Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ και στα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: το Πιλοτικό Πρόγραμμα είναι η συμπύκνωση απασών των ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΠΡ. ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ Ι. ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ

ΠΡΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΚΑΙ  Ι. ΣΥΝΟΔΟΤρίτη αὐτὴ ἐπιστολὴ  τοῦ ὁσιολογιωτάτου π. Δαμασκηνοῦ ἀποτελεῖ ἀπάντηση σὲ ἐπιστολή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου. Μὲ αὐτὴν ὁ π. Δαμασκηνὸς ἐπισημαίνει, «ἀφ΄ ἑνὸς τὴν ἐκ μέρους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου παράκαμψη τῆς ΙΣΙ στὴν ἀπάντηση τοῦ Ὑπομνήματός του, ἀφ’ ἑτέρου δὲ τὴ μεγίστη προσωπικὴ εὐθύνη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τόσο γιὰ τὴν κάλυψη, ὑποστήριξη καὶ ἐκκλησιαστικὴ ἐνσωμάτωση τῶν καινοτόμων θεολόγων τοῦ θρησκειολογικῆς κατεύθυνσης Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ὅσο καὶ γιὰ τὴ συμπόρευση μὲ τοὺς πολιτικοὺς ποὺ καταστρέφουν τὴν Ἑλλάδα».
Τὰ σημαντικότερα σημεῖα ποὺ θίγει ἡ ἐπιστολή, ἀναφέρονται στὴν μετατροπὴ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν σὲ Θρησκειολογία. Μεταξὺ ἄλλων γράφει:
«Ἀντιλαμβάνεσθε, Μακαριώτατε, τὰς τραγικὰς ἱστορικὰς εὐθύνας, ἃς ἐπωμίζεσθε ἔναντι τῶν ἐπερχομένων γενεῶν;
Εὐτυχῶς δὲν εἶμαι μόνος εἰς τὰς ἐπισημάνσεις μου. Καὶ ἄλλοι σεπτοὶ Ἁγιορεῖται καὶ Καθηγούμενοι, ὡς καὶ Πανεπιστημιακοὶ θεολόγοι, Σᾶς ἔγραψαν διὰ τὸ αὐτὸ θέμα καὶ ὅμως ἐξακολουθεῖτε νὰ περιβάλλετε μὲ τιμὴν καὶ ἐμπιστοσύνην, τὸν “στρατηγὸν καὶ ἀρχιτέκτονα” μεταλλαγῆς τοῦ μαθήματος τῆς ὀρθοδόξου ἀγωγῆς τῶν τέκνων τῆς Ἑλλάδος εἰς θρησκειολογίαν, τὸν νέον Ἰούδαν, ὅστις ἐξακολουθεῖ μὲ τὴν ἰδικήν Σας προσωπικὴν ἐμπιστοσύνην νὰ διευθύνῃ τὸ “Θεολογία”. Εἶναι προσωπικός Σας φίλος καὶ Ὑμετέρα ἐπιλογή, διὸ καὶ εἶσθε συνένοχος διὰ τὰ ἐπιχειρούμενα ἐγκλήματά του, διὰ τὰ ὁποῖα θὰ δώσητε λόγον εἰς τὸ ἀδέκαστον βῆμα τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου. Εἶναι ἡ συμπύκνωσις ἁπασῶν τῶν αἱρέσεων τῆς ἱστορίας τὸ ἐπιχειρούμενον Πιλοτικὸν πρόγραμμα.
Οἱ αἱρετικοὶ ὅλων τῶν αἰώνων ἔσφαλλον εἰς θέματα κατανοήσεως τοῦ προσώπου τοῦ Θεανθρώπου καὶ τῶν σχέσεων τῶν δύο φύσεών Του. Ὁ εἰρημένος καὶ ἡ μετ΄ αὐτοῦ δαιμονιώδης ὁμήγυρις ἐξισώνουν τὸν ἀληθῆ Θεὸν

Μην φοβάσαι...


Ἀπὸ "Τρελογιάννη"

Εις τα γενέθλια τοῦ Κυρίου και εις την αγίαν Θεοτόκον, Ιωάννου Χρυσοστόμου
διήγητον πέλαγος δι' αἰῶνος ἐμφανίζεται σήμερον, ἐρεύνης ἀνθρωπίνης βαθύτερον ὑπάρχον. Βυθὸν ἀκατάλημπτον ἐξαντλεῖν ἐπεχείρησα καὶ ὅσον διερευνῶ βαθύτερος ἀναφαίνεται. Γνῶσιν ἀρρήτων καὶ σοφίαν κατοπτεύειν προθέμενος, τῷ ἀγῶνι βαπτίζομαι τῆς τοιαύτης ζητήσεως. Δυνάμεις ἠγνόησαν τὸ τοιοῦτο μυστήριον καὶ πῶς ὑποστήσομαι τὰ ἄλεκτα διηγήσασθαι; Ἐχέτω ἡ ἑορτὴ παρ' ἑαυτῇ τὰ ζητήματα πᾶσαν θνητὴν ἔννοιαν νοητῶς ὑπερβαίνοντα. Ζάλη θαλασσῶν πρόκειται ἄπλευστος, ἐκ βυθῶν ἀθεωρήτων τὴν ὑπόστασιν ἔχουσα. Ἡ κτίσις τὸν κτίστην σήμερον ἀνυμνείτω, ἱκετηρίους φωνὰς καὶ ᾠδὴν ἀναπέμπουσα. Θησαυρὸς οὐράνιος ἐν τῷ ἀγρῷ κατοπτεύεται· δραμόντες οὖν κατίδωμεν τὸ τοιοῦτο μυστήριον.
Ἴδε πῶς γῆ τὸν οὐρανὸν ἐμιμήσατο· τὸν γὰρ πρὸ ἑωσφόρου ἥλιον ἁμιλλομένη προβάλλεται. Καταλάμπει τὰ σύμπαντα ἡ τοιαύτη φωταγωγία ἀνύκτερος ὑπάρχουσα καὶ φαεσφόρον διαύγασμα. Λαμπηδόνες θεόπνευστοι οὐρανόθεν προέκυψαν, εἰς ὅλα τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης διέδραμον. Μαρία ὑποδέχεται τὸν ἐν πᾶσιν ἀχώρητον καὶ φέρει ἐν κοιλίᾳ τὸν τοὺς αἰῶνας κρεμάσαντα. Νῦν ὁ κόκκος ἐσπάρη ἐν τῇ χώρᾳ τῆς χάριτος καὶ στάχυν ἐβλάστησεν θεογνωσίας πολυφόρον. Ξενίζει τοὺς ὁρῶντας ἡ τοιαύτη ὑπόθεσις, πῶς ἡ θάλασσα τὴν ἄβυσσον περιβάλλεται. Ὁ πολύτιμος μαργαρίτης ἐν τῷ ὀστράκῳ κεκόλληται καὶ τοῦτον ὡς ἔμπορος Ἰωσὴφ ἀνεζήτησεν. Παιδίον μαστεύεται ἐν ἀγκάλαις μητρὸς καὶ τρέφει τὰ σύμπαντα, διὰ παντὸς ἐσθιόμενος. Ῥάβδος ἄνθος ἐβλάστησεν καὶ ῥίζαν εἰς βάθος διέδωκεν, ἀστὴρ ἀστέρα προβάλλεται καὶ φάτνη τὸν τόκον ἀσπάζεται. Σπάργανα πυρὶ ἐνειλίττονται καὶ μείωσις τούτων οὐ γίνεται· ζῷα ζῳὴν ἀναμάττονται καὶ σπήλαιον, φῶς ὑποδέχεται. Τρέχει πρώτη

Ερωτήματα. Έκτη ανάρτηση προς Επισκόπους και ιερείς που δεν συγκινούνται και δεν απαντούν!

Ὅπως γράψαμε, ΣΧΟΛΙΑ, κατὰ τὸ διάστημα τῶν ἑορτῶν δὲν θὰ ἀναρτῶνται. Ὅσα, ὅμως, γράφονται, θὰ τὰ λαμβάνουμε ὑπ' ὄψιν γιὰ τὶς ἀναρτήσεις μας.