Κυριακή, 3 Ιουλίου 2016

Σχόλια: Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΝ ΤΩ ΣΥΓΧΡΟΝΩ ΚΟΣΜΩ

Τό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ θά σχολιάζουμε ἕνα ἕνα τά τελικά κείμενα τῆς Συνόδου Κρήτης 2016, ξεκινώντας ἀπό τά πιό ἀνώδυνα καί καταλήγοντας στά πιό ἐπώδυνα καί ἀντορθόδοξα!
Ὁ σχολιασμός μας θεωρήσαμε πώς ἐπιβάλλεται γιά τούς ἑξῆς λόγους:
1. Γιά ὁμολογιακούς λόγους χρέους μας καί ἀγάπης μας πρός τόν Θεό.
2. Γιά ἐνημέρωση τῶν πιστῶν.
3. Γιά τήν ἀδελφική συμβολή μας στούς ἀγωνιστές Ὀρθοδόξους Χριστιανούς (κληρικούς κυρίως καί λαϊκούς), σέ λεπτά σημεῖα πού πίπτουν στήν μικρά ἀντίληψή μας, πού ἴσως βοηθήσουν στίς περαιτέρω ἐνέργειες τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἄν καί ἐφόσον κριθοῦν ἀπαραίτητες ἀπό τήν συνείδησή του.
Ξεκινᾶμε μέ ἐννέα σχόλια πού κρίνουμε ἀπαραίτητα, ὅσον ἀφορᾶ τό τελικό κείμενο περί "ἀποστολῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ", τό ὁποῖο ὁλόκληρο μπορεῖτε νά διαβάσετε ἐδῶ: 
 
Σχόλιο 1ο:
   Ἡ πρώτη παράγραφος καί δευτερότιτλος τοῦ κειμένου ἀποτελεῖ περιληπτικά τόν "ἀποστολικό" στόχο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ, πού κατά τούς Συνοδικούς τῆς Κρήτης 2016 εἶναι: "ἡ ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀδελφοσύνης καί τῆς ἀγάπης μεταξύ τῶν λαῶν, καί ἄρσιν τῶν φυλετικῶν καί λοιπῶν διακρίσεων". 
ΟΧΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ;...

Μά αὐτά ἀκριβῶς τά "ἀγαθά" ζητοῦν ἐπιφανειακῶς οἱ οἰκουμενιστικές, οἱ μασονικές καί οἱ νεοεποχικές ὀργανώσεις, ἀκόμη καί οἱ ἄθεοι, καθώς καί κάθε κοσμικός ἄνθρωπος πού ὁραματίζεται ἕναν "ὄμορφο ἐπίγειο κόσμο-παράδεισο" χιλιαστικοῦ τύπου, μά μέ μάταιο τέλος, κατά τό εὐαγγελικό· 
"ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ ἐμοὶ λόγοι οὐ μὴ παρελεύσονται" (Μάρκ. 13, 31).

Μέσα σέ αὐτόν τόν "ἀποστολικό" στόχο, ὅπως δίδεται ἐπιγραμματικά κάτω ἀπό τόν βασικό τίτλο τοῦ συνοδικοῦ κειμένου, δέν βλέπουμε πουθενά τόν Θεό ὡς Κεντρικό Πρόσωπο στόν κόσμο καί τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς ἑκάστου προσώπου!

Κατά τόν ἴδιον τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό καί Θεό, ὅμως, λίγο

Η «αρχή» των «Ακτίνων»: Αφήστε το σχόλιό σας και να είστε σίγουρος, πως αν εκφράζει την Παράδοση της Εκκλησίας, δεν θα το δημοσιεύσουμε!

  

Ἡ κακόδοξη τακτική-θέση τῶν "Ἀκτίνων",
ὁ κ. Τσακίρογλου
καὶ οἱ ὑπὲρ τῆς Ἀποτειχίσεως θέσεις
τοῦ π. Ἐπιφάνιου Θεοδωρόπουλου

   Τὸ ἱστολόγιο «Ἀκτίνες» μᾶς προτρέπει νὰ ἀφήσουμε τὸ πρὸς δημοσίευση σχόλιό μας, ἀλλὰ τελικὰ δὲν τὸ δημοσιεύει ἂν εἶναι …σύμφωνο μὲ τὴν ἁγιοπατερικὴ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας περὶ ἀποτειχίσεως(!) Ταυτόχρονα ἔχει ξεκινήσει φανερὸ πόλεμο κατὰ τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, νομίζοντας ὅτι ἔτσι χτυπᾶ τοὺς Ἀποτειχισμένους. Κρίμα! Φαίνεται ὅτι οἱ ἀποτειχισμένοι τοὺς θυμίζουν κάποιες ἐρινύες!
   Σήμερα λοιπόν, δημοσίευσαν οἱ «Ἀκτίνες» ἄρθρο τοῦ ἐκ Γερμανίας ἀποτειχισμένου καθηγητῆ κ. Τσακίρογλου, καὶ στὴ συνέχεια δημοσίευσαν φαρμακερὰ σχόλια ἐναντίον τῶν Ἀποστολικῶν Ἐντολῶν καὶ τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἐντέλλονται νὰ ἀπομακρυνόμαστε ἀπὸ τοὺς κακούς, καὶ μισθωτούς, καὶ αἱρετικοὺς Ποιμένες!
   
    χουμε καταδείξει μὲ ἄπειρα Ἁγιολογικὰ καὶ Ἁγιο-Πατερικὰ κείμενα τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐντολὴ τῆς Ἀποτειχίσεως, τὴν διδασκαλία τῶν Πατέρων ὅτι διακινδυνεύουμε τὴν σωτηρία μας κοινωνοῦντες μὲ τοὺς κακόδοξους Οἰκουμενιστές, ὥστε δὲν χρειάζεται νὰ προσθέσουμε κάτι ἀκόμα.
    Θὰ ἀρκεστοῦμε νὰ ὑπενθυμίσουμε ἕνα κείμενο τοῦ π. Ἐπιφάνιου Θεοδωρόπουλου, ὁ ὁποῖος παρὰ τὶς ἀτυχεῖς θέσεις του γιὰ τὸ δυνητικὸ τῆς ἀποτειχίσεως, ὅμως ἀπορρίπτει τὴν κακόδοξη ἐγωϊστικὴ ἰδεοληψία-θεωρία τῶν «Ἀκτίνων» καὶ τῶν λοιπῶν «ἀντι-Οἰκουμενιστῶν», οἱ ὁποῖοι διατείνονται πλανεμένα ὅτι, ὅποιος ἀποτειχίζεται, ἐξέρχεται τῶν τειχῶν τῆς Ἐκκλησίας! Ἡ Ἀποτείχιση εἶναι ἐκκλησιαστικὴ πράξη, εἴτε τοὺς ἀρέσει εἴτε δὲν τοὺς ἀρέσει.


    «Ἡ ἀποτείχιση εἶναι, «κανονικὸν δικαίωμα...
 Οἱ ἱεροὶ Κανόνες παρέχουσι δικαίωμα παύσεως μνημοσύνου τοῦ αἱρετικὰς διδασκαλίας κηρύσσοντος Ἐπισκόπου ἢ Πατριάρχου... Ἄν τις, χρησιμοποιῶν τὸ δικαίωμα αὐτοῦ, παύσῃ τὸ μνημόσυνον, καλῶς ποιεῖ(π. Ἐπιφάνιου Θεοδωρόπουλου, «Τὰ Δύο Ἄκρα», σελ. 90).

ΝΕΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Προς τον Μητροπολίτη
Ι. Μητροπόλεως Ιωαννίνων
               Κύριον Μάξιμον


ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ
        

Κύριε Μάξιμε,

    Εδώ και δεκαετίες, εσείς και οι υπόλοιποι Επίσκοποι όπως και πολλοί ιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος, ως συνειδητοί οικουμενιστές ή μόνο λόγοις αλλά όχι έργοις ʺαντιοικουμενιστέςʺ, διατηρείτε εκκλησιαστική κοινωνία και αποδίδετε μία «άτιμον τιμήν» στον πατριάρχη ΚΠόλεως κ. Βαρθολομαίο Αρχοντώνη. Έναν άνθρωπο καταχραστή της Θείας Οικονομίας, των Αγίων Πατέρων, και των Αγίων Συνόδων, που –«γυμνή τη κεφαλή»– διαστρεβλώνει συνειδητά την ευαγγελική διδασκαλία και ρημάζει τον αμπελώνα του Κυρίου.

    Εδώ και δεκαετίες εσείς και η Ιεραρχία της Ελλάδος, τιμάτε με τα λόγια σας, την στάση σας ή και την απραξία σας τον καταδικασμένο ως

Στιγμιότυπο από τις στενές σχέσεις Κυκλαδιτών "ορθοδόξων" και Παπικών αδελφών Αρχιερέων στην Κολυμπάριο Σύνοδο Κρήτης!

 Φωτογραφικό στιγμιότυπο από τη Σύνοδο του Κολυμπαρίου Κρήτης

 3_iereis
Σύμφωνα με Παπικές ιστοσελίδες

Τρεις Κυκλαδίτες Aδελφοί Αρχιερείς στην Κρήτη
Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την συνάντηση τριών Κυκλαδιτών Αδελφών Aρχιερέων στα Χανιά της Κρήτης, στα πλαίσια των πνευματικών και λειτουργικών εκδηλώσεων επί τη περατώσει των εργασιών της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας (26 Ιουνίου 2016).

Ο εκ Σύρου καταγόμενος Σεβ. Μητροπολίτης Νιγηρίας κ. Αλέξανδρος (αριστερά) και ο εκ Τήνου καταγόμενος Θεοφιλ. Επίσκοπος Μπραζαβίλ και Γκαμπόν κ. Παντελεήμων (δεξιά) πλαισιώνουν τον Σεβ. Καθολικό Επίσκοπο Σύρου και Αποστολικό Τοποτηρητή Κρήτης κ. Πέτρο Στεφάνου.
Πηγή: episkopisyrou

Θέλουμε να μας καθοδηγούν Ορθόδοξοι Ποιμένες!

Ανοιχτή επιστολή
στον ορθόδοξο ελληνικό λαό για την στάση μας απέναντι στους Επισκόπους που διακινούν την αίρεση του Οικουμενισμού

Θέλουμε να μας καθοδηγούν Ορθόδοξοι Ποιμένες!

Ου γαρ οι ακροαταί του νόμου δίκαιοι παρά τω Θεώ, αλλ’ οι ποιηταί του νόμου δικαιωθήσονται
(Ρωμ. β΄ 10-16.  Ο Απόστολος της σημερινής Κυριακής)

Αγαπητοί αδελφοί εν Χριστώ ορθόδοξοι έλληνες,
Οι πρώτοι Χριστιανοί μιλούσαν μεταξύ τους και μοιράζονταν τα πάντα βιώνοντας την πραγματική ενότητα της Εκκλησίας. Έτσι και εγώ θέλω με αυτήν την επιστολή να αναφερθώ στο τεράστιο πρόβλημα της Παναιρέσεως του Οικουμενισμού που ταλανίζει δεκαετίες την ζωή της Εκκλησίας μας και να μοιραστώ μαζί σας τους λόγους που με οδήγησαν να πάρω τις αποφάσεις, που πήρα και οι οποίες έγιναν γνωστές μέσω των κειμένων μου στο διαδίκτυο.
Ούτε ζηλωτής ούτε τέλειος είμαι αδελφοί μου, ούτε έχω να επιδείξω καμία ιδιαίτερη αρετή. Ίσα ίσα άνθρωπος αδύναμος είμαι και για αυτόν τον λόγο παλεύω να κερδίσω την σωτηρία από τον Θεό. Επειδή όμως βλέπω την μακροθυμία Του και τις αμέτρητες ευκαιρίες που μου δίνει, παρόλο που είμαι ανάξιος, υποσχέθηκα στον εαυτό μου, ένα να μην γίνω: Προδότης και Αρνητής του Θεού. Και τι άλλο από προδοσία και άρνηση του Θεού είναι, όταν υπακούω και συμπορεύομαι με αυτούς, που ενώ ετάχθησαν να μας ποιμαίνουν, να μας κατηχούν και να υπερασπίζουν την Πίστη μας κάθε άλλο κάνουν παρά αυτό. Από την μία λένε  σε μας τους λαϊκούς να ασχοληθούμε μόνο με την σωτηρία της ψυχής μας, το οποίο αυτό καθεαυτό δεν είναι λάθος. Όμως η σωτηρία της ψυχής δεν επιτυγχάνεται ποτέ χωρίς την υπεράσπιση των Δογμάτων και της Μίας Αλήθειας, γιατί και ο Ωριγένης ήταν κατά γενική ομολογία ο μεγαλύτερος πατέρας της εποχής

Εκδικητικός αναβρασμός και πάλι στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης

   Ὁ π. Νικόλαος Μανώλης ἀγωνίζεται (ἂν καὶ μὲ μὴ καθαρὰ ὀρθόδοξο τρόπο) καὶ διώκεται χρόνια τώρα ἀπὸ τὴν Οἰκουμενιστικὴ Ἱεραρχία καὶ τὸν Μητροπολίτη του. Δημοσιεύουμε τὶς πληροφορίες γιὰ νέα δίωξή του καὶ προτάσσουμε δύο σχόλια ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο "Κατάνυξις" ποὺ ὑπενθυμίζουν τὸν ἁγιοπατερικὸ δρόμο τῆς Διακοπῆς Μνημοσύνου στὸν π. Νικόλαο. 
Σχόλια.

Ανώνυμος 2 Ιουλίου 2016 - 12:25 π.μ.: Πολύ κακώς ο π. Νικόλαος παραμένει πλέον (και μετά την Ψευδοσύνοδο) σε κοινωνία με τους αιρετικούς οικουμενιστές Επισκόπους, διότι αν τον καθαιρέσουν θα μπορέσει να πει αυτό που λένε οι Άγιοι Πατέρες δηλαδή ότι οι ποινές των αιρετικών είναι άκυρες; Μα θα του πει κανείς, αν τους θεωρούσες αιρετικούς γιατί δεν απομακρύνθηκες από αυτούς;

Ανώνυμος 2 Ιουλίου 2016 - 12:32 π.μ.: Ας αποτειχιστεί επιτέλους και αυτός ώστε να δείξει σε όλους τον δρόμο των Αγίων και να μην κάθεται έτσι να σκάει κάθε τρεις και λίγο και με τους αιρετικούς που τον καλούν σε απολογία... γιατί δεν αποτειχίζεται από αυτούς αλλά συνεχίζει να έχει κοινό ποτήριο με το δαιμονικό πνεύμα που όπως ο ίδιος είπε βρίσκονταν στην σύνοδο? Γιατί διστάζεις πατέρα Νικόλαε?
Εκδικητικός αναβρασμός και πάλι στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης


Σύμφωνα με αποκλειστικές δημοσιογραφικές πληροφορίες του Ιστολογίου Κατάνυξις, πυρετώδεις είναι οι διεργασίες στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, για κλήση σε απολογία, του π. Νικολάου Μανώλη.

Στην νέα αυτή απόπειρα δίωξης του π. Νικολάου Μανώλη, οι πληροφορίες μας  αναφέρουν πως, εμπλέκεται ένας λαϊκός δικηγόρος, ένας πολύ γνωστός

Δεν φτιάχνουμε άλλη εκκλησία

Μια σημαντική τοποθέτηση-διευκρίνιση
για την Αποτείχιση.

Του κ. Ιωάννη Ρίζου

Η Ορθόδοξη διδασκαλία και πράξη νομιμοποιεί το δικαίωμα του (κληρικού, μοναχού, λαϊκού) να αποτειχιστεί. Με αυτό το δικαίωμα όμως, όπως φαίνεται από τα κείμενα των Αγίων μας, δεν του παραχωρεί  το δικαίωμα να ανακηρύξει ακυρότητα  των μυστηρίων της πλευράς που κακοδοξεί ακόμα κι αν η κακοδοξία της άλλης πλευράς οδηγήσει σε κάποια ληστρική σύνοδο. Οι αποτειχισμένοι δεν είναι μια νέα Κανονική Εκκλησία με Συνοδική διαγνώμη και  δεν έχουν δικαιοδοσία να κάνουν τέτοιου είδους διακήρυξη ακόμα κι αν έχουν επισκόπους στις τάξεις τους. Ακόμα και στη Συνοδική καταδίκη του Οικουμενισμού από την Ρ.Ε.Δ. οι Ομολογητές Ρώσοι Πατέρες δήλωσαν ότι μόνο μια μείζων Σύνοδος μπορεί να αποφασίσει για το αν έχασαν την Θ. Χάρη οι Εκκλησίες που εξέπεσαν στον Οικουμενισμό.
Αν εγώ ονομάσω κάποιον «ψευδεπίσκοπο» δεν σημαίνει ότι αυτός ο ψευδεπίσκοπος έχασε την (αρχ)ιεροσύνη του επειδή εγώ ή μια ομάδα πιστών (κληρικών-μοναχών) τον έκρινε έτσι. Κανένας Ιερός Κανόνας δεν δίνει τέτοια εξουσία σε κανέναν που αποτειχίζεται. Δεν αποκτούμε  με την αποτείχιση δικαίωμα συνοδικότητας. Παραμένουμε ως το ακαινοτόμητο τμήμα της ΜΙΑΣ Εκκλησίας. Δεν φτιάχνουμε άλλη εκκλησία. Οι οικουμενιστές στερούνται του προσωπικού αγιασμού όχι όμως της ιεροσύνης. Αυτή, όπως τους δόθηκε, έτσι και αφαιρείται, κι όχι από τον καθένα. Πουθενά δεν συναντήσαμε οι άγιοι Ομολογητές να αποφασίζουν ατομικά για την αμοιρία Χάριτος και Μυστηρίων  κάποιας άλλης μερίδος  της εκκλησίας που εξέπεσε. Κι αν κάποιος το έκανε, το έκανε για τις ανάγκες της διδαχής και  δεν απαίτησε αυτή του η κρίση να ισχύσει άμεσα καθιστώντας  αχρείαστη την Συνοδική διαγνώμη.
 Διακόπτουμε την κοινωνία με τους κακοδόξους για να διατηρήσουμε την Ορθόδοξη μας ιδιότητα και ευσέβεια. «Τοις αποστατήσασι και αφισταμένοις μηδόλως υπόκεισθαι κατά μηδένα τρόπο» [Υπό αυτούς που αποστάτησαν και έφυγαν –από την Πίστη– να μην βρίσκεστε καθόλου και με κανένα τρόπο][1]. Αφού λοιπόν προφυλαχθούμε από τον μολυσμό της κακοδοξίας (με την αποτείχιση) δεν έχουμε άλλη εξουσία και αρμοδιότητα να κρίνουμε τα υπόλοιπα.
Αν κάποιος έχει περισσότερα στοιχεία και θέλει να συνεισφέρει με Πατερική πληροφόρηση στο ζήτημα, θα βοηθούσε στην πληρότητα της Πατερικής Ορθόδοξης θέσης.
Ιω. Ρίζος
kapsala@yahoo.com
[1] κατά τον Γ΄ Καν. της Γ ΄ Οικουμενικής

Πάντων των εν Αγίω Όρει διαλαμψάντων ΠατέρωνΤη αυτή Κυριακή την μνήμην εορτάζομεν
πάντων των εν Αγίω Όρει διαλαμψάντων Πατέρων

Ο ΚΟΙΝΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
ΚΑΙ Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΣ

Ο κοινός εορτασμός των αγίων του Αγίου Όρους αρχίζει με τη σύνθεση της ακολουθίας και του εγκωμίου τους από τον άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, που είναι και ο τελευταίος συναξαριογράφος. Γνωστότεροι παλαιότεροι Αγιορείτες

Αβύδου Κύριλλος: Είναι αλαζονεία να κηρύττουμε και να ομολογούμε την Ορθοδοξία!

 Σάββας Ηλιάδης

Η Ορθόδοξη Εκκλησία και η αλαζονεία της αποκλειστικότητας


Ἐπίσκοπος Ἀβύδου Κύριλλος
     Κρίμα, που στους δύσκολους αυτούς καιρούς και οι ποιμένες της Εκκλησίας φθίνουν ως προς την συνέπειά τους  στην πίστη και στο φρόνημα των αγίων. Μιμούνται τα κοσμικά τερτίπια και δεν πείθουν με την πολιτεία τους. Δεν «αποφαίνονται» αγιωτικά αλλά διπλωματικά. Φάνηκε δε καθαρά η στάση τους αυτή στο κοντινό χθες με όλα τα διαδραματισθέντα στη Σύνοδο.
     Μεταξύ των άλλων, ορθόδοξος επίσκοπος είπε -άρα και πιστεύει- πως είναι αλαζονεία να κηρύττουμε και να ομολογούμε την Ορθοδοξία ως την κατέχουσα αποκλειστικώς την  Αλήθεια στην πληρότητά της. Γράφει: «Μὲ βάση αὐτὰ τὰ δεδομένα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ ὁδηγηθεῖ στὴν ἀναγνώριση τοῦ ὑποστατοῦ τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἑτεροδόξων, ὅταν πρωτίστως ἀποστῆ ἀπὸ τὴν ἀλαζονεία τῆς ἀποκλειστικότητας. Ἡ ἀποκλειστικότητα δὲν ἀ­ποτελεῖ δογματικὴ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

    «Αλαζονεία της αποκλειστικότητας». Κατ΄ αρχάς η  φράση έχει ύφος και περιεχόμενο άσχετο και αταίριαστο με την πατερική γλώσσα, υποκρύπτεται δε ύβρις κατά του Αγίου Πνεύματος. Γιατί; Διότι ό,τι δίνεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία και είναι της