Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

Ποιός γύμνωσε τον άγιο Μαρκιανό...


Ο ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ ήτο ιερεύς στην Κωνσταντινούπολη αγιώτατος άνθρωπος. Ανάμεσα στις άλλες αρετές πού τόν στόλιζαν υπερείχαν η άκτημοσύνη κι' ή ελεημοσύνη. Παράδοξος συνδυασμός!

Καθώς στεκόταν πολύ ψηλότερα άπό κάθε γήϊνο αγαθό, ό Μαρκιανός δέν απέκτησε ποτέ πράγμα δικό του, πού νά έχη κάποια άξια, ούτε δεύτερο ένδυμα. "Οταν οί γνωστοί του του χάριζαν κάτι, τό έδινε παρευθύς στον πρώτο φτωχό, πού θά συναντούσε στο δρόμο του.

Την Κυριακή που θα γίνονταν τα εγκαίνια της Εκκλησίας της

Όταν τον συκοφάντη …ξεσκεπάζουν οι ίδιοι οι φίλοι του!
Πῶς,  ὁ π. Θεόδωρος  Ζήσης  καὶ ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ, ξεσκεπάζουν  τὶς ἀνέντιμες καὶ σκόπιμες συκοφαντίες καὶ τὸ ψεῦδος τοῦ μικροῦ γιὰ τὶς περιστάσεις π. Ἄγγελου Ἀγγελακόπουλου!


   Νὰ πῶς ἐξυμνοῦσε ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφεὶμ τὸν π. Εὐθύμιο (ποὺ τώρα μὲ τὴν ἄδειά του ὁ π. Ἄγγελος τὸν συκοφαντεῖ καὶ διαστρεβλώνει τὰ λόγια του, ἐδῶ),  ὅταν ὁ π. Εὐθύμιος ἔγραψε τὸ βιβλίο περὶ τοῦ ΙΕ΄ Κανόνος:


  Ἑλληνικὴ Δημοκρατία
Ἱ. Μητρόπολις Πειραιῶς
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 14 Φεβρουαρίου 2012

Ἀριθ. Πρωτ. 202

               Πρὸς τὸν
               Ὁσιολογιώτατον
               Εὐθύμιον Τρικαμηνᾶν
                                         ΛΑΡΙΣΑ

Ὁσιολογιώτατε,
Ἔλαβον μετὰ τιμῆς τὸ Ὑμέτερον πόνημα «Ἡ διαχρονικὴ Συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὸ ὑποχρεωτικὸ τοῦ 15ου Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου περὶ Διακοπῆς Μνημονεύσεως Ἐπισκόπου Κηρύσσοντος ἐπ’ Ἐκκλησίας Αἵρεσιν» καὶ ἐκφράζω Ὑμῖν τὴν ἀπέραντον εὐγνωμοσύνην μου καὶ τὰς θερμοτάτας συγχαρητηρίους προσρήσεις διὰ τὴν ἐξαίρετον, ἐκπληκτικὴν καὶ πολυδάπανον ἐξ ὀρθοδόξου ἐπόψεως Ὑμετέραν ἐργασίαν. Μετὰ βαθυτάτου αἰσθήματος συγκινήσεως διὰ τὸν Ὑμέτερον πνευματικὸν κόπον καὶ τὴν ὀτρηρὰν καὶ ἐργώδη Ὑμετέραν ὑπεράσπισιν τῆς κανονικῆς ἀληθείας δέομαι τοῦ Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου, ὅπως καταστέφῃ τὴν Ὑμετέραν Ὁσιολογιότητα καὶ πλουσίως εὐλογεῖ αὐτήν.
Περαίνων ἐπιτραπήτω μοι νὰ εἴπω ὅτι εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν πραγματικότητα ἡ ἀποδοχὴ αἱρέσεώς τινος συνδέεται ἀρρήκτως μετὰ τοῦ κοινοῦ ποτηρίου καὶ τῆς intercommunio γεγονὸς ποὺ δὲν ἔχουν τολμήσει νὰ ἐπιχειρήσουν ἀκόμη οἱ δύστηνοι οἰκουμενισταί. Συνεπῶς ἡ κανονικὴ ἀποτείχισις ταπεινῶς φρονῶ ὅτι πρέπει ἀκαριαίως νὰ ἐπέλθῃ ὅταν πραγματωθῇ ἡ ἀνωτέρω προϋπόθεσις.
Εὐχόμενος ἔτη πολλὰ ὑγιεινὰ καὶ εὐφρόσυνα διατελῶ,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΚι ὄχι μόνο τὸν ἐξυμνοῦσε, ἀλλὰ θέλησε νὰ τιμήσει τὸν π. Εὐθύμιο μὲ τὴν «ύψιστη τιμητική διάκριση, του Χρυσού Σταυρού»!!!


Συγκεκριμένα τὴν  04 Μάρτιος 2012 (Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας)  ὁ “λέων” τοῦ ἀντι-Οἰκουμενιστικοῦ ἀγῶνος κ. Σεραφεὶμ «τίμησε δια της υψίστης τιμητικής διακρίσεως αυτής του Χρυσού Σταυρού του Αγίου Σπυρίδωνος μετ’ Αστέρος, τους Αγωνιστάς της Αμωμήτου Πίστεως τον Αιδεσιμολογιώτατον πρωτοπρεσβύτερον Γεώργιον Μεταλληνόν ομότιμον καθηγητήν του πανεπιστημίου Αθηνών, τον Αιδεσιμολογιώτατον πρωτοπρεσβύτερον Θεόδωρον Ζήσην ομότιμον καθηγητήν του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον Ελλογιμώτατον κ. Λαυρέντιο Ντετζόρτζιο πρόεδρο του Φιλορθοδόξου Συλλόγου “Κοσμάς Φλαμιάτος”».
Ὅμως, μερικὲς μέρες πρίν, διεμήνυε στὸν π. Εὐθύμιο (καὶ στὸν ὑπογράφοντα) τὴν πρόθεσή του νὰ τιμήσει κι αὐτοὺς τὴν ἴδια μέρα. Ὁ π. Εὐθύμιος ὅμως, δὲν δέχτηκε· ἀρνήθηκε τὴν τιμή, γιατὶ εἶχε καταλάβει τὰ δόλια παιχνίδια τοῦ κ. Σεραφείμ μὲ τὴν Πίστη μας!

λλὰ καὶ μετὰ ἀπὸ κάποιο χρόνο, ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς, «ἐκτιμώντας» τὸν π. Εὐθύμιο (μὲ σκοπὸ νὰ τὸν φιμώσει!) τοῦ ἔστειλε ἐπιστολή, διὰ τῆς ὁποίας τοῦ ζητοῦσε νὰ κάνει εἰσήγηση σὲ ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα ποὺ ὀργάνωνε ἡ Μητρόπολη τοῦ Πειραιᾶ,  γιὰ τὴν Ἀποτείχιση. Ὁ π. Εὐθύμιος καὶ πάλι δὲν δέχτηκε νὰ εἶναι εἰσηγητὴς σὲ μιὰ κρυπτο-Οἰκουμενιστικὴ Ἡμερίδα! Βέβαια, παρέστη στὴν Ἡμερίδα, καὶ ξεσκέπασε μὲ τὶς παρεμβάσεις του τὶς στημένες Εἰσηγήσεις τοῦ Σεραφεὶμ Πειραιῶς καὶ τῶν συνεργατῶν του, διὰ τῶν ὁποίων Εἰσηγήσεων κατακρεούργησαν φρικτὰ τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων!


     Ὁπότε, ὅταν ἡ Μητρόπολη Πειραιῶς λειτουργοῦσε «ὀρθόδοξα», θεωροῦσε …σύμμαχό της τὸν π. Εὐθύμιο! Τώρα ποὺ στέλνει τιμητικὰ στὸν ἀρχι-αιρεσιάρχη τό ...πορτραῖτο του(!!!) καὶ τοῦ κάνει τεμενάδες, ἐξαπολύει διὰ τοῦ π. Ἄγγελου ὀχετὸ ἀνέντιμων καὶ ἀναίσχυντων συκοφαντιῶν!
Αὐτὰ γιὰ τὴν ἐκτίμηση τοῦ μητροπολίτη Πειραιῶς πρὸς τὸν π. Εὐθύμιο!


Ἀλλὰ καὶ ὁ σύμβουλος τοῦ π. Ἀγγέλου, π. Θεόδωρος Ζήσης, ἔγραφε γιὰ τὸν π. Εὐθύμιο σὲ ὁμιλία του στὸ Βόλο, παρουσία ἱερέων, μοναχῶν καὶ ἑκατοντάδων πιστῶν:
 «Ἐν πρώτοις νὰ φροντίσουμε νὰ μὴ μιανθοῦμε κι ἐμεῖς ἀπὸ τὶς αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Νὰ μὴν ἔχουμε καμία μαζί τους ἐπικοινωνία, ὅπως συνιστοῦν ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ οἱ Πατέρες... Νὰ ἐνισχύσουμε καὶ νὰ συμπαρασταθοῦμε πρὸς τοὺς ἀγωνιστὰς τῆς Ὀρθοδοξίας ποὺ διώκονται, τιμωροῦνται, συκοφαντοῦνται... Ἡ ἀποψινή μας παρουσία ἐδῶ (στὸ Βόλο) ...εἶναι καὶ μία συμπαράσταση πρὸς τὸν ταλαιπωρούμενο ἀδελφὸ καὶ πατέρα, πρὸς τὸν ἀδίκως τιμωρηθέντα π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ, ὁ ὁποῖος ἐτόλμησε καὶ ἐσήκωσε μόνος ἐπὶ ἔτη τὸ «βάρος τῆς ἡμέρας», τὸ βάρος τῆς ἀντιπαραθέσεως μὲ τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ τοὺς Οἰκουμενιστὰς Ἐπισκόπους».

Διερωτῶμαι: Μὲ αὐτὲς τὶς συκοφαντίες καὶ τὰ ψεύδη, πῶς θὰ

Ο π. Θεόδωρος Ζήσης κονιορτοποιεί τις σοφιστείες και τον χαρτοπόλεμο των ...αντι-Οικουμενιστῶν!

Λόγια τοῦ καθηγητῆ τοῦ Α.Π.Θ. καὶ πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση μὲ τὰ ὁποῖα καταδικάζει ὁ ἴδιος τὸν ἑαυτό του καὶ μαζί του (διὰ τῶν λόγων του) καταδικάζονται καὶ οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς ποὺ τὸν ἀκολουθοῦν, ὅπως ὁ π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος· καὶ ὁ καθένας ἂς βγάλει τὰ συμπεράσματά του.

Λέει ὁ π. Θεόδωρος:
«Δέν είμαι βέβαιος ότι, αν απόψε με καλέσει ο Θεός καί εκδημήσω ἀπ’ αυτή τή ζωή, δέν ξέρω αν θά βρώ δικαιολογία μπροστά στούς Αγίους, στούς Ομολογητάς, τους μάρτυρας, γι’ αυτήν τήν στάση τήν οποία κρατούμε όλοι τώρα. Η αίρεση ξεχειλίζει, οι λατινόφρονες και οι φιλο-Οικουμενιστές είναι όλοι ανάμεσά μας προβατόσχημοι λύκοι, κι εμείς κάνουμε διακρίσεις καί οικονομούμε. Προσπαθώ νά βρώ μιά δικαιολογία γιά τόν εαυτό μου...
(...) Αφού οι Επίσκοποι μνημονεύουν τόν Πατριάρχη καί επομένως υπόκεινται καί αυτοί στόν κανόνα:ο κοινωνών ακοινωνήτω, ακοινώνητος έσται”· καί εγώ μνημονεύω τόν Επίσκοπό μου, ο οποίος μνημονεύει τόν Πατριάρχη, ο οποίος κοινωνεί μέ τόν Πάπα· καί εσείς οι λαϊκοί έρχεστε από μένα, ο οποίος μνημονεύω τόν Επίσκοπο καί κοινωνάτε καί μέ αποδέχεστε. Επομένως, μία σειρά –αυτή η σειρά τού παραπτώματος πού αρχίζει από τόν Πατριάρχη, αρχίζει σιγά-σιγά σάν συγκοινωνούν δοχείον, νά φθάνει σάν ευθύνη μέχρις εμάς!
Αλλά ποιός από τόν κόσμο τά ξέρει αυτά; Οι περισσότεροι από τούς λαϊκούς, θά πούν: “Μά, αφού τό κάνει ο Πατριάρχης, αφού τό κάνει ο Πάπας, τί φταίω εγώ;”. Φταίς κι εσύ!  Δέν δικαιολογείται η άγνοια...
  Είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Πατριάρχης. Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Επίσκοπος ο οποίος σιωπά καί η οποία σιωπή είναι τρίτο είδος αθεϊας. Είμαστε υπεύθυνοι καί εμείς οι Πρεσβύτεροι καί μαζί μέ εμάς, είστε καί σείς οι λαϊκοί, πού έρχεστε μαζί μέ μάς καί δέν μάς λέτε (σ.σ.: δεν μας δηλώνετε): Φεύγουμε εμείς”.

Ο πνευματικός νόμοςΟ πνευματικός νόμος


ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΑΣΚΗΤΗΣ

…ΕΠΕΙΔΗ πολλές φορές θελήσατε νά μάθετε πῶς ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ εἶναι πνευματικός, σύμφωνα με τόν ἀπόστολο (βλ. Ρωμ. 7:14), καί τί πρέπει νά γνωρίζουν καί νά κάνουν ὅσοι θέλουν νά τόν τηρήσουν, θα σᾶς πῶ γι’ αὐτό κατά τή δύναμή μου.

    Πρῶτα-πρῶτα γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἡ ἀρχή καί ἡμεσότητα καί τό τέλος κάθε καλοῦ. Τό καλό εἶναι ἀδύνατο νά πράττεται ἤ νά πιστεύεται παρά μόνο μέ τήν ἕνωση μέ τόν ἸησοῦΧριστό καί μέ τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

   Σέ κάθε προσπάθειά σου βάλε ἀρχή Ἐκεῖνον πού εἶναι ἡ ἀρχή κάθε καλοῦ, γιά νά γίνει κατά Θεόν ἐκεῖνο πού ἀποφάσισες νά κάνεις.

    Ἡ βέβαιη πίστη εἶναι ἕνας ἰσχυρός πύργος. Καί ὁ Χριστός γίνεται τά πάντα γιά τόν ἄνθρωπο πού πιστεύει.


 νόμος το Εαγγελίου, πού δηγε στήν λευθερία, διδάσκει ὅλη τήν ἀλήθεια. Καί οἱ πιό πολλοί τόν διαβάζουν ἁπλά γιά νά τόν γνωρίσουν· λίγοι, ὅμως, τόν κατανοοῦν, ἀνάλογα μέ τήν ἐκτέλεση τῶν ἐντολῶν. Ὁ νόμος αὐτός γιά νά διαβαστεῖ χρειάζεται ἐπίγνωση, για νά κατανοηθεῖ χρειάζεται τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν, ἀλλά γιά νάἐκπληρωθεῖ ἀπαιτεῖται τό ἔλεος τοῦ Χριστοῦ.

Μή ζητᾶς νά δεῖς τήν τελειότητα τοῦ θείου νόμου σέ ἐνάρετουςἀνθρώπους, γιατί τέλειος σέ ἀρετές δεν μπορεῖ νά βρεθεῖ κανείς. Ἡτελειότητά του εἶναι κρυμμένη στόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ.

 Κύριος εναι κρυμμένος μέσα στίς ντολές Του καίποκαλύπτεται σ’ κείνους πού Τόν ζητον, νάλογα μέ τήν προθυμία τους στήν κτέλεση ατν τν ντολν.

 Ὅταν ἀσκήσουμε βία στόν ἑαυτό μας γιά τήν ἐκτέλεση ὅλων τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, τότε θά ἀντιληφθοῦμε ὅτι ὁ νόμος τοῦ Κυρίου εἶναι τέλειος καί ὅτι ἐμεῖς μέν τόν ἐφαρμόζουμε μέ τά