Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Επιστήμη και προφητεία
           Ένα από τα πιο κύρια αποδεικτικά στοιχεία της θεοπνευστίας της Γραφής, το κυριότερο κατά τον Πασκάλ, είναι και οι προφητείες της, στο πε­ριεχόμενο των όποιων αντανα­κλώνται γενικά η πορεία της ανθρωπότητας μέσα στην Ιστο­ρία καθώς και ο ερχομός, η προσωπικότητα, η ζωή και ο τελικός θρίαμβος του Χριστού μέσα στον παγκόσμιο ιστορικό χώρο.
Αν μέσα στο χώρο των θε­τικών επιστημών παρατηρή­σουμε και ερευνήσουμε τις πραγματωθείσες προφητείες, θα δούμε αρχικά να έχουν μία σχέ­ση αντίθεσης μ' έναν κύριο και καθολικό νόμο του αντικειμενι­κού κόσμου, με το νόμο της αι­τιότητας, και στη συνέχεια να έχουν μία σχέση υπέρβασης με το νόμο αυτό.
Το περιεχόμενο του νόμου αυτού είναι το δίδυμο αιτία – αποτέλεσμα καθώς και η μεταξύ τους σύνδεση, της οποίας η πιο ενδιαφέρουσα μορφή είναι ή λεγόμενη «αιτιώδης σύνδεση». Μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος υπάρχει η εξής αυστηρή χρονική ακολουθία. Η

"Εκτροπές εκκλησιολογικής απόψεως" -ωμός φασισμός- που υπηρέτησε ο Ζηζιούλας!

 Ἕνα ἀπὸ τὰ καλύτερα κείμενα ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ τῆς Συνόδου, ἔχει γράψει  ὁ μεγάλος αἱρετικὸς μητροπ. Περγάμου! Πιὸ καταλυτική κριτικὴ καὶ πιὸ χειροπιαστὴ ἀπόδειξη γιὰ τὴν ἀντιδημοκρατική, ἀντι-συνοδικὴ τακτική (δηλαδὴ τὸν ὠμὸ φασισμό)  ποὺ λειτούργησε στὴν «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο» δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ἀπὸ τὸ παρακάτω ἀπόσπασμα τοῦ μέντορα καὶ θεωρητικοῦ τῆς Συνόδου κ. Ἰωάννη Ζηζιούλα. Τὸ συναντήσαμε στὴν προηγουμένη ἀνάρτηση (ἐδῶ). 

«Δὲν μποροῦμε ὅμως νὰ μὴ μνημονεύσουμε τὸ σοβαρὸ ἐκκλησιολογικὸ ζήτημα ποὺ ἐγείρεται, κατὰ τὸν Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη (Ζηζιούλα), ἀπὸ τὴν μὴ συμμετοχὴ ὅλων τῶν ἐπισκόπων. Γράφει ὁ Μητροπολίτης Περγάμου:
Σύνοδος, λοιπόν, δὲν εἶναι ἕνας θεσμὸς ὑπεράνω τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ἕνας θεσμὸς ποὺ ἐκφράζει τὴν ἑνότητα, τὴν σύμπτωση, τὴν συναίνεση καὶ ἀμοιβαιότητα τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν. Κάτι τέτοιο δομικὰ καὶ ὀργανωτικὰ ἐξασφαλίζεται μὲ τὸ νὰ μετέχουν αὐτοδικαίως στὶς Συνόδους ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι

Γι’ αὐτὸ εἶναι ἐκτροπές, ἀπὸ ἐκκλησιολογικῆς ἀπόψεως, ὅλες οἱ μορφὲς τῶν Συνόδων οἱ ὁποῖες – ἐκτὸς ἂν ἔχουν ἀναπόφευκτο λόγο ἱστορικῆς ἀνάγκης – ἀποκλείουν ὁρισμένους ἐπισκόπους ἀπὸ τὴ συμμετοχὴ στὴ Σύνοδο. Ὑπῆρξαν καὶ ὑπάρχουν διάφορες τέτοιες ἀδικαιολόγητες ἐκκλησιολογικὰ ἀποκλίσεις… Ὅταν ὅμως μπορεῖ ἡ Σύνοδος νὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ ὅλους, τὸ νὰ ἐπιλέγεις ὁρισμένους καὶ νὰ τοὺς καθιστᾶς ἐξουσιαστὲς πάνω στοὺς ὑπολοίπους ἐπισκόπους διαβρώνει ἐπικίνδυνα τὰ θεμέλια της Ἐκκλησιολογίας καὶ δημιουργεῖ ἀνωμαλίες καὶ ἐκτροπές… Ἡ ἰδεώδης κατάσταση εἶναι ἡ σύναξη ὅλων τῶν ἐπισκόπων”».

Ζηζιούλα Ἰ., Θέματα Ἐκκλησιολογίας, Πανεπιστημιακὲς παραδόσεις, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 71-73.

Μνημόσυνο χωρίς ...κηδεία!

Συμβολή προβληματισμού
στο ετήσιο μνημόσυνο της «Αγίας
και Μεγάλης Συνόδου» της Κρήτης

Ἀπάντηση σὲ ἄρθρο τοῦ κ. Εὐ. Σωτηρόπουλου
Συμβολὴ προβληματισμοῦ στὸ ἐτήσιο μνημόσυνο
τῆς  «Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου» τῆς Κρήτης
(21.6.2017)
Ἡ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Διασπορᾶς (ROCOR)[1] ὅρισε τὸν πρωτο-πρεσβύτερο π. Πέτρο Heers, Καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος στὸ Jordanville  τῆς Ν. Ὑόρκης, νὰ ὁμιλήσει γιὰ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης[2] στὴν ἐτήσια ἱερατικὴ Σύναξη τῶν Κληρικῶν τῆς Ἐπισκοπῆς τῆς Ἀνατολικῆς Ἀμερικῆς (21.3.2017), παρουσίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου  Ἰλαρίωνος καὶ πολλῶν Ἱεραρχῶν της. 
Κριτικὴ στὴν ὁμιλία τοῦ π. Heers ἄσκησε ὁ κ. Εὐ. Σωτηρόπουλος σὲ κείμενό του ποὺ δημοσιεύθηκε ἀρχικὰ στὴν  ἱστοσελίδα The Huffington Post καὶ σὲ ἑλληνικὴ μετάφραση στὴ ΡΟΜΦΑΙΑ[3]. Ὁ κ. Σωτηρόπουλος, ἐπικαλούμενος τὸ γεγονὸς ὅτι ταξίδευσε στὴν Κρήτη χαρακτηρίζει τὴν κριτικὴ τοῦ π. Πέτρου ὡς «κακόβουλα λόγια» καὶ «ἐσφαλμένες καὶ παραπλανητικὲς δηλώσεις, ἰσοδύναμες μὲ ψευδεῖς παρουσιάσεις καὶ παραλείψεις»! Ἀδυνατώντας ὅμως νὰ προσφέρει τὴν ἀπαραίτητη τεκμηρίωση στὴν κριτικὴ του κινδυνεύει νὰ ἐπαληθευθεῖ σὲ αὐτὸν τὸ ψαλμικό: «ἐπὶ κορυφὴν αὐτοῦ ἡ ἀδικία αὐτοῦ καταβήσετε»…   Πιὸ ἀναλυτικά:
1. Ὁ ἀριθμὸς τῶν μελῶν τῆς Πανορθοδόξου. Ἐγκαλεῖ τὸν ὁμιλητὴ γιὰ τὴν ἀναφορά του στὸν μικρό ἀριθμὸ τῶν ἐπισκόπων ποὺ συμμετεῖχαν στὴ Σύνοδο (160 περίπου ἐπίσκοποι-μέλη). Δὲν ἀντελήφθηκε ὁ κ. Σωτηρόπουλος τὴ μομφὴ κατὰ τῆς Συνόδου ἀναφορικὰ μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν ἐπισκόπων-μελῶν καὶ τὴ σύγκριση μὲ ὁρισμένες ἀπὸ τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους! Ἀσφαλῶς τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι αὐτὸς καθ’ ἑαυτὸς ὁ ἀριθμὸς τῶν μελῶν, ἀλλὰ τὸ γιατί φτάσαμε στὸν ἀριθμὸ αὐτό. Γιατί νὰ περιοριστεῖ τόσο πολὺ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐπισκόπων-μελῶν τὴ στιγμὴ ποὺ σήμερα δὲν ὑπάρχει κανένα τεχνικὸ ἐμπόδιο γιὰ μία ἐπὶ τὸ αὐτὸ συν-παράσταση ἐν Συνόδῳ ὅλων τῶν ἀνὰ τὸν κόσμον Ὀρθοδόξων ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι δὲν ὑπερβαίνουν τοὺς 900! Ἂν τὸ 325 ἢ τὸ 451 ἢ τὸ 787 μΧ μποροῦσαν καὶ συγκεντρώθηκαν 318 ἢ 630 ἢ 350 ἐπίσκοποι ἀντίστοιχα εἶναι ἀκατανόητο νὰ μὴν μποροῦν σήμερα νὰ συγκεντρωθοῦν γιὰ ἕνα τέτοιο γεγονὸς 800-900 ἐπίσκοποι! Δὲν εἶναι;
Ἂς εἴμαστε εἰλικρινεῖς, ἀγαπητοί!  Ὁ περιορισμὸς τοῦ ἀριθμοῦ τῶν συμμετεχόντων ἐπισκόπων δὲν ἔχει νὰ κάνει μέ πνευματικὰ καὶ ἐκκλησιολογικὰ κριτήρια, ἀλλὰ μὲ … ζητήματα ἐθνοφυλετισμοῦ, τακτικισμοῦ καὶ ἰσορροποιῶν ἢ γιὰ
νὰ τὸ ποῦμε πιὸ λαϊκά: Οἱ ἁρμόδιοι φοβήθηκαν πὼς ἂν ἐπιτραπεῖ ἡ συμμετοχὴ ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων ἐπισκόπων δὲν θὰ τοὺς βγαίνουν τά … “κουκιά”!  Ἂς ἀναλογισθοῦμε τὸν ἀριθμὸ τῶν ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καὶ θὰ γίνει

Πότε (εκτός από την ΚΑΡΤΑ) θα μιλήσετε και θα έρθετε σε ρήξη - με τον οικουμενισμό και την δεσποτοκρατία;

Πρόσφατη -ζεστή- προσκύνηση του αιρεσιάρχη!


ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς στην Εστία
ΠΑτερικών Μελετών.

ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο "Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"

Φυσικά οφείλουμε να προβάλουμε την παρακάτω εκδήλωση: 

"Κατάργηση τῶν μετρητῶν
-Τέλος τῆς ἐλευθερίας - ὁδεύοντας πρός τόν ὁλοκληρωτισμό"

της Εστίας Πατερικών Μελετών

Ο Μ Ω Σ 

  Αγαπητοί συναγωνιστές της Εστίας Πατερικών Μελετών,
Επιτρέψτε μας μερικά -καυτά όπως συνηθίζουμε- ερωτήματα:

1) Ποιο το νόημα να κάνεις ημερίδα για να ενημερώσεις "δια ζώσης"; όταν πχ το βίντεο ή τα αντίστοιχα κείμενα μπορείς να τα αναρτήσεις με την κατάλληλη μορφή στο διαδίκτυο; Να τα κάνεις όσο συνοπτικά ή αναλυτικά μπορείς και να τα προβάλεις αισθητικά καλαίσθητα και με συνοδευτικές εικόνες και βίντεο;
       Πόσοι πλέον χρειάζεται να προσέλθουν δια ζώσης επειδή δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο; 
    Και τι νόημα έχει να στοχεύεις ως "target group" στην

Οι πιστοί στήριξαν την αποτείχιση του ιερέα, αποδοκιμάζοντας έτσι τις κακοδοξίες του Επισκόπου!


Εύγε στους κατοίκους στο Σταυροδρόμι Σερρών!Στήριξαν τον ευλαβή ιερέα τους π. Φώτιο!

Σε άδεια καθίσματα έκανε εσπερινό ο δεσπότης Σιδηροκάστρου Μακάριος.


Την είδηση της παντελούς ΑΠΟΥΣΙΑΣ των κατοίκων, κατά την "πανηγυρική" χθεσινή (Πέμπτη 22/6/2017) είσοδο του δεσπότη στο χωριό και στον εσπερινό, στις 7 μ.μ. επιβεβαιώνουμε και εμείς. 

Με εξαίρεση τους 20-25 ιερωμένους που έφερε, 2-3 συζύγους τους και τον συγκεκριμένο κάτοικο Θεσσαλονίκης (νεοκόρο μητροπολιτικού ναού όπως πληροφορηθήκαμε) που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, με 3-4 συγγενείς του και 1 γείτονα του, ΔΕΝ πάτησε ΚΑΝΕΙΣ ενορίτης στον ναό των Αγίων Αποστόλων.

Δακρύζει η εικόνα της Αγίας Παρασκευής της Επιβατηνής

Αποτέλεσμα εικόνας για icoana sfintei parascheva a lacrimat

Εικόνα της Αγίας Παρασκευής της Επιβατινής άρχισε να κλαίει στην Εκκλησία Fair, που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο του Ταργκοβίστε. 

Γνωρίζετε ότι λειτουργεί οικουμενιστική Ακαδημία, εφάμιλη της Θεολ. Ακαδημίας Βόλου;

Εἶναι ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ ὑμνητῆ τοῦ οἰκουμενιστῆ Πατριάρχη καὶ τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου, Μητροπ. Λαγκαδᾶ Ἰωάννη!

“Διεθνὴς Ἀκαδημία Θεολογικῶν καὶ Φιλοσοφικῶν Σπουδῶν”
Επιμορφωτικό Πρόγραμμα κληρικών και στελεχών της Ι.Μ. Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης με θέμα
«Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον»

Δίδεται καὶ «Βεβαίωση Πιστοποίησης»!


Ἀλλὰ ἂς δοῦμε τί σὲ συνέντευξη εἶπε ὁ κ. Ἰωάννης γιὰ Πατριάρχη και Σύνοδο:

       «Τὸ γεγονὸς τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, εἶναι ἕνα γεγονὸς γιὰ τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ καυχόμεθα ὅλοι μας. Καὶ εἶναι ἕνα προσωπικὸ ἐπίτευγμα τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, τὸ ὁποῖο θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ ἐντάξουμε στὰ κορυφαῖα γεγονότα καὶ μὲ τὴν εὐκαιρία συμπληρώσεως 25 χρόνων εὐκλεοῦς Πατριαρχίας. Βέβαια ὁ ἴδιος εἰσέπραξε κριτικές, οἱ ὁποῖες ὅμως στὴ βάση τους καὶ στὴ δομή τους εἶναι ἄδικες… Μόνο τὸ γεγονὸς ὅτι συναντηθήκαμε τόσοι πολλοὶ Ἐπίσκοποι, Ὀρθόδοξοι, καὶ ἀνταλλάξαμε ἀσπασμὸν ἀγάπης καὶ εἰρήνης, …εἶναι ἕνα μεγάλο καὶ σπουδαῖο γεγονός. Ὀφείλω νὰ ὑπογραμμίσω εὐθέως καὶ σαφῶς ὅτι τὸ περιεχόμενο τῶν ἀποφάσεων αὐτῆς τῆς Συνόδου ὑπῆρξε ἀπολύτως καὶ σαφέστατα Ὀρθόδοξο καὶ ὁμολογιακό δίδοντας τὴν μαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως πρὸς τὸν σύγχρονο κόσμο καὶ ἀνοίγοντας τὴν πύλη πρὸς τὸν διάλογο, πρὸς τὴν εἰρήνη, πρὸς τὴν συνύπαρξη ἐν ταυτῷ, ἐν Χριστῷ δηλαδή, ὅλων τῶν ἀνθρώπων, διότι δὲν ἦταν μιὰ κλήσις ποὺ ἀπευθύνεται μόνο στὸν χριστιανικὸ κόσμο. Οἱ διαδικασίες διεξήχθησαν σὲ πνεῦμα ἀπολύτου ἐλευθερίας…» (13:00). 
 Ο Μητροπολίτης Λαγκαδά Ιωάννης, μιλά στο Amen.gr και στον Νίκο Παπαχρήστου για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο.


Νά, καὶ τὸ Πρόγραμμα:

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα κληρικών και στελεχών της Ι. Μ. Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης με θέμα «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον»


Ανακοινώνεται η έναρξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Επιμόρφωσης κληρικών και στελεχών της Ι. Μ. Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης.
Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Θεολογική

Ακολουθίες Εσπερινού και Όρθρου του αγίου Μάρκου Ευγενικού που εορτάζουμε σήμερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΝ  ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΕΡΑ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΕΦΕΣΟΥ  ΤΟΝ ΕΥΓΕΝΙΚΟΝ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΘΕΟΛΟΓΟΝ


ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Μετά  τόν Προοιμιακόν, ἡ πρώτη στάσις τοῦ α´ καθίσματος τοῦ ψαλτηρίου. Εἰς δέ τό Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους στ´  καί ψάλλομεν στιχηρά προσόμοια τοῦ Ὁσίου.
 
Μηνί Ἰουνίῳ κγ' 
καί Ἰανουαρίῳ ιθ'.
             

ΣΤΙΧΗΡΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ


῏Ηχος   β´. Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασιν.

    Ποίοις μελωδικοῖς ἄσμασιν, ἐπαινέσωμεν τόν θεῖον Μᾶρκον, ρήτορα ρητόρων τόν ἔνθεον; καί τόν δημηγόρον τῆς χάριτος; λιγυράν φωνήν τῆς Ἐκκλησίας; τό στόμα, τῆς εὐσεβείας τό θεσπέσιον; τά χείλη, τά οὐρανόβροντα τῆς πίστεως; γλῶσσαν τήν ἔνδικον δόξης, ὀρθῆς τῶν Πατέρων; ὑφ' ἧς ἄφωνοι καί πρηνεῖς, εἰς γῆν κατεβλήθησαν, οἱ τῆς Δύσεως ὡς ἐμβρόντητοι.

    Ποίοις νικητικοῖς ἄνθεσι, στεφανώσωμεν τόν θεῖον Μᾶρκον; τῆς Ὀρθοδοξίας τόν πρόμαχον; καί κακοδοξίας ἀντίμαχον; τόν λαμπρόν Χριστοῦ τρισαριστέα; τόν πύργον, ὀρθῶν δογμάτων τόν ἀκλόνητον; τόν μέγαν, παγκρατιάρχην τόν ἀήττητον; τόν ἀληθῆ μονομάχον, Ὀρθοδόξων πάντων; τόν δι' οὗ ὀφρῦν Δυτικῶν, Χριστός καταβέβληκεν, ὁ ἔχων τό μέγα ἔλεος.

    Ποίοις Ἱεραρχῶν στέμμασιν, ἀναδήσωμεν τόν θεῖον Μᾶρκον, τῆς Ἐφέσου πρώην τόν πρόεδρον, νῦν δέ οἰκουμένης Διδάσκαλον; τοποτηρητήν ἑώας θρόνων; τόν μέγαν, Ἀρχιερέα τε καί ὅσιον, προβάτων, τῶν λογικῶν ποιμένα ἄριστον; τόν μιμητήν τοῦ Δεσπότου; τόν ψυχήν τήν ἰδίαν ἐκτιθέντα ὑπέρ αὐτῶν, καί πᾶσιν αἰτούμενον, ἱλασμόν καί μέγα ἔλεος.

Ἕτερα Προσόμοια. Ἦχος πλ. β'.  Ὅλην ἀποθέμενοι.

Σχόλια για τα Νέα(;) Προγράμματα των Θρησκευτικών

 


ΣΧΟΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ (;) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Με υπομονή σύγκρινα τα νέα δημοσιευθέντα στο ΦΕΚ προγράμματα των Θρησκευτικών του Δημοτικού και του Γυμνασίου (επιφυλάσσομαι για τα του Λυκείου, μόλις τα δω), σε σχέση με αυτά του Σεπτεμβρίου του 2016. Καταγράφω επιγραμματικά σχόλια

1. Στην Γ' και Δ' Δημοτικού αφήνουν έξω τον ινδοϊσμό και τον βουδισμό και κρατούνε μόνο τις αβρααμικές θρησκείες (χριστιανισμό, ιουδαϊσμό, ισλαμισμό).
2. Στην Ε' και  ΣΤ' Δημοτικού προστίθενται και τα ανατολικά θρησκεύματα
3. Πότε θα προλάβουν σε Ε'και ΣΤ' Δημοτικού να βγάλουν την ύλη που προβλέπουν τα νέα και παλαιά προγράμματα με μονόωρο μάθημα, αυτό μόνο