Σάββατο, 4 Ιουνίου 2016

Μήπως τελικά ο Πατριάρχης αντι για "ΠΡΩΤΟΣ" βγεί τελευταίος και καταϊδρωμένος;

Οἱ πραγματικοὶ λόγοι τῆς συγκλήσεως τῆς Μ. Συνόδου


     Ὁ σκοπὸς τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου –ἐκτὸς τῶν ἄλλων– εἶναι καὶ ἡ ἐπιβολὴ τοῦ Πρωτείου τοῦ Πατριάρχη Κων/πόλεως, νῦν τοῦ Οἰκουμενιστῆ κ. Βαρθολομαίου.
   Ὅμως ἡ Μόσχα (ὡς ἡ Τρίτη Ρώμη), ἐνῶ σὲ ἄλλα Οἰκουμενιστικὰ συμφωνεῖ, στὸ ζήτημα τοῦ Πρωτείου ἀντιδρᾶ!
  Παρουσιάζουμε τὰ κύρια σημεῖα ἀπὸ ἄρθρο τοῦ «Ὀρθόδοξου Τύπου» ποὺ ὑποστηρίζει ὅτι:
    «Οἱ πραγματικοὶ λόγοι (συγκλήσεως τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου) εἶναι ὅτι ἡ σύνοδος στοχεύει εἰς τὸ νὰ δοθῆ ὤθησις εἰς τὴν ἕνωσιν μὲ τὸν Παπισμόν, παρακάμπτει τοὺς Κανόνας καὶ ἐγκαθιδρύει μερικῶς “Πάπαν τῆς Ἀνατολῆς” καὶ βατικανοποιεῖ ἐκτὸς τοῦ Φαναρίου σύνολον τὴν Ὀρθοδοξίαν»!
  Μετὰ τὴν ἔκτακτη σύγκληση τῆς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Κων/πόλεως τὴν Δευτέρα, θὰ δοῦμε ἂν θὰ ὑπάρξουν μεταξὺ Δευτέρας καὶ Τρίτης Ρώμης συμβιβασμοὶ καὶ μοίρασμα ἐξουσιῶν γιὰ νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ Σύνοδος, ἢ ἂν θὰ ἀναβληθεῖ, ἀφήνοντας τὸν κ. Βαρθολομαῖο στὰ "κρύα τοῦ λουτροῦ"!


Οἱ πραγματικοὶ λόγοι τῆς συγκλήσεως τῆς Μ. Συνόδου

  σκοπὸς τοῦ Πατριάρχου Κων/πόλεως ἦτο καὶ παραμένει ἡ σύγκλησις σειρᾶς Μεγάλων Συνόδων Οἰκουμενικοῦ κύρους, εἰς κάποιαν ἀντιστοιχίαν μὲ τὰς πολλάς Οἰκουμενικάς Συνόδους τοῦ Παπισμοῦ. Διὰ ποῖον λόγον; Τὸ Φανάρι ὑποστηρίζει ὅτι τοιουτοτρόπως θὰ διατρανωθῆ ἡ ἑνότης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐπειδὴ αὐτὴ ἔχει διασαλευθῆ ἀπὸ τὸν ἐθνικισμόν.
Ποῖοι εἶναι οἱ πραγματικοὶ λόγοι πού ὑποκρύπτονται εἰς τὸν εὔσχημον αὐτὸν ἰσχυρισμόν;

Α) Ἀλλαγὴ τῶν Ἱ. Κανόνων
   Ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὡς ἀρχιμανδρίτης ἤδη ἰσχυρίζετο ὅτι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς κανόνες πρέπει νὰ καταργηθοῦν διότι «δέν δύνανται νά ἐφαρμοσθοῦν σήμερον και πρέπει νά τροποποιηθοῦν αἱ διατάξεις αἱ κανονίζουσαι τάς σχέσεις τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν πρός τούς ἑτεροδόξους καί ἑτεροθρήσκους»!   
    Θὰ ἀπορήση κανείς: Μά, εἰς τὴν Μεγάλην Σύνοδον δὲν ἐτέθη ζήτημα περὶ τῶν Ἱ. Κανόνων. Κι ὅμως, ἐτέθη μὲ δύο τρόπους. Πρῶτον, μὲ τὸ κείμενον διὰ τὰς διαχριστιανικάς σχέσεις ἀναγνωρίζονται αἱ αἱρέσεις ὡς Ἐκκλησία! Ἑπομένως, καταργοῦνται ὅλοι οἱ Κανόνες περὶ τῶν αἱρέσεων, συμπροσευχῶν καὶ καταδίκης τῶν παπικῶν καινοτομιῶν. Δεύτερον, μὲ τὸν κανονισμὸν συγκλήσεως τῆς Μ. Συνόδου προάγεται ἕνα ἀντικανονικὸν πρότυπον Συνόδου, τὸ ὁποῖον ἀποδέχονται ἀκρίτως αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι! Εἰσάγει ὀλίγον κατ’ ὀλίγον ὡς  δηλητήριον  διὰ πρώτην φορὰν εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας τὴν ἀποδοχὴν ὅτι δὲν ἀπαιτεῖται ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι νὰ παρευρίσκωνται παρὰ μόνον οἱ «ἐκλεκτοὶ» καὶ ὅτι δὲν εἶναι ἀναγκαῖον νὰ ψηφίζη καθένας ξεχωριστά ἀλλὰ μόνον οἱ «Πρῶτοι»!
   Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον δημιουργεῖται ὡς λέγεται «προηγούμενον», δηλ. εἰς μίαν ἑπομένην σύγκλησιν ὁ Πατριάρχης θὰ ἰσχυρισθῆ ὅτι ἐφ ̓ ὅσον ἤδη ἄνευ ἀντιδράσεων συνεκλήθη μία φορὰ μία ἀντικανονικὴ Σύνοδος, δὲν ὑπάρχει οὐδὲν πρόβλημα νὰ συνεχισθῆ ἡ ἀντικανονικὴ αὐτὴ νέα παράδοσις!
    Συμπέρασμα: Διὰ νὰ ἀλλάξη τοὺς Κανόνας, ὅπως ἀνέκαθεν ἐπιθυμοῦσε, τὸ ἐπιχειρεῖ πλαγίως: δὲν θέτει εἰδικὸν ζήτημα εἰς τὴν Μ. Σύνοδον διὰ τοὺς «ἀπηρχαιωμένους κανόνας», ἀλλὰ ἐπιτυγχάνει αὐτὸ διὰ μέσου ἐπιβολῆς μιᾶς ἀντικανονικῆς Συνόδου μὲ ἀντικανονικὰ κείμενα! De facto ἑπομένως κατάργησις τῶν Ἱ. Κανόνων.

Β) Ἐπιβολὴ Πρωτείου
  Ἐπιχειρεῖται ἡ ἀνύψωσις τοῦ Πατριάρχου εἰς «Πρῶτον τῆς Ἐκκλησίας».
   Συμφώνως πρὸς τὸν κανονισμὸν τῆς Μ. Συνόδου, θὰ δείξωμεν εἰς τὸν Πάπαν ὅτι Σύνοδον οἰκουμενικῆς ἐμβελείας συγκαλεῖ ἕνα πρόσωπον, ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ «Πρῶτος» (μὲ τὴν ἔννοιαν ποὺ τοῦ δίδει τὸ Πατριαρχεῖον), ὅτι αὐτὸς ὑποχρεωτικῶς παρίσταται ἀλλὰ ὄχι καὶ ἅπαντες οἱ Ἱεράρχαι, οἱ ὁποῖοι εἶναι κατ’ ἐκλογὴν καὶ ἀντιπροσώπευσιν(!).
   Μὲ αὐτὸ τὸ πλαστὸν παράδειγμα τῆς σκιώδους συνόδου, θὰ «χωνέψουν» ὅλοι τὸν Παπισμὸν μὲ Ὀρθόδοξον περίβλημα καὶ θὰ χτίσουν ἀπὸ μόνοι τους τὸ τελευταῖον σκαλοπάτι διὰ τὴν «ὁρατὴ ἕνωση», καθὼς θὰ ἔχη ἐπιτευχθῆ σύγκλισις εἰς τὴν ἐκκλησιολογίαν».
  Ἡ πορεία αὐτὴ τοῦ «Πρωτείου» δὲν προέκυψεν αἰφνιδίως, ἀλλ’ ἐνεφιλοχώρει καὶ τελικῶς ἠνδρώθη εἰς ὅσα κανονικά «προνόμια» τὸ Φανάρι ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν ἰσχυρίζετο ὅτι ἦσαν ἰδικά του. Ὅλα αὐτὰ ὅμως εἶχαν ὡς σκοπὸν τὴν σύγκλισιν μὲ τὸν Παπισμόν. Χαρακτηριστικὸν παράδειγμα τὸ ἑπόμενον παράθεμα:
    «Ὅλες οἱ ἐνέργειες ἐκείνου ὁ ὁποῖος ἔχει τὸ πρωτεῖο ἀποσκοποῦν στὴν πνευματικὴ οἰκοδομὴ τοῦ δεσμοῦ μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν. ∆ηλαδή, νὰ ἐπαγρυπνᾶ γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τὴν ἔκφρασή της, νὰ ἐγγυᾶται τὴν κοινωνία τους, νὰ μὴ ἐπιτρέπει στὶς Ἐκκλησίες νὰ ἀπομονώνονται καὶ νὰ ἀμφισβητοῦν τοὺς δεσμοὺς τῆς “καθολικότητας”».
     Αὐτὰ εἶναι λόγια ποὺ ἐκφράζονται πολλάκις ἀπὸ στόματα ἀρχιερέων τοῦ Φαναρίου, ὅμως ἐκπλήσσεται κανείς, ὅταν μάθη ὅτι αὐτὰ προέρχονται ἀπὸ εἰσήγησιν ἑνὸς Παπικοῦ εἰς συνέδριον διὰ τὴν Μ. Σύνοδον! Συγκεκριμένως τοῦ Joseph Fameree, Καθηγητοῦ εἰς τὸ Παπικὸν Πανεπιστήμιον τῆς Λουβαὶν τοῦ Βελγίου. Τί ἀποδεικνύει αὐτό; Ὅτι ἡ θεολογία τοῦ Βατικανοῦ καὶ ἡ θεολογία τοῦ Φαναρίου συμπίπτουν!
       Ἀκόμη ἕνα παράδειγμα:
  «Πρέπει νὰ ὑπάρχει ἀλληλεξάρτηση καὶ ἀμοιβαιότητα μεταξύ τοῦ πρώτου καὶ τῶν ὑπολοίπων ἐπισκόπων κατὰ τὸ ἰδανικό, ἀποκλειστικὰ τριαδικό, πρότυπο τοῦ 34ου Ἀποστολικοῦ κανόνα: οἱ ἐπίσκοποι νὰ μὴ κάνουν τίποτε χωρὶς τὴ γνώμη τοῦ προκαθημένου, ἀλλὰ καὶ ὁ προκαθήμενος νὰ μὴ πράττει τίποτε χωρὶς τὴ γνώμη ὅλων, γιατί ἔτσι ὑπάρχει ὁμόνοια καὶ δοξάζεται ὁ Θεὸς διὰ τοῦ Υἱοῦ, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι θεμελιακὸ δεσμὸ μεταξύ τοῦ «ἑνὸς» καὶ τῶν «πολλῶν», ὁ ὁποῖος ἰσχύει ἀναλογικὰ σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, καὶ τοῦ ὁποίου τὸ θεμέλιο εἶναι τὸ μυστήριο, ἡ τριαδικὴ τάξη...». 

Ἡ θεολογικὴ αὐτὴ προσέγγισις μὲ βάσιν τὴν τριαδολογίαν εἶναι ταυτόσημος μὲ ἐκείνην τοῦ Σεβ. Περγάμου, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἐθεώρησε μεγάλην ἐπιτυχίαν τὴν συμφωνίαν μὲ τοὺς Παπικοὺς ἐπὶ τοῦ 34ου Ἀποστολικοῦ Κανόνος εἰς τὸ κείμενον τῆς Ραβέννας.
    Κι ὅμως αὐτὰ τὰ λόγια προέρχονται ἀπὸ τὸν ἴδιον Παπικὸν  Καθηγητήν.  Πλήρης  ταύτισις  ἀπόψεων! Πῶς λοιπὸν θὰ συζητήσωμεν μὲ τοὺς Παπικοὺς διὰ τὸ «Πρωτεῖον» καὶ τὴν αἵρεσιν, ὅταν τὸ Φανάρι ἔχη τὰς ἰδίας ἀπόψεις μὲ τὸ Βατικανόν;
    Ἡ Μ. Σύνοδος ἔρχεται νὰ καταστήση τὸν Πατριάρχην «Πρῶτον», διότι ἔτσι μόνον ὁ Πατριάρχης θὰ ἀπαντήση πρὸς τὰ ἐρωτήματα, τὰ ὁποῖα τοῦ ἔχουν θέσει οἱ Δυτικοί, ὅπως τὰ ἀνακεφαλαιώνει κατὰ τὴν γνώμην μας ὁ J. Femeree:
   «Περιμένοντας ὅτι ἡ ἐπισκοπὴ Ρώμης, θὰ μπορέσει καὶ πάλι νὰ ἀσκήσει αὐτὴ τὴν ἀποστολὴ (ἐνν. Πρωτεῖο), σύμφωνα μὲ τὴν παραδοσιακὴ ἐκκλησιαστικὴ τάξη, ποιὸ εἶναι πραγματικά, στὴν ὀρθοδοξία, τὸ πρωτεῖο τιμῆς  πού  ἔχει  ἀναγνωριστεῖ  στὴν  ἐπισκοπὴ  τῆς Κων/πολης; Οἱ Ἐκκλησίες πρέπει νὰ προεδρεύονται τόσο σὲ τοπικὸ καὶ ἐπαρχιακὸ ὅσο καὶ σὲ οἰκουμενικὸ ἐπίπεδο. Σὲ τί συνίσταται ἐν προκειμένῳ τὸ πρωτεῖο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη; Ποίου προνομίου ἀπολαμβάνει, γιὰ νὰ συγκαλεῖ μία πανορθόδοξη Σύνοδο;».
   

  Ὅποιος ξέρει νὰ μελετήση μὲ προσοχὴν αὐτὰ τὰ λόγια ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἡ Δύσις ζητεῖ ἀπὸ τὸν Κων/πόλεως νὰ δώση σαφὲς στίγμα διὰ τὸ ἰδικόν του «Πρωτεῖον». Ἡ ἀπάντησις αὐτὴ συνίσταται εἰς τὸ ὅτι ὄχι μόνον θὰ προεδρεύση ὁ Πατριάρχης, μετὰ τὴν ἀπόρριψιν νὰ συμπροεδρεύσουν ὅλοι οἱ Προκαθήμενοι, ἀλλὰ ὁ  Πατριάρχης ἀποκτᾶ «ἐξουσία διαιτησίας καὶ ρύθμισης τοῦ συνόλου τῶν αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στὸν κόσμο»!
  
   Συμπερασματικῶς: Ἡ Μ. Σύνοδος μὲ τὸν ἀντικανονικὸν κανονισμὸν συγκλήσεως, ἐγκαθιδρύει μερικῶς «Πάπαν τῆς Ἀνατολῆς» καὶ  βατικανοποιεῖ ἐκτὸς τοῦ Φαναρίου σύνολον τὴν Ὀρθοδοξίαν!
«Ὀρθόδοξος Τύπος»,   27 Μαΐου 2016, φ. 2118


Ὁλόκληρον τὸ ἄρθρο τοῦ «ὀρθοδόξου Τύπου»:

Οἱ πραγματικοὶ λόγοι τῆς συγκλήσεως τῆς Μ. Συνόδου

Πρῶτος ὁ Ο.Τ. ἀπεκάλυψε πρὸ μηνῶν ὅτι σκοπὸς τοῦ Πατριάρχου Κων/πόλεως ἦτο καὶ παραμένει ἡ σύγκλησις σειρᾶς Μεγάλων Συνόδων Οἰκουμενικοῦ κύρους, εἰς κάποιαν ἀντιστοιχίαν μὲ τὰς πολλάς Οἰκουμενικάς Συνόδους τοῦ Παπισμοῦ. Διὰ ποῖον λόγον; Τὸ Φανάρι ὑποστηρίζει ὅτι τοιουτοτρόπως θὰ διατρανωθῆ ἡ ἑνότης τῆς Ὀρθοδόξου

ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ!!!


filesagion_apostolon_629853056.jpg

Ραγδαίες οι Εκκλησιαστικές Εξελίξεις!!!

Την Δευτέρα συγκαλεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος ΕΚΤΑΚΤΩΣ την Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου μετά τα τελευταία γεγονότα και την ανακοίνωση του Πατριαρχείου της Βουλγαρίας ότι δεν θα συμμετάσχει στην «Πανορθόδοξη» Σύνοδο της Κρήτης, αλλά και τις Συνοδικές ανακοινώσεις των Πατριαρχείων Μόσχας, Γεωργίας και Αντιοχείας.
Κυριολεκτικά η σύγκληση της «Πανορθόδοξης» Συνόδου είναι στον «αέρα»!!!
Όπως χθες το Dioptra-News κατά αποκλειστικότητα σας μετέδωσε, η εξελίξεις είναι ραγδαίες πλέον εις τού κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, με ανοιχτά πλέον όλα τα ενδεχόμενα…τα θεμέλια της Ενότητας στην  Ορθόδοξη Εκκλησία Κλυδωνίζονται…!!! (ἐδῶ)
Πηγή: "Κατάνυξις"


Έτσι κι αλλιώς πρόκειται για μια ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΔΟ!

Διδάγματα ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ ἀντιπαραβολὴ μὲ τὴν σημερινὴ ἐποχή
τοῦ Ἱερομονάχου π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ
   Πρόκειται γιὰ παλαιότερη ὁμιλία τοῦ π. Ευθυμίου (2 Ἰουνίου 2014) ποὺ ἀποκαλύπτει τὴν παθολογία τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου (αὐτῶν ποὺ τὴν διεξάγουν) καὶ ἐξηγεῖ γιατί εἶναι μιὰ ὑπόθεση ἀποτυχημένη, εἴτε ματαιωθεῖ, εἴτε διεξαχθεῖ.

       Σήμερα μία ἑβδομάδα πρίν τήν Πεντηκοστή ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τούς θεοφόρους Πατέρες τῆς Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά καταθέσω στούς ἀδελφούς αὐτές τίς σκέψεις πρός προβληματισμό ὅλων μας. Ὁ λόγος εἶναι  ὅτι ἐπίκειται ἡ λεγομένη Πανορθόδοξος Σύνοδος καί πρέπει νά συνειδητοποιήσωμε ὅλοι τό πόσο ἔχουμε ἀπομακρυνθῆ ἀπό τήν γραμμή καί Παράδοσι τῶν Πατέρων καί βεβαίως αὐτό ὀφείλεται βασικά  εἰς τό ὅτι ἔχομε ὑποπέσει καί ἀκολουθοῦμε τήν αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
         Ἐπικειμένης λοιπόν τῆς λεγομένης Πανορθοδόξου Συνόδου πρέπει νά προσδιορίσωμε τά κριτήρια μιᾶς Συνόδου, ὥστε νά ἐξακριβώσωμε ὄχι ἄν εἶναι Πανορθόδοξος ἀλλά ἄν εἶναι ὄντως Ὀρθόδοξος Σύνοδος. Ἡ ἔκφρασις «Πανορθόδοξος Σύνοδος» μὲ τὴν ἔκφρασι «Οἰκουμενικὴ Σύνοδος» νομίζω δέν διαφέρει στήν ἔννοια τήν γραμματική, ἀλλά στήν διάστασι πού δίδει ἡ Ὀρθόδοξος Παράδοσις. Δηλαδή μία Σύνοδος δέν βαπτίζεται ἁπλῶς καί μάλιστα ἐκ τῶν προτέρων, ὡς «Πανορθόδοξος» ἤ «Οἰκουμενική», οὔτε οἱ ὅροι ἐξαρτῶνται ἀπό τό πλῆθος τῶν Ἐπισκόπων, ἤ τήν ἐκ παντός τόπου συνάθροισί των, ἀλλά σύμφωνα μέ τόν ἅγιο Μάξιμο τόν ὁμολογητή: «Τάς γενομένας συνόδους ἡ εὐσεβής πίστις κυροῖ» καί ἐπίσης «ἡ τῶν δογμάτων ὀρθότης κρίνει τάς συνόδους». (Πηδάλιον 1η ὑποσημείωσις εἰς τά προλεγόμενα τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου). Κατ’ αὐτήν τὴν ἔννοιαν ὀλιγάριθμος Σύνοδος ( π.χ. στήν ἑν Ἀγκύρᾳ τοπική Σύνοδο ἦταν παρόντες δέκα ὀκτώ Πατέρες, στήν ἐν Νεοκαισαρείᾳ εἴκοσι τρεῖς, στήν ἐν Γάγγρᾳ δεκατρεῖς κ.λ.π.) διά τῆς ἀναγνωρίσεως τῶν Κανόνων των ἀπό τάς Οἰκουμενικάς ἀπέκτησαν Οἰκουμενικόν κύρος, καί ἀντιθέτως πολυάριθμοι Σύνοδοι (ὅπως π.χ. ἡ ἐν Τύρῳ, ἡ ἐν Ἱερείᾳ, ἡ ἐν Φλωρεντίᾳ κ.λ.π.) ἀπεδείχθησαν καί κατατάχθησαν στίς ληστρικές Συνόδους διότι ἔλειπε ἀπό αὐτές ἡ κατά τόν ἅγιο Μάξιμο «εὐσεβής πίστις καί ἡ τῶν δογμάτων ὀρθότης».
         Βασικά λοιπόν ἡ πρώτη προϋπόθεσις διά νά εἶναι Ὀρθόδοξος ἡ λεγομένη «Πανορθόδοξος Σύνοδος» εἶναι νά διακηρυχθοῦν τά Ὀρθόδοξα δόγματα, νά ἑδραιωθῆ ἡ εὐσεβής πίστις, νά καταδικαστοῦν οἱ σύγχρονες αἱρέσεις καί ὀνομαστικά οἱ σύγχρονοι αἱρετικοί καί κοντολογίς νά ἀποδείξη ἡ «Πανορθόδοξος Σύνοδος» ὅτι συνεχίζει καί εὐθυγραμμίζεται μέ τήν Παράδοσι τῶν προηγουμένων Ὀρθοδόξων Συνόδων.
Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος ἐπί τοῦ θέματος τούτου ἀναφέρει τά ἐξῆς: «Οὐ γάρ οἷόν τε συνόδῳ συναριθμηθῆναι τούς περί τήν πίστιν ἀσεβοῦντας οὐδέ πρέπει προκρίνεσθαι πράγματος ἐξέτασιν τῆς περί πίστεως ἐξετάσεως. Χρή γάρ πρῶτον πᾶσαν περί τῆς πίστεως διαφωνίαν ἐκκόπτεσθαι καί τότε τήν περί τῶν πραγμάτων ἔρευναν ποιεῖσθαι.  Καί γάρ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός οὐ πρότερον ἐθεράπευε τούς πάσχοντας, πρίν ἄν δείξωσι καί εἴπωσιν ὁποίαν πίστιν εἶχον εἰς αὐτόν.  Ταῦτα παρά τῶν πατέρων ἐμάθομεν, ταῦτα ἀπάγγειλον τῷ βασιλεῖ, ταῦτα γάρ καί αὐτῷ συμφέρει καί τήν Ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ. (Περί τῶν γεγενημένων παρ’ Ἀρειανεῖς» (ΕΠΕ 9, 284, 15).
 Δηλαδή ὁ Μέγας Ἀθανάσιος διδάσκει ὅτι ἀποκλείεται ἡ συμμετοχή τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν Ἐπισκόπων στήν Ὀρθόδοξο Σύνοδο ὡς συνέδρων αὐτῆς. Ἐπιτρέπεται μόνο ἡ

ΟΡΙΣΤΙΚΟ! Η Εκκλησία της Βουλγαρίας ακύρωσε την πτήση για Κρήτη!

Bulgarian-OrthodoxΤου Αιμίλιου Πολυγένη


     Νέα ανακοίνωση εξέδωσε το Πατριαρχείο Βουλγαρίας με αφορμή την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο.
    Η Εκκλησία της Βουλγαρίας σχολιάζοντας την πρώτη ανακοίνωση που εξέδωσε, υπογραμμίζει επίσης ότι η εν λόγω απόφαση πάρθηκε με ομοφωνία και υπεγράφει από τον Πατριάρχη Νεόφυτο και τα Μελη της Συνόδου.
   Επίσης για ακόμη μια φορά τονίζει ότι η απόφαση είναι τελική και δεν θα συμμετάσχει στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, για τους λόγους που είχε ήδη ανακοινώσει.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εκκλησία της Βουλγαρίας ακύρωσε την πτήση για την Κρήτη, που θα έφτανε με Κυβερνητικό αεροσκάφος στις 15 Ιουνίου.
  Τέλος η Εκκλησία της Βουλγαρίας έχοντας στο πλευρό τον βουλγαρικό λαό, τονίζουν ότι δεν θα υποκύψουν σε περιτή και ανάξια χειραγώγηση.

Υπόμνημα για την απόρριψη συνοδικού κειμένου

 Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης


Υπόμνημα για την απόρριψη του συνοδικού κειμένου "Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον"1. Πρῶτοι χωρὶς ἴσους οἱ Προκαθήμενοι. Ὑποκαθιστοῦν τὸ σῶμα τῶν Ἐπισκόπων
2. Πρῶτο σὲ σημασία καὶ κινδύνους τὸ θέμα: «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον»
3. Ἡ ἐκκλησιολογικὴ ἀνατροπὴ τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος διεκδικεῖ πανορθόδοξη ἔγκριση
4. Προέλευση τοῦ συνοδικοῦ κειμένου καὶ κρυφὲς ἐπιδιώξεις του
5. Ἡ πανθομολογούμενη ἀποτυχία τῶν Θεολογικῶν Διαλόγων
6. Ἀντὶ νὰ ἀναφερθοῦν στὴν ἀποτυχία τῶν Διαλόγων τὴν ἔκρυψαν
7. Ἀποκρύπτουν τὶς δυσμενεῖς ἐξελίξεις στὸν χῶρο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ μεθοδεύουν τὴν πανορθόδοξη ἀποδοχή του
8. Σημαντικοὶ σταθμοὶ τοῦ ἀντιοικουμενιστικοῦ ἀγῶνος τῶν τελευταίων ἐτῶν
9. Προσθαφαιρέσεις καὶ ἀλλαγὲς στὸ συνοδικὸ κείμενο προσβάλλουν τὴν ἐκκλησιολογική μας ταυτότητα
10. Τὸ παναιρετικὸ «Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν» ἀποτιμᾶται θετικά
11. Νεοεποχίτικος συγκρητισμὸς ἐπικίνδυνος στὰ κείμενα τοῦ Π.Σ.Ε.
12. Ἡ σκοτεινὴ καὶ γριφώδης παράγραφος 20. Ἡ ἐκκλησιαστικότητα καὶ τὸ βάπτισμα τῶν αἱρετικῶν
15. Γιὰ τὶς συμπροσευχὲς οὔτε κουβέντα
Ἐπίλογος


1. Πρῶτοι χωρὶς ἴσους οἱ Προκαθήμενοι. Ὑποκαθιστοῦν τὸ σῶμα τῶν Ἐπισκόπων
Ἐπὶ ἕνα αἰώνα σχεδιάζουν καὶ προσπαθοῦν ἐξωεκκλησιαστικὰ κέντρα νὰ προωθήσουν τὸν συγκρητιστικὸ Οἰκουμενισμὸ καὶ νὰ τὸν νομιμοποιή­σουν χρησιμοποιώντας ἡγετικὲς μορφὲς ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας, κληρικοὺς καὶ θεολόγους, οἱ ὁποῖοι εἴτε συνειδητὰ καὶ ἐκ πεποιθήσεως εἴτε ἀπὸ ἄγνοια καὶ καλὴ πρόθεση, συμμαχοῦν καὶ συνεργάζονται στὴν ἐκθεμελίω­ση τῆς Ἐκκλησίας καὶ στὴν παρεμπόδιση τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων.
Ἐπειδὴ παρὰ τὶς προσπάθειές τους δὲν ἔχουν καταφέρει σημαντικὰ ἀποτελέσματα, ὅπως οἱ ἴδιοι ὁμολογοῦν, ἔχουν ἐναποθέσει τώρα τὶς ἐλπίδες τους καὶ πράττουν τὸ πᾶν μὲ

Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ!

   Διαβάσαμε στην ιστοσελίδα της ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας τα Πρακτικά № 35 της συνεδριάσεως της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας από 3ης Ιουνίου 2016.

Η συνελθούσα σε συνεδρίαση υπό την προεδρία του Πατριάρχη Ιερά Σύνοδος ασχολήθηκε με σοβαρά προβλήματα, τα οποία προέκυψαν κατά την πορεία προετοιμασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία προγραμματίζεται να συγκληθεί από 18ης έως 26ης Ιουνίου 2016 στην Κρήτη και ειδικότερα δε, με την άρνηση της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βουλγαρίας να συμμετάσχει στην Σύνοδο εάν δεν μετατεθεί η ημερομηνία συγκλήσεώς της και με σοβαρή κριτική η οποία ασκήθηκε κατά της προετοιμασίας της Συνόδου και των συνοδικών κειμένων τόσο από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας, όσο και από τινες άλλες κατά τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ρωσίας αποφάσισε:
  Να εγκρίνει τις προσπάθειες τις οποίες καταβάλλει ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος και εκπρόσωποι του Πατριαρχείου Μόσχας κατά την περίοδο μετά την από 2 έως 3 Φεβρουαρίο 2016 γενομένη Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας ως προς τη συμμετοχή στην προετοιμασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.
  Να εγκρίνει τις τροπολογίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας στα σχέδια κειμένων της Πανορθοδόξου Συνόδου «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον υπόλοιπον χριστιανικόν κόσμον» και «Η Αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας ἐν τῳ συγχρόνῳ κόσμῳ», οι οποίες διαμορφώθηκαν βάσει των κρίσεων Ιεραρχών, κληρικών, μοναχών και μοναζουσών και λαϊκών.
  Να τονίσει ότι κατόπιν συζητήσεως των σχεδίων κειμένων της Πανορθοδόξου Συνόδου οι Ορθόδοξες Εκκλησίες της Γεωργίας, της Σερβίας, της Βουλγαρίας και της Ελλάδος, όπως και η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους  υπέβαλαν ουσιαστικές τροπολογίες, οι οποίες συγκλίνουν εν πολλοίς με προτάσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας.
  Αυτές χρήζουν επισταμένης μελέτης επί τῳ σκοπῳ της εξασφαλίσεως της πανορθοδόξου συναινέσεως.
   Έχοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις της Πανορθοδόξου Συνόδου λαμβάνονται αποκλειστικώς καθ΄ ομοφωνίαν (Απόφαση της από 6 έως 9 Μαρτίου 2014 Συνάξεως των Ορθοδόξων Προκαθημένων αρθ. 2α), δηλαδή με ομόφωνη εκδήλωση θελήσεως όλων των κοινώς ανεγνωρισμένων αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, να υπογραμμίσει ότι η μη συμμετοχή έστω και μίας εξ αυτών στη Σύνοδο, αποτελεί απόλυτο κώλυμα για την διεξαγωγή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.
   Επειδή η από 1ης Ιουνίου 2016 απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βουλγαρίας καθώς και το ασαφές ως προς τη συμμετοχή του Πατριαρχείου Αντιοχείας στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, η έλλειψη της προκαταρκτικής συναινέσεως για το σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας της Συνόδου και του κειμένου «Το μυστήριον του Γάμου και τα κωλύματα αυτού», αυτό σημαίνει ότι κατά το παρόν, δύο εβδομάδες προ της καθορισμένης ημερομηνίας ενάρξεως της Συνόδου, παραμένουν σοβαρές εκκρεμότητες, οι οποίες χρήζουν της άνευ αναβολής λήψεως των πανορθοδόξων πρωτοβουλιών.
   Να θεωρεί ότι ως λύση για άρση του αδιεξόδου θα μπορούσε να είναι η σύγκληση μίας εκτάκτου Πανορθοδόξου Προσυνοδικής Διασκέψεως προς εξέταση της διαμορφωθείσης καταστάσεως και την μελέτη των υποβληθεισών από τις κατά τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες τροπολογίες για τα συνοδικά κείμενα με σκοπό την εκπόνηση των συμπεφωνημένων προτάσεων.
    Να δεχθεί ότι, έχοντας υπόψη το μεγάλο φόρτο εργασιών και τη σπουδαιότητα των εγειρομένων ζητημάτων, η σύγκληση μίας τέτοιας διασκέψεως πρέπει να γίνει άνευ αναβολής και το αργότερον στις 10 Ιουνίου ε.ε. προκειμένου να αποφανθούν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες σχετικά με την σύγκληση της Πανορθοδόξου Συνόδου στις προκαθορισμένες ημερομηνίες, με βάση την απόφαση, την οποία θα λάβει η Διάσκεψη.
   Να ζητήσει τον Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλο να υποβάλει το σχετικό αίτημα στον Παναγιώτατο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίο.
    Να αποσταλούν προς τους Προκαθημένους των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών οι ως άνω προτάσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας.
Πηγή


ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ:

Πρακτικά № 35 της συνεδριάσεως της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας 3ης Ιουνίου 2016


Η συνελθούσα σε συνεδρίαση υπό την προεδρία του Πατριάρχη Ιερά Σύνοδος
Ασχολήθηκε με σοβαρά προβλήματα, τα οποία προέκυψαν κατά την πορεία προετοιμασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία

Κείμενο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ και ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ!

Εκκλησία της Γεωργίας:

Αν δεν γίνουν σοβαρές αλλαγές στο κείμενο για τις σχέσεις Ορθοδόξων με ετεροδόξους, δεν το υπογράφουμε!


   Στις 25 Μαΐου 2016 συνεδρίασε η Ιερά Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας υπό την προεδρία του Πατριάρχη Ηλία. Ο Πατριάρχης ευχαρίστησε αρχικά τους κληρικούς και λαϊκούς που εργάστηκαν στις προσυνοδικές εργασίες προετοιμασίας της Μεγάλης Συνόδου.

   Ακολούθως έλαβαν το λόγο πολλοί ιεράρχες και εξέφρασαν τις απόψεις τους. Ο Μητροπολίτης Γκόρι και Ατένι Ανδρέας παρουσίασε συνοπτικά το περιεχόμενο των κειμένων που έχουν υποβληθεί στη Μεγάλη Σύνοδο.
   Η Εκκλησία της Γεωργίας κατέληξε σε συγκεκριμένες αποφάσεις για τροποποιήσεις επί των κειμένων που αφορούν το γάμο αλλά και την αποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο.
    Εκτενής συζήτηση έγινε για το κείμενο που αφορά τις "Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο". Θέσεις διατύπωσαν πολλοί Μητροπολίτες. Διαπιστώθηκε ότι το κείμενο αυτό ήταν προβληματικό από την αρχική του μορφή και απαράδεκτο για τους εκπροσώπους της Εκκλησίας της Γεωργίας. Είχε υπογραφεί μόνον κατά την προκαταρκτική συνάντηση, διότι μετά από παρεμβάσεις προστέθηκε σε αυτό η ακόλουθη φράση: "Αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι Γεωργίας καί Βουλγαρίας ἀπεχώρησαν ἐκ τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, ἡ μέν πρώτη ἐν ἔτει 1997, ἡ δέ δευτέρα ἐν ἔτει 1998, ὡς ἔχουσαι ἰδίαν αὐτῶν γνώμην περί τοῦ ἔργου τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν καί οὕτω δέν συμμετέχουν εἰς τάς ὑπ᾽ αὐτοῦ καί τῶν ἄλλων διαχριστιανικῶν ὀργανισμῶν δραστηριότητας".
   Η Ιερά Σύνοδος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το συγκεκριμένο κείμενο περιέχει λάθη που αφορούν στην εκκλησιολογία και την ορολογία και απαιτούνται σοβαρές τροποποιήσεις του. Εάν οι αλλαγές αυτές δεν γίνουν η Εκκλησία της Γεωργίας δεν θα υπογράψει το κείμενο αυτό.
  Τέλος η Σύνοδος της Εκκλησίας της Γεωργίας όρισε την αντιπροσωπεία που θα συμμετάσχει στη Μεγάλη Σύνοδο.

Πηγή: "Θρησκευτικά