Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Λίγο αργά ξυπνήσατε, κύριοι!

 Πάτμος – Ορθόδοξος ναός θα παραχωρηθεί στους Παπικούς

AGIA-EIRHNH2     Τὴν 18 Δεκεμβρίου 2014 εἴχαμε ἀναρτήσει τὴν καταγγελία τοῦ Nίκου Μελιανοῦ, ὅτι «γίνεται προσπάθεια και μάλιστα από το Πατριαρχείο να αλωθεί το κέντρο της Ορθοδοξίας που είναι η Πάτμος, με τη δημιουργία ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ στο νησί μας και μάλιστα να στεγαστεί στον υφιστάμενο ναό του Αγίου Φωκά στο λιμάνι» (ἐδῶ).
Λίγο ἀργότερα (6 Φεβρουαρίου), εὐαισθητοποιημένοι γιὰ τὸ θέμα καὶ ἔχοντες ἀντιμετωπίσει παρόμοιες (ἄκαρπες εὐτυχῶς) προσπάθειες στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο, ἐπανήλθαμε καὶ ἀναρτήσαμε γιὰ τὸ ἴδιο θέμα, νέα δημοσίευση τοῦ Διον. Μακρῆ ἀπὸ τὸ «ΣΤΥΛΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» μὲ τίτλο: «Μυστικὸ σχέδιο Πάπα-Πατριάρχη γιὰ ἅλωση τῆς νήσου Πάτμου καὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους»! (ἐδῶ). 
Πέρασε ἕνας χρόνος περίπου καὶ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔκρινε ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ περιμένει ἄλλο, οἱ ὑποσχέσεις στὸν Πάπα πρέπει νὰ πραγματοποιηθοῦν, καὶ ἔτσι, παρὰ τὶς ἀντιδράσεις τῶν Πατμίων, τὸ σχέδιο τῶν Οἰκουμενιστῶν πρέπει, μὲ μία μικρὴ τροποποίηση, νὰ ὑλοποιηθεῖ · ἀντὶ τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Φωκᾶ, «θα παραχωρηθεί στους καθολικούς η αγία Ειρήνη του Χοχλακά»!

Τὸ ἱστολόγιο «Ἀκτίνες» τὸ ὁποῖο ἀναδημοσίευσε τὴν εἴδηση, τόλμησε νὰ δημοσιεύσει καὶ σχόλια-διαμαρτυρίες πιστῶν τοῦ ὕφους: «ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΤΑΞΟΥΝ ΕΞΩ… Εσχάτη προδοσία και μάλιστα από τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας»!
Λίγο ἀργὰ ξυπνήσατε, κύριοι! Μακάρι νὰ ὑπάρξουν τέτοιοι πιστοί, ἀλλὰ μᾶλλον δὲν θὰ ὑπάρξουν. Γιατὶ ἐσεῖς τόσα χρόνια τοὺς εὐνουχήσατε! Κι ἐσεῖς, ἀκολουθώντας κακόδοξους ποιμένες, προπαγανδίζετε τὴν αἱρετικὴ θεωρία περὶ ὑπακοῆς καὶ κοινωνίας μὲ Ἐπισκόπους ποὺ διδάσκουν κακόδοξα καὶ ἀνέχονται τοὺς κακόδοξους Οἰκουμενιστές, ἀποδεχόμενοι δηλαδὴ τὴν κακόδοξη θεωρία περὶ ἐπισκοποκεντρικῆς Ἐκκλησίας!
Ἐσεῖς κατηγορεῖτε χρόνια καὶ θεωρεῖτε ὡς ἐκτὸς Ἐκκλησίας, ἐκείνους τοὺς πιστοὺς πού, ἐφαρμόζοντας τὴν διαχρονικὴ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, διέκοψαν τὸ Μνημόσυνο Ἑλλήνων Ἐπισκόπων ποὺ ἐκήρυξαν αἱρετικὲς διδασκαλίες καὶ προσπάθησαν νὰ ὑλοποιήσουν τὶς ἴδιες κακόδοξες ἐνέργειες ποὺ τώρα ἐπιχειρεῖ ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος. Καὶ ἐννοοῦμε τοὺς Ἐπισκόπους ἐκείνους ποὺ προσπάθησαν πρῶτοι νὰ παραχωρήσουν Ἱ. Ναὸ στοὺς Παπικούς, ὡς ἕνα κακὸ προηγούμενο, ὅπως ὁ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος καὶ ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος!
Λίγο ἀργὰ ξυπνήσατε, κύριοι! Μακάρι νὰ ὑπάρξουν τέτοιοι πιστοί! Μακάρι νὰ ξυπνεῖστε ἀπὸ τὸν οἰκουμενιστικὸ λήθαργο, στὸν ὁποῖο ἔχετε περιπέσει διὰ τῶν εὐλογιῶν τῶν ποιμένων τοὺς ὁποίους ἐμπιστεύεσθε!
Μακάρι νὰ μετανοήσουμε ὅλοι, ἔστω καὶ τὴν ἑνδεκάτη, καὶ νὰ ἀντισταθοῦμε στὴν οἰκουμενιστικὴ λαίλαπα, ποὺ παρασύρει τὰ πάντα!
Π.Σ.

Αντί ο άγιος Φωκάς, θα παραχωρηθεί στους καθολικούς η αγία Ειρήνη του Χοχλακά.

Γράφτηκε από την Σμαράγδα Μουλιάτη

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας patmostimes.gr ο καθηγούμενος Πάτμου μετά την πίεση που δέχθηκε στο τελευταίο του ταξίδι στο Φανάρι από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, δέχτηκε να παραχωρήσει το εξωκκλήσι της Αγίας Ειρήνης στην περιοχή Χοχλακά στους καθολικούς για τα λατρευτικά τους καθήκοντα στο νησί μας.
Το θέμα της παραχώρησης εκκλησίας στους καθολικούς θεωρείται τετελεσμένο και εκκρεμούν οι επιστολές μεταξύ των δύο πλευρών του Πατριαρχείου και της Καθολικής εκκλησίας, όπου η

Η Αγία Γραφή για την άμεση απομάκρυνση από τους Οικουμενιστές (του π. Ευθ. Τρικαμηνά).


Α΄ Μέρος 

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

λόγος ὁ ὁποῖος μᾶς ἀνάγκασε νά προβοῦμε εἰς αὐτήν τήν μικράν ἐργασία καί μελέτη εἶναι ἀφ’ ἑνός μέν ἡ ἀμφισβήτησις ἐκ μέρους κάποιων ἀδελφῶν, κυρίως Ἀντιοικουμενιστῶν, τῆς ἐπιτακτικῆς ἀπολύτου καί ὑποχρεωτικῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ, περί ἀμέσου ἀπομακρύνσεως ἀπό τούς αἱρετικούς Ἐπισκόπους και ποιμένας, ἀφ’ ἑτέρου δέ ἡ κατηγορία καί μομφή τήν ὁποία μᾶς ἀπηύθυναν, ὅτι δῆθεν παρερμηνεύουμε τίς Γραφές καί, ὡς ἐκ τούτου, ἐξάγουμε τά συμπεράσματα τά ὁποῖα μᾶς ἐξυπηρετοῦν, προκειμένου νά στηρίξωμε τό ὑποχρεωτικό τοῦ ΙΕ΄ Ἱεροῦ Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Ἱερᾶς Συνόδου.
Παρουσιάζοντας λοιπόν  αὐτήν τήν μικράν ἐργασία στούς ἀδελφούς, προσεπιδηλοῦμε ὅτι, ἡ ἐντολή αὐτή τῆς ἀποτειχίσεως, εἶναι ἡ πλέον σαφής καί ἀδιαμφισβήτητη μέσα στήν Ἁγία Γραφή καί, κατά τήν γνώμη μας, αὐτή ἡ ἐντολή εἶναι ἐκείνη, ἡ ὁποία μέ διαφόρους τρόπους ἔχει καταγραφεῖ  περισσότερες φορές ἀπό τίς ἄλλες ἐντολές, σέ σημεῖο, θά λέγαμε, νά τήν συναντᾶς, μελετώντας τήν Ἁγία Γραφή, συνεχῶς μπροστά σου.
Παρ’ ὅλα αὐτά αὐτήν τήν ἐντολή, ἡ ὁποία εἶναι ἴσως ἡ μόνη ἡ ὁποία, ὄχι μόνο προστατεύει τούς Ὀρθοδόξους ἀπό τήν πλάνη, ἀλλά προστατεύει καί τήν ἀλήθεια, καί τήν Ἁγία Γραφή, καί ὅλη τήν Ὀρθόδοξο Παράδοσι ἀπό τή νοθεία καί τήν ἐκκοσμίκευσι, αὐτήν τήν ἐντολή σήμερα τήν ἀμφισβητοῦν κάποιοι, τήν περιορίζουν ὡς θεσπισθεῖσαν ἀπὸ μόνο ἕναν Ἱερό Κανόνα μιᾶς τοπικῆς Συνόδου, τόν ὁποῖο γιά εὐνοήτους λόγους τόν ἐβάπτισαν δυνητικό, τήν ἐντολή αὐτή τοῦ Θεοῦ τήν ὑπέταξαν στίς ἀρχές τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς Ν. Ἐποχῆς μέ τό νά θεωρήσουν ὅτι ἡ ἐφαρμογή της προκαλεῖ σχίσμα, ἔξοδο ἀπό τήν Ἐκκλησία (κατ’ οὐσία τήν οἰκουμενιστική και συνεπῶς αἱρετική) κ.λπ.
Τήν ἐντολή αὐτή τήν ἔφεραν στά μέτρα των, τήν ἀπομόνωσαν ἀπό τήν ὑπόλοιπη Ἁγία Γραφή καί φυσικά ἀπό τό πνεῦμα της· διδάσκουν ὅτι χρειαζόμαστε Ἁγίους, οἱ ὁποῖοι πρέπει

Παυλόπουλος, Τσίπρας, Ιερώνυμος, Βαρθολομαίος: Ο Οικουμενισμός και η Πανθρησκεία αγκαζέ με τη Ν. Τάξη!1 Και ο λαός του Θεού στη γωνία!
Καὶ
Παρουσίαση τοῦ ἴδιου θέματος ἀπὸ τὸ
Οἰκουμενιστικὸ ἱστολόγιο "Αmen" μὲ τίτλο:


Υψηλές παρουσίες στη Διεθνή Διάσκεψη
της Αθήνας για τον Θρησκευτικό
και Πολιτιστικό πλουραλισμό

______________________________________________________

Εσχάτη Προδοσία…


Η Άθεη Κυβέρνηση Φέρνει στην Ελλάδα –δια της Πλαγίας– Οικουμενισμό και Πανθρησκεία


ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ ΠΡΟΩΘΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ – ΤΗΝ ΚΟΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ – ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ… ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ… ΚΑΛΗΝΥΚΤΑ ΕΛΛΑΔΑ…

ΦΥΣΙΚΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΔΟΥ,
ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ «ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ»
ΜΕΣΩ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS
(ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΚΟΠΙΜΑ)

Με την παρουσία κορυφαίων προσωπικοτήτων όλων των θρησκευτικών δογμάτων ξεκινά την προσεχή Δευτέρα στην Αθήνα Διεθνής Διάσκεψη με θέμα «Θρησκευτικός και Πολιτικός Πλουραλισμός και Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή», με πρωτοβουλία του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
Αφορμή για την Διεθνή Διάσκεψη αποτέλεσε η βία κατά Χριστιανών στη Μέση Ανατολή, οι λεηλασίες εκκλησιών και Μουσείων, γεγονότα που εντάθηκαν με τη δράση των τζιχαντιστών, με τη θρησκεία να χρησιμοποιείται πολλές φορές ως «μέσο» για την επίτευξη γεωπολιτικών στόχων.
Χαρακτηριστικό της σημασίας της Διάσκεψης, που θα πραγματοποιηθεί στο Ιντερκοντινένταλ, είναι ότι αμέσως μετά τον Ν. Κοτζιά, θα μιλήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, όπως και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Χαρακτηριστικό της σημασίας, επίσης, είναι ότι μεταξύ των συμμετεχόντων είναι η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Βικτώρια Νούλαντ, αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράκ Ιμπραήμ αλ Τζααφαρί -συνολικά θα παραβρεθούν θρησκευτικοί και πολιτικοί εκπρόσωποι 47 χωρών, καθώς και ακαδημαϊκοί και διπλωμάτες.

Κορυφαίοι θρησκευτικοί ηγέτες – όλα τα δόγματα
Στη Διάσκεψη θα συμμετάσχουν (βλέπε σχετικό πίνακα) κορυφαίοι εκπρόσωποι όλων των θρησκευτικών δογμάτων, όχι μόνο από την περιοχή, αλλά και από τον υπόλοιπο κόσμο. Θα συμμετάσχουν, για παράδειγμα, όλοι σχεδόν οι Πατριάρχες, με πρώτο φυσικά τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, φυσικά ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, αλλά και ο αρχιραβίνος, ο αρχιμουφτής κοκ.

Διεθνείς Πρωτοβουλίες
Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν τη δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκονται διάφορες θρησκευτικές, πολιτιστικές και εθνοτικές κοινότητες στη Μέση Ανατολή, ενώ θα αναπτυχθούν και θα αξιολογηθούν διεθνείς πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα για την προστασία κοινοτήτων που βρίσκονται υπό κίνδυνο, της εθνικιστικής τους κληρονομιάς και των μνημείων τους, καθώς και για την προώθηση μιας ειρηνικής συνύπαρξης των θρησκειών μέσω του διαλόγου μεταξύ πολιτισμών και θρησκειών.

Δημιουργία Διεθνούς Παρατηρητηρίου στην Αθήνα
Στόχος του Συνεδρίου η κοινή δέσμευση για την απόρριψη των θρησκευτικών διώξεων, αλλά και η υιοθέτηση ενός διεθνούς σχεδίου για τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης στις πληγείσες περιοχές.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real, επίσης, στόχος είναι η οικοδόμηση ενός μηχανισμού παρακολούθησης αυτών των εργασιών, υπό τη μορφή δημιουργίας ενός Παρατηρητηρίου ή ενός Κέντρου στην ελληνική πρωτεύουσα.

____________________________________________
Πηγή: "Amen"
Υψηλές παρουσίες στη Διεθνή Διάσκεψη της Αθήνας για τον Θρησκευτικό και Πολιτιστικό πλουραλισμό

του Αντώνη Τριανταφύλλου


Σημείο συνάντησης, διαλόγου και αλληλοκατανόησης διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών θα καταστεί η Αθήνα το διήμερο 19-20 Οκτωβρίου φιλοξενώντας τη Διεθνή Διάσκεψη με θέμα «Θρησκευτικός και Πολιτιστικός Πλουραλισμός και Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή».
Η πρωτοβουλία για τη διοργάνωση της Διάσκεψης που θα συγκεντρώσει στην πρωτεύουσα της Ελλάδας μια πλειάδα υψηλόβαθμων εκπροσώπων της χριστιανικής πίστης, του ιουδαϊσμού και της μουσουλμανικής θρησκείας, εκπροσώπους κρατών, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών από 55 κράτη και Διεθνείς Οργανισμούς για να συζητήσουν υπό το πρίσμα των πανανθρώπινων αξιών της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, της ανεκτικότητας, του πλουραλισμού, της ειρηνικής συνύπαρξης, της πολυπολιτισμικότητας και της πολυθρησκευτικότητας ανήκει στο υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.
Τις εργασίες της Διάσκεψης το πρωί της Δευτέρας θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.
Σημαίνουσα είναι η παρουσία στη Διάσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, αλλά και των Πατριαρχών των παλαίφατων Πατριαρχείων Αλεξανδρείας Θεόδωρου, Αντιοχείας Ιωάννη και Ιεροσολύμων Θεόφιλου.
Υψηλή εκπροσώπηση θα έχουν και οι άλλες τοπικές ορθόδοξες Εκκλησίες, με την παρουσία των Αρχιεπισκόπων Κύπρου Χρυσόστομου, Αθηνών Ιερώνυμος και Αλβανίας Αναστάσιος, ενώ υψηλή εκπροσώπηση θα έχουν και οι άλλες ορθόδοξες χώρες, όπως η Ρωσία που θα εκπροσωπηθεί από τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα.
Στη Διεθνή Διάσκεψη των Αθηνών έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν θρησκευτικοί ηγέτες και προσωπικότητες του μουσουλμανικού κόσμου και της ιουδαϊκής θρησκείας, ο γ.γ. του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών καθώς και διακεκριμένοι εκπρόσωποι της διεθνούς πολιτικής, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών.
Φιλοδοξία της ελληνικής διπλωματίας είναι η Διεθνής Διάσκεψη για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή να αποτελέσει βήμα ειλικρινούς διαλόγου και αλληλοκατανόησης μεταξύ των διαφορετικών θρησκειών και δογμάτων που εδώ και χιλιετίες συμβίωναν αρμονικά στη Μέση Ανατολή.
Η χρονική συγκυρία κατά την οποία πραγματοποιείται η Διεθνής Διάσκεψη είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η συνεχιζόμενη έξαρση του θρησκευτικού φανατισμού από ακραίες πολιτικές και θρησκευτικές ομάδες, μέσα από την ανάδυση εξτρεμιστικών οργανώσεων, όπως το Ισλαμικό Κράτος, προκάλεσε κλίμα αποσταθεροποίησης στην νότια λεκάνη της Μεσογείου και τη Μέση Ανατολή.
Οι γεωπολιτικές ισορροπίες, που υπήρχαν πριν την αραβική άνοιξη και τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία, μεταβλήθηκαν και η ένοπλη δράση εξτρεμιστικών και τρομοκρατικών οργανώσεων οδήγησε σε μετασχηματισμό την εύθραυστη πληθυσμιακή σύνθεση των μουσουλμανικών και χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.
Κατά χιλιάδες, χριστιανοί όλων των δογμάτων και αλλόθρησκοι από την αφρικανική ήπειρο και τη Μέση Ανατολή υποχρεώνονται σε μαζική έξοδο. Οι σκηνές που βίωσε εξάλλου η Ελλάδα το περασμένο καλοκαίρι με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που συνεχίζουν να καταφθάνουν καθημερινά στην Ελλάδα κατά χιλιάδες, αναζητώντας στην ευρωπαϊκή ήπειρο τη θαλπωρή, την ελευθερία και το κλίμα ασφάλειας και σεβασμού της ανθρώπινης ύπαρξης που τους στέρησε από τις πατρογονικές τους εστίες ο εμφύλιος πόλεμος και οι θρησκευτικές διώξεις είναι ακόμα νωπές.

Στο πλαίσιο αυτό η πραγματοποίηση της Διάσκεψης εκτιμάται ότι θα παράσχει τη δυνατότητα έναρξης ενός περιεκτικού και σφαιρικού διαλόγου μεταξύ όλων των περιφερειακών και διεθνών δρώντων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανθρωπιστική κρίση που βιώνουν οι πληθυσμοί των περιοχών της Μέσης Ανατολής.

Το πρόβλημα δεν θα υφίστατο, αν πράγματι ήταν "η Εκκλησία ο πλησιέστερος θεσμός όταν το κράτος απουσιάζει"!

Με λαό και εκκλησία

ή με τρόικα και βαυαρούς;
Γράφει ο Μανώλης Κοττάκης 
Πηγή: "trelogiannis"
Τελικά, οι προβλέψεις μας αποδεικνύονται σωστές: Η ανακίνηση της μεθόδου διδασκαλίας των Θρησκευτικών στα σχολεία και η θέσπιση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών δεν είναι φωτοβολίδες κρότου λάμψης για να εντυπωσιαστεί το φιλοθεάμον αριστερό ακροατήριο. Κρύβουν παρασκήνιο.
Στόχος είναι η Εκκλησία. Ο πρωθυπουργός θέλει να διχάσει μόλις αρχίσουν τα μνημονιακά ζόρια και μια φορτισμένη ιδεολογικά συνταγματική αναθεώρηση είναι το ιδανικό εργαλείο για την ανάδειξή του σε ηγέτη της σοσιαλδημοκρατίας.
Οι δηλώσεις του υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη, ο οποίος θέτει στην ατζέντα της αναθεώρησης το ζήτημα του διαχωρισμού κράτους – εκκλησίας, επιβεβαιώνουν την πρόβλεψή μας.
Πριν δούμε τις συνέπειες που θα έχει στην τσέπη του Ελληνα ο διαχωρισμός, ας δούμε τι σημαίνει με όρους συνταγματικού δικαίου μια τέτοια απόφαση.
Ο διαχωρισμός Εκκλησίας – Πολιτείας σημαίνει κατάργηση του άρθρου 3 του Συντάγματος, που διασφαλίζει τη θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ελλάδα, κατάργηση του άρθρου 105, που διασφαλίζει το καθεστώς του Αγίου Ορους, και κατάργηση του προοιμίου με την επίκληση στην Αγία Τριάδα και θα οδηγήσει στην ανάγκη αναδιοργάνωσης της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αυτό σημαίνει ότι θα τεθεί ζήτημα νέων ορίων των επιμέρους εκκλησιαστικών δικαιοδοσιών, άρα και σύγκρουση μεταξύ Εκκλησιών.
Το σχέδιο για τη νέα νομική προσωπικότητα της Εκκλησίας της Ελλάδος, που την υποβιβάζει σε απλό σωματείο, είναι έτοιμο από το 2005 και έχει κατατεθεί στη Βουλή ως πρόταση νόμου του Συνασπισμού. Εχει την υπογραφή της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Τη συνέταξαν ο διακεκριμένος συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος, οι συμφοιτητές μου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, γνωστός για τις θέσεις του σε θέματα «τουρκικής» μειονότητας της Θράκης (όπως την αποκαλεί), Δημήτρης Χριστόπουλος (ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που χαρακτήρισε τους μουσουλμάνους ενιαία, συμπαγή, τουρκική μειονότητα), ο νομικός σύμβουλος του Πατριαρχείου Γιώργος Κτιστάκις κ.ά.
Εκτός από τις συνταγματικές συνέπειες που μπορεί να οδηγήσουν σε έναν εθνικό και εκκλησιαστικό εμφύλιο, υπάρχουν και οι πρακτικές συνέπειες του διαχωρισμού. Ο αριστερός λαϊκισμός κλείνει πονηρά το μάτι στους εξουθενωμένους από τη λιτότητα Ελληνες και τους υπόσχεται ότι τα 170.000.000 ευρώ που κοστίζει η μισθοδοσία των ιερέων (θέμα που έχει θίξει και η τρόικα ) θα σας τα μοιράσουμε σε κοινωνικά επιδόματα.
Από πού νομίζουμε ότι θα χρηματοδοτηθεί το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης; Οσο για τους παπάδες, ας πληρώνονται από το χριστιανόσημο! Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι τα πράγματα είναι τόσο απλά, γελιέται. Ο Αρχιεπίσκοπος σας έχει πάρει είδηση, αγαπητέ υπουργέ Παιδείας. Υπάρχει και η εκκλησιαστική περιουσία την οποία άρπαξε το κράτος από το 1834 από την Εκκλησία μας και τώρα θα κληθεί να την επιστρέψει με τόκο. Το 1988 τα ευρωπαϊκά δικαστήρια αποφάσισαν ότι δεν μπορεί να δημεύεται από το κράτος, γιατί αποτελεί ιδιωτική περιουσία.
Είναι προφανές πως μόλις τεθεί θέμα μισθοδοσίας των ιερέων, η Εκκλησία θα στραφεί νομικά κατά του κράτους, ζητώντας αναδρομικά σε ευρώ την περιουσία της.
Τυχαία νομίζεις, αγαπητέ υπουργέ, ότι ο Αρχιεπίσκοπος έχει αρχίσει τελευταία να θυμίζει πως «οι Βαυαροί έκλεισαν με «ένα άρθρο και ένα νόμο» τα μοναστήρια της Αττικοβοιωτίας και δήμευσαν τις περιουσίες τους»;
Τυχαία αναφέρεται στους νόμους των Βαυαρών, που όριζαν ότι «για να συνεδριάσει η Ιερά Σύνοδος πρέπει να το αποφασίσει ο βασιλιάς και ότι η συνεδρίαση δεν είναι νόμιμη, αν δεν συνυπογράψει ο βασιλικός επίτροπος»;
Τελευταίο, αλλά όχι έλασσον: Η Εκκλησία είναι ένας θεσμός ταυτισμένος με την εθνική λαϊκή ψυχή. Είναι ο πλησιέστερος θεσμός όταν το κράτος απουσιάζει. Θέλετε να τα βάλετε με την Εκκλησία στο πρόσωπο του παπά; Κάντε το! Οι πολίτες ξέρουν ποιοι είναι δίπλα τους, μοιράζονται τις πίκρες τους, αυτή τη δύσκολη πενταετία. Εσείς στηρίξτε τους Βαυαρούς!

"Ανοχή" και "καταλλαγή"! Δυό "εύχυμοι" καρποί του Οικουμενισμού, που τρέφουν την Πανθρησκεία!

Μαζί στα θρανία χριστιανοί θεολόγοι και μουσουλμάνοι ιεροδιδάσκαλοι

Από amna.gr

Η ενότητα έφερε σε επικοινωνία χριστιανούς και μουσουλμάνους, αγκαλιάστηκε από τους επιμορφούμενους, βόηθησε στην αλληλοκατανόηση και στην αμοιβαία υποστήριξή τους στο σχολικό περιβάλλον, προτάσσοντας την θρησκεία ως παράγοντα πολιτιστικό, καταλλαγής και εποικοδομητικής επικοινωνίας.

Μαζί στα θρανία χριστιανοί θεολόγοι και μουσουλμάνοι ιεροδιδάσκαλοι
Ολοκληρώνεται σήμερα στην Καβάλα, το διεθνές συνέδριο με θέμα:
"Διαπολιτισμική θρησκευτική εκπαίδευση και ισλαμικές σπουδές: προκλήσεις και προοπτικές σε Ελλάδα και Ευρώπη",
στην διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα και οι στόχοι του Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης Θεολόγων και Ιεροδιδασκάλων της Θράκης σε θέματα Θρησκευτικών, Θρησκευτικής Ετερότητας και Διαπολιτισμικής Θρησκευτικής

Από το "πάθος τῆς φιλοδοξίας", αλλά και από το πάθος της δειλίας και του αχρικαιρισμού "φείσαι ημών Κύριε"!

Φιλοδοξίαι καὶ ποιµαντικὸν ἔργον
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

  Πηγή: "opaidagogos"

ΕΙΝΑΙ συχνό τό φαινόµενο νέοι µητροπολίτες νά δραστηριοποιοῦνται σέ διάφορους τοµεῖς τοῦ ποιµαντικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας καί νά ἔχουν ἐπιτυχίες, οἱ ὁποῖες συνήθως καταγράφονται στά ἔντυπα πού οἱ ἴδιοι κυκλοφοροῦν, ἤ βάζουν ἄλλους νά τίς προβάλουν σέ πολυτελεῖς καί ἐντυπωσιακούς τόµους.

Στή συνέχεια αὐτή ἡ καταγραφή εἶναι τό ἐπιχείρηµά τους, γιά νά πείθουν τόν ἀνυποψίαστο λαό πώς τάχα ὅ,τι κάνουν εἶναι ὀρθό καί δέν ἐπιδέχεται ἀµφισβήτηση. Ὅµως τά πράγµατα δέν εἶναι τόσο ἁπλά. ∆ιαφεύγει στούς ἴδιους, ἤ καλύτερα τό κρύβουν ἐπιµελῶς, ὅτι ὅλα αὐτά ὑπηρετοῦν τό φοβερό πάθος τῆς φιλοδοξίας, τό