Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Κατάλαβαν στην Ημερίδα της Θεσ/νίκης τί κατεδίκασαν;


«Ἡ ἀλήθεια ἀγαπᾶ μέν,
δὲν συμβιβάζεται δέ»
(ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

Τοῦ Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου
ἡμερίδα τῆς Θεσσαλονίκης ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὅτι δυνάμωσε τὴν ἤδη ὑπάρχουσα κραταιὰ σύγχυση, ἀπέδειξε δυστυχῶς καὶ κάτι ἄλλο. Ὅτι ἡ κυβίσθηση καὶ ἡ ἀνακολουθία ἔχει καταντήσει ἀγαπητὴ πρακτικὴ στοὺς κύκλους τῶν ταγῶν τῆς Ἐκκλησίας καὶ μάλιστα σὲ αὐτούς (κληρικοὺς καὶ λαϊκούς) ποὺ ἀπαγορεύουν τὸν θεολογικὸ λόγο σὲ ἄλλους, καὶ οἰκειοποιοῦνται αὐτὸ τὸ δικαίωμα, λέγοντας ὅμως ἄλλα ἀντ’ ἄλλων, καὶ κινούμενοι ὡς χέλια μέσα στὸ ἐκκλησιαστικὸ τοπίο. Γιὰ νὰ γίνω πιὸ σαφής:
Ἡ ἡμερίδα αὐτὴ καταδίκασε ὡς κακοδοξία τὴν διδασκαλία περὶ μολυσμοῦ καὶ αὐτοὺς ποὺ τὴν ὑποστηρίζουν, καταδίκασε ὡς ἀνεπίτρεπτο τὸ ὑποχρεωτικὸ τῆς διακοπῆς μνημόνευσης τῶν αἱρετικῶν, αἱρετιζόντων ἐπισκόπων καὶ κήρυξε τὸ δυνητικό, καταδίκασε τὰ «συγκοινωνοῦντα δοχεῖα» στὸ θέμα τῆς μνημόνευσης, καταδίκασε ὡς σχισματικοὺς ὅσους πιστεύουν, ὅτι αὐτὴν τὴν στιγμή —δυστυχῶς— στὴν Ἑλλάδα τουλάχιστον δὲν ὑπάρχουν ἀκόμα ὀρθοτομοῦντες καὶ ὀρθοπραττοῦντες ἐπίσκοποι, καταδίκασε αὐτοὺς ποὺ «διασποῦν» τὴν ἑνότητα, καταδίκασε ὅσους πιέζουν γιὰ ἀποτείχιση, ἀθώωσε τοὺς ἀκόμα μνημονεύοντες ὡς χρώμενοι χρόνου καὶ ὑποστήριξε τὴν ἀνάγκη οἰκονομίας μέχρι ἀορίστου.
Ὅλα τὰ παραπάνω φυσικὰ εἶναι ἀπαράδεκτα καὶ δείχνουν, τὴν τραγικότητα τῶν ὑποστηρικτῶν τους. Γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς καὶ ἐπειδὴ στὰ θέματα τῆς πίστεως —ὅσο καὶ ἂν ὑπάρχει ἡ ἐν Χριστῷ ἀγάπη— συμβιβασμοὶ δὲν νοοῦνται, παραθέτω διάφορες ὁμιλίες-λόγους τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση, τοὺς ὁποίους ἀκούσαμε στὸ παρελθόν, θαυμάσαμε, διδαχθήκαμε, πειστήκαμε και τώρα μένουμε ἄναυδοι μὲ τὴν ἀνακολουθία τοῦ ὁμιλητῆ καὶ τῶν ὑποστηρικτῶν του! Οἱ ὁμιλίες του αὐτὲς ἀποτελοῦν ἀμείλικτο κριτὴ γιὰ τοὺς ὁμιλητὲς τῆς ἡμερίδας.

Περὶ μολυσμοῦ
Στὸ ἄρθρο του «ὁ Μέγας Ἀντώνιος καὶ ὁ σύγχρονος Οἰκουμενισμός» γράφει ὁ π. Θεόδωρος:
«Ὁ Μ. Αντώνιος, ὅπως μᾶς παραδίδει ὁ «Βίος» του, καὶ στὰ θέματα τῆς πίστεως... πίστευε καὶ ἐδίδασκε ὅτι ἡ φιλία καὶ ἡ συναναστροφὴ μαζί τους (σσ. μὲ τοὺς αἱρετικούς) εἶναι βλάβη καὶ ἀπώλεια τῆς ψυχῆς... Φοβερὴ ἡ ὀπτασία τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου γιὰ τοὺς αἱρετικούς: Ἄλογα κτήνη γύρω ἀπὸ τὴν Ἁγία Τράπεζα... Ὅταν σηκώθηκε ἔκλαιγε ὁ Γέροντας. Ἐτρόμαξαν οἱ παριστάμενοι καὶ ἐφοβήθηκαν πολύ, γι' αὐτὸ τὸν παρακάλεσαν νὰ τοὺς ἐξηγήσῃ. Καὶ ἀφοῦ τὸν ἐπίεσαν πολὺ καὶ τὸν ἐξεβίασαν ἀναστέναξε πάλι καὶ εἶπε:
Παιδιά μου εἶναι καλύτερα νὰ πεθάνω, πρὶν νὰ συμβοῦν ὅσα εἶδα στὴν ὀπτασία. Θὰ πέσῃ στὴν Ἐκκλησία ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ, καὶ θὰ παραδοθῇ σὲ ἀνθρώπους ποὺ εἶναι ἄλογα κτήνη. Εἶδα τὴν Ἁγία Τράπεζα τοῦ ναοῦ, στὸ Κυριακὸ τῆς σκήτης νὰ περικυκλώνεται σ' ὅλες τὶς πλευρὲς ἀπὸ μουλάρια, τὰ ὁποῖα κλωτσοῦσαν καὶ χοροπηδοῦσαν, ὅπως συνηθίζουν νὰ κάνουν αὐτὰ τὰ ἄλογα κτήνη. Εἴδατε καὶ ἀντιληφθήκατε πῶς ἐστέναζα προηγουμένως; Τὸ ἔκανα γιατὶ ἄκουσα φωνὴ ποὺ ἔλεγε: <Θὰ μιανθῇ τὸ θυσιαστήριό μου>”.

«Ο φθοροποιός της ασεβείας ιός»


 (Αγ. Κύριλλος Ιεροσολύμων – Κατήχηση Δ΄)

      Τοῦ Ν. ΣΑΚΑΛΑΚΗ
Αναμφίβολα, σήμερα ζούμε σε μία κατάπτωση της Ορθόδοξης αυτοσυνειδησίας–μαχητικότητας, ως συνέπεια της επίδρασης κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και, κυρίως, αρνητικών εκκλησιαστικών επηρεασμών. Λίγοι Ορθόδοξοι (ποιμένες-πιστοί) σήμερα, απελευθερώνουν τον τεράστιο όγκο της θεωρητικής και εμπειρικής ζωής της Ορθοδοξίας. Σε σύγκριση με προηγούμενες δεκαετίες, έχουμε διάβρωση του εκκλησιαστικού πληρώματος από τον οικουμενισμό, την φθοροποιό αυτή ασέβεια–αίρεση.
Έτσι αποκαλεί τον μολυσμό της αιρέσεως ο Αγ. Κύριλλος και γενικά ολόκληρη η ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση.
Ως «ιό» χαρακτηρίζει την δηλητηριώδη πίστη (αίρεση).
Στην Κατήχηση Δ΄ του αγίου διαβάζουμε:
«Επίσης πολλοί οπαδοί των αιρετικών με γλυκόλογα και επαίνους εξαπατούν τις καρδιές των απονηρεύτων ανθρώπων καλύπτοντες κάτω από τη Χριστιανική τους ιδιότητα την ασεβή και δηλητηριώδη πίστη τους» δηλ. των «δυσεβών δογμάτων ιοβόλα συγκαλύπτοντες» κατά το αρχαίο κείμενο.
Εντυπωσιακά σκληρά αποτυπώνονται οι μετασχηματισμοί της αιρέσεως στις σελίδες της Αγίας Γραφής.

Ο Επίσκοπος Κάλλιστος Ware αμνηστεύει μέ άρθρο του τό πάθος της ομοφυλοφιλίας!


Σχόλιο (Ρωμαίικο Ὁδοιπορικό):
   Ζοῦμε σέ τραγικές ἐποχές! Ὀρθόδοξοι κληρικοί κηρύττουν καί γράφουν ὑπέρ ἑνός ἀπό τά πιό ἐπαίσχυντα κατά τοῦ Πατέρες πάθη: τήν ὁμοφυλοφιλία! Προσπαθοῦν νά ἀλλοιώσουν τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας καί νά καινοτομήσουν εἰσάγοντας νεοποχίτικες ἀντιλήψεις ντυμένες μέ μανδύα θρησκευτικότητας! Ἀπό τό νά πέφτει κανείς στήν ἁμαρτία εἶναι πολύ χειρότερο νά τήν ἀμνηστεύει μέ «θεολογικό» λόγο καί μάλιστα ἀπό τόν θῶκο ἐκκλησιαστικοῦ ἀξιώματος!

Ἀποκλειστική Μετάφραση: Ρωμαίικο Ὁδοιπορικό
Στό τελευταῖο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ "The Wheel" (τό ὁποῖο ἐκδόθηκε ἀπό τήν περιβόητη gay ἀκτιβίστρια Ἴνγκα Λεονόβα καί ἄλλους ἀκτιβιστές ὑπέρ τῆς κοινότητας τῶν LGBT) ὁ ἐπίσκοπος

Απευθείας μετάδοση. Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών --Σ' αὐτούς που κοινωνούν μὲ το Π.Σ.Ε., στέλνετε π. Φώτιε, τους πιστούς να κοινωνούν!!!

Απευθείας μετάδοση. Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών Ecumenical Pilgrimage of Pope Francis and the World Council of Churches


ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ (π. Φώτιου Βεζύνια): Για να μη λέμε…. δεν ξέραμε!! δεν γνωρίζαμε!! Αυτό που βλέπουμε θεσμοθέτησε η σύνοδος της Κρήτης.
    Οικουμενικό προσκύνημα του Πάπα Φραγκίσκου και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.
    Η επίσκεψη ορόσημο του Πάπα Φραγκίσκου στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών στις 21 Ιουνίου θα αποτελέσει κεντρικό στοιχείο της οικουμενικής μνήμης για την 70η επέτειο του WCC.
Σύμφωνα με το θέμα της επίσκεψης (Οικουμενικό Προσκύνημα - Περπάτημα, Προσευχή και Εργασία μαζί), η συνάντηση θα ξεκινήσει με υπηρεσία προσευχής στο παρεκκλήσι του Οικουμενικού Κέντρου στη Γενεύη, όπου το ΠΣΕ έχει τα γραφεία του.

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ("Π.Π."):
      Γιὰ νὰ μὴ λέτε… δὲν ξέραμε!! δὲν γνωρίζαμε!! Αὐτὸ ποὺ βλέπουμε θεσμοθέτησε ἡ σύνοδος τῆς Κρήτης. Καὶ μὲ αὐτοὺς κοινωνοῦν οἱ φίλοι σας-κοινωνικοὶ μὲ σᾶς, π. Ἄγγελος, π. Ματθαῖος, π. Ἀναστάσιος, Σεραφεὶμ Πειραιῶς κ.λπ., οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐνεργὰ μέλη τοῦ Π.Σ.Ε., ὡς ἀνήκοντες στὸ μέλος τοῦ Π.Σ.Ε. τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος! Καὶ σὲ αὐτοὺς στέλνετε νὰ κοινωνοῦν οἱ πιστοί, διδάσκοντάς τους ὅτι δὲν μολύνονται!

Οι Άγιοι δεν χαίρονται με τους αγωνιστές: "EΓEIPATE ΦΩNHN ΕΝΤΟΝΩΤΕΡΑΝ"!

Ἐπιστολή τοῦ Γέροντος Παϊσίου

EΓEIPATE ΦΩNHN

N. Σκήτη – Aγ. Oρους 5/18-6-85

P. Ayg. Pais     Σεβαστέ μου ιεράρχα, χαίρετε εν Kυριω,
εἰς ώρας νυκτός ετελείωσα την ανάγνωσιν της απολογίας σας επί τη συμπληρώσει πεντήκοντα ετών εις τους αγώνας κ.τ.λ.
  Oμιλείτε και περί εχθρών. Mην εκπλαγείτε. Ό,τι ευλογεί ο Θεός μισεί ο πονηρός δαίμων και εγείρει αγώνας. Kύριος ο Θεός διαφυλάττει ους ηγάπησε. Συγχωρήσατε πάντας, και μη παύσετε, τώρα εις την δύσιν του βίου, τον ελεγκτικόν αγώνα προς παραβάτας κυρίως εις το προσεχές μέλλον, το θλιβερόν δια την ανθρωπότητα. Tώρα που η αποστασία αυξάνει και τα του Θεού απορρίπτονται, γείρατε φωνήν εντονωτέραν, και εστέ πεπεισμένος ότι θα έχετε λαμπροτέρα κατορθώματα εις τους αγώνας σας και λαμπρότερον τον στέφανον παρά Kυρίου.
Yικώς την δεξιάν σου ασπάζομαι ζητών τας ευλογίας σας
Παΐσιος ελάχιστος εν μοναχοίς

Καυτό VIDEO της "συμφωνίας της Υποταγής" για την Μακεδονία

Το Παράρτημα Κορινθίας της ΠΕΘ για τις αποφάσεις του ΣτΕ για τα Θρησκευτικά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

       Μετά από δυο ακυρωτικές αποφάσεις: την 660 και την 926/ 2018 της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), οι οποίες αφορούν το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ) για το μάθημα των Θρησκευτικών (ΜτΘ) στα Δημοτικά -Γυμνάσια και στα Λύκεια (αντίστοιχα), το ΝΠΣ στο ΜτΘ κρίθηκε τελεσίδικα και επισήμως πλέον  Αντισυνταγματικό.

Δεν μας έφτανε ο γυρολόγος της Βατοπεδίου, τώρα άλλο οικουμενιστικό αστέρι άνατέλει!

Ιερέας και Ιερωσύνη στη Μητρόπολη Πρεβέζης

Στην κεντρική αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Πρεβέζης την 18-06-2018 πραγματοποιήθηκε Ιερατική Σύναξη των κληρικών της Μητροπόλεως με ομιλητή τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Βαρθολομαίο, Καθηγούμενο της Ι.Μ Εσφιγμένου Αγίου Όρους, με θέμα: «Ιερέας και Ιερωσύνη».

Στην ομιλία του είπε:
Είναι μεγάλη ευλογία για τον ιερέα να βρεθεί κοντά σε έναν άνθρωπο αρετής, τον πνευματικό πατέρα και καθοδηγητή του, ο οποίος με αγάπη θα τον διδάσκει εμπράκτως με την ίδια του τη ζωή

Μην μας αφήνετε μόνους. Όταν το ράσο γίνεται σημαία, τότε η νίκη είναι βεβαία!


   Όσοι αγαπάμε και πονάμε αυτόν τον τόπο, μας συκοφαντούν οι εθνομηδενιστές, μας βρίζουν οι αριστερόστροφοι φασίστες που δεν δέχονται καμιά άλλη φωνή πλην της δικής τους και μας αφήνουν μόνους οι περισσότεροι των Πατέρων της διοικούσας Εκκλησίας.
Η Εκκλησία χρειάζεται ΚΑΙ στους ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ στις ΠΛΑΤΕΙΕΣ. Να είναι εκεί μαζί με τα παιδιά της.
   Η απουσία της διοικούσας Εκκλησίας στην πρώτη γραμμή του αγώνα, στον δρόμο και στις πλατείες θα έχει ως συνέπεια τον πιθανό αποπροσανατολισμό και την αστοχία του αγώνα.
     Η απουσία της θα έχει ως πιθανή συνέπεια το κενό που θα δημιουργηθεί να το καταλάβουν ακατάλληλες δυνάμεις που να οδηγήσουν τον κόσμο σε λάθος μονοπάτια.
    Η απουσία της έχει ως συνέπεια ο λαός να το εκλάβει ως σιωπή – συνενοχή στο εθνομηδενικό σύστημα.
    Η διοικούσα Εκκλησία πρέπει να είναι στους δρόμους. Ο κάθε απλός παπάς πρέπει να είναι εκεί με τα πνευματικά του παιδιά ευλογώντας τον αγώνα και κατευθύνοντας την αγανάκτηση του κόσμου σωστά.
     Μην μας αφήνετε μόνους. Στους ναούς είμαστε και θα είμαστε αγωνιζόμενοι να νικήσουμε τα πάθη μας. Θα είμαστε όμως και στους δρόμους φωνάζοντας και ιδρώνοντας για την Πατρίδα μιμούμενοι το πνεύμα των αγωνιστών της ελευθερίας αλλά και Πατέρες όπως ο Άγιος Παΐσιος και ο Αυγουστίνος Καντιώτης που σταθήκανε στους δρόμους δίπλα στον πονεμένο λαό.
     Μην μας αφήνετε μόνους. Όταν το ράσο γίνεται σημαία, τότε η νίκη είναι βεβαία!

1. Η θλίψη ως προάγγελος χαράς

Mας δουλεύουν κανονικά όλους;; ανατρέπονται όλα

την


Πηγ


βιντεοMας δούλεύουν κανονικά όλους;; Διαδώστε το..

Ακούστε λίγο τι λέει (ειδικά από το 6ο λεπτό και μετά) Κοινοποιήστε το να το μάθουν όλοι…

https://hellas-now.com/mas-doyleyoyn-kanonika-oloys-diadoste-to-o-agonas-tora-archizei/