Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Ομιλία εις τον εκ γενετής τυφλόν (Αγ. Αστέριος, Επίσκοπος Αμασείας)

   Μόλις ηκούσαμε τον υιό της βροντής, τον Ιωάννην, ή μάλλον το Άγιον Πνεύμα που από αλιέα και χειροτέχνη τον έκαμε συγγραφέα και κήρυκα θείων όντως και υψηλών υποθέσεων, να μας εκθέτη το θαύμα της σωματικής και πνευματικής αναβλέψεως του εκ γενετής τυφλού. Στο προηγούμενο κεφάλαιον ανέλυσε την πολλή και εκτεταμένη διάλεξι του Κυρίου, με την οποία καθωδηγούσε τον απειθή και δύστροπον εβραϊκό λαό στην θεογνωσία του Πατρός και του Υιού, απομακρύνοντας τον νου τους από την έννοια της μοναρχίας· τους ήνοιγε την πόρτα για να περάσουν από την νομική παράδοσι στην χάριν, οδηγώντας τους ομαλώς από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη, όπως κάποτε από την έρημο προς την πλούσια και εύφορον γη.

Αλλά αν και εφανέρωνε ποικιλοτρόπως και την ιδική του προΰπαρξι, ότι δηλαδή υπάρχει προαιωνίως και ευρίσκεται πάντοτε σε συνάφεια με τον Πατέρα, και εφώναζε με σαφήνεια στα ώτα των κωφών: «Πριν Αβραάμ γενέσθαι εγώ ειμι», εκείνοι δεν αντελήφθησαν την δύναμι του λόγου, ούτε εκείνο, το οποίον δεν παρεδέχθησαν, το ήλεγξαν με κάποιαν επιστημονικήν αντίρρησι⋅ αλλά αντί των λόγων έπιασαν τους λίθους και ενώ ευρίσκοντο

Οι σύγχρονοι οικουμενιστές Δεσποτάδες μιμούνται τους παμπάλαιους αιρετικούς στις ύβρεις και τους εκφοβισμούς!

Επίθεση του Μητρ. Ζιμπάμπουε σε όσους αντιδρούν στους διαθρησκειακούς διαλόγουςΑήθης επίθεση του Μητροπολίτη Ζιμπάμπουε σε όσους αντιδρούν στους διαχριστιανικούς και διαθρησκειακούς διαλόγους
Ευκαιρία να επιτεθεί σε όσους δεν εννοούν να συμβαδίσουν με το τέρας του οικουμενισμού βρήκε ο Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Σεραφείμ. Στο κυριακάτικο κήρυγμά του μιλάει για “επικίνδυνους Φαρισαίους”, “φονταμενταλιστές”, “φανατικά θρησκευόμενους” , “συκοφάντες” και άλλους πολλούς χαρακτηρισμούς εννοώντας όσους αντιδρούν σε διαχριστιανικούς και διαθρησκειακούς διαλόγους και άλλα οικουμενιστικά όργια!

Συγκεκριμένα αναφέρει:
“Μπορούμε να κατατάξουμε στην σύγχρονη μορφή των φανατικών και επικίνδυνων Φαρισαίων και όλους όσους κακολογούν και

Θεωρείν τον Ιησούν

Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ 
  

   Ἡ δυνατότητα τοῦ ὁρᾶν, τοῦ βλέπειν, ἡ θέαση τῶν ἀντικειμένων γύρω μας καὶ πρὸ πάντων τῶν συνανθρώπων μας, ἀποτελεῖ μία ἀπ’ τὶς πιὸ μεγάλες καὶ ὄμορφες δυνατότητες ἐπικοινωνίας. Ὅταν τὸ βλέμμα συναντᾶ τὸ βλέμμα, βρισκόμαστε στὴν πιὸ ἀποφασιστικὴ στιγμὴ ἐπικοινωνίας, ἐφ’ ὅσον φυσικὰ προϋπάρχουν καὶ οἱ ψυχολογικὲς προϋποθέσεις ποὺ δίνουν στὸ βλέμμα τὸ ἰδιαίτερο βάθος καὶ τὴ δυνατότητα διεισδύσεως. Τὸ ἕνα βλέμμα βυθίζεται μέσα στὸ ἄλλο μὲ τρόπο ἀνεξήγητο, μυστικό. Ὁ καθένας γίνεται ὑποκείμενο καὶ ἀντικείμενο θεωρίας ταυτόχρονα, θεωρὸς καὶ θεωρούμενος.
    Τὸ βλέμμα προχωρεῖ βαθειὰ μέσα ἀπ’ τὴ ζωντανὴ θυρίδα τῶν ματιῶν. Ὅλη ἡ ψυχὴ γίνεται ματιὰ καὶ εἰσδύει στὴν ἄλλη ματιὰ ὅλη δὶ’ ὅλης. Ὁσοσδήποτε λόγος κι ἂν γίνει γιὰ τὴν ἀξία καὶ τὸν τρόπο λειτουργίας τοῦ βλέμματος δὲν θὰ μπορέσει νὰ παραστήσει σ’ ὅλο της τὸ βάθος καὶ τὴν ἔκταση τὴ σημασία τῆς ἐνέργειας «τοῦ θεωρεῖν».

Οι ποικίλες εκτιμήσεις

 Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ

Ὁμιλία π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΜΑΣ

 θα μεταδοθεί ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ megasfilippos 
Ὡς γνωστὸν οἱ ὁμιλητὲς καὶ τὰ θέματα εἶναι:

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ
Διακοπή Μνημοσύνου και Κοινωνίας 15ος Κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου του Μεγάλου Φωτίου.


ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΚΑΡΕΩΤΗΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ
Ιστορικές Προυποθέσεις για την Μετάλλαξη Του Δυτικού Χριστιανισμού (filioque).


ΜΟΝΑΧΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΚΑΨΑΛΙΩΤΗΣ

Η Γέννησης Του Οικουμενισμού.

Κυριακή του Τυφλού (Αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας Θεοφύλακτος)

Ἑρμηνεία εἰς τὸ κατὰ Ἰωαν. Εὐαγγέλιον Κεφ. θ΄

    Καὶ προχωρῶντας εἶδε κάποιον τυφλὸ ἐκ γενετῆς· τὸν ρώτησαν οἱ μαθηταὶ του καὶ τοῦ εἶπαν· «Δάσκαλε, ποιὸς ἁμάρτησε αὐτὸς ἤ οἱ γονεῖς του γιὰ νὰ γεννηθῆ τυφλός;» Βγαίνοντας ἀπὸ τὸ ἱερὸ ὁ Κύριος μηχανεύεται τρόπο νὰ διασκεδάση τὸν θυμὸ τῶν Ἰουδαίων καὶ βαδίζει γιὰ νὰ θεραπεύση τὸν τυφλό. Μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο θέλει νὰ μαλακώση τὴν σκληρότητα καὶ τὴν ἀπείθειά τους, ἄν καὶ δὲν ἐδόχοντα αὐτοὶ καμμιὰ ἐπίδραση. Συνάμα τοὺς ἔδειχνε ὅτι δὲν εἶπε μάταια καὶ κομπαστικά «Πρὶν γίνη ὁ Ἀβραάμ, ἐγὼ ὑπῆρχα».
Νὰ ποὺ κάνει ἕνα θαῦμα ποὺ δὲν τὸ ἔκανε κανένας πρωτύτερα. Μπορεῖ ν’ ἄνοιξε κάποιος τὰ μάτια ἑνὸς τυφλοῦ· ὄχι ὅμως τυφλοῦ γεννημένου. Εἶναι φανερὸ λοιπὸν ὅτι σὰν Θεὸς ποὺ ὑπῆρχε καὶ πρὶν ἀπὸ τὸν Ἀβραὰμ κάνει αὐτὸ τὸ θαῦμα, ποὺ δὲν εἶχε γίνει ὡς τότε. Ἐπίτηδες πῆγε καὶ στὸν τυφλό· δὲν πῆγε ὁ τυφλός σ’ ἐκεῖνον. Ἔτσι λοιπὸν κι οἱ μαθητὲς ὅταν τὸν εἶδαν ποὺ παρατήρησε προσεκτικὰ τὸν τυφλό, τὸν ρώτησαν· «ποιὸς ἁμάρτησε αὐτὸς ἤ οἱ γονεῖς του, γιὰ νὰ γεννηθῆ τυφλός»; Φαίνεται ὅμως ἡ ἐρώτηση ἄστοχη. Πῶς θὰ μποροῦσε ν’ ἁμαρτήση αὐτὸς πρὶν γεννηθῆ; Γιατὶ βέβαια οἱ ἀπόστολοι δὲν παραδέχτηκαν τὶς ἑλληνικὲς

Κατέκλυσαν την εκπαίδευση οι Οικουμενιστές καθηγητές

Η Καθηγήτρια κ. Ζιάκα ομολογεί…

Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Θρησκειολογίας εις το Τμ. Θεολογίας του Αριστοτελείου και κόρη του γνωστού Θ.  Ζιάκα, επέλεξε την εφημερίδα «ΑΥΓΗ», η οποία καθυβρίζει τους Μητροπολίτας, δια να υπερασπισθή το συγκρητιστικόν μάθημα των θρησκευτικών. Μεταξύ άλλων παραδέχεται ότι το μάθημα απευθύνεται εις μαθητάς όλων των θρησκειών και ότι δεν κατηχεί τα παιδιά εις την Ορθοδοξίαν. Μάλιστα το βασικόν επιχείρημά της είναι ότι «αντιβαίνει στις αρχές της εκπαίδευσης» η κατήχησις. Να σημειώσουμε ότι ζητούμε ομολογιακόν μάθημα, αλλά σκοπίμως η κ. Ζιάκα γράφει περί κατηχήσεως, καθώς το ομολογιακόν δεν αντιτίθεται προς την εκπαίδευσιν. Παραθέτομεν μικρά αποσπάσματα από το άρθρον της εις την εφημερίδα «Αυγή» της 7ης  Απριλίου 2018:
«Ένα μάθημα το οποίο απευθύνεται σε όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις χρώματος, καταγωγής, γλώσσας, θρησκευτικής παράδοσης η κοινωνικής θέσης… ένα μάθημα το οποίο δεν θα είναι κατήχηση, διότι κάτι τέτοιο αντιβαίνει στις αρχές της εκπαίδευσης, στα δικαιώματα του παιδιού και στον σεβασμό της προσωπικότητας του κάθε μαθητή».

Το "ο κοινωνών ακοινωνήτω" ισχύει μόνο για τους Νεοημερολογίτες;

 ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ Δηλώσεις έγγραφες Μητροπολίτου Αγαθαγγέλου [γοχ]

εν έτει 1994 

https://3.bp.blogspot.com/-USSH-vdTofQ/Uy9T2vHVDJI/AAAAAAAA_zc/VA5QgnSGROY/s1600/goc_1_630_420.jpg


 Συλλείτουργο με προεξάρχοντες στο κέντρο του φέροντες Μίτρα, τον Αρχιεπίσκοπο Καλλίνικο δεξιά όπως κοιτάτε και δίπλα του τον Μητροπολίτη Αγαθάγγελο, αριστερά.

    [...] ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ Χάρις τῶν Μυστηρίων, κατοικεῖ ἐπίσης εἰς τοὺς Καθολικούς, Μονοφυσῖτες, καὶ ἐν μέρει, στοὺς Παλαιοπίστους καὶ εἰς τοὺς Προτεστάντες ποὺ δὲν ἔχουν παραβιάσει τὸν τύπον κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν μυστηρίων (βάπτισμα). Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δὲν ξαναβαπτίζει ἐκείνους ποὺ προέρχονται ἀπὸ αὐτες τὶς αἱρέσεις, ἀλλὰ τοὺς ἀποδέχεται μέσω τῆς μετανοίας. Καθολικοὶ καὶ Μονοφυσῖτες δὲν μυρώνονται διὰ δευτέραν φοράν. Τὸ Μυστήριον τοῦ Γάμου εἶναι ἐπίσης ἀποδεκτόν. Στὸ Πατριαρχεῖον τῆς Μόσχας, ὑπάρχουν ἕξι Μυστήρια ποὺ ἔχουν διασωθεῖ καὶ ἀναγνωρίζονται ὡς ἔγκυρα, τὸ βάπτισμα, τὸ χρῖσμα, ἡ

Ρωτήστε τους Ποιμένες: Γιατί δεν μιμείσθε τους Αγίους, που σεις μας προβάλλετε για μίμηση;


Άγιος Επιφάνιος: Κράτησε τους πιστούς στην ανόθευτη χριστιανική πίστη

Άγιος Επιφάνιος

Η Εκκλησία σήμερα τιμά τη μνήμη του Αγίου Επιφανίου, Επισκόπου Κωνσταντίας και Αρχιεπισκόπου Κύπρου.

Ο Άγιος Επιφάνιος γεννήθηκε από πάμπτωχη οικογένεια Ιουδαίων αγροτών, στο χωρίο Βησαυδούκη, κοντά στην Ελευθερούπολη της Παλαιστίνης το 310. Χάρη στη διδασκαλία δύο περίφημων για τη γραμματική τους κατάρτιση και το ασκητισμό μοναχών, του Λουκιανού και του Ιλαρίωνα, μετεστράφη στον Χριστιανισμό. Στη συνέχεια ο Άγιος Επιφάνιος πήγε στην έρημο της Παλαιστίνης και έζησε κοντά στους επιφανέστερους ασκητές, ασκούμενος στην εγκράτεια, την άσκηση και στη μελέτη των Θείων Γραφών. Η φήμη του και οι αρετές του δεν άργησαν να διαδοθούν και γρήγορα αναδείχθηκε επίσκοπος Κωνσταντίας της Κύπρου. Από τη θέση αυτή, ο άγιος Επιφάνιος άρχισε τον ευαγγελισμό του ποιμνίου του και αγωνίστηκε με θερμότατο ζήλο για την διατήρηση και ενίσχυση των ορθοδόξων δογμάτων, καταπολεμώντας όλες τις αιρετικές δοξασίες και πλάνες της εποχής του και ιδιαίτερα εκείνες του Ωριγένη. Κάνοντας συνεχή χρήση των λόγων της Αγίας Γραφής και γράφοντας πλήθος αντιαιρετικά συγγράμματα, ο άγιος Επιφάνιος αγωνίστηκε για να κρατήσει τους πιστούς στην ανόθευτη χριστιανική πίστη. Μετά από 36 έτη γόνιμης και εποικοδομητικής αρχιερατικής διακονίας και προσφοράς, εκοιμήθη ειρηνικά το 403. Αποτμήματα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκονται στις Μονές Ιβήρων Αγίου Όρους και Κύκκου Κύπρου.


Ἀπολυτίκιον

Ἦχος α΄.  Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τοὺς διττοὺς ὑποφήτας τῆς ἄναρχου θεότητας, τῶν θεοτυπώτων δογμάτων, τοὺς πανσόφους ἐκφάντορας, σὺν τῷ Ἐπιφανίῳ τῷ κλεινῷ, ὑμνήσωμεν τὸν θεῖον Γερμανῶν ὡς λαμπροὶ γὰρ τῶν ἀρρήτων μυσταγωγοί, πυρσεύουσι τοὺς κράζοντας δόξα τῷ στεφανώσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ μεγαλύναντι, δόξα τῷ βεβαιούντι δι’ ὑμῶν, πίστιν τὴν Ὀρθόδοξον.Κοντάκιον

Ἦχος δ΄.  Ὁ ὑψωθείς.
Ἱεραρχῶν τὴν θαυμαστὴν ξυνωρίδα, ἀνευφημήσωμεν πιστοὶ κατὰ χρέος, σὺν Γερμανῷ τὸν θεῖον Ἐπιφάνιoν, οὖτοι γὰρ κατέφλεξαν, τῶν ἀθέων τὰς γλώσσας, δόγματα σοφώτατα, διαθέμενοι πᾶσι, τοῖς ὀρθοδόξως μέλπουσιν ἀεί, τῆς εὐσεβείας τὸ μέγα μυστήριoν.
Πηγή

Πικρή γεύση από τις πράξεις των Οικουμενιστών Δεσποτάδων!Τραγική,  θλιβερή,  άθλια  η στάση της διοικούσης Εκκλησίας της Ελλάδος

Σεβασμιώτατοι, για να μην κουράζεστε, κρατήστε την ανακοίνωση που βγάλατε και αλλάξτε απλά τον τίτλο
στο επόμενο νομοσχέδιο που θα περάσουν οι ΛΟΑΤ.
Τραγική, θλιβερή, άθλια η στάση της διοικούσης Εκκλησίας της Ελλάδος εν ώρα θανατηφόρας τρικυμίας στην Ελληνική κοινωνία.

Τραγική αλλά και ξεκάθαρα ύποπτη.
   Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο και η «Κοιμωμένη του Χαλεπά» (όπως πολύ επιτυχώς την χαρακτήρισε ο κ. Λυκούργος Νάνης), κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Άλλο ένα εγκληματικό νομοσχέδιο πέρασε που ανατρέπει ακόμη και αυτήν την λογική και η ωραία μας Κοιμωμένη αρκέστηκε σε μια ανακοίνωση ολίγων γραμμών:
«Ανακοίνωση για την ψήφιση του νομοσχεδίου που επιτρέπει την αναδοχή παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια
(10/5/2018).
Μετά από την χθεσινή ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας που επιτρέπει την αναδοχή παιδιών και από ομόφυλα