Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

YΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ...

Κυριακὴ τῶν Βαΐων (Ἰωάν. 12,1-18)


Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

YΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

«Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου,

βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ» (Ἰωάν. 12,13)
    Ο Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἀγαπητοί μου, τί εἶνε; δάσκαλος, καθηγητής, φιλόσο­φος, κοινωνιολόγος, ἐπαναστάτης…; Αὐτὰ λένε κάποιοι. Δὲν εἶνε αὐ­τά. Ὁ Χριστὸς εἶνε κάτι παραπάνω· εἶνε Θεός! Μάλιστα. Τὸ πιστεύ­εις; εἶσαι Χριστιανός· δὲν τὸ πιστεύεις; ἐλεύθερος εἶσαι, ἀλλὰ δὲν εἶσαι πλέον Χριστιανός· καὶ εἶσαι δυστυχής. Μά, θὰ πῆτε, μορφωμένος ἐ­γὼ ἐπιστήμων, νὰ παραδέχωμαι δό­γματα χωρὶς ἀποδείξεις;… Κι ὅμως· ἐὰν ὑπάρχῃ μία ἀλήθεια ποὺ ἔχει μυριάδες ἀποδείξεις, εἶ­νε αὐτή, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ Θεός.
    Θεός! Τὸ φωνάζουν τὰ θαύματά του. Ἕνα δὲ ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα  θαύματα τοῦ Χριστοῦ, πρὸ τῆς ἀναστάσεώς του, εἶνε αὐτὸ ποὺ γράφει σήμερα τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο. Ποιό θαῦμα;

* * *

Ὁ Χριστὸς ἔφθασε στὴ Βηθανία, ἕνα χωριὸ ποὺ ὑπάρχει μέχρι σήμερα, σὲ ἀπόστασι 12 χιλιόμετρων ἀπὸ τὰ Ἰεροσόλυμα. Πῆγε

«Ήξεις, αφήξεις»! Καμιά νύξη για τους Οικουμενιστές! «Και άρνηση ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ παρουσίας στην Πανορθόδοξη»! (Βίντεο και σχόλιο του Λυκούργου Νάνη)


   Συνέντευξη –«Ἀπολογία» κατὰ Ζηλωτῶν!

  Εἶναι φανερὸ ἐξ ὅσων δηλώνει πρὸς τὸν δημοσιογράφο, ὅτι ἔχει προσβληθεῖ ἀπὸ τὸν ἰὸ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!    Εἶπε: Δὲν θὰ πάω στὴν Πανορθόδοξη καὶ γιατὶ «εκεί θα είμαστε γλάστρες»!
  -Σεβασμιώτατε, δὲν ξέρετε ὅτι εἴμαστε ὅ,τι αἰσθανόμαστε πὼς εἴμαστε;

   Εἶπε γιὰ «τὴν ἀγωνία μερικῶν ζηλωτῶν κ.λπ. Τὴν ἔχουμε κι ἐμεῖς τὴν ἀγωνία, ἀλλὰ πρέπει νὰ ξέρεις ὅτι ἡ ἀγωνία μας πρέπει νὰ εἶναι ὠφέλιμος, νὰ μὴ σκανδαλίζουμε τὸν κόσμο… Μποροῦμε νὰ διαφωνοῦμε σὲ μερικὰ πράγματα. Ὅλοι μας διαφωνοῦμε… Ἐγὼ μὲ τὸν Παναγιώτατο, θεώρησα σκόπιμο δυὸ φορὲς νὰ πάω στὸ γραφεῖο του…, νὰ πῶ τὶς ἀπόψεις μου, νὰ πεῖ τὶς ἀπόψεις του καὶ νὰ μὲ διαβεβαιώσει ὅτι δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ προδώσει τὴν Ὀρθοδοξία, οὔτε νὰ γίνει ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν.
  [σ.σ.: Αὐτὸ τὸ παράδειγμα, πάτερ, σᾶς ἔδωσε ὁ προκάτοχός σας Αὐγουστῖνος Καντιώτης; Ἔτσι μᾶς δίδαξαν οἱ Ἅγιοι; Αὐτὸ ἔκαναν μὲ τοὺς αἱρετικούς; Τὰ ἔλεγαν ινκογνιτο, μέσα σὲ τέσσερις τοίχους; Ἀλλοίμονο, κ. Θεόκλητε, ἂν ὁ Μ. Ἀθανάσιος, ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι, ἐμπιστευόντουσαν τὶς διαβεβαιώσεις ποὺ τοὺς ἔδιναν οἱ αἱρετικοί! Νά, λοιπόν, οἱ παρενέργιες τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν, νὰ ἀρνοῦνται νὰ κατονομάσουν καὶ νὰ διακόψουν τὸ Μνημόσυνο τῶν παναιρετκῶν Οἰκουμενιστῶν!].
   (Καὶ μοῦ εἶπε ὁ Πατριάρχης) Αὐτὰ τὰ ἀνοίγματα τὰ κάναμε μόνο γιὰ φιλανθρωπικούς, κοινωνικοὺς καὶ εἰρηνικοὺς σκοπούς. Διότι ὅλες οἱ Ἐκκλησίες (ἐν πάσῃ περιπτώσει ἐντὸς εἰσαγωγικῶν Ἐκκλησίες, ἐμεῖς εἴμαστε Μία ἡ Ἐκκλησία…), ἐπηρεάζουμε τὰ κράτη ὡς πρὸς τὴν φιλανθρωπία, τὴν κοινωνικότητα καὶ στὴν εἰρήνευση... Καὶ ἀπόδειξη μοῦ εἶπε τὸ ἑξῆς, ὅτι πάνω ἀπὸ 80 περίπου χρόνια δὲν ἔγινε  παγκόσμιος πόλεμος.
    Δημοσιογρ.: Κάποιοι τὸν φοβοῦνται (τὸν πόλεμο)
   Μητροπ. Φλωρίνης: Τὸν φοβοῦνται, ἀλλὰ οἱ Ἐκκλησίες συντελοῦν...
   [σ.σ.: Αὐτὰ λέγει, ὁ ἀρχηγέτης τῆς Παναιρέσεως κ. Βαρθολομαῖος Ἀρχοντώνης, καὶ πείθει, καὶ καθιστᾶ  ἀκίνδυνους γιὰ νὰ ἀνατρέψουν τὰ σχέδιά του, ὅλους ἐκείνους τοὺς μὴ Οἰκουμενιστές, ἀλλὰ προσβληθέντας ἀπὸ τὸν οἰκουμενιστικὸ ἰὸ Μητροπολίτες. Κι αὐτοὶ τὰ δέχονται, καὶ ἀναπαράγουν τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ αἱρετικοῦ, καὶ πείθονται στὸν αἱρετικό, κι ὄχι στοὺς Ἁγίους Πατέρες ποὺ ζητοῦν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς].
    Ἐγὼ εἶπα τὴν γνώμη μου στὸν Πατριάρχη. Ὕστερα τὸ Πατριαρχεῖο καὶ τὸν ἑκάστοτε πατριάρχη τὸν σεβόμεθα ἀπὸ μικρᾶς ἡλικίας... Αὐτὰ δὲν μποροῦν νὰ μᾶς τὰ ξεριζώσουν ἐμᾶς τώρα...
   [σ.σ.: Ἐννοεῖτε ὅτι προσπαθοῦν νὰ σᾶς τὰ ξεριζώσουν αὐτὰ οἱ ζηλωτές, πάτερ. Ἀλλὰ ἔλα, ποὺ ὁ προκάτοχός σας, τὰ εἶχε ξεριζώσει καὶ σᾶς δίδαξε τὴν ὀρθόδοξη στάση ἀπέναντι στὸν Πατριάρχη, ὅταν αὐτὸς αἱρετίζει! Ὁ ἀείμνηστος Αὐγουστῖνος Καντιώτης δὲν «σεβάστηκε» τὸν πατριάρχη Ἀθηναγόρα, γιατὶ ὡς αἱρετικὸς δὲν ἦταν ἄξιος σεβασμοῦ κι ἔκοψε τὸ μνημόσυνό του! Ἀλλὰ ἐσεῖς, προσαρμόζετε τὸν «πολιτική» σας, ἀνάλογα μὲ τὰ ἐπισκοποκεντρικὰ σχέδια τῶν Οἰκουμενιστῶν! Κι ἔχετε τὴν ψευδαίσθηση ὅτι δὲν ὑπηρετεῖτε τὸν Οἰκουμενισμό, ἀλλὰ ἐνεργεῖτε γιὰ τὸ «καλὸ τῆς Ὀρθοδοξίας!].


Ο ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ

 Από τη συνέντευξη του Σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Φλωρίνης κ. Θεοκλήτου, στον τηλεοπτικό σταθμό FLASHE της Δ. Μακεδονίας (15/4/2016):
-     «Έπρεπε να τεθούν και πιο σοβαρά θέματα [στην Πανορθόδοξη Σύνοδο].
-     [Εν όψει της Μεγάλης Συνόδου] Έστειλα ένα μεγάλο Υπόμνημα στην Ιερά Σύνοδο με τις απόψεις μου:
Γράφω εκεί ότι θεωρώ κόκκινες γραμμές:

1ον  Να κρατηθεί ατόφια η Ορθοδοξία και να μην θιγεί.
2ον  Οι άλλες ομολογίες να μην ονομάζονται "Εκκλησίες", διότι λέει το Σύμβολο της Πίστεως: "Ομολογώ... εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν" που είναι η Ορθόδοξος.
3ον  Να αναγνωριστούν δύο Μεγάλες Σύνοδοι που καταδίκασαν τον Παπισμό: η 8η και η 9η, που ο λαός τις ονόμασε Οικουμενικές. Είθισθαι, όταν γίνεται μια Μεγάλη Σύνοδος, να αναγνωρίζει τις αποφάσεις και προηγουμένων Μεγάλων Συνόδων.
-     [Στη Μεγάλη Σύνοδο] Έπρεπε ο καθένας [Αρχιερεύς] να έχει ψήφο. Αυτοί δεν δίνουν ψήφο. Είναι μια ψήφος [μόνο] του αρχηγού [της αντιπροσωπείας της κάθε Εκκλησίας].
-     Είμαστε κατά του Παπισμού και κατά της παγκοσμιοποιήσεως. Τέρμα! Κόκκινη γραμμή!  Ήμασταν ένα δένδρο και αυτοί [Οι Παπικοί] αποκόπηκαν.
-     Η ΔΙΣ θα μαζέψει όλες τις γνώμες των επισκόπων της Εκκλησίας της Ελλάδος, θα τις επεξεργαστεί η Γραμματεία της και θα τις μεταφέρει στη "Μεγάλη Σύνοδο".
-     Έστειλα μια επιστολή [παραίτησης] στη Σύνοδο: "Σας παρακαλώ να με εξαιρέσετε διότι είμαι προχωρημένης ηλικίας. Εξ' άλλου, τις θέσεις μου τις υπέβαλα στην Εκκλησία της Ελλάδος με Υπόμνημα". Και εξαιρέθηκα.
Εκεί [στην Πανορθόδοξη Σύνοδο] δεν θα μπορούσα να πω και τίποτα. Τί να κάνω; Γλάστρες θα είμαστε εκεί!
-     Καταλήγω στο Υπόμνημά μου [ως εξής]: "Εύχομαι ο Θεός να φωτίσει τους παρισταμένους, και προ παντός τους ιθύνοντας, τους αρχηγούς όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, να πάρουν αποφάσεις ωφέλιμες για την Ορθοδοξία"».
Δείτε το βίντεο από το 1:11:35 λεπτό και μετά ἐδῶ


 Σχόλιο στὶς "Ἀκτίνες"

ΕΥΓΕ στο μητροπολίτη Φλωρίνης για τις πεπαρρησιασμένες του ενέργειες!


     
Μετά τους μητροπολίτες Νέας Σμύρνης, Κυθήρων, Πειραιώς και Κηφισίας, και ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος υπέβαλλε την παραίτησή του από μέλος της αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στη λεγόμενη "Αγία και Μεγάλη Σύνοδο" που προώρισται να συνέλθει τον προσεχή Ιούνιο στο Κολυμπάρι της Κρήτης, ευφραίνοντας τον πιστό λαό.
    Ο ένας μετά τον άλλον, οι μητροπολίτες της Ελλαδικής Εκκλησίας, αρνούνται να συμμετάσχουν σε μία προβληματικών προδιαγραφών σύνοδο που μόνο πνευματική ζημία συνεπάγεται για το καλώς εννοούμενο συμφέρον της Οικουμενικής Ορθοδοξίας.


     Επιπροσθέτως, οι προαναφερθέντες μητροπολίτες γνωρίζουν, προφανώς, ότι με την τυχόν συμμετοχή τους στην ψευδο-σύνοδο της Κρήτης τους επιφυλάσσεται ο ρόλος του "κομπάρσου", της "μαριονέττας" και της "γλάστρας", κατά την επιτυχέστατη έκφραση του αγίου Φλωρίνης, αφού κάποιοι "φαεινοί εγκέφαλοι", οι οποίοι συνέταξαν τον κανονισμό λειτουργίας της εν θέματι συνόδου, φρόντισαν να φαλκιδεύσουν απαράγραπτα κανονικά δικαιώματα κάποιων ισότιμων με αυτούς συνεπισκόπων τους που σχετίζονται με το δικαίωμα της ψήφου απάντων των συμμετεχόντων μελών της συνόδου.

Άλλη μια φορά: Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί!

Ο ΠΑΠΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΕΦΥΓΕ!
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΧΟΥΜΕ;

 ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ


Τοῦ Μητροπολίτη Καλαβρύτων Ἀμβροσίου

     Ὁ κ. Ἀμβρόσιος, πιστὸς στὰ παρόμοια ἐπιχειρήματα, μὲ τὰ ὁποῖα ἐστήριξε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, ποὺ ἔφερε τὸν Πάπα Ἰωάννη-Παῦλο στὴν Ἑλλάδα, μᾶς λέγει ὅτι ἦταν «μεγάλη και πολύ τιμητική επίσκεψη για την Ελλάδα μας» ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου! Τόση σημασία δίνει σὲ ἕνα αἱρετικό;
   Ξεχνᾶ -λόγῳ ἡλικίας ἄραγε- ὅτι τὰ ἴδια μὲ τὴν κοροϊδία τοῦ: ποιός ἔφερε τὸν Πάπα, ἡ Σύνοδος ἢ ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἔγινε καὶ ὅταν ἔφεραν τὸν Πάπα Ἰωάννη-Παῦλο στὴν Ἑλλάδα ἐπὶ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου;
    Καὶ τελευταῖο καὶ σημαντικότερο: Τότε εἶχε πεῖ, ὅτι τὸ Filioque δὲν εἶναι αἵρεση, ὁ Πάπας δὲν εἶναι αἱρετικός! Δὲν θὰ σᾶς διδάξω ποτὲ ὅτι ὁ Παπισμὸς εἶναι αἵρεση!
   Τώρα κατηγορεῖ τὸν Πάπα γιὰ ἄλλα πράγματα, ἀλλὰ ὄχι γιὰ τὴν Δογματικὴ αἵρεση καὶ τὸ ἐπακόλουθο Δογματικὸ σχίσμα. Ἀκόμα, λοιπόν, ἐπιμένει στὴν κακόδοξη θέση του; Δὲν εἶναι καιρὸς νὰ τὴν διορθώσει;ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ


Τοῦ Μητροπολίτη Καλαβρύτων Ἀμβροσίου

__________Η πρόσφατη επίσκεψη του Πάπα της Ρώμης κ. Φραγκίσκου στη Λέσβο οπωσδήποτε εντάσσεται στα ιστορικά γεγονότα με παγκόσμιο αντίκτυπο! Ανεξαρτήτως προς τα αποτελέσματά της ήταν όντως ένα μεγάλο γεγονός, μια μεγάλη και πολύ τιμητική επίσκεψη για την Ελλάδα μας!
_________Ήταν μεγάλη, όχι διότι στην σχετικά μικρή νήσο της Λέσβου έσπευσαν πεντακόσιοι τόσοι Δημοσιογράφοι, τεχνικοί της τηλεοράσεως κλπ., για να καλύψουν δημοσιογραφικά και

Κηδεία και μετά αποτέφρωση με τις "ευλογίες" μητροπολίτη;

Χαρά-Ανδριάνα Λιαναντωνάκη

Αρκούν τα δημόσια συλλυπητήρια της Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας για την σωτηρία της ψυχής του εκλιπόντος ηθοποιού Γιάννη Βόγλη;
Διαβάσαμε για τον θάνατο του ηθοποιού Γιάννη Βόγλη και για την επιθυμία του να αποτεφρωθεί μετά θάνατον. Προφανώς ο ίδιος δεν ήθελε να έχει χριστιανικά τέλη και να ταφεί ως χριστιανός. Αυτό αποτελεί δικαίωμά του σεβαστό και αναφαίρετο, αξιοθρήνητο όμως, ιδίως μάλιστα για μια ανθρώπινη ψυχή που «φεύγει» μόλις λίγες μέρες πριν το Μέγα Πάσχα, επιλέγοντας να μείνει εκτός νυμφώνος του μεγάλου πάνδημου εορτασμού της νεκρώσεως του θανάτου από τον Κύριό μας  Ιησού Χριστό … 

"Μέσα απ΄ αυτό το βιβλίο έχουμε τον Οικουμενισμό στην ποιμαντική πράξη".

Ἕλξη καί πάθος»

τοῦ π. Βασιλείου Θερμοῦ γιά τό ζήτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας.


ElxiPathosΠρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Φωτοπούλου

Κάποιες πρῶτες παρατηρήσεις γιά τό βιβλίο «Ἕλξη καί πάθος» τοῦ π. Βασιλειου Θερμοῦ.

Ι . Διεπιστημονικότητα;

Τό βιβλίο τοῦ π. Βασιλείου Ἕλξη καί πάθος καί ὑπότιτλο Μιά διεπιστημονική προσέγγιση τῆς ὁμοφυλοφιλίας τῶν ἐκδόσεων «Ἐν Πλῷ»  ἀριθμεῖ 700 σελίδες! Ἄν καί ὁ ὅρος «διεπιστημονικός» εἶναι ἀπροσδιόριστος καί ἀντιγραμμένος  ἀπό τόν ξένο ὅρο Interdisciplinary τό νόημά του, χονδρικά εἶναι ὁ συνδυασμός δύο ἤ περισσοτέρων ἐπιστημονικῶν πεδίων καί ἡ χρησιμοποίηση τῶν συμπερασμάτων τους κατά τήν μελέτη καί διερεύνηση ἑνός  ζητήματος.  Ὁ π. Βασίλειος γράφει: « Θέλησα νά ἀντλήσω ἀπό τήν (ψυχ)ιατρική, τήν ψυχολογία, τήν θεολογία, τήν φιλοσοφία καί τήν κοινωνιολογία». Διάλεξε τίς συγκεκριμένες ἐπιστῆμες, ἀλλά, ἀπ΄ ὅ,τι φαίνεται ἐκ τῆς ἀναγνώσεως τοῦ βιβλίου, τίς χρησιμοποίησε ἐπιλεκτικά καί σύμφωνα μέ τήν κρατοῦσα καί

Σωστά. Αλλά οι Άγιοι έκαναν και ...κάτι άλλο.

 Η Συντονιστική Επιτροπή Ορθοδόξων Πολιτών Ημαθίας - Πτολεμαΐδος προς τη ΔΙΣ για τη Μεγάλη Σύνοδο


Προς                                     
την Ιερά Σύνοδο
της Εκκλησίας της Ελλάδος
Ι. Γενναδίου 14
11521 Αθήνα

   Μακαριώτατε Άγιε Πρόεδρε,
   Σεβασμιώτατοι Άγιοι Αρχιερείς,
   [….]
   Ως συνειδητά μέλη της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, σας απευθύνουμε κραυγή αγωνίας και αγανάκτησης, όσον αφορά την  προετοιμαζόμενη Αγία και Μεγάλη Πανορθόδοξη Σύνοδο.
   Η αγωνία μας αυτή πηγάζει κυρίως, από τη μελέτη του πέμπτου κειμένου της Ε’ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως της Γενεύης με τίτλο: «ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΚΟΣΜΟ». Θεωρούμε λοιπόν αυτό το κείμενο, ως το πιο κρίσιμο και  βαρυσήμαντο.

   Διαβάζοντας λοιπόν αυτό το κείμενο προσεκτικά, αντιλαμβανόμαστε πόσο πονηρό και επικίνδυνο είναι, αφού συνδυάζει, αλλού πατερικές θέσεις και ορθόδοξη εκκλησιολογία και αλλού αιρετική εκκλησιολογία και μεταπατερική θεολογία. Για παράδειγμα το άρθρο 6, που αναγνωρίζει την ύπαρξη κι άλλων «Εκκλησιών». Είναι φανερό ότι οι συντάκτες αυτού του κειμένου προσπαθούν τεχνηέντως να μας μπερδέψουν.
   Η επικεφαλίδα, «προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον» άλλαξε σε, «ύπαρξιν άλλων Χριστιανικών Εκκλησιών και Ομολογιών» και έτσι παρουσιάζεται και γίνεται αποδεκτή -με καμουφλαρισμένο και έμμεσο τρόπο-  η αιρετική «θεωρία των Κλάδων». Στο ίδιο άρθρο 6 αναφέρεται, πως η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει ως «αντικειμενικόν σκοπόν την προλείανσιν της οδού της οδηγούσης προς την ενότητα».
Ποια ενότητα όμως; Αυτήν που αφορά το πλανηθέν μέλος που επανέρχεται στην ΜΙΑ και ΜΟΝΑΔΙΚΗ Εκκλησία ή γίνεται λόγος για την αιρετική εκκλησιολογία περί «διηρημένης Εκκλησίας»; Όμως οι άγιες Σύνοδοι κι οι άγιοι όλων των αιώνων, αναφέρονται σε ΜΙΑ μόνο Εκκλησία που σώζει: την Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία.
   Δόλιο επίσης άρθρο, είναι και το 12. Εμμέσως πλην σαφώς, απορρίπτεται η Ορθόδοξος Εκκλησία ως η ΜΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ και εξισώνεται με τις ΑΙΡΕΣΕΙΣ, και ότι κι αυτή ακόμα, ψάχνει να βρει, μέσω των θεολογικών διαλόγων την ορθή πίστη. Αλλά αφού εξισώνεται η Ορθόδοξη Εκκλησία με τις αιρετικές και δεν έχουμε  με αυτές διαφορά πίστεως, τότε σε τι αποσκοπούν αυτοί οι περιβόητοι και αιώνιοι διάλογοι;
  Επίσης το άρθρο 20, διακρίνεται από επιτηδευμένη ασάφεια και σύγχυση, καθώς ουσιαστικά υιοθετείται η λεγόμενη « βαπτισματική θεολογία » σε αντίθεση και σε ανατροπή σχεδόν της όλης Ορθόδοξης  θεολογίας.
   Κλείνουμε με μια θλιβερή διαπίστωση, όσον αφορά το άρθρο 22. Με αυτό το άρθρο, θα θεωρείται «καταδικαστέος» όποιος θα επιδιώκει να ζει «επόμενος τοις αγίοις Πατράσι» και όποιος θα μείνει σταθερός στην Πατερική διδασκαλία, θα θεωρείται ότι διασπά την ενότητα της Εκκλησίας!  
   Όμως η διατήρηση της Ορθοδόξου Πίστεως, δεν διασφαλίζεται μόνον δια του συνοδικού συστήματος, όπως ισχυρίζεται ο συντάκτης αυτού του άρθρου, αλλά και μέσω του πιστού λαού.
   Η Σύνοδος Επισκόπων είναι βεβαίως μια έκφραση καθολικότητας, αλλά έσχατος κριτής περί των θεμάτων της Πίστεως είναι η αγρυπνούσα συνείδησις, του σώματος της Εκκλησίας, δηλαδή του ευσεβούς λαού, όπως τονίζεται και στην κοινή διακήρυξη των 4 Πατριαρχών της Ανατολής, το 1848.
   Επίσης, ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής δεν αναφέρει πως ο καθένας από μας είναι «εν σμικρώ Εκκλησία»; Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο καθένας μας, πρέπει να είναι φύλακας των Ορθοδόξων δογμάτων. Επίσης, ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, τονίζει την υποχρέωση ακόμη και του πιο τελευταίου και απλοϊκού πιστού στα θέματα της διαφύλαξης της Ορθοδόξου Πίστεως.
  Είναι οφθαλμοφανές, πως μέσα από αυτό το κείμενο, στρώνεται ο δρόμος για την επέκταση και νομιμοποίηση του Οικουμενισμού. Η διγλωσσία και ασάφεια του κειμένου λοιπόν, θυμίζουν τα λόγια του μακαριστού π. Αθανασίου Μυτιληναίου, ο οποίος έλεγε για τον Οικουμενισμό, πως «πρόκειται για ένα ανακάτωμα, ένα τσουβάλιασμα της αλήθειας με το ψεύδος, δηλαδή και το ένα και το άλλο».
   Πουθενά στο κείμενο δε γίνεται λόγος για αιρέσεις ή για επιστροφή των αιρετικών στην ΜΙΑ και ΜΟΝΑΔΙΚΗ Εκκλησία. Πουθενά δεν γίνεται οριοθέτηση της ορθοδόξου διδασκαλίας έναντι των πλανών. Πουθενά δεν γίνεται λόγος για ενότητα στην ορθή πίστη, για ενότητα στην Εκκλησία του Χριστού, αλλά μόνο για ενότητα «Εκκλησιών». Γι’ αυτό είπαμε στην αρχή, πως πρόκειται για ένα πονηρό και επικίνδυνο κείμενο.
   Για να είναι μια Σύνοδος όμως,όντως Αγιοπνευματική και Ορθόδοξη, πρεπει οι αποάσεις της να στηρίζονται στην Ορθόδοξη Παρακαταθήκη και να είναι εν τέλει, «επόμενη τοις αγίοις πατράσι» και συμπορευόμενη με τα ορίσματα όλων των προγενεστέρων Συνόδων.
   Σε διαφορετική περίπτωση, θα έχουμε μία ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΨΕΥΤΟΣΥΝΟΔΟ, την οποία θα καταγγείλουμε στον ευσεβή λαό.
Μετά βαθυτάτου σεβασμού.

Σχόλιο: Πολὺ σωστὲς οἱ ἐπισημάνσεις τῶν ὀρθοδόξων Πολιτῶν. Πολὺ σωστὴ ἡ ἀναφορά τους στοὺς ἁγίους Μάξιμο καὶ Θεόδωρο. Ὅμως, οἱ παραπάνω Ἅγιοι δίδαξαν καὶ ἔπραξαν καὶ κάτι ἄλλο: Τὴν Ἀποτείχιση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, τὴν Διακοπὴ τοῦ Μνημοσύνου τους, ὥστε νὰ μὴν συμμετέχουν στὶς καταδικαστέες ἐνέργειές τους. 

Καταπέλτης η Βουλγαρική Εκκλησία:

"Εκτός από την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχουν άλλες εκκλησίες, αλλά μόνο αιρέσεις και σχίσματα"Στις 21 Απριλίου συνεδρίασε η η Αγία Σύνοδος της βουλγαρικής Εκκλησίας υπό την προεδρία της Αυτού Αγιότητος του πατριάρχη Νεόφυτου.
      Μεταξύ άλλων συζήτησε θέματα και έγγραφα που σχετίζονται με την επικείμενη Πανορθόδοξη Σύνοδο που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στην Κρήτη από τις 16 Ιουνίου έως τις 27.
    Η Αγία Σύνοδος εξέτασε την επιστολή του Μητροπολίτη Λόβετς Γαβριήλ, σε σχέση με το κείμενο "Οι σχέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας με το υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο", η οποία υποστηρίζεται και από τον Επίσκοπο Plovdiv Νικολάι, μαζί με  240 ιερείς από την επαρχία της Φιλιππούπολης.
Μετά από μια ψηφοφορία για το θέμα της ανάγκης για αλλαγές στο συγκεκριμένο έγγραφο η Αγία Σύνοδος υιοθέτησε την ακόλουθη γνωμοδότηση:
     «Στην  Ορθόδοξη  Εκκλησία  για  την  "ενότητα όλων"  είναι κατανοητό ότι εκείνοι που έχουν πέσει σε αίρεση ή σχίσμα, θα πρέπει πρώτα να επιστρέψουν στην Ορθόδοξη πίστη και να αποδείξουν την υπακοή στον Ιερούς Κανόνες και στη συνέχεια, μέσω της μετάνοιας, μπορούν να ονομάζονται Εκκλησία».
Σχολιάζοντας δε τους διμερείς θεολογικούς διαλόγους σημειώνει:
     «Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Αγία Ορθόδοξος Εκκλησία, η οποία είναι η μία και μόνη, ποτέ δεν έχασε την ενότητα στην πίστη και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος μεταξύ των Χριστιανών όπως θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του κόσμου, ο Κύριος έχει πει ότι "οι πύλες της κόλασης δεν θα υπερισχύσουν εναντίον της" (Mat.16: 18), αυτή η κοινωνία θα διαρκέσει για πάντα"».
Σε άλλο σημείο αναφέρει:
   «Εκτός από την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχουν άλλες εκκλησίες, αλλά μόνο αιρέσεις και τα σχίσματα, και το να ονομάζονται οι τελευταίες "εκκλησίες" είναι θεολογικά, δογματικά και κανονικά εντελώς λάθος».
   Σε μια ακόμη παρατήρηση η βουλγαρική εκκλησία αναφέρει σχολιάζοντας ένα απόσπασμα του συγκεκριμένου εγγράφου που λέει «κατά τη διεξαγωγή των θεολογικών διαλόγων κοινός στόχος όλων είναι η τελική αποκατάσταση της ενότητας της αληθινής πίστης και της αγάπης»:  Είναι εντελώς λάθος και απαράδεκτο, διότι πρέπει να διευκρινιστεί και να τονιστεί ότι η επιστροφή στην αληθινή πίστη των αιρετικών και σχισματικών σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με την ορθόδοξη εκκλησία.
    Κατόπιν κάνει αναφορά στην αποχώρηση της Βουλγαρικής Εκκλησίας από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών

Χθες 21 Απριλίου συνεδρίασε η η Αγία Σύνοδος της βουλγαρικής Εκκλησίας υπό την προεδρία της Αυτού Αγιότητος του πατριάρχη Νεόφυτου.
Μεταξύ άλλων συζήτησε θέματα και έγγραφα που σχετίζονται με την επικείμενη Πανορθόδοξη Σύνοδο που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στην Κρήτη από τις 16 Ιουνίου έως τις 27  .
Η Αγία Σύνοδος εξέτασε την επιστολή του Μητροπολίτη Λόβετς Γαβριήλ, σε σχέση με το κείμενο "Οι σχέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας με το υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο", η οποία υποστηρίζεται και από τον Επίσκοπο Plovdiv Νικολάι, μαζί με  240 ιερείς από την επαρχία της Φιλιππούπολης.

Μετά από μια ψηφοφορία για το θέμα της ανάγκης για αλλαγές στο συγκεκριμένο έγγραφο η Αγία Σύνοδος υιοθέτησε την ακόλουθη γνωμοδότηση:
"Στην Ορθόδοξη Εκκλησία για την "ενότητα όλων"  είναι κατανοητό ότι εκείνοι που έχουν πέσει σε αίρεση ή σχίσμα, θα πρέπει πρώτα να επιστρέψουν στην Ορθόδοξη πίστη και να αποδείξουν την υπακοή στον Ιερούς Κανόνες και στη συνέχεια, μέσω της μετάνοιας, μπορούν να ονομάζονται Εκκλησία".
Σχολιάζοντας δε τους διμερείς θεολογικούς διαλόγους σημειώνει:
"Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Αγία Ορθόδοξος Εκκλησία, η οποία είναι η μία και μόνη, ποτέ δεν έχασε την ενότητα στην πίστη και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος μεταξύ των Χριστιανών όπως θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του κόσμου, ο Κύριος έχει πει ότι " οι πύλες της κόλασης δεν θα υπερισχύσουν εναντίον της "(Mat.16: 18), αυτή η κοινωνία θα διαρκέσει για πάντα".
Σε άλλο σημείο αναφέρει:
"Εκτός από την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχουν άλλες εκκλησίες, αλλά μόνο αιρέσεις και τα σχίσματα, και το να ονομάζονται οι τελευταίες "εκκλησίες" είναι θεολογικά, δογματικά και κανονικά εντελώς λάθος.
Σε μια ακόμη παρατήρηση η βουλγαρικη΄εκκλησία αναφέρει σχολιάζοντας ένα απόσπασμα του συγκεκριμένου εγγράφου που λέει «κατά τη διεξαγωγή των θεολογικών διαλόγων κοινός στόχος όλων είναι η τελική αποκατάσταση της ενότητας της αληθινής πίστης και της αγάπης»:  Είναι εντελώς λάθος και απαράδεκτο, διότι πρέπει να διευκρινιστεί και να τονιστεί ότι η επιστροφή στην αληθινή πίστη των αιρετικών και σχισματικών σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με την ορθόδοξη εκκλησία.
Κατόπιν κάνει αναφορά στην αποχώρηση της Βουλγαρικής Εκκλησίας από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών
- See more at: http://ekklisiaonline.gr/patriarxeia/item/13895#sthash.Rpxkx6so.dpuf

Η Έγερσις του Λαζάρου

Περιγραφή τῆς εἰκόνας

Ἡ Ἔγερσις τοῦ Λαζάρου

Γκότσης Χρῆστος

   Ἡ παράσταση μᾶς μεταφέρει ἔξω ἀπό τήν πόλη, σέ βράχους. Σ' ἕναν ἀπό αὐτούς, ὅπως συνήθιζαν οἱ Ἰουδαῖοι, ἦταν λαξευμένο τό μνῆμα τοῦ Λαζάρου. Δεσπόζει κι ἐδῶ ἡ μορφή τοῦ Χριστοῦ. Βλέπουμε τή θλίψη του, ἀλλά μαντεύουμε καί τή θεότητά του. Τήν τελευταία προδίδουν, πρῶτο, ἡ μεγαλοπρεπής στάση του καί, δεύτερο, τό γεγονός ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι (τούς βλέπουμε στή δεξιά ὁμάδα τῶν προσώπων) κοιτάζουν τό Χριστό καί ὄχι τό Λάζαρο. Τό ἕνα χέρι τοῦ Κυρίου κρατάει εἰλητό καί τό ἄλλο μέ ἐκφραστική κίνηση ἐκτείνεται πρός τό Λάζαρο. Μέ τό πρόσταγμά του ὁ Λάζαρος ἀνασταίνεται. Ἕνας νέος ἀφαιρεῖ τίς ταινίες κι ἕνας ἄλλος σηκώνει τήν πλάκα τοῦ τάφου. Ἐντυπωσιακές οἱ ἀδελφές του Λαζάρου. Προσκυνοῦν τόν Κύριο ἔχοντας στά πρόσωπα τούς χαραγμένη τήν ἄφατη λύπη τους. Ὡραία παρατηρήθηκε, πώς «ὅλοι οἱ εἰκονιζόμενοι ἀποτελοῦν, ἁπλά καί μόνο, διαφορετικές ἀποχρώσεις καί ψυχολογικές διαβαθμίσεις τοῦ ἴδιου συναισθήματος, τῆς ἴδιας ψυχολογικῆς κατάστασης — τῆς βαθειᾶς εὐλάβειας μπροστά στό γεγονός: ἀπό τήν ἤρεμη κίνηση τῶν Ἀποστόλων ὡς τό γεμάτο αὐταπάρνηση ὀδυρμό τῆς Μαρίας» (Εἰκόνες τῆς κρητικῆς τέχνης... σ. 364).
    Ἔτσι ἡ εἰκόνα μας ἐκτός ἀπό τό θεϊκό της στοιχεῖο ἔχει καί τό ἀνθρώπινο. Ἄλλες εἰκόνες, ὅπως τῆς Ἀναλήψεως, τῆς Ἀναστάσεως κ.α. ἔχουν κρυμμένο τό μυστήριό τους καί φανερό τό συμβολικό τους χαρακτήρα. Ἐδῶ τά πράγματα εἶναι κατανοητά καί φανερά. Ὁ Οὐσπένσκη πού λέει αὐτά, συνοψίζει' «Ἡ εἰκόνα μεταδίδει τήν ἐξωτερική, φυσική πλευρά τοῦ θαύματος, κάνοντὰς την προσιτή στήν ἀνθρώπινη ἀντίληψη καί ἔρευνα, ὅπως ὅταν τελέστηκε τό θαῦμα καί ὅπως ἀκριβῶς ἀναφέρεται στά Εὐαγγέλια».
   Ἡ παράσταση συγκινεῖ μέ τά πρόσωπα τῶν Ἑβραίων πού ἔτρεξαν νά παρηγορήσουν τίς πονεμένες ἀδελφές του Λαζάρου. Γίνονται αὐτόπτες μάρτυρες τοῦ θαύματος καί πολλοί «θεασάμενοι ἅ ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν».
  Ἡ εἰκόνα τῆς Ἔγερσης τοῦ Λαζάρου μᾶς προτρέπει νά θυμηθοῦμε τά βαρυσήμαντα λόγια του Κυρίου' «Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή. Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καν ἀποθάνη, ζήσεται' καί πᾶς ὁ ζῶν καί πιστεύων εἰς ἐμέ οὐ μή ἀποθάνη εἰς τόν αἰώνα» (Ἰω. 11, 25-26).Πηγή: Αγία Ζώνη

Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως: Ένας «γνήσιος» ψευδεπίσκοπος! (Βίντεο)

Στρογγυλεμένοι λόγοι, μὲ μεγάλη δόση παραπληροφόρησης! Κάθε φορὰ ποὺ ἀνοίγει τὸ στόμα του, μᾶς γεμίζει μὲ μαργαριτάρια οἰκουμενιστικῆς αὐτογνωσίας!


Ἕνας ἀπὸ τοὺς φίλους
τοῦ Φαναρίου ξαναχτυπᾶ!


Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος:

* Ἐγὼ «ἔχω τὰ παπούτσια τῶν Ἀποστόλων καὶ περπατάω μὲ τὰ παπούτσια τους!
* Στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο «κανένας δὲν ἐπιδιώκει ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν. Ἡ Δυτικὴ Ἐκκλησία, ξέρει ὅτι ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὴν κοιτίδα  της… Δὲν θέλει κανένας ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν»!!!
* Ὁ «Διάλογος δὲν ἔφερε σὲ μᾶς καμία …ἀλλοίωση»!
* Διὰ τῶν διαλόγων καὶ συμπροσευχῶν… γίνεται «ἐπιστροφὴ τῆς Δύσης στὴν ἀρχέγονη παράδοση. Σ’ αὐτὸ προσβλέπει ἡ σχέση ποὺ ἔχει δημιουργήσει τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο» μὲ τοὺς Παπικούς!!!

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ κ. ΑΝΘΙΜΟΥ:

   Δημοσιογρ.: (Ἐρώτηση γιὰ τὴν «Ἁγία καὶ μεγάλη Σύνοδο»).
  Μητροπ. Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος: …Δὲν μιλᾶμε γιὰ ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν. Ἡ ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν δὲν εἶναι τὸ ζητούμενο σήμερα, γιατὶ ἁπλούστατο· δὲν ἔχουμε κάποιο λόγο νὰ ἑνωθοῦμε. Ἔχουμε κάποιο λόγο νὰ παραμείνουμε ἐμεῖς στέρεοι στὴν κοιτίδα μας τὴν Ὀρθόδοξη... Νὰ ἑνωθεῖ ἕνα ποτάμι μὲ τί; Κι ἂν κάποια ποτάμια ὑπάρχουν ποὺ ἐξόκειλαν, ποὺ διαφοροποιήθηκαν, ποὺ ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τὸν κοίτη, νὰ ξαναγυρίσουν πίσω… Ἐγὼ δὲν αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ χωρίσω μὲ κανέναν, γιατὶ δὲν μάλωσα μὲ κανέναν! Ἐγὼ παραμένω στὴν θέση  μου, ἐκεῖ ποὺ μὲ ἔβαλαν· κι ἔχω τὰ παπούτσια τῶν Ἀποστόλων καὶ περπατάω μὲ τὰ παπούτσια τους, κι ἂν κάποιος ἔφυγε καὶ διαφοροποίησε τὸ βῆμα του, νὰ φτιάξει τὸν συντονισμὸ τοῦ βηματισμοῦ του.  
   Δημοσιογρ.: Ὁ ἅγιος Φλωρίνης μοῦ εἶπε ὅτι εἶναι κόκκινη γραμμὴ ἡ Ὀρθοδοξία. Δὲν συζητᾶμε ἕνωση μὲ τὸν Παπισμό...
   Μητροπ. Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος: Ἔχει ἀπόλυτο δίκιο. Ἀσπάζομαι αὐτὸ ποὺ λέγει ὁ Ἅγιος Φλωρίνης, τὸ ἀποδέχομαι πλήρως, συμφωνῶ ἀπόλυτα. Καὶ θὰ σᾶς πῶ καὶ κάτι ἀλλο. Δὲν ὑπάρχει τέτοια ἀνάγκη σὲ μᾶς. Θὰ σᾶς μεταφέρω καὶ τὸ πνεῦμα ποὺ ἐπικρατεῖ στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο… Κανένας δὲν ἐπιδιώκει ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν.
[σ.σ.: Σωστά Σεβασμιώτατε. Ὄχι ἕνωση, ἀλλ’ ὑποταγὴ στὸν Πάπα ἐπιδιώκει ὁ Πατριάρχης σας καὶ ἐπικράτηση τῆς Πανθρησκείας!]. Δὲν εἶναι ζητούμενο σήμερα ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία, οὔτε ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Ἐκεῖνο ποὺ χρειάζεται, ὅμως, εἶναι νὰ ὑπάρχει ἕνας δίαυλος ἐπικοινωνίας. Νὰ λέμε καλημέρα καὶ νὰ μποροῦμε νὰ καθόμαστε καὶ νὰ συζητᾶμε. [σ.σ.: Τὸ ἄν, τὴν συζήτηση αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν ἀπαγορεύουν διὰ ροπάλου οἱ Ἅγιοι Πατέρες (μὲ καθοδηγητικὸ ρόλο τὴν προσταγὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «αἱρετικὸν ἄνθρωπον …μετὰ πρώτην καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ», αὐτὸ δὲν τὸν ἐνδιαφέρει τὸν κ. Ἄνθιμο! Τὸ ἂν ἐπίσης διὰ τῆς συζητήσεως αὐτῆς ἀμβλύνεται τὸ ὀρθόδοξο αἰσθητήριο, ἐξουνιτίζονται οἱ πιστοί (κληρικοὶ καὶ λαϊκοί) οὔτε αὐτὸ τὸν ἐνδιαφέρει!].
    Τὴ θεματολογία τῆς συζητήσεως θὰ τὴν καθορίσουμε μὲ τὸ κριτήριο ποὺ σᾶς εἶπα πρωτύτερα. Δὲν θέλουμε μιὰ ἕνωση, δηλ. νὰ τὰ βολέψουμε, νὰ τὰ ταιριάξουμε, κάπως νὰ κάνουμε ἀμοιβαῖες ὑποχωρήσεις γιὰ νὰ τὰ βροῦμε. Ὄχι. Κάτι τέτοιο δὲν τὸ θέλω οὔτ’ ἐγώ, κανένας ἀπὸ μᾶς, οὔτε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο.
   Δημοσιογρ.: Ὑπῆρξαν φωνές, καὶ μάλιστα ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ὄρος ποὺ ζητοῦν νὰ λήξει αὐτὸς ὁ Διάλογος.
   Μητροπ. Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος: Δὲν εἶναι σωστό. Γιὰ ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν, Διάλογος δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ γίνει. Ὅ,τι ἦταν νὰ εἰπωθεῖ, εἰπώθηκε. Ἡ ἴδια ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία σήμερα, ἡ Δυτικὴ Ἐκκλησία, ξέρει ὅτι ἡ ἴδια ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὴν κοιτίδα  της. Ὁ Προτεσταντισμός, γνωρίζει σήμερα ὅτι ἀπομακρύνθηκε…
   Ἄρα, νὰ ξεκαθαρίσουμε τὰ πράγματα· δὲν θέλει κανένας ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν· νὰ καθίσουμε νὰ τὰ βροῦμε, νὰ φτιάξουμε τὶς λέξεις, νὰ κάνουμε ὡραῖες, κομψὲς ἔννοιες. Δὲν ὑπάρχει τέτοια ἀνάγκη σὲ μᾶς. Βλέπετε ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια ποὺ γίνεται ὁ Διάλογος, ἕνας Διάλογος ποὺ μέχρι τώρα σὲ μᾶς δὲν ἔφερε καμία διαφορά, καμία ἀλλοίωση, καμία τροποποίηση. Γιατί; Γιατὶ δὲν ὑπάρχει περιθώριο. Δὲν ἔχουμε ἐμεῖς κάτι νὰ ἀλλάξουμε! Δὲν ἔχουμε σὲ κάτι νὰ διορθώσουμε, κάπου νὰ ἐπαναποθετηθοῦμε, ἢ νὰ μεταχειριστοῦμε κομψὲς λέξεις γιὰ νὰ δημιουργήσουμε ἕνα καλὸ φάσμα σχέσεων. Ὄχι.
[σ.σ.: Ὥστε «δὲν ἔχουμε σὲ κάτι νὰ διορθώσουμε, κάπου νὰ ἐπαναποθετηθοῦμε», Σεβασμιώτατε. Λίγη Δεσποτικὴ ντροπὴ δὲν σᾶς περίσσεψε; Καὶ βέβαια, δὲν ἔχουμε νὰ διορθώσουμε τὴν Πίστη μας! Ἀλλὰ τὸν ἡγέτη τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οικουμενισμοῦ κ. Βαρθολομαῖο Ἀρχοντώνη, τὸν Μεγάλο αἱρετικὸ κ. Ἰωάννη Ζηζιούλα, αὐτοὺς δὲν ἔχουμε νὰ τοὺς διορθώσουμε; Θὰ τοὺς ἀφήσουμε νὰ διδάσκουν ἐπὶ δεκαετίες γιὰ «ἀδελφὲς Ἐκκλησίες»; Γιὰ «βαπτισματικὴ θεολογία»; Γιὰ «διηρημένη Ἐκκλησία»; Θὰ τοὺς ἀφήσουμε νὰ ἀσχημονοῦν καὶ νὰ παραβαίνουν τοῦς Ἱ. Κανόνες περὶ συμπροσευχῶν; Ὅλα αὐτὰ δὲν ἀποτελοῦν ἐπανατοποθέτηση τῶν συν-Οἰκουμενιστῶν σας ὡς πρὸς τὴν Πίστη; Δὲν γνωρίζεται ὅτι «ὁ σιωπῶν δοκεῖ συναινεῖν»! Ἢ μήπως θὰ διαψεύσετε τὸν ἅγιο Ἰουστῖνο Πόποβιτς περὶ τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Μήπως γιὰ σᾶς, δὲν ὑπάρχει αὐτὴ ἡ αἵρεση; Ἀλήθεια, ὅμως, γιατὶ ἐσεῖς νὰ παραδεχθεῖτε τὴν ὕπαρξή της, τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ ἴδιοι οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς σᾶς καλύπτουν, ἀρνούμενοι πεισματικὰ νὰ κατονομάσουν τοὺς Οἰκουμενιστές; Καταδολιεύουν κι αὐτοὶ τὴν Πίστη, μὲ τὸ νὰ σᾶς δίδουν τὸ δικαίωμα νὰ ἀρνεῖσθε τὴν ὕπαρξη τοῦ πραγματικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀφοῦ ὁμιλοῦν γιὰ ἕνα ἀόρατο καὶ ἄσαρκο φάντασμά του!].
  Ἕνα κι ἕνα κάνουν δυό! Τὰ πράγματα εἶναι στὴν κοιτίδα τους, ἡ Ἐκκλησία εἶναι στὸ ρόλο της, τὸ μυστήριο εἶναι ἀποκεκριμένο, ὅπως τὸ κρατᾶμε τόσα χρόνια· δὲν τὸ ἑρμηνεύουμε, δὲν τὸ λογικοποιοῦμε, δὲν τὸ ἀναλύουμε, δὲν τὸ ἁπλοποιοῦμε, ὅπως ἔκανε ἡ Δύση, καὶ τὸ ζοῦμε –δόξα τῷ Θεῷ– πάρα πολὺ ὄμορφα! Ζηλεύουν ἀπὸ μᾶς! Ζηλεύουν τὴν Πίστη μας, ζηλεύουν τὴν εὐσέβειά μας, ζηλεύουν τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἐπανακάμπτουμε, ὅταν ἁμαρτάνουμε, ζηλεύουν τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο χαιρόμαστε τὶς λειτουργίες καὶ τὶς ἀγρυπνίες μας. Δὲν τὰ καταλαβαίνουν αὐτά, ἀλλὰ τὰ νοιώθουν στὴν Εὐρώπη οἱ Καθολικοὶ καὶ οἱ Προτεστάντες, κι ἐμεῖς πρέπει νὰ τοὺς δίνουμε αὐτὴ τὴν μικρὴ γεύση γιὰ νὰ καταλαβαίνουν τί ἔχασαν. Καὶ βλέπετε, σιγά-σιγὰ ἀλληθωρίζουν πρὸς τὰ ’δῶ! Σ’ αὐτὸ ἐξυπηρετεῖ ἐπικοινωνία.
[σ.σ.: Ἀπὸ αὐτογνωσία, ἀριστεύετε, Σεβασμιώτατε! Σκέτη, δεσποτικὴ ἀπομόνωση, ἀπὸ τὴν πραγματικότητα! Ἄραγε, γι’ αὐτὸ μᾶς σφιχταγκαλιάζουν οἱ αἱρετικοί; Ἀπὸ τὴν πολὺ τὴν ζήλεια πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία, κ. Ἄνθιμε,  μᾶς κατασπαράζουν Οἰκουμενιστικὰ καὶ «ἀγαπητικὰ» τὶς τελευταῖες δκαετίες;].
  Ἀλλὰ τὸ λέω συνειδητά· κανένας μας μέσα, οὔτε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης…
  Δημοσιογρ.: Νὰ ρωτήσω καὶ νὰ ζητήσω τὸ σχόλιό σας γιὰ τὴν συμπροσευχὴ καὶ τὶς πολλὲς ἐπαφὲς τοῦ  Παναγιώταττου μὲ τὸν Πάπα.
   Μητροπ. Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος: Εἶναι –σᾶς τὸ λέω ὑπεύθυνα– τὸ ξέρω, ἔχω συζητήσει πολλὲς φορές, ξέρω τὴν σκέψη του καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο βιώνει τὰ γεγονότα, δὲν ἐλπίζει σὲ μιὰ ἕνωση, ἀλλὰ θέλει νὰ ὑπάρχει μιὰ ἐπικοινωνία, γιατὶ ἀπ’ αὐτὴν τὴν ἐπικοινωνία ἐκεῖνοι ὠφελοῦνται, ἀντλώντας ἀπὸ τὴν Παράδοση τὴν δική μας.
[σ.σ.: Ἀκριβῶς, σοφὲ κι ἀκριβέ μας Δέσποτα· ἐκεῖνοι κι ἐκείνη (οἱ αἱρετικοὶ καὶ οἱ αἵρεση) ὀφελοῦνται, ἐνῶ ἐμεῖς βλαπτόμεθα].
   Ἐμεῖς δὲν ἔχουμε νὰ ὠφεληθοῦμε σὲ κάτι, σᾶς τὸ λέω ὑπεύθυνα.
   Λέτε γιὰ τὶς συμπροσευχές. Σᾶς εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονός, δὲν εἶναι χάρις Θεοῦ τὸ ὅτι ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία, ὁ πιὸ προηγούμενος Πάπας, ὁ Ἰωάννης Παῦλος ὁ Β΄, μετέφρασε ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ στὰ Ἰταλικὰ τὸν «Ἀκάθιστο Ὕμνο» κι ἐδῶ κι 7-8 χρόνια ψάλλεται στὶς Σάντα Μαρία Ματζόρε μέσα στὴν Ρώμη;… Αὐτὸ εἶναι μιὰ ἐπιστροφὴ τῆς Δύσης στὴν ἀρχέγονη παράδοση ποὺ κρατιέται μέχρι σήμερα στὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολή. Σ’ αὐτὸ προσβλέπει, λοιπόν, ἡ σχέση ποὺ ἔχει δημιουργήσει τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Ἀθηναγόρα καὶ μέχρι σήμερα μὲ τὸν νῦν Πατριάρχη μας Βαρθολομαῖο. Δὲν θέλει κανείς, δὲν προσβλέπει κανείς –δὲν τὸ λένε καὶ ξεκάθαρα, ὅπως σᾶς τὸ λέω ἐγώ, γιατὶ ὅταν θέλεις νὰ ἔχεις ἕνα καλημέρα μ’ ἕναν ἄνθρωπο, δὲν τοὺ λὲς δὲν θέλω τίποτα, δὲν προσβλέπω σὲ τίποτα, δὲν μὲ ἐνδιαφέρεις, ἢ ὅτι δὲν ἔχω νὰ πάρω ἀπὸ σένα τίποτα, ἀφήνουμε νὰ κυλᾶ ὁ χρόνος, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἀντλοῦνε ἐκεῖνοι ἀπὸ τὸν γάργαρο νερὸ τὸ δικό μας.
[σ.σ.: Ἔτσι σκέπτονται, κ. Ἄνθιμε Κουκουρίδη οἱ μισθωτοὶ Ποιμένες, οἱ ψευδοποιμένες!  Γιατὶ οἱ πραγματικοὶ Ποιμένες, οἱ Ἅγιοι Πατέρες, καλύτερα οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, ἄλλα ἔκαναν καὶ ἄλλα μᾶς δίδαξαν· οὔτε «χαίρετε», μᾶς εἶπαν, νὰ μὴν λέμε στοὺς αἱρετικούς. Ἂς σᾶς χαίρονται, ὅμως, οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές, οἱ Ἀδελφότητες, οἱ Ἁγιορεῖτες Γέροντες, οἱ συνεπίσκοποί σας, ποὺ σᾶς λένε «χαίρετε», ποὺ ἔρχονται σὲ σᾶς (ἐξ ὑπακοῆς στοὺς διάφορους «Γέροντες» καὶ «πάτερ» τῶν Ἀδελφοτήτων) καὶ παίρνουν τὶς εὐλογίες σας καὶ σᾶς μνημονεύουν! Καλά, πάτερ μου, δὲν διαβάσατε ποτὲ τὸν Μ. Ἀθανάσιο καὶ τοὺς ἄλλους Ἁγίους μας, ποὺ μᾶς ἐπισημαίνουν ὅτι ἡ δολιότητα τῶν αἱρετικῶν ἔγκειται καὶ σε τοῦτο: προσπαθοῦν μὲ ὑπεκφυγὲς καὶ ἀργοπορία τῶν Διαλόγων νὰ κερδίσουν χρόνο, ὥστε νὰ ἐπεκτείνουν τὴν αἵρεσή τους; Πόσο ἐξωφρενικὰ εἶναι αὐτὰ ποὺ μᾶς λέτε. Χάσατε πιά, κάθε ἐπαφὴ μὲ τὴν ὀρθόδοξία τῶν Ἁγίων Πατέρων; Δὲν κρατᾶτε πιά, οὔτε τὰ προσχήματα. Τέτοια παραπλάνηση τοῦ Ποιμνίου, εἶναι πρωτοφανής. Εἶστε ἕνας πραγματικὸς ψευδεπίσκοπος, μὲ ὅλη τὴ σημασία τῆς λέξεως! ].
   Τὸ πρόβλημα εἶναι δικό μας, ἂς μὴ φοβόμαστε. Δὲν φοβᾶμαι ἐγὼ τίποτα. Κανέναν… Δὲν ἔχουμε νὰ χάσουμε. Γιατὶ ἡ πίστη μας εἶναι πολὺ ψηλά. Καὶ ὅλη ἡ Σύνοδος νὰ ὑπογράψει τὴν ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν –Θεὸς φυλάξοι– καμιὰ ἕνωση δὲν ἐπιτυγχάνεται… Δηλαδὴ τὰ γονίδιά μας τὰ ὀρθόδοξα, εἶναι πολὺ παραπάνω ἀπὸ τὴν ὑπογραφὴ τῶν Ἐπισκόπων. Ἀλλὰ καὶ δὲν ὑπάρχει καὶ θέμα συζητήσεως στὴν Κρήτη γιὰ τὴν Ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν. Σᾶς τὸ λέω ὑπεύθυνα... Νὰ λειτουργήσουμε μ’ αὐτοὺς δὲν μποροῦμε καὶ δὲν τὸ θέλουμε.
   Δημοσιογρ.: Τί μήνυμα στέλνετε σ’ αὐτούς (καὶ ἱερεῖς, καὶ λαϊκούς) ποὺ ἑτοιμάζονται νὰ ἀντισταθοῦν, νὰ πετάξουν προκηρύξεις;…
   Μητροπ. Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος: Νὰ μὴν τὸ κάνουν. Αὐτὸ δείχνει πανικό, καὶ δείχνει ἔλλειψη αὐτοσυνειδησίας. Δὲν δείχνει μιὰ σιγουριά, μιὰ στέρεη αἴσθηση, πάνω στὸ στέρεο βράχο τῆς Πίστεως ποὺ εἶναι ὁ Χριστός… Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς βλάψει. Ἢ πιστεύω ἀπόλυτα ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι βράχος…, ἢ δὲν τὸ πιστεύω. Δὲν εἶναι καὶ στὸ ἦθος τῶν Χριστιανῶν τῶν Ὀρθοδόξων, ποὺ ἔχουμε μιὰ αὐτοπεποίθηση γιὰ τὴν πληρότητα τῆς Πίστεώς μας…
[σ.σ.: Ἄρα, λοιπόν, οἱ Ἅγιοι ποὺ ἀπομακρύνονται ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς (κατὰ τὸν κ. Κουκουρίδη) δὲν εἶχαν στέρεη αἴσθηση τῆς Πίστεως! Τοὺς καημένους! Κρίμα ποὺ δὲν ἔζησε στὴν ἐποχή τους ὁ «Ἅγιος» Ἀλεξανδρουπόλεως νὰ τοὺς διδάξει τὴν δική του ἀφοβία!].

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ