Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

Απάντησις διά τό θέμα «Περί ακύρων Μυστηρίων»


Τοῦ ἱερομονάχου Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ

Πρός τά ἱστολόγια
«Ἐν Τούτῳ Νίκα» και
«Κρυφό Σχολειό».

Ἀπάντησις διά τό θέμα
«Περί ἀκύρων Μυστηρίων»                          18/11/2017

γαπητοι ἀδελφοί, χαίρετε ἐν Κυρίῳ.
Ἀπαντώντας στήν ἀπό 6/11/2017 ἀνακοίνωσί σας, ἡ ὁποία ἀπευθύνετο προσωπικῶς πρός ἐμένα ἔχω νά ἀναφέρω συνοπτικά τά ἀκόλουθα, σχολιάζοντας τό κείμενό σας:
1) Ἀναφέρετε στό συγκεκριμένο κείμενό σας τά ἑξῆς:
«Ὁ ἐν λόγῳ ἱερομόναχος στήν ἀπάντησί του αὐτήν καί ἐνῶ  ΔΕΝ ΤΟΛΜΑ να τοποθετηθῆ περί τοῦ κύρους τῶν μυστηρίων τῶν Παλαιοημερολογητῶν κλπ.».
Ἔχω ἐπί τούτου νά σᾶς ἀπαντήσω ὅτι δέν ἐρωτήθηκα περί τοῦ θέματος τούτου καί δέν συνηθίζω νά παρεμβαίνω χωρίς νά ὑπάρχη λόγος, ἐφ’ ὅσον, ὅπως φαίνεται καί ὅπως ἐσεῖς ὁμολογεῖτε, δέν ἐκφράζετε κανέναν ἄλλο πλήν τοῦ ἑαυτοῦ σας, καί ἐφ’ ὅσον δέν σᾶς ἐξουσιοδότησαν κάποιοι νά τούς ἐκπροσωπῆτε. Ἄν ἐρωτηθῶ πολύ εὐχαρίστως νά ἀπαντήσω καταθέτοντας τήν ἄποψί μου. Ἄν αὐτό θεωρῆται τόλμη καί μάλιστα μέ κεφαλαῖα, τότε μέ τό τίποτε ὁ καθένας θά θεωρῆται ἥρωας.
2) Συνεχίζοντας ἀπό τήν ἀνωτέρω παραπομπή τοῦ κειμένου σας, ἀναφέρετε τά παρακάτω:
«…Μεταθέτει τό θέμα στό ἐκκλησιολογικό κείμενο τῆς Συνόδου τῶν Γ.Ο.Χ., τοῦ ὁποίου τίς σχετικές θέσεις παρουσιάζει καί ἑρμηνεύει, μέ σκοπό νά μᾶς ἀποδείξη ὡς ψεύτες… κλπ.».
Ἐδῶ ἀδελφοί, πρέπει νά σᾶς ὑπενθυμίσω, ἐπειδή προφανῶς νά ἐλησμονήσατε τί γράφετε, ὅτι στό κείμενό σας «Περί "Ἀκύρων Μυστηρίων" (Β)» ἐσεῖς ἀναφερθήκατε γιά νά στηρίξετε τίς ἀπόψεις σας στό κείμενο αὐτό τῆς Συνόδου τῶν Γ.Ο.Χ. καί μάλιστα τό ἐπικαλεστήκατε, ἐπειδή δῆθεν συμφωνεῖ μέ τίς ἀπόψεις σας, πρᾶγμα τό ὁποῖο εἶναι ὄντως ψευδέστατον. Ἀναφέρατε συγκεκριμένα τά ἑξῆς:
«Πρέπει όμως να σημειωθεί και το εξής πολύ σημαντικό. Ως γνωστόν στον χώρο των Παλαιοημερολογιτών υπάρχουν δύο θέσεις σχετικά με το ζήτημα των Μυστηρίων των Καινοτόμων.
Εμείς συνταχθήκαμε με την θέση αυτή:
1. Που εκφράζεται στο Επίσημο Εκκλησιολογικό Κείμενο της Συνόδου μας, στο οποίο δηλώνεται ξεκάθαρα πως Αυτή "δὲν διαβεβαιοῖ περὶ τοῦ κύρους αὐτῶν", δηλαδή των Μυστηρίων των επισήμων Εκκλησιών, "ἐν ὄψει μάλιστα τῆς συγκλήσεως μιᾶς Μεγάλης Συνόδου"».
Ἐσεῖς λοιπόν, ἀδελφοί, συνταχθήκατε μέ τήν θέσι αὐτή ἡ ὁποία ἐκφράζεται στό κείμενο τῆς Συνόδου τῶν Γ.Ο.Χ. καί συγχρόνως ἰσχυρίζεσθε ὅτι τά μυστήρια τῶν Οἰκουμενιστῶν τοῦ Ν. Η. εἶναι ἔγκυρα. Ἐδῶ ἐντοπίζεται ἡ διγλωσσία καί τό «ἥξεις -ἀφίξεις» στό μεγαλεῖο των, διότι ἐνῶ ἀπό τό κείμενο φαίνεται καθαρά ὅτι ἡ ἄποψις τῆς Συνόδου αὐτῆς τῶν Γ.Ο.Χ. εἶναι τελείως ἀντίθετη μέ τήν ἰδική σας, ἐσεῖς τίς ταυτίζετε καί μάλιστα παρουσιάζετε ἕνα τμῆμα τοῦ κειμένου των, τό ὁποῖο ὄντως εἶναι δίγλωσσο καί νεφελῶδες καί δέν παρουσιάζετε τά ὑπόλοιπα κείμενα, τά ὁποῖα στήν

Πατριάρχης Ιεροσολύμων προς Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησίων για Jaffa Gate: Βοηθήστε μας, έχουμε οικουμενιστική ενότητα κατανόησης και σκοπούΤου Μανώλη Κείου

Την στήριξη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών ζήτησε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος στη συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΠΣΕ στο Αμμάν της Ιορδανίας σχετικά με το θέμα της περιουσίας του Πατριαρχείου και των αγοραπωλησιών του τελευταίου διαστήματος, θέμα που έχει προκαλέσει έντονες διαμαρτυρίες της αραβόφωνης χριστιανικής κοινότητας.
«Έρχεστε στη Μέση Ανατολή σε μια δύσκολη στιγμή για την περιοχή μας. Η παγκόσμια κοινότητα είναι ενωμένη με την άποψη ότι μια ζωτική, ζωντανή χριστιανική κοινότητα αποτελεί ουσιαστικό μέρος του πολυεθνοτικού, πολυπολιτισμικού και πολυθρησκευτικού τοπίου της Μέσης Ανατολής. Είμαστε αυτόχθονες σε αυτήν την περιοχή, και μάλιστα το Ελληνορθόδοξο

Λόγος στα Είσόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου

Ἁγίου Πρόκλου Πατριάρχου Κων/πόλεως

Νά πάλι ἑορτή.
Νά πάλι πανηγύρι.
Νά πάλι χαρούμενο ἀναψοκέρι γιά τήν μητέρα τοῦ Κυρίου.
Νά ἡ προπόρευσις τῆς ἀψεγάδιαστης νύμφης.
Νά τό πρῶτο ξεπροβόδισμα τῆς βασιλίσσης.
Νά τό σίγουρο σημάδι γιά τήν δόξα πού τήν περιμένει.
Νά προάγγελος τῆς χάριτος πού πρόκειται νά τήν ἐπισκιάση.
Νά γνώρισμα, πού φαίνεται ἀπό μακρυά, τῆς ὑπερβολικῆς της καθαρότητος.
Διότι ἐκεῖ πού ὁ ἱερέας εἰσερχόμενος ὄχι πολλές φορές, ἀλλά μόνον μία φορά τόν χρόνο, τελεῖ τίς μυστικές λατρεῖες, ἐκεῖ γιά νά παραμένη μόνιμα ὁδηγεῖται ἀπό τούς γονεῖς της οἱ ὁποῖοι ἀναδεικνύονται ἔτσι λειτουργοί τῆς χάριτος.

Ποιός γνώρισε παρόμοια περίπτωσι στό παρελθόν; Ποιός εἶδε ἤ ἄκουσε τώρα ἤ ἀπό παληά κορίτσι νά ὁδηγεῖται βαθειά στά Ἅγια τῶν ἁγίων, αὐτά πού, παρά λίγο θά ἦταν ἀπλησίαστα καί γιά τούς ἄνδρες, καί σ᾽ αὐτά νά μένη καί νά τρέφεται; Ἄραγε δέν εἶναι αὐτό τρανή ἀπόδειξις τῶν ἀσυνήθιστα μεγάλων θαυμασίων πού θά τῆς γίνουν μελλοντικά; Ἄραγε δέν εἶναι σημάδι ξεκάθαρο; Ἄραγε δέν εἶναι σίγουρη ἀπόδειξις;
Ἄς μᾶς δείξουν ὅσοι κακολογοῦν ἐναντίον της, καί ἐνῶ βλέπουν εἶναι σάν νά μή βλέπουν: Ποῦ τά εἶδαν αὐτά, δηλ. κόρη καί μάλιστα μόλις τριῶν ἐτῶν, πού γεννήθηκε μέ θεία ὑπόσχεσι, νά προσφέρεται ὡς δῶρο τέλειο καί γιά νά ζήση ἐκεῖ, καί νά συνοδεύεται ἀπό τούς πλουσίους τοῦ λαοῦ, νά ὁδηγεῖται μέ λαμπάδες, καί νά παραλαμβάνεται ἀπό τά γνώριμα χέρια τῶν ἱερέων καί τῶν προφητῶν; Γιατί δέν θέλησαν νά ἔρθουν στά καλά τους; Γιατί, ἐνῶ ἔβλεπαν τά πρῶτα σημάδια, δέν πίστεψαν στά κατοπινά; Γιατί ἐνῶ προϊδεάσθηκαν ἀπό τά παράξενα καί διαφορετικά, δέν ἀποδέχθηκαν τά ὅσα ἔγιναν μετά;

Η θέση της γυναίκας στην Θεία Λατρεία

 Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου 


Ο Ἀπόστολος Παῦλος ἐξαγγέλει ὅτι ἡ γυναίκα «ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ· διδάσκειν δὲ γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ᾽ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ» (Α´ Τιμ. 2, 11)Η θέση της γυναίκας στην Θεία Λατρεία
Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου 
Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν, Δρος Θεολογίας 

    Ὅπως γνωρίζουμε ὅλοι, ὁ Χριστιανισμὸς ἀνύψωσε τὴν γυναίκα καὶ ἐξίσωσε τὰ δύο φύλα. Ὀντολογικά, θεολογικὰ καὶ ὑπαρξιακὰ γκρεμίσθηκε ὁ μεσότοιχος ποὺ χώριζε τὰ δύο φύλα: «οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ» (Γαλ. 3, 28), διατρανώνει ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος. Καὶ τοῦτο γιὰ τὸν λόγο ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν σώζεται ὡς φύλο, ἀλλὰ ὡς πρόσωπο. 
    Μέσα στὴν ἀνθρώπινη κοινωνία ὁ ἄνδρας κινεῖται ὡς κεφαλή, ὅπως χαρακτηρίζεται καὶ στὴν Ἁγία Γραφή (Α´ Κορ. 11, 3), ἐνῶ ἡ γυναίκα λειτουργεῖ ὡς καρδία. Ὁ Ὅσιος Μάξιμος τὸ προσδιορίζει μὲ σαφήνεια: «Ἀνήρ ἐστιν ὁ τῆς φυσικῆς ἐν πνεύματι θεωρίας ἐπιμελούμενος νοῦς […] γυνὴ δὲ τοῦ τοιούτου νοός ἐστιν ἡ σύνοικος αἴσθησις» (Πρὸς Θαλάσσιον, 25, PG 90, 332A). Ὁ ἐγκέφαλος διαθέτει τὴν λογική, τὴν κρίση, τὴν σκέψη. Ἡ καρδία διαθέτει τὸ συναίσθημα, τὴν ἀγάπη, τὸ μυστήριο. Ἂν ποτὲ ἤθελε ὁ ἐγκέφαλος –στὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμό– νὰ γίνη κι αὐτὸς καρδία ἢ ἡ καρδία νὰ γίνη καὶ αὐτὴ ἐγκέφαλος, τὸ

Υπάρχει “άγιος” αιρετικός;

 Η οικουμενιστική προπαγάνδα του "ΑΜΕΝ"Η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στον Ιερό Ναό Αγίου Καραμπέτ Αρμενίων Ορθοδόξων Αθήνας
katanixis.gr Μετά από σχετική ανάρτηση στο facebook θα επιχειρήσουμε να ρίξουμε λίγο φως στο θέμα.
1) Η δημοσίευση βρίσκεται στην κατηγορία σε ξεχωριστή κατηγορία, που αναφέρεται σε άλλες θρησκείες. Υπάρχει άλλη κατηγορία π.χ. για τους καθολικούς.
Οπότε αναμφίβολα δεν πρόκειται για Ορθόδοξη εκκλησία.
2) Το σχετικό δημοσίευμα όμως, είναι έτσι γραμμένο, που μπορεί