Ποιό εἶναι τό ἑνδέκατο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως καί ποία ἡ διδασκαλία του;
     Τό ἑνδέκατο ἄρθρο εἶναι: «Προσδοκῶ Ἀνάστασιν νεκρῶν». Σ’ αὐτό τό ἄρθρο περιέχεται ἡ διδασκαλία γιά τήν ζωή μετά θάνατον καί γιά τήν ἀνάστασιν τῶν νεκρῶν. Κάθε ὀρθόδοξος Χριστιανός πιστεύει καί περιμένει τήν ἀνάστασιν τῶν νεκρῶν, δηλαδή τήν ἀνάστασιν τῶν νεκρῶν, τῶν σωμάτων τῶν νεκρῶν, καθ’ ὅσον ἡ ψυχή δέν πεθαίνει, ὄντας ἀθάνατη.

Τί εἶναι ὁ θάνατος;
῾Ο ἄνθρωπος ὄντας πλασμένος ἀπό σῶμα καί ψυχή, ὅταν πεθάνῃ «ἐπιστρέφει ὁ χοῦς ἐπί τῆς γῆς, ὡς ἦν, καί τό Πνεῦμα ἐπιστρέφει πρός τόν Θεόν, «ὅς ἔδωκεν αὐτό» (Ἐκκλησιασ. 12,7).