Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019

Κυριακή Αποκρέω (Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος)(Ματθ. κε΄ 31-46)


Ὑπόμνημα εἰς τόν Ἅγιον Εὐαγγελιστὴν Ματθαῖο, ὁμιλία ΟΘ΄

α΄. Τὴν περικοπὴν αὐτὴ τὴ γλυκύτατη, ποὺ δὲ σταματοῦμε νὰ τὴν ἐπαναφέρωμε ἀδιάκοπα, ἄς τὴν ἀκούσωμε τώρα μὲ κάθε προσοχὴ καὶ κατάνυξη· ἀποτελεῖ καὶ τοῦ λόγου εὔλογη κατάληξη. Γιατὶ κάμει σ’ αὐτὴν πολὺ λόγο γιὰ τὴν φιλανθρωπία καὶ τὴν ἐλεημοσύνη. Γι’ αυτὸ καὶ πιὸ μπροστὰ μίλησε γι’ αὐτὴ μὲ διάφορους τρόπους ἀλλὰ ἐδῶ καθαρώτερα κι ἐντονώτερα. Γιατὶ δὲν παρουσιάζει ἐδῶ δύο ἤ τρία ἤ πέντε πρόσωπα ἀλλὰ ὁλόκληρη τὴν οἰκουμένη. Μόλο ποὺ οἱ προηγούμενες ποὺ παρουσίαζαν δύο πρόσωπα, δὲν παρουσιάζαν αὐτὰ τὰ δύο μόνο, ἀλλὰ ἀκριβῶς δύο κατηγορίες, ὅσους παρακούουν καί ὅσους ὑπακούουν. Ἀλλὰ ἐδῶ μεταχειρίζεται τὸ λόγο πιὸ φανερὸ καὶ κατὰ τρόπο ποὺ προκαλεῖ περισσότερη φρίκη. Γι’ αὐτὸ δὲν λέγει Μοιάζει ἡ Βασιλεία ἀλλὰ ὁλοφάνερα παρουσιάζει τὸν ἑαυτὸ του, λέγοντας Ὅταν ἔρθη ὁ Γιὸς τοῦ ἀνθρώπου μὲ ὅλη τὴ δόξα του. Γιατὶ τώρα ἔχει ἔρθει χωρὶς τιμή, μὲ βρισιὲς καὶ περιγέλασμα, τότε θὰ καθίση στὸ θρόνο τῆς δόξας του. Μνημονεύει ἀδιάκοπα τὴ δόξα. Ἐπειδὴ ἦταν κοντά ὁ σταυρός, πρᾶγμα ποὺ νομιζόταν ἐπονείδιστο, γι’ αὐτὸ τονώνει τὸν ἀκροατὴ καὶ φέρνει μπροστὰ στὰ μάτια του τὸ δικαστήριο καὶ στήνει γύρω ὁλόκληρη τὴν οἰκουμένη. Καὶ δὲ δίνει μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο μόνο φοβερότητα στὸ λόγο ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ νὰ δείχνη τοὺς οὐρανοὺς ν’ ἀδειάζουν. Γιατὶ θὰ εἶναι μαζί του ὅλοι οἱ ἄγγελοι, λέει, γιὰ νὰ μαρτυροῦν τὶς ὑπηρεσίες των σὰν ἀπεσταλμένοι τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Ἀπὸ ὅλα τὰ σημεῖα θὰ προκαλῆ τὴ φρίκη ἡ μέρα ἐκείνη.

Και άλλη «σφαλιάρα» εξ Αλεξανδρέων πόλις...

 
 Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας δεν αναγνωρίζει την «Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας», ούτε μνημονεύει τον «προκαθήμενό» της Επιφάνιο στα Δίπτυχα.
Συλλειτουργούν με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας, οι Μητροπολίτες Κανάγκας Θεοδόσιος, Κατάγκας Μελέτιος, Κινσάσας Νικηφόρος, και οι Επίσκοποι Αμαθούντος (Κύπρου) Νικόλαος και Βαβυλώνος Θεόδωρος.
<Προσοχή! Σχέδιο διαστρέβλωσης των προφητειών

Agios Paisios Panagouda

Ρακοβαλή Αθανάσιου

Αφελείς συμπεριφορές και διαδόσεις φημών.

Κοντά στο 1992 κυκλοφόρησε η φήμη ότι θα ξεκινήσει ένας μεγάλος πόλεμος, στον οποίο θα μπλεχτεί και η Ελλάδα, γιατί τότε έπεφταν δύο πασχαλιές μαζί, όπως είχε προφητέψει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Πράγματι τότε συνέπιπταν ημερολογιακά δύο μεγάλες γιορτές μαζί, το Πάσχα και ο Ευαγγελισμός και αυτό θεωρήθηκε από κάποιους σαν ερμηνεία της προφητείας του αγίου. Η φήμη διανθιζόταν και με άλλες λεπτομέρειες…

Τα ψεύδη περι αποφάσεως της Α΄ Οικουμενικῆς Συνόδου υπέρ του Ιουλιανού ημερολογίουΤοῦ Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου

Οἱ Γ.Ο.Χ. ἀλλὰ καὶ οἱ γνωστοὶ πιὰ ἱερεῖς καὶ μοναχοὶ ποὺ τοὺς γλυκοκοιτάζουν, βλέποντας ὅτι τὸ ἐπιχείρημά τους περὶ ἡμερολογίου ἔχει ἀναιρεθεῖ, ἀντὶ νὰ ἀποδεχτοῦν τὸ μήνυμα μας γιὰ ἀγῶνα ἐναντίον τῆς αἱρέσεως ἀνεξαρτήτως ἡμερολογίου καὶ ἐκτὸς σχισμάτων καὶ παρασυναγωγῶν, ἐφεῦραν ἕνα ἄλλο ἐπιχείρημα τὸ ὁποῖο διδάσκουν στὴν ὁμιλίες καὶ στὶς διαδικτυακὲς ἀναρτήσεις ποὺ κάνουν: ὅτι δηλ. ἡ Α΄ οἰκουμενικὴ σύνοδος θέσπισε ὄχι μόνο τὸ Πασχάλιο ἀλλὰ καὶ τὸ Ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο.
      Στὸ βιβλίο «Οὐ βουλόμεθα ζῆν ψευδολογοῦντες» ποὺ πρόσφατα ἐκδόθηκε, παρουσιάσαμε μὲ ἱστορικὰ στοιχεῖα μέχρι στιγμῆς μὴ ἀναιρετέα, ὅτι μολονότι στὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ θεσπίστηκε τὸ Πασχάλιο, χρειάστηκε καιρὸς μέχρι νὰ ἐφαρμοστεῖ ὁ κοινὸς ἑορτασμός του καί, παρόλα αὐτά, ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας δὲν διεσπάσθηκε. Δυστυχῶς τὰ στοιχεῖα αὐτὰ δὲν εἰσακούσθηκαν οὔτε κὰν ἐλήφθησαν ὑπ’ ὄψιν.
Τώρα θὰ παρουσιάσω νέα στοιχεῖα ποὺ δείχνουν ὅτι εἶναι ψευδὲς τὸ ἐπιχείρημα περὶ θεσπίσεως ἡμερολογίου ἀπὸ τὴν Α΄ οἰκουμενική (ποὺ οἱ Γ.Ο.Χ. τὸ ἔχουν ὡς «ἅγιο» Ἡμερολόγιο), ὄχι μόνο γιατὶ δὲν μᾶς ἔχει διασωθεῖ ἀπὸ τὰ πρακτικὰ μία τέτοια πληροφορία, ἀλλὰ γιατὶ καὶ τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα τὸ διαψεύδουν. Ὡς ἀπόδειξη τῆς θέσεώς μου φέρνω τὸ χρονικὸ τοῦ μοναχοῦ Γεωργίου τοῦ Συγγέλλου (8ος αἰ. Σύγγελος ὀνομάσθηκε γιατὶ διορίσθηκε πρωτοσύγγελος τοῦ πατριάρχου ἁγ. Ταρασίου) τὸ ὁποῖο παρέλαβε καὶ συνέχισε ὁ ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ὁμολογητής (12 Μαρτίου) στὴν γνωστὴ χρονογραφία του.

Εκκλησιαστικός διχασμός στην Ουκρανία.Γράφει ο Ανδρέας Σταλίδης

    Τον 16ο αιώνα το Ορθόδοξο ποίμνιο που κατοικούσε στην περιοχή της Πολωνικής-Λιθουανικής Κοινοπολιτείας υπήχθη στην Συνθήκη του Μπρεστ-Λιτόβσκ (1595), η οποία υποχρέωσε την ένωσή της με την παλαιά Ρώμη. Έτσι προέκυψαν οι λεγόμενοι Ουνίτες και σταδιακά απέκτησαν δυτικόφιλη συνείδηση, ώστε κατά τον 20ο αιώνα να γίνουν οι μεγαλύτεροι πολέμιοι της Ρωσίας,  τόσο επί κομμουνιστικής εποχής όσο και μετά από αυτήν. Αυτοί μαζί με Ρωμαιοκαθολικούς κατοικούν στην Δυτική Ουκρανία, την περιοχή δηλαδή που προκομμουνιστικά κατείχαν οι Αψβούργοι.
   Το οικονομικό και βιομηχανικό κέντρο της χώρας βρίσκεται στην ανατολική Ουκρανία. Εκεί, οι δεσμοί με την Ρωσία είναι παραδοσιακά πολύ ισχυροί. Οι κάτοικοί της είναι Ορθόδοξοι, με αγαστή υπαγωγή της Εκκλησίας τους στην οριζόμενη από το Πατριαρχείο Μόσχας Σύνοδο. Εκεί συνέβησαν και οι πρώτες συγκρούσεις όταν το 2013 επικράτησαν στο Κίεβο οι φιλοδυτικοί.

Γαλλία: Καταργούνται η «μαμά» και ο «μπαμπάς» – Τα παιδιά θα έχουν «γονέα 1» και «γονέα 2»

ΣΗΜΕΙΑ των ΚΑΙΡΩΝ!

    Για να ικανοποιήσει την κοινότητα των ομοφυλοφίλων και να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό ρατσισμό, ο Γάλλος πρόεδρος Μανουέλ Μακρόν και η κυβέρνηση του κατέθεσαν τροπολογία που αλλάζει τα οικογενειακά δεδομένα. Στις αιτήσεις εγγραφής στα σχολεία, αντί για «Ονομα Πατρός» και «Ονομα Μητρός» θα αναγράφεται «Γονέας 1» και «Γονέας 2».

Ο Γεν. Γραμματέας της ΠΕΘ Παναγιώτης Τσαγκάρης για τις εξελίξεις γύρω από τα Θρησκευτικά

Σκέψεις σε βασικό επιχείρημα των Γ.Ο.Χ. σχετικά με το Παλαιό Ημερολόγιο

    σα κείμενα κι ἂν παρουσιάσουμε, οἱ Γ.Ο.Χ. συνεχίζουν μετὰ μανίας τὴν ὑπεράσπιση τῆς ἡμερολογιακῆς "λατρείας", μόνο ποὺ μεταθέτουν τὰ ἐπιχειρήματά τους, συνδέοντας τὸ Ἡμερολόγιο μὲ τὸ ἀνύπαρκτο δόγμα τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῷ ἡμερολογίῳ, τὸ Κανόνιο τοῦ Πάσχα κ.λπ.
    Ὅλα αὐτὰ ἔχουν ἀπαντηθεῖ, ἀλλὰ οἱ Γ.Ο.Χ. τὰ ξεχνοῦν, καὶ μὲ νέες δημοσιεύσεις τους ἐπανέρχονται εἰς τὰ ἴδια, ὅπως σὲ πρόσφατη δημοσίευση (ἐδῶ), ὄχι μόνο γιὰ νὰ συγκρατήσουν τοὺς ὀπαδούς τους, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ προσελκύσουν μὲ τὴν παραπλάνηση, ὅσους πιστοὺς ἔχουν ἀγανακτήσει ἀπὸ τὶς συνεχεῖς προδοσίες ἢ τὴν συνεχιζόμενη ἀδιαφορία τῶν "ὀρθοδόξων" ποιμένων!
   Ἐπαναλαμβάνουμε λοιπόν δύο δημοσιεύσεις τοῦ π. Εὐθυμίου γιὰ τοὺς πιστοὺς ποὺ κλονίζονται ἀπὸ τὰ ψεύδη καὶ τὶς παραπλανητικὲς δημοσιεύσεις τῶν Γ.Ο.Χ., γιατὶ εἶναι σαφὲς πλέον ὅτι, ἂν ὁ ἀγώνας κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καρκινοβατεῖ, μία ἀπὸ τὶς αἰτίες εἶναι ὁ ἐπηρεασμὸς πιστῶν (ποὺ ἀποτειχίστηκαν ἢ σκέπτονται νὰ ἀποτειχιστοῦν)  ἀπὸ τὶς θεωρίες τῶν ἀντιμαχομένων παρατάξεων τῶν Γ.Ο.Χ.
 Τοῦ Ἱερομονάχου π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ

     Τὸ κίνητρο τοῦ κειμένου αὐτοῦ εἶναι ἡ πρόσφατη συνομιλία μου μὲ κάποιον ἀδελφό, ὁ ὁποῖος ἦταν θιασώτης καὶ λάτρης θὰ λέγαμε τοῦ Π.Η.  Ἡ δὲ δημοσίευσις τῶν σκέψεων αὐτῶν ἀποσκοποῦν στὸν εὐρύτερο προβληματισμό, ὅσων ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἀλήθεια ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου.
Ἰσχυρίζετο λοιπόν, ὁ ἐν λόγῳ ἀδελφός, ὅτι πρέπει νὰ ἐπανέλθωμε εἰς τὸ Π.Η., διότι ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ Ν.Η. ἔγινε ἀπὸ Μασώνους καὶ αἱρετικοὺς Πατριάρχες καὶ Ἀρχιεπισκόπους καί, κυρίως, διότι

Σκέψεις καί προβληματισμοί σχετικά μέ τό Παλαιό Ημερολόγιο καί αναφορά στήν σύγχρονη εκκλησιαστική κατάστασι


Τοῦ ἱερομονάχου Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ

         Ὁ λόγος διὰ τὸν ὁποῖο θεωρῶ καθῆκον μου νὰ ἐπανέρχομαι εἰς τὸ θέμα τοῦ ἡμερολογίου, δὲν εἶναι τόσο ἡ ἐμμονὴ τῶν Γ.Ο.Χ. εἰς τὸ Ἰουλιανὸ Παλαιὸ ἡμερολόγιο, οὔτε οἱ πλάνες εἰς τὶς ὁποῖες ἔχουν περιπέσει ἐξ αὐτῆς τῆς ἐμμονῆς, ἀλλὰ τὸ ὅτι αὐτὴ ἡ ἀσθένεια ἔχει, τρόπον τινά, μεταδοθῆ, καὶ ὡς ἐκ τούτου ἔχει ἐπηρεάσει καὶ κάποιους ἀποτειχισμένους ἀπὸ τὴν αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, εἰς τρόπον ὥστε νὰ θεωροῦν καὶ αὐτοὶ τὸ θέμα τοῦ Ἡμερολογίου σὰν κάτι οὐσιῶδες, ὑπὸ τὴν ἔννοιαν, ὄχι τὸ νὰ ἀκολουθοῦμε ὅλοι ἕνα Ἡμερολόγιο, ἀλλὰ ὅτι αὐτὸ πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ εἶναι τὸ Παλαιό (Ἰουλιανό).
Συμβαίνει ἐπίσης συχνὰ οἱ Ἀποτειχισμένοι αὐτοὶ ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, νὰ συμπεριφέρωνται ἀνάρμοστα σὲ ὅσους δὲν διακατέχονται ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀσθένεια καὶ τὸ σύνδρομο τοῦ ἡμερολογίου, μὲ σκοπὸ νὰ ἐπιβάλλουν τὶς ἀπόψεις των, νὰ τοὺς ἐπηρεάσουν καί, τρόπον τινά, νὰ ἀποδεχθοῦν ὡς ὀρθὸν κάτι τὸ ὁποῖον δὲν πιστεύουν.

Θρησκευτική διπλωματία η "ευλογημένη" διγλωσσία της Νέας Εποχής του Οικουμενισμού


Στο ίδιο τραπέζι θα καθίσουν εκπρόσωποι του Ισλάμ, Ραβίνοι, Παπικοί, Μητροπολίτες και Αγιορείτες για την θρησκευτική διπλωματία
«ΕΣΤΩ ΔΕ ΗΜΩΝ ΤΟ ΝΑΙ, ΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΟΥ, ΟΥ»
katanixis.gr: Στην μετα-Κολυμπάρια εποχή ο διαθρησκειακός διάλογος έχει εκτραπεί εντελώς.
Όπως τον προηγούμενο αιώνα το κέρδος των διαλόγων ήταν η επιχείρηση συνοδικής κατοχύρωσης της παναιρέσεως του Οικουμενισμού, έτσι στην μετα-Κολυμπάρια εποχή, τα όργανα της νέας εποχής εργάζονται πυρετωδώς για να συνεχίσουν παραπέρα.
Η στάση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ουκρανικό, δημιούργησε σχίσμα στην Εκκλησία και γεννά συνέπειες σε όσους κοινωνήσουν με τους ακοινώνητους σχισματικούς της Ουκρανίας. Αυτό επιβάλλουν οι κανόνες της Εκκλησίας.
Άραγε τι επιτίμια επιβάλλουν σε όσους συμπροσεύχονται με αιρετικούς και αλλοθρήσκους;
Να βάλουμε το θέμα των διαλόγων στη σωστή του βάση λοιπόν και μετά έχει ο Θεός.
Στο ίδιο τραπέζι θα καθίσουν εκπρόσωποι του Ισλάμ, Ραβίνοι, Ρωμαιοκαθολικοί, Μητροπολίτες και Αγιορείτες για την θρησκευτική διπλωματία

Δεν είναι η πρώτη φορά που στο ίδιο τραπέζι θα καθίσουν εκπρόσωποι θρησκειών για να συζητήσουν κρίσιμα θέματα για την θρησκευτική διπλωματία και την εκκλησιαστική στρατηγική που θα πρέπει να χαραχθεί ενόψει των παγκόσμιων προκλήσεων.