Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Σταυρός του Χριστού, το αιώνιον καύχημά μας


 π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ


ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ (στ' 11-18)
Ἀδελφοί, Ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. Ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται. Οὐδὲ γὰρ οἱ περιτετμημένοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι' οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ. Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ' αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ τοῦ Θεοῦ. Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν.

Ἀπόδοση στη νεοελληνική:


Ἀδελφοί, Κυττάξτε μὲ πόσον μεγάλα γράμματα σᾶς ἔγραψα μὲ τὸ χέρι μου. Ὅσοι θέλουν νὰ φανοῦν εὐάρεστοι μὲ μέσα ἐξωτερικά, αὐτοὶ σᾶς ἀναγκάζουν νὰ περιτέμνεσθε, ἁπλῶς καὶ μόνον διὰ νὰ μὴ καταδιώκωνται διὰ τὸ κήρυγμα περὶ τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ. Διότι οὔτε αὐτοὶ ποὺ περιτέμνονται, φυλάττουν τὸν νόμον, ἀλλὰ θέλουν νὰ περιτέμνεσθε σεῖς, διὰ νὰ καυχηθοῦν διὰ τὴν συμμόρφωσίν σας εἰς ἕνα ἐξωτερικὸν τύπον.
Εἰς ἐμὲ δὲ μὴ γένοιτο νᾶ καυχηθῶ διὰ τίποτε ἄλλο παρὰ διὰ τὸν σταυρὸν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, διὰ τοῦ ὁποίου ὁ κόσμος εἶναι σταυρωμένος ὡς πρὸς ἐμέ, καὶ ἐγὼ εἶμαι σταυρωμένος ὡς πρὸς τὸν κόσμον. Διότι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε ἡ περιτομὴ οὔτε ἡ ἀκροβυστία ἔχουν ἀξίαν, ἀλλὰ ἡ νέα δημιουργία. Καὶ ὅσοι βαδίσουν σύμφωνα μὲ τὸν κανόνα τοῦτον, εἰρήνη ἂς ἔλθῃ εἰς αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ εἰς τὸν Ἰσραὴλ τοῦ Θεοῦ.
Εἰς τὸ ἑξῆς ἂς μὴ μὲ ἒνοχλῇ κανείς, διότι ἐγὼ βαστάζω εἰς τὸ σῶμά μου τὰ σημάδια τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.
Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ νὰ εἶναι μὲ τὸ πνεῦμά σας, ἀδελφοί. Ἀμήν.ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ (γ' 13-17) 
Εἶπεν ὁ Κύριος· «Οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ. Καὶ καθὼς Μωυσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ' ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ.»

Ἀπόδοση στη νεοελληνική:

Εἶπεν ὁ Κύριος: «Κανεὶς δὲν ἀνέβηκε εἰς τὸν οὐρανόν, παρὰ ἐκεῖνος ποὺ κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανόν, ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος εἶναι εἰς τὸν οὐρανόν. Ὅπως ὁ Μωϋσῆς ὕψωσε τὸ φίδι εἰς τὴν ἔρημον, ἔτσι πρέπει νὰ ὑψωθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε καθένας ποὺ πιστεύει εἰς αὐτὸν νὰ μὴ χαθῇ, ἀλλὰ νὰ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Διότι τόσον πολὺ ἀγάπησε ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε ἔδωκε τὸν Υἱόν του τὸν μονογενῆ, διὰ νὰ μὴ χαθῇ ὅποιος πιστεύει εἰς αὐτόν, ἀλλὰ νὰ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Διότι δὲν ἔστειλε ὁ Θεὸς τὸν Υἱόν του εἰς τὸν κόσμον, διὰ νὰ καταδικάσῃ τὸν κόσμον, ἀλλὰ διὰ νὰ σωθῇ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ».

Ο παναιρετικός Βαρθολομαίος "διαλύει" -το κατ' αυτόν- ό,τι απέμεινε από Ορθοδοξία!


Διαλύεται η Ορθοδοξία!

Ο Ιλαρίων απειλεί με διακοπή κοινωνίας

-Η μισή Ορθοδοξία δεν θα αναγνωρίζει τον Βαρθολομαίο-Πυρ ομαδόν από Μόσχα, Κίεβο για την κίνηση με τους Έξαρχους


Ισχυρότατες δονήσεις στην παγκόσμια Ορθοδοξία έχει προκαλέσει η αιφνιδιαστική κίνηση του Φαναρίου με τον διορισμό Εξάρχων στο Κίεβο.
Αρχικά η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία προειδοποιησε για απάντηση στο διορισμό από τον Οικουμενικό Πατριάρχη των εξάρχων του στην Ουκρανία
«Ο διορισμός από τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης των επισκοπικών αντιπροσώπων του στην Ουκρανία, χωρίς συμφωνία με τον Πατριάρχη Μόσχας και πασών των Ρωσιών και τον Μακαριώτατο Μητροπολίτη Κίεβου και πάσης Ουκρανίας, δεν είναι παρά ένα πρωτοφανές χτύπημα στην κανονική επικράτεια του Πατριαρχείου Μόσχας” ανέφερε χθες ο Βλαντιμίρ Λεγκόγια, επικεφαλής του Συνδέσμου του Τμήματος Εκκλησίας, Κοινωνίας και Σχέσεων με τα ΜΜΕ.
«Αυτές οι ενέργειες δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητες», τόνισε.
Θυμίζουμε και τι είπε προ λίγων ημερών ο Πατριάρχης Μόσχας σε κήρυγμά του.Η πλέον δυναμικότερη αντίδραση όμως ήρθε από το Νο2 του Πατριαρχείου Μόσχας Μητροπολιτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα, αλλά και από την Σύνοδο της Ρωσικής Εκκλησίας.
Η Σύνοδος της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας κατηγορεί το

Ο Πάπας της Ανατολής δεν σέβεται τίποτα! Ούτε Όρους Πίστεως, ούτε Κανόνες!

ΕΚΤΑΚΤΟ:

Ανακοίνωση γεμάτη «αγανάκτηση» της ρωσικής ιεράς συνόδου για το διορισμό δύο πατριαρχικών Έξαρχων στο Κίεβο

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Itar-Tass, και το Ria Novosti , η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας μετά από σημερινή σύγκλισης της,  με θέμα τον διορισμό από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο δύο έξαρχων στην Μητρόπολη του Κιέβου,  εξέδωσε έκτακτη αυστηρότατη ανακοίνωση η οποία πυροδοτεί εξελίξεις στις σχέσεις των δύο Πατριαρχείων, όπως σας είχαμε πρώτοι γράψει σε σχετικό άρθρο.
Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «η ρωσική ιερά σύνοδος καταδικάζει την απόφαση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου να διορίσει δύο έξαρχους (εκπροσώπους) του στην Ουκρανία που

«Υπάρχει Γ΄ Παρουσία του Χριστού;»


 Ν. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ


Περί αυτής γράφει ο καθ. Τρεμπέλας στην εισαγωγή του 19ου Κεφαλαίου της Αποκαλύψεως. Γράφει κατηγορηματικά και όχι ερωτηματικά, ερευνητικά περί αυτής. Στον προσεκτικό αναγνώστη–μελετητή εμφανίζεται μια διάρρηξη των ορίων, που θέτει η Αγία Γραφή και η Ι. Παράδοσις των Αγίων. Απ’ αρχής να υπογραμμίσουμε, ότι μεταξύ της πρώτης παρουσίας και της Δεύτερης του Χριστού, για την τελική κρίση, δεν υπάρχει ενδιάμεση (Γ΄ παρουσία) σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Συγκεκριμένα, ο Απ. Πέτρος απευθυνόμενος στους Ισραηλίτες (Πραξ. 3, 20-21) υπογραμμίζει με απόλυτη κατηγορηματικότητα: «Χριστόν Ιησού ον δει ουρανόν μεν δέξασθαι άχρι χρόνων αποκαταστάσεως πάντων ων ελάλησεν ο Θεός δια στόματος πάντων αγίων αυτού προφητών απ’ αιώνος».

Ένα θαύμα του Γέροντα Γαβριήλ του Ομολογητή (Urgebadze)

–«Θα σας περιμένω στο SAMTAVRO!» Αποτέλεσμα εικόνας για ГАВРИИЛ (УРГЕБАДЗЕ) САМТАВРИЙСКИЙ

~ Γνώρισα την Έλενα Getsadze στο αεροδρόμιο της Τιφλίδας καθαρά από σύμπτωση. Η γυναίκα τράβηξε την προσοχή μου, επειδή σταυροκοπιόταν και προσκυνούσε την εικόνα του Γέροντα Γαβριήλ. Αυτό έγινε το 2015.
Πήγα κοντά της, της έδωσα τα εικονάκια και λάδι ευλογημένο στα ιερά λείψανα του Γέροντα Γαβριήλ και άρχισα μια συνομιλία μαζί της.
«Όλοι τον αγαπούν (τον γέροντα Γαβριήλ) τόσο πολύ! της είπα, «δεν μπορεί να γίνει αλλιώς». Η Έλενα απάντησε με ένα χαμόγελο. Και τότε μου είπε την ιστορία της, η οποία άφησε μέσα μου μια αξέχαστη εντύπωση, και έγινε αιτία να ενισχυθεί η πίστη μου στο μεγαλείο του Κυρίου. Έρχομαι λοιπόν να μοιραστώ αυτή την ιστορία μαζί σας, αγαπητοί μου αναγνώστες.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

γίου Νικολάου Καβάσιλα 


...6. λλ  πανάμωμη Παρθένος, χωρς ν χη γιά πόλη της τν ορανό, χωρς ν χη γεννηθ π τ οράνια σώματα, λλ π τ γ -πό ατ τ ξεπεσμένο γένος, πο ξέχασε τν δια του τ φύση- κα κατ τν διο μ λους τρόπο, μόνη ατ π λους τούς νθρώπους λων τν ποχν ντιστάθηκε π τν ρχ ς τ τέλος σ κάθε κακία. πέδωκε τσι στν Θε μόλυντη τν ραιότητα πο χάρισε στ φύση μας κα χρησιμοποίησε, ατ μόνη, λα τά πλα κα λη τ δύναμη πο βαλε μέσα μας. Μ τν ρωτα πο εχε γιά τν Θεό, μ τ ρωμαλεότητα τς σκέψεώς της, τν εθύτητα τς θελήσεως κα τ μεγαλειώδη σωφροσύνη της τρεψε σ φυγ κάθε μαρτία κι στησε τρόπαιο νίκης τέτοιο, πο δν μπορε μ τίποτε ν συγκριθ. Μ λα ατ φανέρωσε τν νθρωπο τέτοιον πο ληθιν δημιουργήθηκε, φανέρωσε δ κα τν Θεό, τν φατη σοφία κα τν πέραντη φιλανθρωπία Του.
τσι Ατν πο παρουσίασε πειτα, φο τν περιέβαλε μ νθρώπινο σμα, ασθητ στ μάτια λων, τν ποτύπωσε κα τν εκόνισε προηγουμένως μ τ ργα

Ουκρανία κατά Φαναρίου: Ο Πατριάρχης παριστάνει τον Πάπα… προς καταστροφή.

Εκπρόσωπος Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας: 

Οι δηλώσεις του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως θα φέρουν την νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου στην Ουκρανία. 


Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ «ΔΙΑΡΡΗΓΝΥΕΙ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ», 
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΑΙΡΕΣΗ ΟΤΑΝ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ «ΑΜΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΙΜΕΝΑ»

 


Σε μια δήλωση προάγγελο σοβαρών και εξόχως αρνητικών εξελίξεων στην Ορθοδοξία, ο Μητροπολίτης Ζαπαρόζετς και Μελιτόπολ Λουκάς δήλωσε, ότι οι δηλώσεις του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επανάληψη του μεγάλου σχίσματος της χριστιανικής εκκλησίας το 1054, και τα αποτελέσματα της νέας διαίρεσης μπορούν να αποδειχθούν δεινότερα εκείνου.

Πέρασε στη Βουλή η τροπολογία για τα Ιερά Ησυχαστήρια

isixastirio.jpg

Πέρασε στη Βουλή η τροπολογία που αφορά διατάξεις που δίνει στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος τη δυνατότητα κατάρτισης Μητρώου των εν ενεργεία εφημερίων, διακόνων και ιεροκηρύκων των Ιερών Μητροπόλεων.

Με Κανονισμό, που εγκρίνεται από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας (ΙΣΙ), κατόπιν εισηγήσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (ΔΙΣ), καθορίζονται τα καταχωριζόμενα στοιχεία και δεδομένα του Μητρώου, καθώς και οι προϋποθέσεις και ο τρόπος τήρησης, διάρθρωσης, λειτουργίας, ενημέρωσης και διασύνδεσης του Μητρώου με άλλα αρχεία και ο τρόπος δημοσίευσης των στοιχείων του. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι οι Ιερές Μητροπόλεις υποχρεούνται να ενημερώνουν σχετικά με τους θρησκευτικούς λειτουργούς τους το μητρώο θρησκευτικών λειτουργών, ανεξάρτητα από τη λειτουργία του Μητρώου Ιεράς Συνόδου.
Επίσης, κατατάσσονται και τα Ιερά Ησυχαστήρια στα ΝΠΙΔ, για τα οποία ισχύουν οι ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσίας για τις Ιερές Μονές (άσκηση εποπτείας από τον οικείο μητροπολίτη κ.λπ.). Παράλληλα, δίνεται εξουσιοδότηση στην Ιερά Σύνοδο της

Όχι μόνο αφορίζει παρανόμως, αλλά ζητά και τα ρέστα!

"Βέλη" Αμβρόσιου στην Ιερά Σύνοδο για το "συγχωροχάρτι" στο Δήμο Βερύκιο 

https://www.katanixis.gr/2018/09/blog-post_64.html

Περί του «αφορισμού» του δημοσιογράφου Δ. Βερύκιου


Του Αναστάσιου Βαβούσκου
Μόλις χθές ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος ανακοίνωσε ότι επέβαλε στον δημοσιογράφο Δ. Βερύκιο την ποινή του αφορισμού για βλασφημία, με αφορμή μια ανάρτηση του τελευταίου στο Διαδίκτυο, δίχως όμως και να προσδιορίσει τον ιερό κανόνα, στον οποίο θεμελιώνεται το κανονικό παράπτωμα. Και το τονίζω αυτό, διότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβολή ποινής και στην εκκλησιαστική δικονομία είναι ο καθορισμός της τιμωρητέας πράξεως και η επίκληση ενός ή περισσοτέρων ιερών κανόνων για την θεμελίωσή του. Για να μην αναφερθώ και στο δικαίωμα απολογίας του κατηγορουμένου.