Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

"Τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος"ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΑΝΟΙΓΕΙ ΞΑΝΑ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ ;
 
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
 
    Το σοκ των γεγονότων στο Παρίσι σίγουρα θα χρειαστεί καιρός να ξεπεραστεί, αλλά και καιρός για να φανούν ποιες είναι οι επιπτώσεις από την φρίκη αυτών των γεγονότων που στοίχισαν την ζωή σε πολλές αθώες ψυχές θύματα του ισλαμικού φανατισμού και του φαινόμενου της ισλαμικής Τζιχάντ, που έχει αρχίσει και παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις.
   Πέραν όμως των πρώτων εντυπώσεων υπάρχει και ένα μεγάλο παρασκήνιο που βρίσκεται πίσω από όλα αυτά και που θυμίζει εν μέρει τις εξελίξεις που ακολούθησαν το οδυνηρό χτύπημα των δίδυμων πύργων στην Νέα Υόρκη

Ο Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος στην παρουσίαση βιβλίου του ...Πάπα!


Νέα ἐκκοσμικευμένη Ἐκκλησία τῶν Οἰκουμενιστικῶν δεσποτικῶν ἀστέρων εἶναι ἐδῶ!
Ὁ Ἀργολίδος συνεχίζει τὶς παρόμοιες ἐνέργειες τοῦ μητροπολίτη Δημητριάδος Ἰγνάτιου, καὶ  τοῦ μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου στὴν παρουσίαση τῆς ἑλληνικῆς ἔκδοσης τῆς «Μελέτης τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴ Δικαιοσύνη καὶ τὴν Εἰρήνη» τὸ 2011!
Καὶ αὐτὲς οἱ ἐνέργειες θὰ πληθαίνουν ὑπὸ τὰ χαρτοπολεμικὰ ὄμματα τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν!
Πηγή γιὰ τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου: http://argolikospoimin.blogspot.gr/2015/01/blog-post_23.html

"Μείζων του Υιού ο Πατήρ ουκ έστι", Αγίου Γρηγορίου Νύσσης
Στὸν «Περὶ τῆς θεότητος Υἱοῦ καὶ Πνεύματος, καὶ ἐγκώμιον εἰς τὸν δίκαιον Ἀβραάμ» λόγο του ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης (ποὺ σήμερα ἑορτάζουμε), ἀποδεικνύει ἁγιογραφικὰ τὴν ἰσότητα τῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος, κατακρημνίζων τὶς ψευτοθεολογίες τῶν αἱρετικῶν καὶ εἰδικὰ τῶν ἐν ἐπιμονῇ αἱρετιζόντων Οἰκουμενιστῶν περὶ Πρώτου στὴν Ἁγία Τριάδα κατὰ τὰ ἀνθρώπινα πρότυπα· ψευδοθεολογίες τύπου Ζηζιούλα, ποὺ οἱ Ἐπίσκοποι καὶ ἡ «Ἱερὰ» Σύνοδος δὲν τολμᾶ νὰ καταδικάσει (παρὰ τὸν σκανδαλισμὸ τῶν πιστῶν) καὶ διὰ τῆς ὁποίας ὑποστηρίζεται τὸ ἀθεότατο Πρωτεῖο τῶν δύο Παπῶν Δύσεως καὶ Ἀνατολῆς (νῦν, τῶν Φραγκίσκου καὶ Βαρθολομαίου).
Γράφει ὁ Ἅγιος ἀναφερόμενος στὴν περίπτωση τοῦ Ἀβραάμ ὅτι, ὅταν ὁ Θεὸς ἔδωσε ὑπόσχεση στὸν Ἀβραάμ, ἐπειδὴ δὲν εἶχε νὰ ὁρκιστεῖ ἀπέναντι σὲ κανέναν μεγαλύτερο, ὁρκίστηκε στὸν ἑαυτό Του» (Ἑβρ. 6, 13). Αὐτὰ τὰ λόγια, λέγει ὁ Ἅγιος, δὲν ἀναφέρονται στὸν Πατέρα, ἀλλὰ στὸν Υἱό, ἀφοῦ ὁ Υἱὸς εἶναι ὁ «Ἄγγελος» ποὺ παρουσιάζεται στὴν περίπτωση τῆς θυσίας τοῦ Ἀβραάμ.
Γράφει:
 «Ἀκούσατε τῆς ἀποστολικῆς ἀναγνώσεως τὴν κατὰ τὸν Ἀβραὰμ ἱστορίαν... ἐν οἷς φησι· Τῷ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός, ἐπεὶ κατ' οὐδενὸς εἶχε μείζονος ὀμόσαι, καθ' ἑαυτοῦ ὤμοσε λέγων ἃ εἴρηκεν...».
Στὴν συνέχεια ὁ ἅγιος Γρηγόριος παρουσιάζει μὲ λιτὸ καὶ συναρπαστικὸ λόγο τὴν διήγηση τῆς «θυσίας τοῦ Ἀβραάμ» (παραθέτουμε τὴν διήγηση στὸ τέλος) καὶ ἐπανέρχεται στὴν ἀπόδειξη περὶ τοῦ ὅτι ὁ Πατὴρ δὲν εἶναι «μείζων» τοῦ Υἱοῦ.
«Τουτὶ γὰρ ἦν τὸ προκείμενον ἡμῖν, δεῖξαι τὸν Ἀπόστολον μαρτυροῦντα τῷ λόγῳ, ὅτι μείζων τοῦ Υἱοῦ ὁ Πατὴρ οὐκ ἔστιν.
Ἐνταῦθα γὰρ ἄγγελον τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ ἡ γραφὴ προτάξασα, ἐπάγει φωνήν· ἐφώνησε γὰρ αὐτὸν ἄγγελος Κυρίου καὶ εἶπεν, ὅτι Ἀνθ' ὧν ἐποίησας τὸ ρῆμα τοῦτο, καὶ οὐκ ἐφείσω τοῦ υἱοῦ σου τοῦ ἀγαπητοῦ, κατ' ἐμαυτοῦ ὤμοσα, ποιῆσαι ἅπερ καὶ ἐν τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ λόγου ἔστι μαθεῖν.
Τίς οὖν ἐστιν ὁ χρηματίσας τῷ Ἀβραάμ;
Ἆρα μὴ ὁ Πατήρ;
Ἀλλ' οὐκ ἂν εἴποις ἄγγελόν τινος εἶναι τὸν Πατέρα. Οὐκοῦν ὁ μονογενὴς Θεός, περὶ οὗ ὁ Προφήτης φησίν, ὅτι Καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς Ἄγγελος. Τοῦτο δὲ οὐκ ἀγνοεῖ πάντως ὁ Παῦλος ὁ ἐν παραδείσῳ μυηθεὶς τὰ ἀπόρρητα, ὅτι παρὰ τοῦ Μονογενοῦς ἡ ἔνορκος αὕτη ὑπόσχεσις.
Λέγει δὲ ὁ Παῦλος, ὅτι Τῷ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος, Θεὸς Λόγος, ἐπεὶ κατ' οὐδενὸς εἶχε μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσε καθ' ἑαυτοῦ.
Πῶς οὖν οὗτοι λέγουσι μείζονα τοῦ Υἱοῦ τὸν Πατέρα, τοῦ Παύλου λέγοντος ὅτι οὐκ ἔχει τὸ μεῖζον;

Ὅλο τὸ σχετικὸ τμῆμα τοῦ λόγου τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης ἔχει ὡς ἑξῆς:
Ἀκούσατε τῆς ἀποστολικῆς ἀναγνώσεως τὴν κατὰ τὸν Ἀβραὰμ ἱστορίαν ἐν ὀλίγῳ διηγουμένης, ἐν οἷς φησι· Τῷ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεὸς, ἐπεὶ κατ' οὐδενὸς εἶχε μείζονος ὀμόσαι, καθ' ἑαυτοῦ ὤμοσε λέγων ἃ εἴρηκεν. Ἐπειδὴ τοίνυν εἰκὸς ἄγνωστα εἶναι τοῖς πολλοῖς τὰ τῆς