Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

OI ΠΕΡΙ ΥΠΑΚΟΗΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, π. Εὐθυμίου ΤρικαμηνᾶἩ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς ἔχει ὡς προϋπόθεση τὴν ὑπακοὴ σὲ γέροντα;   Ποιά εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη διδασκαλία;OI ΠΕΡΙ ΥΠΑΚΟΗΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

τοῦ Ἱερομονάχου π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶπερίοδος πού διερχόμεθα ὡς προετοιμασία γιά τήν μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ἔχει, ἐκτός τῶν ἄλλων γιά ἐμᾶς τούς κληρικούς, καί περισσότερη πνευματική ἐργασία (ἐννοῶ κυρίως τήν ἐξομολόγησι καί καθοδήγησι, ἐπίσκεψι ἀρρώστων κλπ.) εἰς τρόπον ὥστε νά μήν μένη χρόνος γιά ἐνημέρωσι καί ἀπάντησι σέ διάφορα κείμενα πού δημοσιεύονται στό διαδίκτυο καί ἀλλοῦ.

Ἐπειδή ὅμως, μοῦ ἀπεστάλη ἕνα ἀντίγραφο κειμένου, τό ὁποῖο θέτει ὡς ἀπαραίτητο προϋπόθεσι γιά νά ἀποτειχισθῆ κάποιος τό νά ἔχει προηγουμένως πάρει τήν εὐλογία τοῦ γέροντός του καί πνευματικοῦ του πατρός, ἐθεώρησα ἀναγκαῖο νά γράψω κάποιες σκέψεις χάριν τῆς ἀληθείας, ὥστε νά ἀντιληφθῆ ὁ κάθε καλοπροαίρετος ἀναγνώστης τό εὐόλισθο καί ἀντιπατερικό αὐτῆς τῆς θεωρίας καί τό ὅτι ἀποτελεῖ μία ἁπλή δικαιολογία προκειμένου νά μήν πράξωμε ἐν καιρῷ αἱρέσεως ὅσα ἐθέσπισαν ἡ ἁγ. Γραφή καί οἱ ἅγ. Πατέρες.
Τό κείμενο πού μοῦ ἀπεστάλη εἶναι ἀπό τό ἱστολόγιο «Κατάνυξις» καί σ’ αὐτό ἀναφέρεται ἡ ὑπακοή πού ἔκανε ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Κωνσταμονίτου π. Ἀγάθων, στόν γέροντά του π. Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνας, παρ’ ὅτι, ὅταν εἶδε κάποιες αἱρετικές πράξεις τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου πρός τόν Πάπα, ὁ ἴδιος ἠθέλησε ὡς ἐκ τούτου νά διακόψη πάραυτα τό μνημόσυνο τοῦ αἱρετικοῦ Πατριάρχου. Τότε ὁ π. Ἐφραίμ τόν συγκράτησε καί τοῦ εἶπε ὅτι ἀκόμη δέν ἦλθε ἡ ὥρα γιά τήν ἀποτείχισι κι ἔτσι ὁ π. Ἀγάθων ἔκανε ὑπακοή στόν γέροντά του.
Ὁ ὑπεύθυνος τοῦ ἱστολογίου αὐτοῦ π. Νικόλαος Μανώλης ἐδικαιολόγησε αὐτήν τήν στάσι τοῦ π. Ἀγάθωνος καί μάλιστα ἔγινε προσπάθεια καί ἀπό τούς δύο νά τήν κατοχυρώσουν ὡς ὀρθόδοξο γραμμή ἐν καιρῷ αἱρέσεως, τό νά ἀπαιτῆται, δηλαδή, ἡ εὐλογία καί συγκατάθεσις τοῦ γέροντος, προκειμένου νά ἀποτειχισθῆ κάποιος καί νά ἀπομακρυνθῆ ἐκκλησιαστικῶς ἀπό τήν αἵρεσι καί τούς φορεῖς της.
Κατ’ ἀρχάς πρέπει νά ἀναφέρω ὅτι

Ενισχύσατε τους ...Οικουμενιστές με τον όβολό σας!
ΣΚΟΠΙΜΑ γεγονότα γιὰ τὴν ἑδραίωση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνοχή μας ἢ ἡ συμπόρευση μὲ αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστὲς (ΑΝΤΙ τῆς ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΩΣ ) εἶναι έπίσης ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ!


Ὁ Οἰκουμενισμὸς ἐγκαθιδρύεται ἐπίσημα καὶ σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Οἱ συμπροσευχὲς ἔγιναν κανόνας. Δὲν ἀποτελοῦν  τυχαῖα  γεγονότα, ὅπως στὸ παρελθόν, ἀλλὰ σκόπιμη καὶ πείσμονα ἀνατροπὴ τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως. Καὶ ὅλοι σχεδὸν μὲ τὴν ἀνοχή τους τὴν ἐπικροτοῦν ἢ διαμαρτύρονται, ἀλλὰ μέχρι ἐκεῖ!
Ἡ πάγια τακτικὴ τῆς διαχρονικῆς Ἐκκλησίας περὶ ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τὴν αἵρεση καὶ Διακοπὴ Μνημοσύνου τῶν αἱρετιζόντων "πάει περίπατο"!

Στὶς φωτογραφίες: Συλλείτουργα τὴν 30 Νοεμβρίου 2013
Στὸ Φανάρι: Παπικοὶ καὶ Ὀρθόδοξοι συμπροσεύχονται, στέλνοντας τὸ αἱρετικὸ «μήνυμα» τῶν "ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν" στὰ πέρατα τῆς Ὀρθοδοξίας.
Στὴν Πάτρα: Οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς Ἐπίσκοποι δὲν ἀρκοῦνται στὶς ἀναγκαῖες ἐπαφὲς μὲ τοὺς Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους ἢ ἐκείνους ποὺ παραιτήθηκαν (λόγῳ σκανδαλισμοῦ τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ὅπως ὁ πρ. Θεσσαλιώτιδος), ἀλλὰ συλλειτουργοῦν ἀδιακρίτως ὅλοι μὲ ὅλους, σὰν νὰ μὴ συμβαίνει τίποτα!
Κατὰ τὰ ἄλλα, διαμαρτύρονται γιὰ ποικίλα θέματα δευτερεύοντα καὶ τριτεύοντα, ἀρκεῖ αὐτὰ νὰ μὴ ἀγγίζουν Ἱεράρχες!
                                                   «Νῦν ἐσχάτη ὥρα ἐστί»! (Σημ.: Στὴν Πάτρα συλλειτούργησαν οἱ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος ("ποτέ δὲν θὰ σᾶς πῶ ὅτι ὁ Παπισμὸς εἶναι αἵρεση"), Ναυπάκτου Ἱερόθεος, Βρεσθένης Θεόκλητος, Γλυφάδας Παῦλος, Ἱερισσοῦ Θεόκλητος, Πατρῶν Χρυσόστομος, Σερρῶν Θεολόγος καὶ  Ἀτλάντας Ἀλέξιος).