Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015

Ο Μασώνος Πατριάρχης Μελέτιος είναι για τους Οικουμενιστές ο "13ος Απόστολος" !!!Τὸ νὰ τιμοῦν ἕναν Μασῶνο Πατριάρχη διάφοροι σύλλογοι μασωνοκρατούμενοι ἢ μή, ἀποτελεῖ μιὰ πρόκληση γιὰ τὸν ἐναπομείναντα ὀρθόδοξο Λαό.

Τὸ νὰ τὸν τιμᾶ, ὅμως, μία «Ἱερὰ» Μητρόπολις(!) καὶ νὰ ὀνομάζει τὸν Πατριάρχη Μελέτιο Μεταξάκη (ποὺ ἐπέφερε τόσα δεινὰ στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ) ὡς «Δέκατο Τρίτο Ἀπόστολο» ὁ τοπικὸς Ἐπίσκοπος, αὐτὸ ἀποτελεῖ μεγίστη βλασφημία.
Αὐτὴ εἶναι ἡ «Νέα Ἐκκλησία» τῶν Οἰκουμενιστῶν μὲ τὴν ὁποία συγχρωτίζονται, συμπορεύονται καὶ κοινωνοῦν Γέροντες, Πνευματικοὶ καὶ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς Ποιμένες!
Εἶπε ὁ συγκρεκριμένα στὴν ὁμιλία του ὁ Μητροπ. Ιεραπύτνης καὶ Σητείας Εὐγένιος μεταξὺ ἄλλων:
«Είμαι βαθύτατα συγκινημένος και έμπλεως ικανοποιήσεως γιατί η Ιερά Μητρόπολή μας συνδιοργανώνει …αυτήν την επετειακή εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την εκδημία του αοιδίμου Πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη, ο οποίος σημειωτέον δεν έχει τιμηθεί όπως θα έπρεπε. Ο μεγάλος αυτός παρεξηγημένος, δυστυχώς από πολλούς, Πατριάρχης, ο Γέροντας του επίσης Μεγάλου Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρου, σε όλη τη διάρκεια της πολυκύμαντης ζωής του διέσωσε από όποια έπαλξη υπηρέτησε την Εκκλησία του Χριστού όλα τα κάστρα της Ορθοδοξίας σε καιρούς χαλεπούς και δυσχείμερους για το Γένος μας.
Παρέμεινε πιστός στις αρχές της χριστιανικής διδασκαλίας… και δεν ξέχασε ποτέ τον τόπο της καταγωγής του, παρόλο που κατέστη πράγματι ο Δέκατος Τρίτος Απόστολος»!

Ἡ εἴδηση, μὲ τίτλο "80 χρόνια από την εκδημία του Πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη" ἐδῶ.

Η θεωρία της Εξελίξεως κάτω από το Φως των Αγίων.Ἡ «θεανθρώπινη λογικὴ» τῶν Πατέρων, διατυπωμένη ἐδῶ καὶ αἰῶνες, (χωρὶς νὰ ἔχουν στὰ χέρια τους τὰ ἐπιστημονικὰ καὶ τεχνολογικὰ ἐπιτεύγματα τῶν συγχρόνων ἐπιστημόνων), παραμένει ἀκατάλυτη καὶ ἀπρόσβλητη ἀπὸ τὶς ποικίλες διατυπώσεις καὶ ἀνασκευὲς τῶν θεωριῶν τῆς Ἐξελίξεως, ὅσων ἕως τώρα ἔχουν διατυπωθεῖ.
Οἱ Πατέρες (συγκεκριμένα ἐδῶ ὁ ἅγιος Μάξιμος) λέγουν ὅτι «θὰ ἀποτελοῦσε ἀδυναμία τοῦ Θεοῦ ἡ σταδιακὴ δημιουργία κάποιου εἴδους» καὶ έπίσης γράφει ὅτι ἀποκλείεται «κάθε δυνατότητα χρονικῆς προΰπαρξης τοῦ σώματος, καθὼς τὰ μέρη τῆς σύνθετης φύσης τοῦ ἀνθρώπου δημιουργήθηκαν ἀκριβῶς τὸ ἕνα γιὰ τὸ ἄλλο. Ἡ οὐσίωση τῶν ὄντων εἶναι παντελῶς ἀνεπίδεκτη κάθε προσθήκης καὶ ἔλλειψης».
Αὐτὲς οἱ θέσεις τῶν «Πατέρων γιὰ τὴν σταθερότητα τῶν εἰδῶν» κρίνει οὐσιαστικὰ καὶ τὴ θεωρία τῆς ἐξελίξεως καὶ θὰ πρέπει οἱ καθηγητὲς θεολόγοι τῶν σχολείων νὰ τὶς γνωρίσουν, ὥστε ὄχι μόνο νὰ μὴν ὑποχωροῦν στὶς ἐπιθέσεις συναδέλφων (οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν νὰ ἀντιτάξουν παρὰ «θεωρίες» ἐπιστημόνων ποὺ ἀναθεωροῦνται ἀπὸ ἑπόμενες ἐπιστημονικὲς «θεωρίες!), ἀλλὰ οὔτε κἂν νὰ περιπίπτουν σὲ συμβιβαστικὲς θέσεις, ὅπως: «δὲν ἀποκλείεται ὁ Θεὸς νὰ ἔδωσε “πνοὴν ζωῆς” σὲ κάποιο πίθηκο ἢ ἄλλο ζῶο ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε πρὶν δημιουργήσει»!
Παραθέτουμε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Κ. Ζάχου, Ἡ Χαμένη Οἰκειότητα, Ἡ Οἰκολογικὴ Κρίση ὑπὸ τὸ Φῶς τῆς σκέψης τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητῆ σελ. 222-226. (Τὸ ἀρχικὸ σκίτσο ἀπὸ τὸ σχετικὸ βιβλίο τοῦ π. Ἰωάννη Κωστώφ).