Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018

Δυστυχώς, πείσθηκαν από τον π. Θ. Ζήση, ότι η ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ της διδασκαλίας των Αγίων, είναι η γραμμή της Εκκλησίας!


Επιστολή ειρήνευσης των πατέρων της Ι. Μ. Αγίας Παρασκευής προς τον σεβ. μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητο
( Ἐστάλη πρίν ἀπό ἕνα μήνα στόν σεβασμιώτατο)
       Σεβασμιώτατε,
     Εἰς ἔνδειξιν καλῆς θελήσεως καί ἐπιδιώκοντες τήν εἰρήνευσιν τῆς διά λόγους Πίστεως διενέξεως μεταξύ Ὑμῶν καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἡμῶν, ἀποσύρομεν τήν ὑποβληθεῖσαν εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον Κανονικήν Μήνυσιν καθ’ Ὑμῶν, ἀναμένοντες καί τήν παρ’ Ὑμῶν ἀνάλογον πρόθεσιν. Ὡς ἐκ τούτου, ἀποστέλλουμε τήν παροῦσαν ἐπιστολήν-δήλωσιν ἴνα προβῆτε εἰς τίς δέουσες ἐνέργειες πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον.
    Ἐπίσης δηλώνομεν ὅτι δέν συμφωνοῦμε μέ ὅσους ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ Ἀποτείχισις εἶναι «ὑποχρεωτική», καί γι’ αυτόν τόν λόγο καταδικάζουν καί ὀνειδίζουν αὐτούς πού δέν ἀποτειχίστηκαν, ὅπως καί ὅσους ἀποτειχίστηκαν ἀλλά ἐφαρμόζουν ἕνα εἶδος Οἰκονομίας χάριν τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας. Ἀκόμη, ἀποστασιοποιούμεθα ἀπό ἀκραῖες θέσεις πού ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ δέκα αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, πού συμμετεῖχαν εἰς τό ἀντικανονικόν Συνέδριον τῆς Κρήτης, ἔχουν ἀποκοπῆ ἀπό τήν Ἐκκλησίαν καί ὅτι οἱ ἀρχιερεῖς πού ἀποδέχονται τήν ψευδοσύνοδο ἔχουν ἐκπέσει τοῦ ἀξιώματός των. Μόνον ὅταν ἕνας ἐπίσκοπος καταδικασθῆ τελεσιδίκως ἀπό ὀρθόδοξον Σύνοδον, ἐκπίπτει τοῦ ἀξιώματός του. Τονίζουμε ὅτι ἀποτειχιζόμεθα ἀπό τήν αἵρεσιν καί ὄχι ἀπό τήν Ἐκκλησίαν, ὅπως μᾶς κατηγοροῦν.
     Σεβασμιώτατε, δέν προχωρήσαμε εἰς τήν παῦσιν τοῦ Ὑμετέρου μνημοσύνου ἐπειδή θεωροῦμε ἑαυτούς «ἁγιωτέρους» Ὑμῶν ἤ τῶν λοιπῶν ἀρχιερέων καί προκαθημένων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλά ἐπειδή θεωροῦμε τήν Ὁμολογίαν τῆς Πίστεως ―ἐν καιρῷ τῆς προκειμένης αἱρέσεως― ὡς βάσιν καί προϋπόθεσιν τῆς πνευματικῆς ζωῆς διά τήν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν μας.
Εἰς αὐτόν τόν καλόν ἀγῶνα τῆς Ὀρθοδοξίας θεωροῦμε συναγωνιστάς καί τούς πατέρας ἐκείνους πού μπορεῖ νά μή προέβησαν ἀκόμη εἰς τό ἱεροκανονικόν βῆμα τῆς ἀποτειχίσεως, πού εἶναι ὑψηλή μορφή Ὁμολογίας, ἀλλά ἀναγνωρίζουν τόν ἀγῶνα μας, πονοῦν, ἀγωνιοῦν καί διαμαρτύρονται κατά τῆς συγχρόνου αἱρέσεως πού πλήττει τήν Ἐκκλησίαν. «Ὃς γὰρ οὐκ ἔστι καθ' ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν ἐστιν» (Μάρκ. 9,40).
Παρακολουθοῦμε, Σεβασμιώτατε, τόν τελευταῖον καιρόν τάς δημοσίας παρεμβάσεις Σας καί κατανοοῦμε τήν εὐαισθησίαν Σας διά τά ἐθνικά μας θέματα, ἀλλά τό ζήτημα τῆς Πίστεως εἶναι ἀσυγκρίτως σπουδαιότερον. Πρό δύο ἐτῶν εἰς τό Κολυμπάρι τῆς Κρήτης συνετελέσθη προδοσία τῆς Ὀρθοδοξίας! Οἱ μητροπολῖται, κατά τήν εἰς ἐπίσκοπον χειροτονίαν των, δέν δίδουν φρικτάς ὑποσχέσεις πρός τόν Θεόν ὅτι θά προασπισθοῦν τά ἐθνικά μας δίκαια, ἀλλά ὅτι θά ὑπερασπισθοῦν τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν.
Πληροφορηθήκαμε ὅτι σέ ὁμιλία Σας πρό ὀλίγων ἡμερῶν εἰς τό χωρίον Δροσερόν Ἐορδαίας ἐκφράσατε τόν ψυχικόν πόνον πού νιώθετε ἐξ αἰτίας τῆς διακοπῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῆς ἡμετέρας Ἱερᾶς Μονῆς μεθ’ Ὑμῶν. Σεβασμιώτατε, γνωρίζετε πολύ καλά ὅτι Σᾶς ἀγαποῦμε καί ἔχομε ὅλην τήν καλήν διάθεσιν νά ἐπαναφέρωμε τήν μνημόνευσιν τοῦ ὀνόματός Σας κατά τάς ἡμετέρας ἱεράς ἀκολουθίας. Ὅμως, ἀναμένομεν ἀπό Ἐσᾶς νά πράξετε ἔργα πού θά καταδείξουν ὅτι τό πένθος πού νιώθετε εἶναι κατά Χριστόν. Περιμένομε νά προχωρήσετε σέ θεάρεστες ἐνέργειες πού θά χαροποιήσουν τόν Οὐρανόν, θά εὐφράνουν τούς Ὀρθοδόξους καί θά καταισχύνουν τούς κακοδόξους.
Σεβασμιώτατε, ἄν τό θέλατε, θά μπορούσατε νά λάβετε ὑπ’ ὄψιν καί τόν πόνον ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν καί τόν σκανδαλισμόν τοῦ «μικροῦ ποιμνίου», τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν τοῦ Χριστοῦ. Θά μπορούσατε νά προσμετρήσετε τήν ὀδύνην καί τόν σκανδαλισμόν πού προέρχεται ἀπό την ἀναγνώρισιν μιᾶς αἱρετικῆς Συνόδου, κύριος συντελεστής τῆς ὁποίας ἦταν ἐκεῖνος τόν ὁποῖον συνεχίζετε νά μνημονεύετε, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του, ὡς «ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς ἀληθείας» τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ αὐτός προωθεῖ τά σχέδια τοῦ ἀντιχρίστου Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων.
Πάτερ Θεόκλητε, ὅσον δέν διαφοροποιεῖσθε ἀπό τούς Οἰκουμενιστάς, δίδετε τήν εἰκόνα ὅτι συμπορεύεσθε μετ’ αὐτῶν. Προσευχόμεθα νά πράξετε τά θεάρεστα, ὥστε νά ἐπαναφέρομεν τήν Ὑμετέραν μνημόνευσιν. Εἰς κάθε περίπτωσιν, ἀναμένομεν νά οἰκονομήση ὁ Κύριος ὅπως συνέλθη μία ἀληθινά Πανορθόδοξος Σύνοδος ―μέ ἐπισκόπους πού δέν θά εἶναι «γλάστρες», ὃπως σοφά τό εἴπατε― ἡ ὁποία θά καταδικάση τόν Οἰκουμενισμόν καί τούς φορεῖς του.
Σεβασμιώτατε, μετά τήν ληστρικήν Σύνοδον ἐπληγώθη πολύ τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, καί εὐθυνόμεθα ὅλοι. Διά τοῦτο καί ὀφείλομεν νά πράξωμεν τό καθῆκον μας, ὥστε ὁ Κύριος νά λυπηθῆ τόν λαόν Του καί νά δαμάση τήν καταιγίδα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πού ταλαιπωρεῖ ἐδῶ καί ἕναν αἰώνα τήν Ἐκκλησίαν Του, «ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος» (Πράξ. 20,28).
Μετά τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καί ἀληθείας,
ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς
ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Καλαϊτζόπουλος
μοναχός Εὐδόκιμος Χούντρης.
[ακολουθούν υπογραφές]

«Κύριε, σωσον τους ασεβείς»!


Άγιος Παΐσιος:

 «Όταν πονάει κανείς για την σημερινή κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο και προσεύχεται, τότε βοηθιούνται οι άνθρωποι, χωρίς να παραβιάζεται το αυτεξούσιο»


Αποτέλεσμα εικόνας για αγιος παισιος προσευχη


Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΟΠΛΟ ΙΣΧΥΡΟ

~ Παλιά, για να κάνει κανείς κάτι, αν ήταν κοσμικός άνθρωπος θα σκεφτόταν. Αν ήταν πνευματικός άνθρωπος, θα σκεφτόταν και θα προσευχόταν.
Στην εποχή μας ακόμη και «πνευματικοί» άνθρωποι όχι μόνο δεν προσεύχονται, αλλά ούτε σκέφτονται. Και μάλιστα, συχνά πρόκειται για σοβαρά θέματα, και αυτοί κάνουν πρόβες με τον κόσμο.
Σε όλες τις περιπτώσεις, πριν ενεργήσουμε, να λέμε: «Σκέφτηκα γι’ αυτό; Προσευχήθηκα γι’ αυτό;». Όταν κανείς ενεργεί, χωρίς να σκεφθεί και χωρίς να προσευχηθεί, ενεργεί σατανικά. Και βλέπεις, συχνά πολλοί χριστιανοί με τον τρόπο που ενεργούν, δεν αφήνουν τον Θεό να επέμβει.
Νομίζουν ότι αυτοί θα τα καταφέρουν όλα μόνοι τους. Ενώ ακόμα και ο άπιστος λέει «έχει ο Θεός», αυτοί δεν το λένε (…).
Συνέχεια ανθρώπινες προσπάθειες και δεν αφήνουν τον Θεό να ενεργήσει. Δεν καταφεύγουν στην προσευχή, ώστε να απαντήσει ο Θεός δια της προσευχής. Με την ταπείνωση και την προσευχή 
διορθώνονται όλα τα αδιόρθωτα (…).
 
Αιτήματα στην προσευχή

-Γέροντα, αν είναι ευλογημένο, να μας λέγατε μερικά θέματα, για τα οποία ιδιαίτερα πρέπει να προσευχόμαστε.
Να παρακαλούμε κατ’ αρχάς η προσευχή μας να έχει ως αποτέλεσμα να έρθουν σε θεοσέβεια όσοι ζουν και όσοι θα ζήσουν.
Εγώ στην προσευχή μου λέω «Παρατεινον το ελεος Σου τοις γινοσκουσι Σε» και προσθέτω «και τοις μη γινωσκουσι Σε». Ακόμα λέω «Κύριε, σωσον τους ασεβείς». (Βέβαια η Εκκλησία καλά κανόνισε να λέει «Κύριε, σωσον τους ευσεβείς…», γιατί μπορεί να βρίζουν οι ασεβείς, επειδή προσεύχονται γι’ αυτούς).
Όταν πάλι ο ιερέας λέει «Υπέρ των εντειλαμενων ημιν τοις

Γιατί ρίχνουν τις ευθύνες (οι μεγαλόσχημοι κληρικοί) μόνο στους πολιτικούς; Εξέτασαν μήπως ο Θεός βδελύσσεται περισσότερο τις δικές τους ασέβειες;

    Μὲ ἀφορμὴ τὸ σχόλιο ἀναγνώστη ποὺ δημοσιεύσαμε τὸ πρωΐ, θέλουμε νὰ ρωτήσουμε ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἐπισκοπικοὺς σχολιαστές, ποὺ βγῆκαν γιὰ νὰ ἀποτιμήσουν τὴν καταστροφή, νὰ μιλήσουν περὶ ἁμαρτίας, ἀγάπης και τιμωρίας, καὶ νὰ ρίξουν τοὺς κεραυνούς τους ἢ νὰ δικαιολογήσουν τοὺς κυβερνῶντες:
       Ἂς μᾶς ποῦνε· τί φταίει περισσότερο; Ἡ ἁμαρτία ἡμῶν τῶν ἁπλῶν πιστῶν, μάλιστα τῶν ἀποίμαντων καὶ ἀγνοούντων πιστῶν καὶ ἄθεων      
    ἢ μήπως περισσότερο μετροῦν οἱ ἀσέβειες τῶν μεγαλόσχημων κληρικῶν; Αὐτοὶ δὲν εἶναι "οἱ γνῶντες καὶ μὴ ποιοῦντες"; Αὐτοὶ δὲν εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἐγκετέλειψαν τὰ τῆς Πίστεως στὰ χέρια τῶν Οἰκουμενιστῶν; Αὐτοὶ δὲν εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ συμποσιάζονται καὶ συνευωχοῦνται στὶς γιορτὲς μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές; Ἡ κατ’ ἐξοχὴν ἁμαρτία καὶ ἀσέβεια (καὶ εὐθύνη) ποὺ τιμωρεῖ ὁ Θεός, δὲν εἶναι αὐτὴ ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὶς ἀβαρεῖες κατὰ τῆς Πίστεως (καὶ μάλιστα ἀπὸ τοὺς ἱερωμένους), ἀβαρεῖες ποὺ ἰσοῦνται μὲ τὴν βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματοςτὴν  ἀνοχή δηλαδὴ καὶ τὴ συμπόρευση μὲ τὴν Παν-αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!
    Δὲν γνωρίζετε «Ἅγιοι» Πατέρες καὶ θεολογοῦντες σχολιαστές, ὅτι οἱ αἱρετικοὶ εἶναι ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ; Ὅτι ὁ Θεὸς μᾶς διδάσκει τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς Του αὐτούς; Ξεχνᾶτε ὅτι πολλοὶ ἀπὸ σᾶς ἔχετε ἀρθρογραφήσει γιὰ νὰ μᾶς πεῖτε ὅτι ἐθνικὲς συμφορὲς καὶ καταστροφὲς συνέβησαν, ὅταν π.χ. συλλειτούργησαν οἱ Ὀρθόδοξοι μὲ τοὺς Λατίνους;
   Μαζί μὲ μᾶς τοὺς ἁμαρτωλούς, ἀναλογισθεῖτε κι ἐσεῖς (δὲν μιλᾶμε γιὰ τὶς προσωπικές σας ἁμαρτίες), ἀναλογισθεῖτε αὐτὴν τὴν μεγάλη καὶ ἐξόφθαλμη ἁμαρτία σας, καὶ δεῖξτε μας παράδειγμα μετανοίας!
-------------------------

    Γόρτυνος Ιερεμίας: «Κάθε κακό πού συμβαίνει στόν κόσμο αἰτία ἔχει τήν ἁμαρτία»

Λυκ. Νάνης: Σχόλιο για τις περί τιμωρού Θεού και αγάπης, δηλώσεις του Μητροπολίτη Δημητριάδος

Η δεύτερη φοβερή θεομηνία (Αρσένιος Μοναχός. Σκήτη Κουτλουμουσίου.  Άγιον Όρος)
     Πάντα όταν ο Θεός τιμωρούσε τον εκλεκτό λαό του στην Παλαιά Διαθήκη την μεγαλύτερη ευθύνη της τιμωρίας την είχαν οι ηγέτες του λαού. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα στην περίοδο της χάριτος. Όμως οι παραβάσεις  που γίνονται σήμερα από τους ηγέτες του έθνους μας δεν έχουν κανένα προηγούμενο…
     (σ.σ.: Βλέπετε; Ἡγέτες καὶ κατὰ τὸν ἁγιορείτη μοναχὸ εἶναι οἱ πολιτικοί!!! Οἱ Καθηγούμενοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ὁ  αἱρετικὸς Πατριάρχης του μὲ τοὺς ὁποίους κοινωνεῖ καὶ μνημονεύει δὲν εἶναι ἡγέτες, δὲν φταίνε σὲ τίποτα!)


Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: ''Όλοι μας ζούμε τραγικές ώρες''
     Να αναφερθεί ότι ο Αρχιεπίσκοπος σε δηλώσεις του τόνισε πως ''Αυτές τις δύσκολες ώρες είναι ανάγκη να είμαστε όλοι ενωμένοι, και χωρίς να θέλουμε να ρίχνουμε ευθύνες ο ένας στον άλλο'' δήλωσε σε άλλο σημείο ο Μακαριώτατος.
    Για τις δηλώσεις του Μητροπ. Καλαβρύτων ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε πως: ''Είναι ένα λυπηρό φαινόμενο. Ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός δεν εκδικείται. Συνηθίζουμε να λέμε ότι αυτές είναι προσωπικές απόψεις, αλλά και οι προσωπικές απόψεις έχουν ένα όριο''.

Καλαβρύτων Αμβρόσιος: Ο ΑΘΕΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΕΠΙΣΥΡΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!

Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος για την καταστροφική πυρκαγιά της Αθήνας http://thriskeftika.blogspot.com/2018/07/blog-post_15.html

«Βγήκα ζωντανή χάρη στον Θεό»!

Φουντώνει η οργή:

«Κανένας μα κανένας δεν ήταν δίπλα μας… βγήκα ζωντανή χάρη στον Θεό»

Αποτέλεσμα εικόνας για φωτια ματι

  Στο μάτι του κυκλώνα η κυβέρνηση, ο Πάνος Καμμένος και ο δήμαρχος Μαραθώνα –«Αυτό που έγινε ήταν φονικό, είμασταν τελείως αβοήθητοι –Μας έστειλαν να καούμε και να πνιγούμε» επιμένουν οι κάτοικοι.
    Οργισμένες είναι πλέον οι αντιδράσεις των κατοίκων για τις δηλώσεις Καμμένου και καλούν τον υπουργό Εθνικής Άμυνας όπως και ολόκληρη την κυβέρνηση να παραιτηθεί.
    Χαρακτηριστική ήταν η παρέμβαση μιας κατοίκου πριν από λίγο στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ η οποία είπε ότι ο υπουργός Εθνικής

Οι αλεπούδες και οι αιρέσεις! (Επανάληψη με το βίντεο που παρελείφθη)

Καὶ ὁ Ἅγιος Ἱππόλυτος ὁ Μάρτυς καὶ Πάπας 
Ρώμης ὁμιλεῖ γιὰ τὸν Ἀντίχριστο  [Βίντεο]

 Η τεράστια ευθύνη των Ποιμένων!Η σιωπή τους σε καιρό αιρέσεως (ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ) οδηγεῖ στὴν διάλυση του σώματος της Εκκλησίας
  
  Μυστηριωδῶς ἡ Ἁγία Γραφή, γράφει ὁ ἅγιος Ἱππόλυτος, προλέγει γιὰ τὶς αἱρέσεις ποὺ θὰ ἐμφανίζοντο στὸ μέλλον, καὶ παρομοιάζει τοὺς αἱρετικοὺς ψευδοπροφῆτες καὶ ψευδόχριστους μὲ τὶς ἀλεποῦδες, οἱ ὁποῖες μπαίνουν στοὺς ἀμπελῶνες (τὶς Ἐκκλησίες τοῦ Θεοῦ) καὶ τοὺς ἀφανίζουν. Αὐτὸ ἀκριβῶς σημαίνει καὶ ὁ χαρακτηρισμός-δήλωση τοῦ ἰδίου τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὸν Ἡρώδη, τὸν ὁποῖον χαρακτήρισε ἀλεποῦ.
    Ἀλλὰ καὶ ὁ Σαμψών, ὅταν ἔδεσε οὐρὰ μὲ οὐρὰ τὶς ἀλεποῦδες, καὶ μία λαμπάδα ἀνάμεσα στὶς οὐρές τους, θέλησε νὰ δηλώσεις τὶς αἱρέσεις ποὺ θὰ ἀναφανοῦν στὸ μέλλον καὶ τὴν φωτιὰ ποὺ αὐτὲς ἀνάβουν.
   Ὅταν, ὅμως, οἱ Ποιμένες ἀντιστέκονται καὶ ἀνατρέπουν, καὶ κατανικοῦν τὶς αἱρέσεις, τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας αὐξάνει καὶ προοδεύει καὶ φέρει καρπὸν ὥριμο. 
   Ἀντιθέτως, ὅταν οἱ Ποιμένες ἀδρανοῦν, σιωποῦν, συμβιβάζονται καὶ δὲν πολεμοῦν τὶς αἱρέσεις, τότε τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας δεινοπαθεῖ καὶ διαφθείρεται.

Hippolytus Scr. Eccl. : In Canticum canticorum (paraphrasis) : Chapter 19, section 3, line 7

Τὸ κείμενο καὶ τὸ βίντεο:

Kαταγγελία της ΠΕΘ για διαβλητές επιλογές του Υπουργείου Παιδείας


Αθήνα, 25 Ιουλίου 2018,   Αριθμ. Πρωτ. 80

Σημαντική 

καταγγελία της ΠΕΘ

   Διαβλητές(;) επιλογές στην αξιολόγηση των υποψηφίων για την ανάληψη της υλοποίησης Πακέτων Εργασίας του έργου «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»,


   Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής(ΙΕΠ),  η συσταθείσα Επιτροπή ( 27/05-06-2018 Πράξη), συνεδρίασε την 17η Ιουλίου 2018 για την αξιολόγηση των υποψηφίων μέσω συνέντευξης, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 5004/21-05-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά στην υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τριάντα δύο (32) ειδικούς εμπειρογνώμονες για την υλοποίηση Πακέτων Εργασίας του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόεδρος της ως άνω Επιτροπής ήταν ο κ. Κορναράκης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Αθηνών και μέλη ο κ. Ζήσιμος Γεώργιος, Καθηγητής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής και ο κ. Ψάλτου Ευστράτιος, Σύμβουλος Β΄ του ΙΕΠ. Από τη διαδικασία ανέκυψαν

Σχολακιστικό ερώτημα!    Επειδή αυτές τις ώρες του πόνου για εκατοντάδες (και χιλιάδες) συμπολίτες μας, έχουν κάποιοι αρχίσει ένα αδιάκριτο σχολαστικιστικό πόλεμο <μεταξύ οικουμενιστών και αντιοικουμενιστών>  πάνω στην θέση, αν ο Θεός είναι τιμωρός η αγάπη, (ενώ ο Θεός παιδαγωγεί εν αγάπη), θα ήθελα να ρωτήσω:

      Μήπως φταίνε, <και μάλιστα περισσότερο>, οι αντιοικουμενιστές επίσκοποι και θεολογούντες;  Θεωρούν απίθανο  να ήρθε η τιμωρία του Θεού, και για τον λόγο ότι όλοι αυτοί οι εκκλησιαστικοί ταγοί έφτασαν εδώ την Εκκλησία, ότι αυτοί οι "ευσεβείς" συνεχίζουν να συνομιλούν και να συνυπάρχουν με τους αιρετικούς οικουμενιστές;

    Ερώτημα ανεπίτρεπτο, αυτές τουλάχιστον τις στιγμές, που αναγκάζομαι να απευθύνω στην «θεολογική-αγιογραφική» τάχα, λογική των αντιοικουμενιστών.
Κ.Ε., εκπ/κός