Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018

Όταν τον συκοφάντη …ξεσκεπάζουν οι ίδιοι οι φίλοι του!
Πῶς,  ὁ π. Θεόδωρος  Ζήσης  καὶ ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ, ξεσκεπάζουν  τὶς ἀνέντιμες καὶ σκόπιμες συκοφαντίες καὶ τὸ ψεῦδος τοῦ μικροῦ γιὰ τὶς περιστάσεις π. Ἄγγελου Ἀγγελακόπουλου!


   Νὰ πῶς ἐξυμνοῦσε ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφεὶμ τὸν π. Εὐθύμιο (ποὺ τώρα μὲ τὴν ἄδειά του ὁ π. Ἄγγελος τὸν συκοφαντεῖ καὶ διαστρεβλώνει τὰ λόγια του, ἐδῶ),  ὅταν ὁ π. Εὐθύμιος ἔγραψε τὸ βιβλίο περὶ τοῦ ΙΕ΄ Κανόνος:


  Ἑλληνικὴ Δημοκρατία
Ἱ. Μητρόπολις Πειραιῶς
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 14 Φεβρουαρίου 2012

Ἀριθ. Πρωτ. 202

               Πρὸς τὸν
               Ὁσιολογιώτατον
               Εὐθύμιον Τρικαμηνᾶν
                                         ΛΑΡΙΣΑ

Ὁσιολογιώτατε,
Ἔλαβον μετὰ τιμῆς τὸ Ὑμέτερον πόνημα «Ἡ διαχρονικὴ Συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὸ ὑποχρεωτικὸ τοῦ 15ου Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου περὶ Διακοπῆς Μνημονεύσεως Ἐπισκόπου Κηρύσσοντος ἐπ’ Ἐκκλησίας Αἵρεσιν» καὶ ἐκφράζω Ὑμῖν τὴν ἀπέραντον εὐγνωμοσύνην μου καὶ τὰς θερμοτάτας συγχαρητηρίους προσρήσεις διὰ τὴν ἐξαίρετον, ἐκπληκτικὴν καὶ πολυδάπανον ἐξ ὀρθοδόξου ἐπόψεως Ὑμετέραν ἐργασίαν. Μετὰ βαθυτάτου αἰσθήματος συγκινήσεως διὰ τὸν Ὑμέτερον πνευματικὸν κόπον καὶ τὴν ὀτρηρὰν καὶ ἐργώδη Ὑμετέραν ὑπεράσπισιν τῆς κανονικῆς ἀληθείας δέομαι τοῦ Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου, ὅπως καταστέφῃ τὴν Ὑμετέραν Ὁσιολογιότητα καὶ πλουσίως εὐλογεῖ αὐτήν.
Περαίνων ἐπιτραπήτω μοι νὰ εἴπω ὅτι εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν πραγματικότητα ἡ ἀποδοχὴ αἱρέσεώς τινος συνδέεται ἀρρήκτως μετὰ τοῦ κοινοῦ ποτηρίου καὶ τῆς intercommunio γεγονὸς ποὺ δὲν ἔχουν τολμήσει νὰ ἐπιχειρήσουν ἀκόμη οἱ δύστηνοι οἰκουμενισταί. Συνεπῶς ἡ κανονικὴ ἀποτείχισις ταπεινῶς φρονῶ ὅτι πρέπει ἀκαριαίως νὰ ἐπέλθῃ ὅταν πραγματωθῇ ἡ ἀνωτέρω προϋπόθεσις.
Εὐχόμενος ἔτη πολλὰ ὑγιεινὰ καὶ εὐφρόσυνα διατελῶ,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΚι ὄχι μόνο τὸν ἐξυμνοῦσε, ἀλλὰ θέλησε νὰ τιμήσει τὸν π. Εὐθύμιο μὲ τὴν «ύψιστη τιμητική διάκριση, του Χρυσού Σταυρού»!!!


Συγκεκριμένα τὴν  04 Μάρτιος 2012 (Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας)  ὁ “λέων” τοῦ ἀντι-Οἰκουμενιστικοῦ ἀγῶνος κ. Σεραφεὶμ «τίμησε δια της υψίστης τιμητικής διακρίσεως αυτής του Χρυσού Σταυρού του Αγίου Σπυρίδωνος μετ’ Αστέρος, τους Αγωνιστάς της Αμωμήτου Πίστεως τον Αιδεσιμολογιώτατον πρωτοπρεσβύτερον Γεώργιον Μεταλληνόν ομότιμον καθηγητήν του πανεπιστημίου Αθηνών, τον Αιδεσιμολογιώτατον πρωτοπρεσβύτερον Θεόδωρον Ζήσην ομότιμον καθηγητήν του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον Ελλογιμώτατον κ. Λαυρέντιο Ντετζόρτζιο πρόεδρο του Φιλορθοδόξου Συλλόγου “Κοσμάς Φλαμιάτος”».
Ὅμως, μερικὲς μέρες πρίν, διεμήνυε στὸν π. Εὐθύμιο (καὶ στὸν ὑπογράφοντα) τὴν πρόθεσή του νὰ τιμήσει κι αὐτοὺς τὴν ἴδια μέρα. Ὁ π. Εὐθύμιος ὅμως, δὲν δέχτηκε· ἀρνήθηκε τὴν τιμή, γιατὶ εἶχε καταλάβει τὰ δόλια παιχνίδια τοῦ κ. Σεραφείμ μὲ τὴν Πίστη μας!

λλὰ καὶ μετὰ ἀπὸ κάποιο χρόνο, ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς, «ἐκτιμώντας» τὸν π. Εὐθύμιο (μὲ σκοπὸ νὰ τὸν φιμώσει!) τοῦ ἔστειλε ἐπιστολή, διὰ τῆς ὁποίας τοῦ ζητοῦσε νὰ κάνει εἰσήγηση σὲ ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα ποὺ ὀργάνωνε ἡ Μητρόπολη τοῦ Πειραιᾶ,  γιὰ τὴν Ἀποτείχιση. Ὁ π. Εὐθύμιος καὶ πάλι δὲν δέχτηκε νὰ εἶναι εἰσηγητὴς σὲ μιὰ κρυπτο-Οἰκουμενιστικὴ Ἡμερίδα! Βέβαια, παρέστη στὴν Ἡμερίδα, καὶ ξεσκέπασε μὲ τὶς παρεμβάσεις του τὶς στημένες Εἰσηγήσεις τοῦ Σεραφεὶμ Πειραιῶς καὶ τῶν συνεργατῶν του, διὰ τῶν ὁποίων Εἰσηγήσεων κατακρεούργησαν φρικτὰ τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων!


     Ὁπότε, ὅταν ἡ Μητρόπολη Πειραιῶς λειτουργοῦσε «ὀρθόδοξα», θεωροῦσε …σύμμαχό της τὸν π. Εὐθύμιο! Τώρα ποὺ στέλνει τιμητικὰ στὸν ἀρχι-αιρεσιάρχη τό ...πορτραῖτο του(!!!) καὶ τοῦ κάνει τεμενάδες, ἐξαπολύει διὰ τοῦ π. Ἄγγελου ὀχετὸ ἀνέντιμων καὶ ἀναίσχυντων συκοφαντιῶν!
Αὐτὰ γιὰ τὴν ἐκτίμηση τοῦ μητροπολίτη Πειραιῶς πρὸς τὸν π. Εὐθύμιο!


Ἀλλὰ καὶ ὁ σύμβουλος τοῦ π. Ἀγγέλου, π. Θεόδωρος Ζήσης, ἔγραφε γιὰ τὸν π. Εὐθύμιο σὲ ὁμιλία του στὸ Βόλο, παρουσία ἱερέων, μοναχῶν καὶ ἑκατοντάδων πιστῶν:
 «Ἐν πρώτοις νὰ φροντίσουμε νὰ μὴ μιανθοῦμε κι ἐμεῖς ἀπὸ τὶς αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Νὰ μὴν ἔχουμε καμία μαζί τους ἐπικοινωνία, ὅπως συνιστοῦν ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ οἱ Πατέρες... Νὰ ἐνισχύσουμε καὶ νὰ συμπαρασταθοῦμε πρὸς τοὺς ἀγωνιστὰς τῆς Ὀρθοδοξίας ποὺ διώκονται, τιμωροῦνται, συκοφαντοῦνται... Ἡ ἀποψινή μας παρουσία ἐδῶ (στὸ Βόλο) ...εἶναι καὶ μία συμπαράσταση πρὸς τὸν ταλαιπωρούμενο ἀδελφὸ καὶ πατέρα, πρὸς τὸν ἀδίκως τιμωρηθέντα π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ, ὁ ὁποῖος ἐτόλμησε καὶ ἐσήκωσε μόνος ἐπὶ ἔτη τὸ «βάρος τῆς ἡμέρας», τὸ βάρος τῆς ἀντιπαραθέσεως μὲ τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ τοὺς Οἰκουμενιστὰς Ἐπισκόπους».

Διερωτῶμαι: Μὲ αὐτὲς τὶς συκοφαντίες καὶ τὰ ψεύδη, πῶς θὰ
συνεχίσει νὰ λειτουργεῖ ὁ π. Ἄγγελος, ἀλλὰ καὶ ὁ π. Νικόλαος ποὺ τὸν δικαιολόγησε,  στὸ ἅγιο θυσιαστήριο;
Ἴσως χρειαστεῖ νὰ ἐπανέλθουμε γιὰ νὰ ἐπισημάνουμε λεπτομερῶς τὶς διαστρεβλώσεις τῆς Πατερικῆς μας Παραδόσεως ἀπὸ τὸν π. Ἄγγελο.
Σημάτης Παναγιώτης

8 σχόλια:

 1. SKRIPTA MANENT. Δυστυχώς για τους δίγλωσσους χαρτοπολεμιστες αντιοικουμενιστες τα γραπτά μένουν. Ας κρίνουν οι πιστοί τι παίζεται!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος11/1/18, 7:16 μ.μ.

  Με την ευκαιρία να επισημάνωμεν και την τερατώδη κακοδοξία -εφεύρευση τοῦ διγλώσσου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς- συμφώνως προς την οποία η διακοπή κοινωνίας μετά του Επισκόπου συνίσταται ΜΟΝΟΝ εις περίπτωσιν intercommunio. Πράγματι δαιμονικής εμπνεύσεως θεωρία προς συμπόρευσιν μετά των κακοδόξων Οικουμενιστών, που -εάν ίσχυε- θα εξέθετε όλους τους διακόψαντας την κοινωνίαν των αιρετικών Αγίους, οι οποίοι απετειχίσθησαν και μόνο επι τω ακούσματι κακοδοξίας τινος.
  Ν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος12/1/18, 12:25 π.μ.

  Ευχαριστούμε που μας ενημερώνετε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος12/1/18, 1:01 π.μ.

  Όσο και να προσπαθεί ο π. Άγγελος να πλέξει το εγκώμιο του αφεντικού του (Πειραιώς), είς μάτην..... Επίσης όσο και να γαυγίζουν δεν φτάνουν τον π. Ευθύμιο ούτε καν στο μικρό του δαχτυλάκι..... "Εκύκλωσαν με κύνες πολλοί....."... π. Ευθύμιε είμαστε μαζί σου γιατί γνωρίζουμε ότι κατέχεις την Αλήθεια και το αλάνθαστο Ορθόδοξο κριτήριο....
  Αυτό που αποδεικνύεται ακόμη μία φορά είναι ένα: ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙΣ ΑΚΟΜΑ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ελένη Τζαβε12/1/18, 1:07 μ.μ.

  Ο γεροντας Ευθυμιος Τρικαμηνας ακολουθεί τους Άγιους που παλαιότερα αντιμετώπιζαν κι εκείνοι τις αιρέσεις των καιρών τους!με τη τεράστια διάφορα ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ σχεδόν μόνος του απο άποψη ιεραρχίας και σηκώνει όλο το βάρος των συκοφαντιών.εφαρμοζει ταπεινά το εξής:τιμή Αγίου-μίμηση Αγίου!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος12/1/18, 2:13 μ.μ.

  όσα γράφονται για τον π. Ευθύμιο, είναι αλήθεια. Είχε καθαιρεθεί και δέχτηκε την καθαίρεση και στην αρχή δεν τελούσε τα Ιερά μυστήρια, όπως αυτό της Ιεράς Εξομολόγησης. Νομίζει ότι μόνο αυτός και κανείς άλλος είναι Ορθόδοξος... ο π. Ευθύμιος είναι μεγάλος ασκητής, αλλά ο πονηρός έχει για όλα τα μέτρα τις πονηριές του...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος13/1/18, 12:51 π.μ.

   ΕΝΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗ ...ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ ΘΑ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ. ΤΟΝ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΣ Η ΕΓΩΪΣΤΗΣ, ΜΙΚΡΟΣ Ή ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΤΟ ΞΕΡΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΘΕΟΣ. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΞΕΡΟΥΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ. ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΙ ΓΥΡΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΩΣΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ, ΑΛΛ΄ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΥΠΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΝΑ ΤΟΥ ΖΗΤΗΣΟΥΝ, ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ, ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΖΕ ΕΥΧΕΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ, ΠΑΡ' ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ Η ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ, ΑΦΟΥ ΚΑΘΑΙΡΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΙΣΤΕΩΣ.
   ΑΛΛΑ ΠΟΤΕ ΕΠΑΥΣΑΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΨΥΧΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ;
   Ν.

   Διαγραφή
  2. Τολμώ να πω πως ο π.Ευθύμιος είναι ένας πατέρας βγαλμένος απο τους πατέρες του τετάρτου αι.Είμαστε πολύ τυχεροί που ο θεός φρόντισε να υπάρχει αυτός ο άνθρωπος στις μέρες μας.Ασκητικός,ακτήμων,ελεήμων,αγωνιστής,ακριβής στις αγιοπατερικές διδασκαλίες,κ.λ.π. κ.λ.π.Φυσικά και θα διώκετε από το σάπιο κατεστημένο,η ιστορία αυτό μας διδάσκει,δείτε ποιοί άνθρωποι έχουν εκδιωχθεί και θα καταλάβετε.Σεβασμός στον γέροντα και ας τον κρίνει ο θεός και οχι εμείς.

   Διαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.