Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

Ποιά ἀποτρεπτική σημασία έχουν τέτοια κείμενα στο παρά πέντε δραματικών για την Ορθοδοξία εξελίξεων;
Πάλι κωλυσιεργεῖ ἡ Μητρόπολη Πειραιῶς καὶ δίνει χρόνο στὴν φατρία τοῦ Φαναρίου (φατρία ἀποκαλεῖ τὴν ὁμάδα τῶν Οἰκουμενιστῶν ὁ Ἁγιορείτης Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίου Παύλου Παρθένιος) νὰ περατώσει τὸ διαλυτικὸ κατὰ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἔργο του!
Ἐπειδὴ κατηγορήθηκε ὅτι τελευταῖα ἀδρανεῖ, θέλει νὰ ἀποδείξει ὅτι εἶναι ἐδῶ! Θέλει ἄλλη μιὰ φορὰ νὰ φρενάρει τὴν ἀγανάκτηση τῶν ὀλίγων ἔστω πιστῶν, ποὺ βλέπουν πὼς ἡ προδοσία φτάνει στὸ τέλος καὶ εἶναι ἕτοιμοι νὰ κάνουν ἐκεῖνο ποὺ φοβᾶται τὸ Φανάρι: νὰ διακόψουν τὸ Μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχη καὶ τῆς «φατρίας» του!!
Ὡς ἐκ τούτου, καλὰ καὶ ἅγια τὰ κείμενα καὶ οἱ διαμαρτυρίες, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς Πατερικῆς στάσεως ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, δηλ. γιὰ τὴν «ταμπακέρα», δὲν λένε τίποτε. Οἱ καιροὶ δὲν εἶναι καιροὶ γιὰ λόγια, ἕνα νέο χαρτοπόλεμο, ἀλλὰ γιὰ πράξεις· μὰ τέτοιες δὲν βλέπουμε!
Δυστυχῶς, ὁ (κατὰ τὸν κ. Σεραφείμ) «σατανοκίνητος καί δαιμονικός Οἰκουμενισμός, ποὺ ἀλλοιώνει τίς συνειδήσεις καί ἔχει διαβρώσει σχεδόν τούς πάντες καί τά πάντα», φαίνεται ὅτι πρωτίστως ἔχει ἀλλοιώσει καὶ ἁλώσει τὴν συνείδηση τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν!
Ἔτσι, ὁ κ. Σεραφείμ ἤδη ἀρνεῖται καὶ τὸν ἑαυτό του! Ἀναιρεῖ, μὲ τὴν μετέπειτα καὶ ἕως σήμερα στάση του, τὰ ἀναθέματα ποὺ ἐπὶ δύο συνεχεῖς χρονιὲς ἐκφώνησε ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν Παπικῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν! Μὲ τὰ ἀναθέματα ἐκεῖνα, κατέταξε τοὺς Οἰκουμενιστὲς στοὺς αἱρετικοὺς καὶ τοὺς ἀναθεμάτισε. Ἀλλὰ οὐδέποτε συνειδητοποίησε ὅτι τότε πραγματοποίησε μία φρικτὴ τελετὴ ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ποὺ δεσμεύει αἰωνίως τοὺς μὴ μετανοήσαντας Οἰκουμενιστές! Ὅ,τι ἔκανε, φαίνεται, τὸ ἔκανε «σκηνικῶς παίζων», γιὰ τὰ «μάτια τοῦ κόσμου»· ἦταν ἕνα θέατρο! Ἤ, τὸ χειρότερο, ὅ,τι ἔκανε, τὸ ἔκανε ὑπηρετῶν κάποια σκοπιμότητα! Ἐνήργησε δηλαδή, γιὰ τὸν ἴδιο λόγο ποὺ προβαίνει στὴν δημοσίευση κι αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου του.
Παρατηροῦμε συγκεκριμένα ὅτι σὲ ὅλο τὸ ἄρθρο του, ἀλλὰ καὶ στὶς ἐπιμέρους προσεγμένες διατυπώσεις του, κατονομάζει ὡς αἱρετικοὺς ὅλους τοὺς ἄλλους, ἐκτὸς τῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ τοῦ ἐνοίκου τοῦ Φαναρίου! Ὁ κ. Βαρθολομαῖος δηλαδή, δὲν εἶναι πλέον αἱρετικός! Παρότι «ἐμμένει στὸ οἰκουμενιστικό του κοσμοείδωλο», ὁ κ. Σεραφείμ τὸν διαχωρίζει ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς! Στὴν «Οἰκουμενι(στι)κή Κίνηση» διακρίνει ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς, ἀφ’ ἑνὸς μὲν τοὺς «αἱρετικοὺς καὶ ἑτερόδοξους ἀπό τή μιά, καί τοὺς οἰκουμενιστὲς ἀπό τήν ἄλλη», δείχνοντας ἄλλη μιὰ φορὰ τὴν διγλωσσία του καὶ δίνοντας (τὸ ἐπιθυμητὸ στὸ Φανάρι) σημειολογικὸ μήνυμα ὅτι οἱ Οἰκουμενιστὲς δὲν εἶναι αἱρετικοί!!! Ἁπλῶς, οἱ καημένοι, δὲν ἔχουν καταλάβει κάποια πράγματα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ «διακρίνονται γιά τήν ἔλλειψη μαρτυρίας τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, τόν ὑπερτονισμό τῆς ἀγάπης καί τόν ὑποτονισμό τῆς ἀληθείας»!
Τί κι ἂν αὐτὴ ἡ στάση τους ὁδηγεῖ «στήν ἄμβλυνση τῶν ὀρθοδόξων κριτηρίων, τήν ἀμοιβαία ἀναγνώριση ἐκκλησιαστικότητος». Τι κι ἂν διαπιστώνει ὁ κ. Σεραφεὶμ πώς, ἡ δήλωση τοῦ κ. Βαρθολομαίου, ὅτι «οἱ συνθήκες ὑποχρεώνουν δῆθεν τούς Ὀρθοδόξους νά μετέχουν σέ συμπροσευχές καί κοινή λατρεία με τήν ἑτεροδοξία» ἀποτελεῖ ἀνυπόστατη δικαιολογία, συντελεῖ στὴν «πλήρη ἐκκοσμίκευση τῆς Ἐκκλησίας, καὶ συνιστᾶ κατάφωρη παραβίαση τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων καί τῆς Ἁγιοπατερικῆς Παραδόσεως»; Ὅλα αὐτὰ τὰ κακά, τὰ καταλυτικὰ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, δὲν ἀποτρέπουν τὸν Πειραιῶς νὰ διατείνεται, θεωρητικῶς καὶ ἐμπράκτως ὅτι μποροῦμε νὰ ἐπικοινωνοῦμε ἀκόμα μὲ τὸν Πατριάρχη, «ἄχρι καιροῦ», ἐφ’ ὅσον δὲν ὑπάρχει ἀκόμα «διακοινωνία»!  Γράφει:
«Οἱ οἰκουμενιστές διακρίνονται γιά τήν ἔλλειψη μαρτυρίας τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, τον ὑπερτονισμό τῆς ἀγάπης καί τον ὑποτονισμό τῆς ἀληθείας, τήν πρακτική τοῦ νά μή συζητοῦνται τά χωρίζοντα, ἀλλά τά ἑνοῦντα, τήν ἄμβλυνση τῶν ὀρθοδόξων κριτηρίων, τήν ἀμοιβαία ἀναγνώριση ἐκκλησιαστικότητος χωρίς διακοινωνία»!
Μὲ  αὐτὰ δικαιολογεῖ τὴν κακόδοξη διδασκαλία του ὅτι μόνο ὅταν προχωρήσουν στὸ κοινὸ ποτήριο, μόνο τότε ἐπιτρέπεται νὰ διακόψουμε τὴν μετ’ αὐτῶν κοινωνία! Ὡσὰν οἱ «κοινοὶ γάμοι» (τέλεση «μυστηρίου» τοῦ γάμου) ποὺ ἀποδέχεται ὁ Πατριάρχης, τὰ κοινὰ μυστήρια ποὺ πραγματοποιοῦνται στὸ Παριαρχεῖο τῆς Ἀλεξάνδρειας καὶ τῆς Ἀντιόχειας, οἱ κοινοὶ ἁγιασμοὶ ποὺ ἐπισυμβαίνουν σὲ κανονικοὺς τόπους τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, νὰ μὴν ἀποτελοῦν διακοινωνία! Ὡσὰν νὰ εἶναι δυνατὴ «ἑνότητα Πίστεως» μεταξὺ Ἐπισκόπων καὶ πιστῶν, ποὺ πιστεύουν διαφορετικά· οἱ μὲν ὁμολογοῦν Πίστη «εἰς Μίαν Ἐκκλησία καὶ ἓν Βάπτισμα», οἱ δὲ ἀρνοῦνται τὴν Μοναδικότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸ ΕΝΑ Βάπτισμα, κηρύττοντες τὶς κακόδοξες διδασκαλίες ὅτι καὶ οἱ ἄλλες Ἐκκλησίες ἔχουν Μυστήρια καὶ Βάπτισμα!
Δὲν θὰ σχολιάσουμε περισσότερο τὸ ἄρθρο αὐτό, ὅπως καὶ τὸ παρόμοιο τοῦ ἀρχιμανδρίτη τῆς μητροπόλεως Πειραιῶς π. Παύλου Δημητρακόπουλου περὶ τῆς προετοιμαζομένης Πανορθοδόξου Συνόδου, ποὺ …συνέπεσε νὰ δημοσιευτεῖ ταυτόχρονα μὲ τοῦ κ. Σεραφείμ! Εἶναι ἄρθρα ὡραῖα καὶ χρήσιμα. Τὰ παραθέτουμε μὲ τὸ ἐρώτημα:
Ποιά ἀποτρεπτικὴ σημασία, ὅμως, ἔχουν αὐτά, στὸ παρὰ πέντε δραματικῶν γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία γεγονότων; Εἶναι δυνατὸν αὐτά, καὶ μερικὰ ἀκόμα ἄρθρα (χαρτοπόλεμος) νὰ ἀποτρέψουν τὶς διαφαινόμενες οἰκουμενιστικὲς ἀποφάσεις τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου τοῦ 2016; Μὰ μήπως, θὰ πεῖτε, ἡ Διακοπὴ Μνημοσύνου θὰ ἀποτρέψει εἰλημμένες ἤδη ἀποφάσεις; Ἐδῶ ποὺ ἔχουν ὁδηγηθεῖ τὰ πράγματα μὲ εὐθύνη μας, εἶναι ἀπίθανον νὰ ἔχουμε θετικὸ ἀποτέλεσμα. Μᾶλλον τὰ πράγματα θὰ ἀκολουθήσουν τὸ δρόμο ποὺ οἱ Οἰκουμενιστὲς ἔχουν δρομολογήσει! Ἀλλὰ ὅποιο καὶ νὰ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα, σημασία ἔχει γιὰ μᾶς ὅτι πραγματοποιοῦμε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ταυτόχρονα προφυλάσσουμε τὸν ἑαυτό μας. Ἐνῶ μὲ τὸν χαρτοπόλεμο, καὶ οἱ ἀδελφοί μας ἀφήνονται νὰ παρασύρονται ἀπὸ τὸ ὁρμητικὸ ρεῦμα τῆς Παναιρέσεως, καὶ τὴν δική μας σωτηρία διακινδυνεύουμε, καὶ τὶς Ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ ἀθετοῦμε.
Καὶ ὁ Θεὸς «οὐ μυκτηρίζεται»!

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ περί της Συνάξεως των Ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Ἐν Πειραιεῖ τῆ16/9/2015
Ἡ κυριότερη αἰτία, ἀπό ὀρθοδόξου θεολογικῆς ἐπόψεως, τῆς παγκοσμίου κρίσεως, πού διέρχεται σήμερα ἡ ἀνθρωπότητα, θά πρέπει νά ἑστιαστεῖ στήν ἀπομάκρυνση, τήν ἀποστασία ἀπό τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό καί τήν ἀμετανοησία, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στήν ὑποδούλωση καί αἰχμαλωσία στήν παναίρεση τοῦ συγκρητιστικοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ὁ σατανοκίνητος καί δαιμονικός Οἰκουμενισμός, ὄργανο στά χέρια τῆς Μασονίας καί τοῦ διεθνοῦς φρικώδους Σιωνισμοῦ, πού ἀποσκοπεῖ στήν ἐγκαθίδρυση τοῦ Ἀντιχρίστου, ὡς μοναδικοῦ παγκοσμίου βασιλέως, ἀλλοιώνει τίς συνειδήσεις καί ἔχει διαβρώσει σχεδόν τούς πάντες καί τά πάντα.
Ἀπόδειξη τῶν ἀνωτέρω –γιά νά περιοριστοῦμε μόνο στά τελευταῖα οἰκουμενιστικά γεγονότα– εἶναι

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ: ΑΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΕΚΦΩΝΩΣ ΚΟΒΟΥΜΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ!Ὁ ἁγιορείτης Γέροντας Γαβριήλ, βίντεο τοῦ ὁποίου συχνὰ ἀναρτοῦνται στὸ διαδίκτυο, ἐπανέλαβε τὴν ἁγιοπατερικὴ θέση περὶ Διακοπῆς Μνημοσύνου. Εἶπε:
ΑΝ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΕΚΦΩΝΩΣ...ΤΟΤΕ ΘΑ ΚΟΨΟΥΜΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ..
ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ..!
  
 Ὁ συνεργάτης μας Κωνσταντῖνος μᾶς ἔστειλε τὸ παρακάτω Βίντεο, στὸ ὁποῖο ἀκοῦμε ὅτι μνημονεύεται τρεῖς φορὲς ὁ Πάπας (παρόντος τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου).
Ἄραγε, ὁ Γέρων Γαβριὴλ καὶ ὅσοι τὸν προβάλλουν, ἔχουν κόψει τὸ Μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχη; Μήπως «λέγουν» ΜΟΝΟ καὶ «οὐ ποιοῦσι»; Μήπως ἀναρτοῦν τὰ Βίντεό του, ἔτσι γιὰ νὰ γεμίζουν τὶς ἱστοσελίδες τους καὶ νὰ καυχῶνται γιὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀναρτήσεων καὶ τῶν ἐπισκεπτῶν ποὺ αὐτὲς φέρνουν; Σκέφτηκαν ὅτι ἔτσι συντελοῦν στὴν ἀντικατάσταση τῆς Ὀρθόδοξης Παραδόσεως τῆς Διακοπῆς Μνημοσύνου τῶν αἱρετιζόντων μὲ τὸ ἀναποτελεσματικὸ χαρτοπόλεμο;
Βέβαια, αὐτὴ ἡ μονομερὴς διατύπωση καὶ θέση τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν, δημιουργεῖ κι ἄλλα σοβαρὰ ἐρωτήματα:
Τὸ ΟΛΟ εἶναι ἡ μνημόνευση τοῦ αἱρετικοῦ Πάπα; Ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος δὲν εἶναι αἱρετικός; Καὶ τί εἶναι σοβαρότερο: Μία μνημόνευση τοῦ Πάπα ποὺ ἔγινε 2-3 φορές ἐπίσημα, ἢ ἡ ἐπὶ δεκαετίες διακίνηση καὶ διδασκαλία τῶν κακοδοξιῶν τῶν Οἰκουμενιστῶν;
ναφέρει ὁ Γέρων Γαβριὴλ στὸ Βίντεο ποὺ ἀναρτήσαμε, τὸ παράδειγμα τῆς στάσεως τῶν πιστῶν ἔναντι τοῦ Νεστορίου, πρὶν αὐτὸς καταδικαστεῖ ἀπὸ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ὡς γνωστόν, οἱ πιστοὶ ἀποτειχίστηκαν ἀπὸ τὸν μὴ καταδικασθέντα αἱρετικό (προκάτοχο τοῦ ἐπίσης αἱρετικοῦ καὶ μὲ εἰσέτι καταδικασθέντος ἀπὸ Σύνοδο, Πατριάρχη Βαρθολομαίου)!
Ἀπορίας ἄξιο πῶς, ἄνθρωποι μὲ κατὰ τὰ ἄλλα ἁγία βιοτή,  νὰ ἔχουν ἐπηρεστεῖ τόσο ἀπὸ ἀντιπατερικὲς στάσεις καὶ νὰ ἀρνοῦνται νὰ ἐφαρμόσουν τὴν διαχρονικὴ στάση τῆς Ἐκκλησίας.
σύγχυση τῶν καιρῶν, ὅπως ἡ Γραφὴ τὴν ἔχει προφητεύσει!

Τα πατριαρχικὰ Μηνύματα που κάνουν αόρατη και ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΥΝ την ΑΙΡΕΣΗ! --Δυστυχώς παρομοίως ΑΟΡΑΤΗ κάνουν και οι αντι-Οικουμενιστές την Ορθόδοξη Παράδοση που απαγορεύει την κοινωνία με τέτοιους μισθωτούς και δόλιους ψευδοποιμένες!

Το μήνυμα του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου στο 23ο Διεθνές Οικουμενι(στι)κό Συνέδριο στο Bose της Ιταλίας

Theodoros II, Papa di Alessandria e di tutta l’Africa
Στο μήνυμα του ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος στο 23ο Διεθνές Συνέδριο της οικουμενιστικής μεικτής και διομολογιακής μοναστικής κοινότητας του Bose της Ιταλίας, αναφέρει ότι τον αντιπροσωπεύει ο Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε  Σεραφείμ Κυκκώτης. (ΕΔΩ)& (ΕΔΩ)
Γράφει  χαρακτηριστικά  ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής : “Αιδεσιμότατο Ηγούμενο  και αγαπητό αδελφό εν Χριστώ π. Enzo,
Με χαρά μάθαμε το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα του σημαντικού συνεδρίου σας αυτό το έτος……. Οι προσευχές μας είναι μαζί σας για την επιτυχία του συνεδρίου, έτσι ώστε οι πνευματικοί καρποί του να συμβάλουν στην πορεία της σωτηρίας μας εν Χριστώ”
.
 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 
 

Το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο 23ο Διεθνές Οικουμενι(στι)κό Συνέδριο στο Bose της Ιταλίας

Στο μήνυμα του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο 23ο Διεθνές Συνέδριο αφού χαιρετίζει τον «Ηγούμενο» της οικουμενιστικής μεικτής και διομολογιακής μοναστικής κοινότητας του Bose της Ιταλίας
“Αιδεσιμότατο πατέρα Enzo Bianchi,
Ηγούμενο της μοναστικής κοινότητας του Bose,
Χάρη και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού”.
Τονίζει ότι  “όπως υπάρχουν πολλοί τρόποι ζωής μέσω των οποίων ο άνθρωπος μπορεί να γίνει άγιος και να επιτύχει τη σωτηρία, έτσι επίσης υπάρχουν πολλά μέρη κοντά στον Κύριο, σύμφωνα με την πάλη και την αξία του καθενός”.
Το μήνυμά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέθεσε να μεταφέρει στο Συνέδριο ο Αρχιμανδρίτης Νήφωνας Βασιλάκης, Κωδικογράφος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.
 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
Το Μήνυμα Του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου Στο 23ο Διεθνές Οικουμενι(Στι)Κό Συνέδριο Στο Bose Της Ιτ... ἐδῶ.

Τελικά τι ακριβώς πρεσβεύει ο Μητροπολίτης Χίου Μάρκος για τις σχέσεις Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών;


"Και με τον χωροφύλαξ και με τον αστυφύλαξ" δε γίνεται Σεβασμιώτατε Χίου

Πηγή: "ekklisiaonline"

"Και με τον χωροφύλαξ και με τον αστυφύλαξ" δε γίνεται Σεβασμιώτατε Χίου!
Τελικά τι ακριβώς πρεσβεύει ο Μητροπολίτης Χίου Μάρκος αναφορικά με τις σχέσεις Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών; 
Τον ακούσαμε κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στο νησί να τον...υμνεί και να αναφέρει μεταξύ άλλων: 
"Παναγιώτατε,
Η πηδαλιούχησις υφ' Υμών της ολκάδος της εν Βασιλευούση του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, της Εκκλησίας των του Χριστού πενήτων, της Εκκλησίας των ολίγων και αναριθμήτων, εξικνείται από την διαποίμανσιν του ποιμνίου του Οικουμενικού Θρόνου ανά την υφήλιον, την λειτουργίαν και κατοχύρωσιν του Συνοδικού συστήματος της Εκκλησίας, την ανάπτυξιν και σύσφιξιν των πανορθοδόξων σχέσεων, την διαφύλαξιν της κανονικής τάξεως και παραδόσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας, την διεξαγωγήν πολυμερών Θεολογικών Διαλόγων, εις τους οποίους καταθέτετε την μαρτυρίαν της Ορθοδόξου Θεολογίας και Πίστεως, έως και το ζωηρόν ενδιαφέρον διά τα τρέχοντα κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά προβλήματα του κόσμου, αλλά και διά την ενίσχυσιν του Κέντρου της Ορθοδοξίας με ποικίλους τρόπους, ώστε να συνεχίση απρόσκοπτα να φέρη εις πέρας την υψηλήν αποστολήν του."
Με λίγα λόγια ο Σεβασμιώτατος Χίου δείχνει να εγκρίνει και να επαυξάνει και τις επαφές με τον Πάπα, αφού συμφωνεί με τους θεολογικούς διαλόγους.
Αν ισχύει λοιπόν κάτι τέτοιο προς τι η συνήθειά του των 3 τελευταίων χρόνων να αρνείται οποιαδήποτε επαφή με τους Ρ/Καθολικούς και να αρνείται συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπό τους;
Καλά τα μεγάλα λόγια Σεβασμιώτατε, αλλά δεν μπορεί κανείς να είναι "και με τον χωροφύλαξ και με τον αστυφύλαξ!