Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

Κυριακὴ ΙΑ΄ Ματθαίου, ΝΑ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ, π. Αυγουστίνου Καντιώτη

Ν Α   Σ Υ Γ Χ Ω Ρ Ο Υ Μ Ε

«Οὕτω καὶ ὁ πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα αὐτῶν» (Ματθ. 18,35)
Ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης
π. Αυγουστινου Καντιώτου

 ΑΣΩΤΟΥ 

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ σήμερα εἶνε μία ἀπὸ τὶς ὡραῖες παραβολὲς ποὺ εἶπε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Τί θὰ πῇ παραβολή; Ὅτι ἄλλα λέει κι ἄλλα ἐννοεῖ. Κάτω ἀπὸ εἰκόνες καὶ παραδείγματα τῆς καθημερινῆς ζωῆς ὁ Χριστὸς διδάσκει μεγάλα μαθήματα. Τί λέει; Ἦταν ἕνας βασιλιᾶς, ὁ πλουσιώτερος καὶ ἰσχυρότερος ὅλων τῶν βασιλέων τοῦ κόσμου. Ἐξουσίαζε τὰ πάντα. Εἶχε δούλους πολλοὺς στὰ ἀνάκτορά του. Κάθε δοῦλος εἶχε τὴ μερίδα τοῦ χρέους του· ἐχρεώνοντο γιὰ διάφορα ποσά, ποὺ τοὺς χορηγοῦσε κατὰ διαστήματα. Ὕστερα λοιπὸν ἀπὸ πολὺ καιρὸ ὁ βασιλιᾶς ἀποφάσισε ν᾿ ἀνοίξῃ τὰ βιβλία καὶ νὰ κάνῃ λογαριασμό, νὰ δῇ τί χρωστάει ὁ καθένας ἀπὸ τοὺς δούλους του. Τότε παρουσιάστηκε μπροστά του ἕνας δοῦλος, ποὺ βρέθηκε νὰ χρωστάῃ ἕνα ὑπέρογκο ποσό, «μύρια τάλαντα» (Ματθ. 18,24), δηλαδὴ δύο δισεκατομμύρια δραχμές. Δὲν εἶχε ὅμως νὰ τὰ πληρώσῃ καὶ ἐπρόκειτο νὰ τιμωρηθῇ σκληρά. Ἔπεσε στὰ πόδια τοῦ βασιλέως καὶ ὑποσχόταν· Δός μου μιὰ ἀναβολὴ καὶ θὰ ἐξοφλήσω ὅλο τὸ χρέος μου. Ὁ βασιλιᾶς τὸν λυπήθηκε κ᾿ ἔκανε κάτι ἀνώτερο· τοῦ χάρισε ὅλο τὸ χρέος! Φαντάζεστε πῶς ἔφυγε ἀπὸ τὰ ἀνάκτορα. Μόλις ὅμως βγῆκε ἔξω, βρίσκει ἕνα σύνδουλό του ποὺ χρωστοῦσε σ᾿ αὐτὸν λίγα χρήματα, «ἑκατὸν δηνάρια» (ἔ.ἀ. 18,28), ἕνα χιλιάρικο ἂς ποῦμε, τὸν ἅρπαξε ἀπ᾿ τὸ λαιμὸ καὶ τὸν ἔπνιγε φωνάζοντας· Δός μου ὅ,τι μοῦ χρωστᾷς! Ἐκεῖνος τὸν παρακαλοῦσε νὰ τοῦ δώσῃ μιὰ προθεσμία. Ἀλλ᾿ αὐτὸς δὲν τοῦ ἄφησε καθόλου περιθώριο, τὸν κατήγγειλε καὶ τὸν ἔκλεισε ἀμέσως στὴ φυλακή. Τὰ ἔμαθαν αὐτὰ ὅλοι οἱ συνάδελφοι καὶ μὲ λύπη πῆγαν καὶ τὰ εἶπαν στὸν κύριό τους. Ὠργισμένος τότε ὁ βασιλιᾶς ἀνεκάλεσε τὴ δωρεὰ ποὺ τοῦ εἶχε κάνει καὶ τὸν παρέδωσε σὲ βασανιστήρια μέχρι ν᾿ ἀποδώσῃ καὶ τὴν τελευταία δραχμή.

* * *

Αὐτὴ εἶνε ἡ παραβολή. Ἂς δοῦμε τώρα τέσσερα πράγματα· ποιός εἶνε ὁ βασιλιᾶς, ποιός εἶνε ὁ πρῶτος δοῦλος μὲ τὸ μεγάλο χρέος, ποιός εἶνε ὁ δεύτερος δοῦλος ποὺ δέχτηκε τὴ σκληρότητα τοῦ πρώτου, καὶ ποιό εἶνε τὸ χρέος.
   Ὁ βασιλεὺς εἶνε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Αὐτὸς ἐξουσιάζει τὰ πάντα· ἥλιος, σελήνη, ἀστέρια, γῆ, ἄνθρωποι, θάλασσες, ποτάμια…, ὅ,τι βλέπουμε εἶνε

Περὶ σκληροκαρδίας, Αγ. Λουκά του ιατρού

Κυριακὴ ΙΑ´ Ματθαίου (Ματθ. ιη´ 23-35)

 
 Περὶ σκληροκαρδίας

Ἁγ. Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ, Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως Κριμαίας

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἁγ. Λουκᾶ ἐπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καὶ ὁμιλίες»-Τόμος Γ´, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη

      Ποιός ἄνθρωπος δὲν θὰ θυμώσει καὶ δὲν θὰ διαμαρτυρηθεῖ ἀκούγοντας τὴν παραβολὴ τοῦ κάκου δούλου, στὸν ὁποῖο ὁ κύριος τοῦ συγχώρεσε ἕνα μεγάλο χρέος, ἐνῶ αὐτὸς δὲν ἤθελε νὰ συγχωρέσει στὸν πλησίον του ἕνα μικρό;
    Ταράζεται ἡ καρδιά μας, ὅταν βλέπουμε τὶς χειρότερες ἐκδηλώσεις τῶν παθῶν καὶ τῆς ἁμαρτωλότητας τῶν ἀνθρώπων. Σωστὰ εἶπε ὁ προφήτης Δαβὶδ «Καὶ ἐρρύσατο τὴν ψυχήν μου ἐκ μέσον σκύμνων, ἐκοιμήθην τεταραγμένος υἱοὶ ἀνθρώπων, οἱ ὀδόντες αὐτῶν ὅπλα καὶ βέλη, καὶ ἡ γλῶσσα αὐτῶν μάχαιρα ὀξεία» (Ψαλ. Νϛ´, 5). Καὶ δὲν τὸ λέει γιὰ τοὺς φονιάδες καὶ τοὺς κακούργους ἀλλὰ γιὰ μᾶς τοὺς ἁπλοὺς ἀνθρώπους. Ἐμᾶς μᾶς ἀποκαλεῖ λιοντάρια καὶ λέει ὅτι τὰ δόντια μας εἶναι ὄπλα καὶ βέλη καὶ ἡ γλῶσσα ἀκονισμένο σπαθί. Καὶ τὸ σπαθὶ εἶναι ὄργανο τοῦ φόνου.
    Ἂν ἡ γλῶσσα μας εἶναι σὰν τὸ αἰχμηρὸ σπαθί, τότε μποροῦμε νὰ τὴν χρησιμοποιήσουμε γιὰ νὰ φονεύουμε τοὺς ἀνθρώπους. Καὶ ὄντως πολλὲς φορὲς τὸ κάνουμε

Αγ. Κοσμάς: Προφητείες και επιβεβαίωση

Α)   OI 122 ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ TOY AΓIOY KOΣMA TOY AITΩΛΟΥ

ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

ΚΑΙ

Β)  Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ

 

118)  «Θαρθεί καιρός που θα ζωσθεί ο τόπος με μία κλωστή».

__________________________________________________

AG.KOSMAS1) «Αυτό μία μέρα θα γίνη Ρωμαίικο και καλότυχος όποιος ζήση σε εκείνο το βασίλειο» (Συνήθιζε να λέγη εις διάφορα μέρη της υποδούλου Ελλάδος, τα οποία μετά ταύτα απηλευθερώθησαν).

2) «Ω ευλογημένο βουνό, πόσες ψυχές γυναικόπαιδα θα σώσης όταν έλθουν τα χαλεπά χρόνια!» (Είπε την προφητείαν αυτήν εν Σιατίστη και αλλαχού αντικρύζων τα βουνά, τα οποία κατά τους χρόνους της Ελληνικής Επαναστάσεως έγιναν κρησφύγετα των γυναικοπαίδων).

3) «Καλότυχοι σεις, οι οποίοι ευρέθητε εδώ πάνω εις τα ψηλά βουνά, διότι αυτά θα σας φυλάξουν από πολλά δεινά. Θα ακούτε και δεν θα βλέπετε τον κίνδυνο. Τρεις ώρες ή τρεις μέρες θα υποφέρετε» (Ελέχθη εις την περιφέρειαν Σιατίστσης)

4) «Το ποθούμενον θα γίνη στην Τρίτη γενεά. Θα το ιδούν τα εγγόνια σας» (Ελέχθη εν Χειμάρα. Η σπουδαιοτάτη αυτή προφητεία του Αγίου, η οποία έτρεφε την γλυκυτέραν ελπίδα του υπόδουλου Γένους, έλαβε καταπληκτικήν επαλήθευσιν. Διότι οι χρόνοι της απελευθερώσως του Έθνους είνε πράγματι η Τρίτη γενεά από των χρόνων που προεφήτευσεν αυτήν ο Άγιος, καθόσον, ως γνωστόν, εκάστη γενεά υπολογίζεται εις 25 έτη.

5) «Θάρθη καιρός να σας πάρουν οι εχθροί σας και τη στάχτη από τη φωτιά, αλλά σεις να μην αλλάξετε την πίστι σας, όπως θα κάμουν οι άλλοι»(Ελέχθη εν Σιατίστη)

6) «Σας λυπάμαι για την περηφάνεια, οπού έχετε. Το ποδάρι μου εδώ δεν θα ξαναπατήση. Και εάν δεν αφήσετε αυτά τα πράγματα που κάνετε, την αυθαιρεσία και ληστεία, θα καταστρφήτε. Σε κείνο το κλαρί, που κρεμάτε τα σπαθιά σας, θαρθή μια μέρα που θα κρεμάσουν οι γύφτοι τα όργανά τους» (Ελέχθη εις το χωριόν Άγιος Δονάτος Σουλίου)

7) «Θάρθουν οι κόκκινοι σκούφοι κι ύστερα οι Άγγλοι επί 54 χρόνια, και κατόπιν θα γίνη Ρωμαίικο» (Ελέχθη εν Κεφαλληνία περί της απελευθερώσεως της Επτανήσου. Κόκκινοι σκούφοι ονομάζονταν οι Γάλλοι στρατιώται ως εκ του χρώματος των καλυμμάτων της κεφαλής κατά τους ναπολεοντείους χρόνους. Η προφητεία αυτή εύρε καταπληκτικήν εκπλήρωσιν, διότι μετά τους Ενετούς εις την Επτάνησον εγκαταστάθηκαν οι Γάλλοι, και μετά την αναχώρησιν τούτων ήλθον οι Άγγλοι, των οποίων η παραμονή διήρκησε 54 έτη).

8) Τα όρια του Ρωμαίικου θάνε η Βωβούσα (ο ποταμός Αώος)» (Ελέχθη εν Παλαιά Άρτη)

9) «Εκείθε θάρθη το Ρωμαίικο» (Την προφητείαν αυτήν είπεν ο Άγιος εν Πρεβέζη δεικνύων το μέρος της Στερεάς, από το οποίον θα προήρχετο ο στρατός της ελευθερίας. Η προφητεία επραγματοποιήθη τω 1912)

10) «Τα βάσανα είνε ακόμη πολλά. Θυμηθήτε τα λόγια μου· προσεύχεσθε, ενεργείτε και υπομένετε στερεά. Έως ότου να κλείση αυτή η πληγή του πλατάνου, το χωριό σας θάνε σκλαβωμένο και δυστυχισμένο» (Ελέχθη εις Τσαραπλανά, το σημερινον Βασιλικόν της Ηπείρου. Η πληγή του πλατάνου έκλεισε τω 1912, έτος απελευθερώσεως της Ηπείρου).

11) «Πότε θαρθή το ποθούμενον;», ηρώτησαν τον Άγιον εις Τσαπλανά της Ηπείρου. «Όταν σμίξουν αυτά», απάντησε ο Άγιος δεικνύων δύο δενδρύλλια (Τα δενδρύλλια εμεγάλωσαν, επάχυναν και έσμιξαν τω 1912)

12) «Το ποθούμενον θα έρθη όταν θαρθούν δύο πασχαλιές μαζί» (Πράγματι τω 1912 αι εορταί Ευαγγελισμού και Πάσχα συνέπεσαν)

13) «Άμα κλείση το δένδρον και κλεισθή μέσα το παλούκι, τότε θα έλθη το ποθούμενον. Θα γίνη κάποιο σημάδι και να μη φοβηθήτε. Να πηγάινετε βασίλεμα ηλίου σ’εκείνα τα βουνά (της Ομάλιας και της Μερόπης), όπου θα γλυτώσουν πολλές ψυχές. Μαζί σας μη πάρετε τίποτε, μόνον τις ψυχές σας να γλυτώσετε. Και δεν θα βαστάξη το κακό περισσότερο από 24 ώρες».

14) «Τα χωριά του κάμπου θα πάθουν χαλάστρα, ενώ στις ποδιές του Κισσάβου θα κοιμηθούν σκλάβοι και θα ξυπνήσουν ελεύθεροι» (Ελέχθη εν Λαρίση)

15) «Αν το κυπαρρίσι αυτό ξεραθεί από την κορυφή, η Ελλάς θα ελευθερωθεί· αν ξεραθεί από κάτω δεν θα ελευθερωθει» [Ελέχθη εν Ζελενίτσα (Πρασιά) της Ευρυτανίας]

16) «Με δυσκολία θάρθη» (Εννοείται το ποθούμενον)

17) «Όταν θα ιδήτε το χιλιάρμενο στην Άσπρη Θάλασσα, θάρθη το ποθούμενον».

18) «Όταν θα ιδήτε το χιλιάρμενο στα ελληνικά ύδατα, τότε θάρθη το ποθούμενον»

19) «Όταν θα ιδήτε το χιλιάρμενο στα ελληνικά ύδατα, τότε θα λυθή το ζήτημα της Πόλης».

20) «Θάρθη ξαφνικά. Να έχετε ένα σακκούλι σιτάρι κρεμασμένο στη θύρα. Αυτό θα σας εμποδίση φεύγοντας. Μη το αφήσετε. Να το πάρετε μαζί σας, για να φάνε τα παιδιά σας».

21) «Στην Αυλώνα θα γίνη χαλασμός. Θα έλθουν στρατεύματα να ελευθερώσουν τον τόπον».

22) «Στο Μπουκορμέ θα χυθή πολύ αίμα».

23) «Όταν ακούετε ότι ο πόλεμος άρχισε, τότε κοντά είνε».

24) «Όσα χωριά είνε κοντά σε δρόμο πολλά θα τραβήξουν».

25) «Η Δρόπολις θα πάθη, διότι ο τόπος είνε γυμνός».

26) «Η Δρόπολις θα είνε γεμάτη στρατεύματα».

27) «Θα χαθεί η σοδιά της χρονιάς από την εύφορη Δρόπολι και – μάνα μου! – αίμα που έχει να χυθεί».

28) «Λάκκοι και βράχοι στη Δρόπολι θα είνε γεμάτοι φεύγοντας».

(Εις το αλβανικό χειρόγραφον, η προφητεία αυτή έχει ως εξής: «Τα βουνά, οι χαράδρες και οι κάμποι της Δρόπολις θα γεμίσουν προσφυγιά»).

29) «Εις τα χωριά Πέμπελη σεις άδικα θα φοβάσθε· τίποτε δεν θα πάθετε. Μόνον τα παιδιά σας που θα είνε στους δρόμους θα κλαίτε».

30) «Οι αντίχριστοι θα φύγουν, αλλά θάρθουν πάλι· έπειτε θα τους κινηγήσετε ως την Κόκκινη Μηλιά».

31) «Θάρθη όταν έρθουν δύο καλοκαίρια και δύο πασχαλιές μαζί».

32) «Ξένος στρατός θα έλθη, Χριστό θα πιστεύη, γλώσσα δεν θα ξέρη…».

33) «Θάρθη και μια φορά ασκέρι ξένο που το Χριστό θα πιστεύει. Αλλά σεις δεν θα το ξέρετε».

34) «Με άλλους θα κοιμηθήτε και με άλλους θα ξημερώσετε».

35) «Θα ιδήτε τρεις φαμίλιες σ’ ένα σπίτι».

36) «Εσείς θα πάτε να κατοικήσετε αλλού και άλλοι θάρθουν να κατοικήσουν σε σας».

37) «Θα δήτε 40 άλογα να τα δένουν σε ένα παλούκι».

38) «Πολλοί θα χάνωνται από την πείνα».

39) «Οι πλούσιοι θα γίνουν πτωχοί και οι πτωχοί θα πεθάνουν».

40) «Μια χούφτα μάλαμα μια χούφτα αλεύρι».

41) «Θα έρθη καιρός που οι Ρωμιοί θα τρώγωνται αναμεταξύ τους. Εγώ συστήνω ομόνοιαν και αγάπην».

42) «Θα ιδήτε και τακτικό στρατό, θα ιδήτε και ρέμπελο (αντάρτικο)· από αυτούς θα υποφέρετε».

43) «Θα σας ζητήσουν τα ντουφέκια· να έχετε διπλά· να δώσετε το ένα και να κρατήσετε το άλλο. Ένα ντουφέκι εκατό ψυχές θα γλυτώση».

44) «Θα έρθη καιρός που θα διευθύνουν τον κόσμο τα άλαλα και τα μπάλαλα».

45) «Η αιτία του γενικού πολέμου θα είνε από τη Δαλματία».

46) «Η αιτία του γενικού πολέμου θάρθη από τη Δαλματία. Πρώτα θα διαμελισθεί Αυστρία και ύστερα η Τουρκία».

47) «Ο χαλασμός θα γίνη από ένα κασσιδιάρη».

48) «Θα προσπαθούν να το λύσουν με την πέννα, μα δεν θα μπορούν. 99 φορές με τον πόλεμο και μια με την πέννα».

49) «Αν βρεθούν 3 δυνάμεις σύμφωνες, τίποτε δεν θα πάθετε».

50) Αν το ζήτημα λυθεί με τον πόλεμο, θα πάθετε πολλές καταστροφές· σε τρεις χώρες μια θα μείνη…».

51) «Θα έρθη καιρός που δεν θα ακούτε (=μαθαίνετε) τίποτε».

52) «Ό,τι σας ζητούν, να δίνετε· ψυχές μόνον να γλυτώνετε».

53.    «Αν βρίσκουν στο δρόμο ασήμι, δεν θα σκύβουν να το πάρουν. Για ένα όμως στάχυ θα σκοτώνωνται ποιος να το πρωτοπάρη…».

54.    «Το κακό θα σας έρθη από τους διαβασμένους».

55.    «Ή τρεις μέρες ή τρεις μήνες ή τρία χρόνια θα βαστάξη».

56.    «Θάρθη καιρός που δεν θα υπάρχη αυτή η αρμονία που είνε σήμερα μεταξύ λαού και κλήρου».

57.    «Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι των όλων».

58.    «Στην Πόλι θα χυθεί πολύ αίμα που τριχρονίτικο δαμάλι θα πλέξη(=πλεύση)».

59.    «Καλότυχος όποιος ζήσει μετά το γενικό πόλεμο. Θα τρώγη με ασημένιο κουτάλι…».

60.    «Μετά το γενικό πόλεμο θα ζήση ο λύκος με το αρνί».

61.    «Θάρθη πρώτα ένα ψευτορωμαίικο· να μην το πιστέψετε θα φύγη πίσω».

62.    «Θα μαζωχτή το χιλιάρμενο στο Σκάλωμα (Άγιοι Σαράντα) και θάρθουν κοκκινογέλεκοι, να πολεμήσουν για σας».

63.    «Οι Τούρκοι θα φύγουν, αλλά θα ξανάρθουν πάλι και θα φθάσουν ως τα Εξαμίλια. Στο τέλος θα τους διώξουν εις την Κόκκινη Μηλιά. Από του Τούρκους το 1/3 θα σκοτωθεί, το 1/3 θα βαπτισθή και μονάχα το 1/3 θα πάει στην Κόκκινη Μηλιά».

64.    «Τόσα πολλά θα γίνουν, που οι μανάδες θα γεννήσουν πρόωρα από το φόβο τους».

65.    «Ζώα δεν θα μείνουν· θα τα φάνε. Φάτε και σεις μαζί μ’αυτούς. Στα Τζουμέρκα θα πάρετε σπόρο».

66.    «Σπίτια μεγάλα μη κάμνετε. Λιάσες να κάμνετε να μη σας έρχονται μέσα».

67.    «Θα σας επιβάλουν μεγάλο και δυσβάστακτο φόρο, αλλά δεν θα προφθάσουν».

68.   «Θα βάλουν φόρο στις κόττες και στα παράθυρα».

69.    «Θα ζητήσουν να σας πάρουν και στρατιώτας. Δεν θα προφθάσουν όμως».

70.    «Οι Τούρκοι θα μάθουν το μυστικό 3 μέρες γρηγορώτερα από τους Χριστιανούς».

71.    «Όταν ακούσετε ότι ο πόλεμος πιάστηκε από κάτω, τότε κοντά θα είνε».

72.    «Αν ο πόλεμος πιαστή από κάτω, λίγα θα πάθετε· αν πιαστή από πάνω, θα καταστραφήτε».

73.    «Οι βράχοι και οι λάκκοι θα είνε γεμάτοι κόσμο».

74.    «Θάρθη ξαφνικά· ή το βόδι στο χωράφι ή το άλογο στ’αλώνι».

75.    «Λυπηρόν είνε να σας το ειπώ· σήμερον, αύριον καρτερούμεν δίψες, πείνες μεγάλες που να δίδωμεν χιλιάδες φλουριά και να μην ευρίσκομεν ολίγον ψωμί».

76.    «Μετά τον πόλεμο οι άνθρωποι θα τρέχουν μισή ώρα δρόμο, για να βρίσκουν άνθρωπο και να τον κάμουν αδελφό».

77.    «Αμπέλια μη φυτεύετε, διότι θα χαλάσουν καθώς εκείνα στη Δρυϊνούπολι».

78.    «Θα γίνει ένα χαρτοβασίλειο, που θα έχει μέγα μέλλον στην Ανατολή».

79.    «Ο κόσμος τόσον θα πτωχεύση, που θα ζώνεται με κλιματσίδες».

80.    «Κ αιτία θα έλθη από τα Δειλειατά».

81.    «Η Γαλλία θα ελευθερώση πολλά ελληνικά μέρη και ιδίως οι Ιταλοί».

82.    «Η Γαλλία θα ελευθερώση την Ελλάδα, την Ήπειρο η Ιταλία».

83.    «Από τρία μπουγάζια στενά, Κρά, Κράψη και Μουζίνα, θα περνούν πολλά στρατεύματα για την Πόλι. Καλόν είνε τα γυναικόπαιδα να βγουν στα βουνά. Θα σας ρωτούν αν είνε μακρυά η Πόλι· εσείς να μη λέτε την αλήθεια, διότι θα σας κακοποιήσουν. Ο στρατός αυτός δεν θαφθάσει εις την Πόλι, στη μέση του δρόμου θα μάθει ότι ο πόλεμος ετελείωσε».

84.    «Θα έρθη καιρός, που θα φέρη γύρες ο διάβολος με το καλάθι του».

85.    «Θα βλέπετε να πηγαίνουν άλλοι επάνω και άλλοι κάτω».

86.    «Η λευτεριά θάρθη από κάτω από όπου χύνονται τα νερά».

87.    «Από πάνω και από τη σκάλα χαασμό μη περιμένετε».

88.    «Ένα ψωμί θα χαθή το μισό, και ένα ολόκληρο».

89)   «Θα έρθη καιρός που μια γυναίκα θα διώχνη δέκα Τούρκους με τη ρόκα».

90)    «Τον Πάπαν να καταράσθε, διότι αυτός θα είναι η αιτία».

91)    «Ο χαλασμός στον τόπο θα γίνη από ένα όνομα αξιωματούχου…(δυσανάγνωστον)».

92)    «Πολλά χωριά θα καταστραφούν, οι τρεις χώρες θα γίνουν μία».

93)    «Να έχετε τρεις θύρες· αν σας πιάσουν τη μία, να φεύγετε από την άλλη».

94)    «Πίσω από τη μία θύρα να κρυφθή κανείς, γλυτώνει· θα είναι βιαστικό».

95)    «Να παρακαλήτε να είναι μέρα και όχι νύκτα, καλοκαίρι και όχι χειμώνας».

96)    «Οι άνθρωποι θα μείνουν πτωχοί, γιατί δεν θάχουν αγάπη στα δένδρα».

97)    «Οι άνθρωποι θα καταντήσουν γυμνοί, γιατί θα γίνουν τεμπέληδες».

98)    «Από ψηλά, μέσα από το λιμάνι θάρθη ο χαλασμός».

99)  «Θα σας ρίξουν παρα πολύ· θα σας ζητήσουν να τον πάρουν πίσω, αλλά δεν θα μπορέσουν».

100)  «Εσείς θα σώσετε άλλους και οι άλλοι εσάς».

101)  «Εσείς θα φύγετε απ’ τ’ αριστερά βουνά· από τη δεξιά μεριά όχι· από τις σπηλιές μη φοβάστε».

102)   «Θαρθή ξαφνικά· τα’ άλογα θ’ απομείνουν ζεμένα στις δουλειές τους και σεις θα φύγετε».

103)   «Θάνε όγδοος αιώνας που θα γίνουν αυτά».

104)   «Να κρυφθήτε ή κοντά στην πόρτα ή κοντά στην πλάκα, αν είναι βιαστικό και γρήγορο».

105)  «Πολλά θα συμβούν. Οι πολιτείες θα καταντήσουν σαν παράγκες».

106)   «Θαρθεί καιρός που θα βγει ο καταραμένος δαίμονας από το καυκί του».

107)   «Θαρθεί μια φορα ένας ψευτοπροφήτης· μη τον πιστέψετε και μη τον χαρήτε. Πάλι θα φύγη και δεν θα μεταγυρίση».

108)  «Θαρθεί καιρός που οι χριστιανοί θα ξεσηκωθούν ο ένας κατά του άλλου».

109)  «Νάχετε το σταυρό στο μέτωπο, για να σας γνωρίζουν ότι είσθε χριστιανοί».

110)   «Δεν θα φθάση ο στρατός στην Πόλι· στη μέση του δρόμου θάρθη το μαντάτο, ότι έφθασε το ποθούμενο».

111)  «Πήγαινε και στο δρόμο θ’ ανταμειφθής».

(Ελέχθη εν Δερβιτσάνη περί τινος, όστις ειρωνεύθη τον Άγιον. Ούτος μετ’ ολίγον ετραυματίσθη καθ’ οδόν υπό τινος εχθρού του).

112)   «Ειπέ εις τα είδωλα εκείνα να μην έρθουν εδώ, αλλά να γυρίσουν εις τα οπίσω».

(καθώς ο Άγιος εδίδασκεν εις Άσσον της Κεφαληνίας, διέκοψε μίαν στιγμήν το κήρυγμά του και απέστειλεν έναν ακροατήν του εις την οικίαν του άρχοντος του οποίου ειπών τους λόγους τούτους. Ούτος απελθών εύρε 4 κυρίας της αριστοκρατίας ασεμνώς ενδεδυμένας, «κατά τον τότε ενετικόν συρμόν ξεστήθωτες», αι οποίαι ήσαν έτοιμοι να έλθουν και παρακολουθήσουν το κήρυγμα του Αγίου).

113.    «Φτιάνετε σπίτια τορνευτά και δεν πρόκειται να κατοικήσετε σ’ αυτά».

(Είπε τούτους λόγους ο Άγιος εις Άσσον της Κεφαληνίας, όταν μίαν ημέραν διήρχετο προ μίας νεοκτίστου οικίας. Μετ’ ολίγον όλοι οι ιδιοκτήται απέθανον πλην μιας μοναχής).

114.    «Το παιδί αυτό θα προκόψει, θα κυβερνήση την Ελλάδα και θα δοξασθεί».

(Ελέχθη περί του Ιωάννου Κωλέτη).

115.    «Θα γίνης μεγάλος άνθρωπος, θα κυριεύσης όλη την Αρβανιτιά, θα υποτάξης την Πρέβεζα, την Γάργα, το Σούλι, το Δέλβινο, το Γαρδίκι και αυτό το τάχτι του Κουρτ πασά. Θα αφήσης μεγάλο όνομα στην οικουμένη. Αυτή είνε η θέλησι της θείας πρόνοιας. Ενθυμού όμως εις όλην την διάρκειαν της εξουσίας σου να αγαπάς και να υποερασπίζεσαι τους χριστιανούς, αν θέλης να μείνη η εξουσία εις τους διαδόχους σου».

(Ελέχθη εν Τεπελένι περί του Αλή πασά).

Εκτός τούτου, ο άγιος Κοσμάς εις το Δελβικάκιον, όπου δεν είχε τύχει καλής υποδοχής εκ μέρους των κατοίκων, προφήτευσε και την γέννησιν του Αλή πασά, ειπών ότι θα γεννηθή θηρίον, το οποίον θα τους επολέμει. Και όχι μόνον περί του Αλή πασά, αλλά και περί άλλων προσώπων προεφύτευσεν ο άγιος Κοσμάς. Ούτως, ότε εις Κεφαλληνίαν συνήντησε τον πρεσβύτατον κατά την ηλικίαν ιερομόναχον Γ. Κλαδάν, αρχιερατικόν επίτροπον, προσεφώνησε τούτον ως αρχιεπίσκοπον. Πράγματι δε μετ’ ολίγον χρόνον εγένετο ούτος αρχιεπίσκοπος. Εις την Κεφαλληνίαν επίσης εξέφερε μίαν προφητείαν δια τον πλοίαρχον Αντώνιον Γκεντιλίνην, όστις με το πλοίον του μετέφερε τον Άγιον εις την Άσσον. Όταν ο πλοίαρχος εξωμολογήθην εις τον Άγιον, απέκρυψεν απ’ αυτού ένα σφετερισμόν φεσίων, τον οποίον είχε κάμει εις βάρος συνεταίρου του όστις εναυάγησε και επνίγη εις την Μαύρην Θάλασσαν. Ο Άγιος, με την προφητικήν δύναμιν που είχεν, υπενθύμισε προς έκπληξιν πάντων το γεγονός τούτο εις τον πλοίαρχον και προέτρεψεν αυτόν ν” αποστείλη το αντίτιμον των φεσίων εις τους συγγενείς του θύματος η, εάν δεν υπήρχον συγγενείς, ν’ αποστείλη τούτο εις τον δεσπότην της Σμύρνης, ίνα διανείμη αυτό εις τους πτωχούς. Άλλοτε πάλιν ο Άγιος, κηρύττων εις την θέσιν Άγιοι Πάντες της Ι. Μονής Προυσού μόλις αντικτυσεν άγνωστον τινα, ο οποίος είχε φονεύσει ένα μοναχόν, αμέσως διείδε τον εγκληματίαν, αυτός δε ηναγκάσθη προ της θεϊκής ακτινοβολίας του Αγίου και ωμολόγησε το έγκλημά του.

116)   «Θα βγούν πράγματα από τα σχολεία που ο νους σας δεν φαντάζεται».

117)  «Θα δήτε στον κάμπο αμάξι χωρίς άλογα να τρέχη γρηγορώτερα από τον λαγό».

118)  «Θαρθεί καιρός που θα ζωσθεί ο τόπος με μία κλωστή».

119)   «Θαρθή καιρός που οι άνθρωποι θα ομιλούν από ένα μακρυνό μέρος σε άλλο, σαν νάνε σε πλαγινά δωμάτια, π.χ. από την Πόλι στη Ρωσία».

120)  «Θα δήτε να πετάνε οι άνθρωποι στον ουρανό σαν μαυροπούλια και να ρίχνουν φωτιά στον κόσμο. Όσοι θα ζουν τότε θα τρέξουν στα μνήματα και θα φωνάζουν: Εβγάτε σεις οι πεθαμένοι να μπούμε μεις οι ζωντανοί».

121)  «Το κακόν θα έλθη μέχρι τον Σταυρόν και δεν θα μπορέσει να πάη κάτω. Μη φοβηθήτε. Μη φύγετε από τα σπίτια σας».

(Ελέχθη εις την περιοχήν Πολυνερίου Γρεβενών. Πράγματι τω 1940 οι Ιταλοί έφθασαν μέχρι την τοποθεσίαν Σταυρός, όπου είχε κηρύξει ο Άγιος, και εσταμέτησαν).

122)  «Όταν θα πέση ο κλώνος (που είναι στημένος ο Σταυρός), θα γίνη μεγάλο κακό, που θα έλθη από μέρος όπου θα δείξη ο κλώνος· και όταν θα πέση το δένδρον, θα γίνη ένα μεγαλύτερον κακόν».

(Ελέχθη εις το χωρίον Τσιράκι (σήμερον Άγιος Κοσμάς) Γρεβενών. Πράγματι τω 1940 έπεσεν ο κλώνος και ο Σταυρός προς το μέρος της Αλβανίας, όθεν επετέθησαν οι Ιταλοί, και τω 1947 το δένδρον, ότε η περιοχή κατεστράφη εντελώς από τον συμμοριτοπόλεμον».

Πηγή: "augoustinos-kantiotis.gr"

 ______________________________________________________________

 Πατροκοσμάς και Διαδίκτυο


Πατροκοσμάς και Διαδίκτυο

Ο Παγκόσμιος ιστός τύλιξε τήν ύδρόγειο μέ καλώδια». Αύτός είνε ό τίτλος ενός άρθρου, πού είδε πρόσφατα τό φως τής δημοσιότητος καί άναφέρεται στήν καταπλη­κτική έξέλιξι του Διαδικτύου (Inter­net).
Σύμφωνα μέ τό άρθρο και τήν ε­ταιρεία μάρκετιννκ Builtvsible. ή ο­ποία συγκέντρωσε τά σχετικά στοι­χεία, άπό τό 1989 ώς σήμερα έχουν ποντισθή στις θάλασσες και τούς ω­κεανούς 797 υποβρύχια καλώδια συνολικού μήκους 6,5 έκατομμυρίων χιλιομέτρων. Δεδομένου, ότι ή περιφέρεια τής Γης είνε 40.000 χιλι­όμετρα, οί οπτικές ίνες, θα μπορού­σαν νά τυλίξουν τόν ισημερινό 213 φορές! Καί άν μπορούσε κανείς νά τις ένώση καί νά τις τεντώση. θά μπορούσαν νά καλύψουν 28 φορές τά 300.000 χιλιόμετρα, πού χωρί­ζουν τή Γή άπό τή Σελήνη! Μέχρι τό 2017, έκτιμά ή έταιρεία, ό αριθμός των ύποβρυχίων καλωδίων θά έχη φθάσει τά 850.
Διαβάζοντας αύτό τό άρθρο, ήλ­θε στο νου μας ή προφητεία του άγ. Κοσμά τοϋ Αίτωλού «Θάρθη καιρός, πού θά ζωσθή ό τόπος με μιά κλω­στή». Τόν περασμένο αιώνα έπιστεύετο άπό τους έρευνητάς καί μελετητας του βίου, τών διδαχών καί τών προφητειών του αγίου, ότι ή προφητεία αυτή εκπληρώθηκε μέ τήν άνακάλυψι καί χρήσι του τηλε­φώνου. 

Σήμερα, δέν θά άστοχήσωμε, έάν στό τηλέφωνο προσθέσωμε και τό διαδίκτυο, τό όποιο έχει έκμηδενισει τό χρόνο καί τις άποστάσεις καί έχει μετατρέψει τή γη σ' ένα παγκόσμιο χωριό! Γιά μιά κλωστή ώμίλησε ό άγιος Κοσμάς. Γιά οπτι­κές ίνες, δηλαδή κλωστές, ομιλούν σήμερα καί οί επιστήμονες.
Οί κοσμικοί άνθρωποι θαυμάζουν ύπερβολικά τά επιτεύγματα τής σύγχρονης τεχνολογίας καί τή θεο­ποιούν. Οί πιστοί καί συνειδητοί ό­μως Χριστιανοί θαυμάζουν καί αυ­τοί βεβαίως τήν τεχνολογία, εύχαριστούν όμως καί δοξάζουν πρωτί­στως τό Θεό, πού τήν χάρισε στούς άνθρώπους.
"Οταν δέ μέ μία έφεύρεσι ή άνακάλυψι τής τεχνολογίας έκπληρώνεται καί μία προφητεία, τότε οί πιστοί άνθρωποι χαίρουν ι­διαιτέρως καί δοξολογούν περισσό­τερο τό Θεό, διότι, έάν μέν ή προ­φητεία είναι 'Αγιογραφική, τότε άποδεικνύεται γιά μία άκόμη φορά ή θεοπνευστία τής 'Αγ. Γραφής, έάν δέ ή προφητεία προέρχεται άπό κά­ποιον άγιο τής Εκκλησίας, όπως εί­νε ό ίερομάρτυς καί ίσαπόστολος Κοσμάς ό Αιτωλός, τότε άποδεικνύεται θαυμαστούς ή μοναδικότητα καί αύθεντικότητα τής 'Ορθοδοξί­ας, του μόνου χριστιανικού χώρου, στον οποίον ύπάρχει ολόκληρη ή άλήθεια τής χριστιανικής Πίστεως καί στόν όποιον ένεργεί ή χάρις του 'Αγίου Πνεύματος, έκδήλωσι τής ό­ποιας είνε καί ή προφητεία.
"Ας δοξάσωμε λοιπόν τό Θεό γιά τά άπειρα θαύματά Του, μεταξύ τών οποίων συμπεριλαμβάνονται καί κα­ταπληκτικές προφητείες, πού έ­χουν έκπληρωθή άνά τούς αιώνας. "Οσον δέ άφοοά στις προφητευμέ­νες τεχνολογικές άνακαλύψεις τών ήμερών μας, άντιθέτως προς τους άπίστους, ύλιστάς και όρθολογιστάς, έμεις οί πιστοί πιστεύομε, ότι ό Θεός έδωσε τόν νου στούς αν­θρώπους καί δημιουργούν έπιστήμες, τεχνολογίες καί πολιτισμό. «Πάσα δέσις άγαθή και πάν δώρημα τέλειον ανωθέν έστι καταβαίνον ά­πό του Πατρός τών φώτων» (Ίακ. 1: 17). Έάν ό Θεος καί Πατήρ τών φώ­των δέν φωτίση άνωθεν, οί άνθρω­ποι δέν μπορούν νά κάνουν τίποτε, ούτε τήν ύπογραφή τους νά βά­λουν. «Χωρίς έμού ού δύνασθε ποιείν ούδέν», είπε ό Χριστός (Ίωάν. 15:5).
Πηγή: "Ακτίνες"