγκεκριμένα:

Η ΠΕΘ καλεί τους εκπαιδευτικούς να διδάσκουν το μάθημα με βάση την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ.

 

Δελτίο Τύπου

Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας:

«Το νέο Πρόγραμμα κλονίζει τη θρησκευτική χριστιανική συνείδηση αλλοιώνοντας τον ορθόδοξο χαρακτήρα»

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων με υπευθυνότητα, συνέπεια και σεβασμό προς τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και ιδιαίτερα του Ανωτάτου Οργάνου της αλλά και προς την ελληνική κοινωνία, τους γονείς, τους μαθητές και τις μαθήτριες του ελληνικού σχολείου, χαιρετίζει την απόφαση υπ΄ αρθμ. 660/2018 του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου –του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)- με την οποία ακυρώνεται το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος

Δεκάδες θρησκευτικοι ηγέτες υπογράφουν επιστολὴ πού υποστηρίζει «το δικαίωμα των αμβλώσεων»Ἀποκλειστικὴ μετάφραση Ρωμαίϊκο Ὁδοιπορικό

    Ἑξήντα ὀκτὼ θρησκευτικοὶ ἡγέτες ποὺ ἰσχυρίζονται πὼς εἶναι “χριστιανοί”, ὑπέγραψαν ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας ἐνάντια σὲ ἕναν προτεινόμενο νόμο τῆς Ἀϊόβα ποὺ θὰ προστατεύει τὰ ἀγέννητα παιδιὰ ἀπὸ τὴν ἄμβλωση, ὅταν ὁ καρδιακὸς παλμὸς τοὺς εἶναι ἀνιχνεύσιμος.
  "Ὡς ἡγέτες τῶν θρησκειῶν, θέλουμε νὰ χρησιμοποιήσουμε τὶς συλλογικὲς φωνές μας, νὰ συμπαρασταθοῦμε στὶς γυναῖκες τῆς Ἀϊόβα καὶ νὰ στηρίξουμε τὸ συνταγματικό τους δικαίωμα ... σὲ μία ἔκτρωση»,
ξεκινᾶ ἡ ἐπιστολή. Μιλώντας ἐναντίον τοῦ Bill Heartbeat τῆς Ἀϊόβα, οἱ ἡγέτες γράφουν ὑποστηρικτικὰ γιὰ τὶς «ἰδιωτικὲς ἰατρικὲς ἀποφάσεις» μίας ἐγκύου μητέρας, ἀναφερόμενες στὴν ἐπιλογὴ τῆς

Κακόδοξη “σύνοδο” της Κρήτης το 2016

Δημοσίευμα  της Εφημερίδος:


"ΑΓΩΝΑΣ"  αρ φυλ. 249/ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2018 
ΚακΟδοξη  “σΥνοδο” 

της ΚρΗτης  το  2016 

Προς τα απανταχού τέκνα της Εκκλησίας του Χριστού και κάθε ενδιαφερόμενο.
Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είη μετά πάντων υμών.

Α΄. Μια πρώτη και σύντομη αποτίμηση της οικουμενιστικής «Συνόδου» της Κρήτης.
Παρήλθε ένα και ήμισυ έτος από της συγκλήσεως και πραγματοποιήσεώς της, από των αρχών του 20ου αιώνος προετοιμαζομένης και ως «Αγίας και Μεγάλης» φερομένης «Συνόδου» των Οικουμενιστών, η οποία έλαβε χώρα στο Κολυμπάρι των Χανίων της Κρήτης τον Ιούνιο του παρελθόντος