Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019

Παρουσίαση του βιβλίου «Ου βουλόμεθα ζην ψευδολογούντες» (1ο Βίντεο) --Τρίζει εκ θεμελίων το οικοδόμημα των Γ.Ο.Χ.!


     ναρτοῦμε τὰ βίντεο μὲ τὶς εἰσηγήσεις καὶ τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου «Οὐ βουλόμεθα ζῆν ψευδολογοῦντες».

   Κάτω ἀπὸ κάθε βίντεο ὑπάρχει καὶ τὸ κείμενο τῆς κάθε εἰσηγήσεως καὶ τῆς ὁμιλίας μὲ κάποιες λεκτικὲς διορθώσεις, ὅπως ἐπίσης καὶ οἱ παραπομπὲς καὶ οἱ σημειώσεις ποὺ κατὰ τὴν ἐκφώνηση παραλείφτηκαν.

 Τὰ κεντρικὰ σημεῖα τῆς παρουσιάσεως τοῦ βιβλίου, ἀλλὰ καὶ τῆς συζητήσεως ποὺ ἀκολούθησε καὶ ποὺ ἀποδεικνύει τὰ ψεύδη τῶν Γ.Ο.Χ. καὶ τοῦ «ἁγίου» τους εἶναι:
·      Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου οὐδόλως ἔθιξε τὸ δόγμα τῆς ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ Ἐκκλησίας, οὔτε διέσπασε τὴν λειτουργικὴ καὶ ἑορτολογικὴ ἑνότητα τῆς Εκκλησίας, ὅπως κακοδόξως διδάσκουν οἱ Παλαιοημερολογίτες. Ἐπὶ ἑκατονταετίες οἱ Ἅγιοι εἶχαν νότητα μεταξύ τους, ἂν καὶ ἑόρταζαν μὲ διαφορετικὰ Ἡμερολόγια καὶ σὲ διαφορετικὸ χρόνο τὶς ἑορτές. Ἡ ἑνότητα αὐτὴ τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας συνεχίστηκε καὶ μετὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου (βλ. π.χ. τὴν ἁγιοκατάταξη τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ Κριμαίας) σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἐκκλησία ἀνεξαρτήτως ἡμερολογίου.
·      Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου ὑπῆρξε πρόβλημα, ἀλλὰ δὲν ἀνέτρεψε οὐδεμία ἱερὰ παράδοση. Αὐτὸς ποὺ ἀνατρέπει τὴν ἱερὰ παράδοση καὶ τὸ Δόγμα εἶναι ὁ Οἰκουμενισμός, κατὰ τοῦ ὁποίου χαρτοπολεμοῦν οἱ Γ.Ο.Χ., ἐνῶ τὰ δίνουν ΟΛΑ, γιὰ τὸ Ἡμερολόγιο!!!
·      Εἶναι ψευδέστατη ἡ θέση των Γ.Ο.Χ. καὶ φοβερὴ πλάνη, ὅτι ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου ὑπόκειται κάτω ἀπὸ ἀναθέματα συνόδων. Αὐτὴ τὴν πλάνη τὴν παραδέχτηκαν γραπτῶς καὶ οἱ Γ.Ο.Χ. Κυπριανίτες, καὶ ἐν τούτοις οἱ Παλαιοημερολογίτες συνεχίζουν νὰ τὴν πιστεύουν καὶ δὲν τὴν ἀποκηρύττουν ἐν μετανοίᾳ!
·      Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου δὲν εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ὅπως ψευδῶς ἰσχυρίζονται οἱ Γ.Ο.Χ., παραπλανώντας τοὺς νεοημερολογίτες πιστούς, ποὺ εὐλόγως μὲν διαμαρτύρονται γιὰ τὴν προσχώρηση τῶν Ποιμένων τους στὸν Οἰκουμενισμό, ἀλλὰ ἐνεργοῦν θανάσιμα γιὰ τὴν ψυχή τους, καταφεύγοντας στὶς σχισματο-αιρετικὲς Γοχικὲς παρατάξεις.
·      Οἱ Γ.Ο.Χ. ἀρνοῦνται νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ σχίσμα, νὰ προσέλθουν στὴν Μία Ἐκκλησία καὶ νὰ ἑνωθοῦν μὲ ἐκείνους ποὺ ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές, γιατὶ πάνω ἀπὸ τὴν Πίστη ἔχουν τοποθετήσει τὸ σχίσμα καὶ αὐτὸ ἀγωνίζονται πρωτίστως νὰ διατηρήσουν, καθιστάμενοι ἔτσι τελικὰ καὶ αὐτοὶ ὑπαίτιοι γιὰ τὴν ἐξάπλωση τῆς Παναιρέσεως.

   Στὶς εἰσηγήσεις καὶ στὶς ὁμιλίες, ἔγιναν ἀναφορὲς καὶ στὸ καταστροφικὸ ἔργο κάποιων Ἀρχιμανδριτῶν καὶ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, (π. Σάββα, Χαρίτωνα, π. Παΐσιου Παπαδόπουλου κ.λπ.), οἱ ὁποῖοι ἐνστερνιζόμενοι τὴν Γοχικὴ ἰδεολογία, ὁμιλοῦν -ὡς τάχα ἀνίδεοι- γιὰ ἐπιστροφὴ στὴν πρὶν τοῦ 1924 περίοδο, διευκολύνοντας ἔτσι τὸν προσεταιρισμὸ πιστῶν ἀπὸ τὶς Γοχικὲς παρατάξεις.
     Δὲν θὰ παραλείψουμε νὰ σημειώσουμε ὅτι αἴσθηση προκάλεσαν κατὰ τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου, οἱ ὁμολογίες κάποιων παρόντων Παλαιοημερολογιτῶν, ποὺ πρόσφατα –ἐξαιτίας τῶν αἱρετικῶν ἐνεργειῶν τῶν Οἰκουμενιστών– εἶχαν ἐνταχθεῖ στοὺς Γ.Ο.Χ., καὶ ἤδη μετάνοιωσαν μὲ αὐτὰ ποὺ ἐκεῖ βλέπουν. Μᾶς ἀποκάλυψαν μερικὲς ἀπὸ τὶς ἀνακολουθίες τῶν Γ.Ο.Χ. ἡγετῶν καὶ τὶς πιέσεις ποὺ δέχονται οἱ πιστοί του Παλαιοῦ Ἡμερολογίου. Τοὺς λιβέλλους-ἀναθεματισμοὺς ποὺ τοὺς βάζουν νὰ κάνουν ἱερεῖς τῶν Γ.Ο.Χ. ἐναντίον τῶν Νεοημερολογιτῶν κ.λπ.!!! Καὶ ἔκαναν ἔκκληση γιὰ πληροφόρηση τῶν πιστῶν γιὰ τὶς μεθοδεύσεις αὐτές τῶν Γ.Ο.Χ., ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν πιστῶν, ὥστε νὰ μὴν πέσουν στὴν παγίδα τῶν τάχα Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν!

Παρουσίαση του βιβλίου «Ου βουλόμεθα ζην ψευδολογούντες» (2ο βίντεο). --Εισήγηση Παναγιώτη Σημάτη
 Εἰσήγηση Παναγιώτη Σημάτη

Ἡ Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος οὐσιαστικὰ ὅρισε τὸ Αἰγυπτιακὸ Ἡμερολόγιο ὡς Πάτριο κι ὄχι τό …Ἰουλιανό, ἀφοῦ μὲ βάση αὐτὸ καθοριζόταν τὸ Πασχάλιο!!!  Μάλιστα ἐκεῖνος ποὺ καθόριζε –λίγο μετὰ τὴν Α΄ Οἰκουμενική– τὸ Πασχάλιο, μὲ βάση ὄχι τὸ Ἰουλιανὸ ἀλλὰ τὸ Αἰγυπτιακὸ Ἡμερολόγιο, ἦταν ὁ πρόμαχος τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὁ Μ. ἈθανάσιοςΕἶναι φανερό, ἀγαπητοί, ὅτι ὁ Κύριος ἐνεργεῖ διὰ πάντων καὶ χρησιμοποιεῖ κάθε μέσο καὶ τρόπο ἐν τῇ ἀνυπερβλήτῳ ἀγάπῃ Του πρὸς σωτηρίαν πάντων τῶν ἀνθρώπων. Παρ’ ὅτι ἐμεῖς μὲ τὶς ἁμαρτίες μας συντελοῦμε στὴν δημιουργία προβλημάτων καὶ σχισμάτων στὴν Ἐκκλησία Του, ὁ Κύριος, καὶ μέσα ἀπ’ αὐτὰ τὰ γεγονότα, ἐνεργεῖ μὲ τέτοιο τρόπο, ὥστε καὶ ἀπὸ τὸ πικρὸ νὰ προκύψει ὠφέλεια.

Παρουσίαση του βιβλίου «Ου βουλόμεθα ζην ψευδολογούντες» (3ο βίντεο) --Εισήγηση Αδαμάντιου Τσακίρογλου

Εἰσήγηση Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου      γαπητὲ ἐν Χριστῷ π. Εὐθύμιε, ἀγαπητοὶ πατέρες, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί!
          Εἶναι τιμή μου ἡ πρόσκλησή σας νὰ πῶ δύο τρία λόγια γιὰ θέματα ποὺ ἐσεῖς γνωρίζετε καλύτερα ἀπὸ ἐμένα. Εἶναι ὅμως καὶ χαρά μου, γιατί ἔτσι φαίνεται ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας δὲν μετράει τόπο (ἐσεῖς Ἑλλάδα, ἐγὼ Γερμανία) καὶ χρόνο (πάτε μία ὥρα πιὸ μπροστά), ἀλλὰ τὴν καλὴ προαίρεση καὶ τὸ κοινὸ φρόνημα, τὴν κοινὴ πίστη καὶ τὴν κοινωνία, πάντα μέσα στοὺς κόλπους Της. Ἡ Ἐκκλησία ζεῖ στὴν δική Της πραγματικότητα πάνω ἀπὸ χρόνους καὶ τόπους. Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴ τῶν χώρων οὔτε ἀπὸ τὴν ἀλλοίωση τῶν μεταβλητῶν καὶ ρεόντων χρονικῶν, πολιτικῶν καὶ κοινωνικῶν συστημάτων τοῦ πρόσκαιρου αὐτοῦ κόσμου.

Παρουσίαση του βιβλίου «Ου βουλόμεθα ζην ψευδολογούντες» (4ο βίντεο) --Ομιλία Ιωάννη Ρίζου
                               Ὁμιλία Ἰωάννη Ρίζου

Πανοσιολογιότατε  π. Ευθύμιε, ελλογιμότατε κ. Σημάτη, ελλογιμότατε κ. Τσακίρογλου, αγαπητοί και εκλεκτοί αδελφοί.
Ο λόγος που ασχολούμαστε με το παλαιό ημερολόγιο (ΠΗ), είναι γιατί δυστυχώς μετά το Κολυμπάρι εμφανίστηκαν ιερομόναχοι, μοναχοί και  λαϊκοί που θεωρούν ότι Παλαιό και Νέο, είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα και μπορούν οι νεοημερολογίτες (ΝΗ) να πηγαίνουν στις εκκλησίες του παλαιού,  προκειμένου να μην πάνε στις εκκλησίες των οικουμενιστών. Θα δείξουμε όμως ότι  έτσι φεύγουν από την μία αίρεση και πάνε στην άλλη. Γιατί οι παλαιοημερολογίτες που κάποτε ήταν σχίσμα, εξελίχθηκαν  σε μία πλήρη αίρεση.

Παρουσίαση του βιβλίου «Ου βουλόμεθα ζην ψευδολογούντες» (5ο βίντεο) -- Συζήτηση


 Συζήτηση - Ἀπάντηση σὲ ἐρωτήσειςΟ Σταυρός είναι αγάπη και ομολογία πίστης!


Παναγιώτη Τσαγκάρη,Θεολόγου
Δημοσιεύθηκε ένα άρθρο στο διαδίκτυο με τίτλο «Σταυροί και στύλοι» των Θ. Παραδέλλη, Ε. Πλεξουσάκη και Μ. Σταματογιαννοπούλου, στο οποίο γράφονται πολλά εναντίον εκείνων που τοποθέτησαν τον Σταυρό του Χριστού στη θέση Απελή στη Μυτιλήνη. Κάποια λίγα σύντομα σχόλια θεωρούμε καθήκον μας να κάνουμε επί των θέσεων του άρθρου αυτού, ως προς την αλήθεια των πραγμάτων.

Κατ΄ αρχάς να δώσουμε μια απάντησή στο ερώτημα που θέτουν οι συγγραφείς του άρθρου «Σταυροί και στύλοι», για το «πόσο μακριά είναι αλήθεια οι αντιλήψεις του Αυστραλού δολοφόνου από τους υπερασπιστές της τοποθέτησης ενός σταυρού “ξόανου”;».

Εικόνα από το αύριο...

– Έστειλαν την ΕΛΑΣ να σταματήσουν τις καμπάνες επειδή ενοχλούσαν Τσίπρα-Κοτζιά-Ζάεφ!


Δεν σέβονται τίποτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε θρησκεία, ούτε την ιστορία της Μακεδονίας μας. Όλα αυτά βέβαια τα βλέπουν οι Μακεδόνες που αντιστέκονται στους εθνομηδενιστές, καθώς πλέον δεν μπορούν να σταθούν πουθενά οι εθνικοί ολετήρες.


Παντού ακούν αποδοκιμασίες, ενώ το… μαύρο στις εκλογές θα δώσει ένα μήνυμα στο Μ. Μαξίμου.
Η μαρτυρία του πατέρα Αναστάσιου
Από τις 12 Ιουνίου που υπεγράφη στους Ψαράδες των Πρεσπών η επαίσχυντη συμφωνία Ελλάδας – Σκοπίων έχουν περάσει πλέον των οκτώ μηνών. Αλλά όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα στο γραφικό ψαροχώρι όπως και στην ευρύτερη περιοχή όπου τα ΜΑΤ ξυλοκόπησαν ανηλέως Έλληνες πολίτες που συγκεντρώθηκαν στη Βίγλα και το Πισοδέρι για να διαμαρτυρηθούν έχουν μείνει βαθιά χαραγμένα στην μνήμη των κατοίκων.
Όλα ξεκίνησαν από την Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδέας Θεόκλητο. Έναν Ιεράρχη πράο στο πρόσωπο καμία σχέση με τον αψίκορο προκάτοχό του Αυγουστίνο Καντιώτη αλλά αποφασιστικό όσο δεν παίρνει. Ο Θεόκλητος αποφάσισε εκείνη την ημέρα να δώσει εντολή στον ιερέα των Πρεσπών Ειρηναίο να κτυπά συνεχώς τις καμπάνες της εκκλησίας πένθιμα για όσο θα διαρκούσε η τελετή υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ Τσίπρα Ζάεφ στην περίφημη τέντα.


Ταυτοχρόνως ο Θεόκλητος του έδωσε εντολή να τελέσει τρισάγιο στην μνήμη των σφαγιασθέντων κληρικών του Μακεδονικού Αγώνος. Επειδή όμως τα πνεύματα ήταν τεταμένα επιστράτευσε δύο ακόμα μπαρουτοκαπνισμένους και ψύχραιμους Ιερείς της Μητροπόλεως του, τον πατέρα Αναστάσιο και τον πατερά Κωνσταντίνο. Τους κάλεσε να σπεύσουν στις Πρέσπες για να στηρίξουν τον Ειρηναίο καθώς ορθά προέβλεψε ότι θα του ασκείτο αφόρητο πίεσης από τις Αρχές να σταματήσει την πένθιμη κωδωνοκρουσία.
Η αποκάλυψη
Ο διευθυντής της εφημερίδας «Εστία» Μανώλης Κοττάκης συνάντησε κατά την επίσκεψή του στις Πρέσπες τον ένα εκ των τριών ψυχωμένων Ιερών, τον Αναστάσιο Γκερτσάκη, ο οποίος αργότερα έγινε γνωστός στο πανελλήνιο μετά την πρωτοβουλία του να ζητήσει από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντίνο Σέλτσα να μετανοήσει δημοσίως για την προδοσία της Μακεδονίας.
Ο πατήρ Αναστάσιος απεκάλυψε ότι τρεις φορές τους έστειλε η κυβέρνησης αξιωματικούς της αστυνομίας για να σταματήσουν να χτυπούν πένθιμα τις καμπάνες διότι αυτό ενοχλούσε τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών. Την πρώτη φορά τον πήραν με τον καλό: «Υποθέτουμε ότι μόλις τελειώσετε το τρισάγιο θα σταματήσετε να χτυπάτε» τους είπαν οι άνδρες της ΕΛΑΣ, «Και να τελειώσει το τρισάγιο εμείς θα … συνεχίσουμε απάντησαν ήρεμα».

Δείτε το πρωτοσέλιδο:

ΚΗ­ΡΥΓ­ΜΑ ΤΗΝ ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ ΤΗΣ ΟΡ­ΘΟ­ΔΟ­ΞΙΑΣ

7/3/2019

κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη

Τήν πρώ­τη Κυ­ρια­κή τῶν Νη­στει­ῶν τῆς Μ. Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς, ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας ἑ­ορ­τά­ζει τήν Ἀ­να­στή­λω­ση τῶν εἰ­κό­νων της (843). Στήν Ἀ­να­στή­λω­ση αὐ­τή, ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας βλέ­πει τήν συμ­πυ­κνω­μέ­νη καί ἀ­λά­θη­τη ἔκ­φρα­ση τῆς ταυ­τό­τη­τάς της. Βλέ­πει δη­λα­δή τήν ταυ­τό­τη­τά της, ὡς βι­ω­μέ­νη ἀ­λή­θεια καί Ἁ­γι­ο­πνευ­μα­τι­κή ζω­ή, στά εἰ­κο­νο­γρα­φη­μέ­να πρό­σω­πα τό­σο τῆς Θε­αν­θρώ­πι­νης Κε­φα­λῆς της, ὅ­σο καί στά πρό­σω­πα τῶν δο­ξα­σμέ­νων με­λῶν της, τῶν ἁ­γί­ων της.
Στήν εἰ­κο­νο­γρα­φί­α τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας ἔ­χου­με τήν εἰ­κα­στι­κή ἔκ­φρα­ση τοῦ δο­ξα­σμέ­νου θε­αν­θρω­πί­νου σώ­μα­τος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Γι’ αὐ­τό καί δέν εἶ­ναι κα­θό­λου τυ­χαί­α ἡ ση­με­ρι­νή Εὐ­αγ­γε­λι­κή πε­ρι­κο­πή. 
Στήν πε­ρι­κο­πή αὐ­τή ἀ­κού­σα­με τήν ἐν Ἁ­γί­ῳ Πνεύ­μα­τι Ὁ­μο­λο­γί­α τοῦ Ἀ­πο­στό­λου Να­θα­να­ήλ πρός τόν Χρι­στό: «Σύ εἶ ὁ Υἱ­ός τοῦ Θε­οῦ» (Ἰ­ω. 1,50). Ἐκ­πλησ­σό­μα­στε καί κα­τα­νυσ­σό­μα­στε πραγ­μα­τι­κά ἀ­πό τήν με­γα­λει­ώ­δη τα­πεί­νω­ση τοῦ Υἱ­οῦ τοῦ Θε­οῦ, ὁ ὁ­ποῖ­ος, ἀ­φοῦ ἐ­πι­βε­βαί­ω­σε τήν Ὁ­μο­λο­γί­α τοῦ ἀ­γα­θοῦ ὄν­τως Ἀ­πο­στό­λου, ὀ­νό­μα­σε τόν ἑ­αυ­τό Του «Υἱ­ό τοῦ ἀν­θρώ­που» (Ἰ­ω. 1,52).

 Αν νομίζετε ότι πίστη και ήθος του χριστιανού είναι να μπαίνετε σε διαδικασία και επίπεδο αντιπαράθεσης με τέτοιους πιθήκους, ορίστε μπείτε... Το κάνουν και κάποιοι μεγαλομέτοχοι της σωτηρίας, θεολόγοι και ιερωμένοι, οι οποίοι τους αβαντάρουν και ούτε Θεό ούτε διάολο φοβούνται οι ανέκφραστοι, οι άγευστοι, οι απολιθωμένοι!


Άγιο Φως: Οι αποκαλύψεις που προκάλεσαν σάλο – Η ιστορία της αφής του | in.gr 

Κάθε χρόνο ασχολούμαστε με τους αποδομητές και τους αρνητές του αγίου Φωτός. Ε λοιπόν αυτή η ιστορία πρέπει κάποια στιγμή να πάψει να ανακυκλώνεται ως σκάνδαλο ή αντικείμενο αγανάκτησης για εμάς τουλάχιστον τους χριστιανούς, οι οποίοι θα πρεπε να είχαμε ξεκαθαρίσει από καιρό σε τι πιστεύουμε και τι όχι. Αυτή η ταραχή και ο σάλος δείχνουν απώλεια σοβαρού ερείσματος και βάθους πίστης. Δεν κρίνει την Ανάσταση ή το Άγιο Φως αλλά την δική μα τάση να παλινδρομούμε εις τα οπίσω και να ψηλαφούμε τα αψηλάφητα. Οι άλλοι κάνουν την δουλειά τους κάθε χρόνο, κάθε εποχή, με τα ίδια θλιβερά επιχειρήματα, στρατευμένοι στα ίδια συμφέροντα και τις αξιώσεις να φωτίσουν τους άλλους με ένα φυρό και λειψό μυαλό γεμάτο μίσος και προκαταλήψεις.

Όταν η ιεραποστολή και η πίστη καταφέρνουν να νικήσουν τα μάγια

Η πίστη που νικάει τα μάγια


    Στο συνηθισμένο άγονο ερώτημα «Γιατί να πάει ένας χριστιανός στην Αφρική με σκοπό να μιλήσει για την Ορθοδοξία; Άσε αυτούς τους φουκαράδες να έχουν τη δική τους πίστη στους θεούς τους», o άγιος Συμεών ο νέος Θεολόγος αντιπροτείνει: «Γνώρισα έναν άνθρωπο, ο οποίος αγαπούσε τόσο πολύ τους αδελφούς του, που έλεγε: "Θεέ μου, θέλω να σώσεις τους αδελφούς μου∙ και να τους σώσεις όλους. Αν τυχόν δεν σώσεις όλους τους αδελφούς μου, δεν θέλω να σώσεις ούτε εμένα. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει παράδεισος, χωρίς τους αδελφούς μου”». 
Από την άλλη μεριά, «ψήγματα και κομμάτια αλήθειας» υπάρχουν παντού∙ αλλ’ έχει σημασία να βρεις το ολόκληρο. Γι’ αυτό κι ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, κάποτε είπε: «Κοιτάξτε, έχω διαβάσει όλα τα βιβλία, όλες τις πίστεις, κι έχω βρει ότι όλες είναι κάλπικες και η δική μας είναι η αληθινή».

Η Εκκλησία μας γιορτάζει την εβδομάδα της εξωτερικής Ιεραποστολής και στη γιορτή δεν αγνοείς όσους γιορτάζουν: Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ζώντας στο Άγιον Όρος συναντήθηκε με την δύναμη της πίστης μας και στη δύσκολη ώρα βγήκε έξω κι έσωσε το γένος ολόκληρο.
Δύσκολη ώρα είναι όταν σήμερα αδέλφια μας σε άλλη ήπειρο παραδίνονται στους θεούς της μαγείας. Η Εκκλησία είναι ζωντανή και κάποιοι άνθρωποί της τότε και σήμερα εναντιώνονται στην απάθεια και ανοίγουν φτερά για τη μαύρη ήπειρο παλεύοντας για τη σωτηρία της οικουμένης.

Μυρόβλησε η εικόνα του γέροντος Ιουστίνου Πίρβου! (19 Μαρτίου 2019)


Μυρόβλησε η εικόνα του γέροντος Ιουστίνου Πίρβου του οποίου η αγιοκατάταξη δεν έχει γίνει ακόμη.
Το θαύμα έλαβε μέρος στο Ιάσιο της Ρουμανίας όπου στις 19 Μαρτίου 2019 οργανώθηκε ομιλία με θέμα την αγιοποίηση των νεομαρτύρων των κομμουνιστικών φυλακών.

Έχει καθιερωθεί πια αυτή η ημερομηνία μετα την πρώτη θαυμαστή μυρόβληση (19 Μαρτιου 2009) των λειψάνων αυτών που μαρτύρησαν στις κομμουνιστικές φυλακές της Ρουμανίας, θαύμα το οποίο συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια.

Κατρακύλα χωρίς σταματημό! --Πλήρης αντιστροφή της ορθόδοξης ταυτότητας!

Διεθνιστής Ορθόδοξος ΑρχιεπίσκοποςΤου Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

   Διεθνιστής δηλώνει ο Αρχιεπίσκοπος Τελμησσού Ιώβ, μόνιμος αντιπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών (ΠΣΕ) και προσφάτως εκλεγείς από την Σύνοδό Του κοσμήτορας του Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας, που εδρεύει στο Σαμπεζί της Γενεύης, στη θέση του ομ. Καθηγητού κ. Βλ. Φειδά. Ο εν λόγω Ιεράρχης, με τις τόσο υψηλές, προβεβλημένες και υπεύθυνες θέσεις που του έχει εμπιστευθεί το Φανάρι, σε συνέντευξη που έδωσε στην ιστοσελίδα του ΠΣΕ δήλωσε, μεταξύ άλλων:
     «Η Γενεύη μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός ότι ΠΡΙΝ από τις θρησκευτικές και εθνικές μας ιδιότητες είμαστε ΠΡΩΤΑ από όλα ΠΟΛΙΤΕΣ του ΚΟΣΜΟΥ και επομένως έχουμε μεγάλη ευθύνη για τον κόσμο». (Σημ. Οι υπογραμμίσεις του γράφοντος).  Πρέπει να είναι η πρώτη φορά που δημόσια και επίσημα Ιεράρχης, μάλιστα με υπεύθυνη θέση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο,  δηλώνει διεθνιστής και πρώτη φορά αντιστρέφεται αυτό στο οποίο πιστεύουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Έως σήμερα πιστεύουν στην Καθολικότητα της Εκκλησίας και στην αγάπη και στην αλληλεγγύη μεταξύ των λαών. Είναι πρωτάκουστο ότι ο άνθρωπος πρέπει πρώτα να είναι διεθνιστής και «πολίτης του κόσμου» και να έχει σε δεύτερη μοίρα την ιδιοπροσωπία του.

Χαιρετίζουμε την πρόσκληση για συνεργασία των αποτειχισμένων


    ρκεῖ ἐν μετανοίᾳ νὰ ἀποκηρύξουν τὰ λάθη τοῦ παρελθόντος ποὺ ὁδήγησαν στὴν διάλυση τῆς Συνάξεως τῆς Γατζέας καὶ νὰ ἀκολουθήσουν, ὄχι μεταπατερικὲς θέσεις περὶ ἀποτειχίσεως καὶ «κοινωνίας ἀκοινωνήτων»,  ἀλλὰ τὸ παράδειγμα καὶ τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων.
    –Αὐτὸ περιμένουν χιλιάδες πιστοὶ γιὰ νὰ ἀκολουθήσουν.

Ανακοινωθέν της Συνάξεως Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών (19-3-2019)


Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Πρόκειται γιά τήν πρόσφατη συνεδρίαση τῆς Συνάξεως Κληρικῶν καί Μοναχῶν, πού ἀνάμεσα στά ἄλλα ἀποφάσισε τή διοργάνωση ἐπιστημονικῆς ἡμερίδας, στήν Θεσσαλονίκη, κατά  τόν Ἰούνιο τοῦ τρέχοντος ἔτους, μέ θέμα: «Τό Οὐκρανικό Αὐτοκέφαλο καί ἡ νέα Ἐκκλησιολογία τοῦ Φαναρίου».

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ ἱστορική καί ἀγωνιστική «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν» συνῆλθε στίς 28 Φεβρουαρίου, ἡμέρα Πέμπτη, στήν αἴθουσα τῆς «Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν» στήν Θεσσαλονίκη. Μετά ἀπό εἰσηγητικές τοποθετήσεις τῶν πρωτοπρεσβυτέρων Θεοδώρου Ζήση, Νικολάου Μανώλη καί Φωτίου Βεζύνια, σχετικά μέ τό διαμορφούμενο νέο ἐκκλησιολογικό πλαίσιο, λόγῳ τῶν ἀποφάσεων τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης καί τῆς χορηγηθείσης ψευδοαυτοκεφαλίας στούς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἔλαβαν μέρος στήν συζήτηση καί πολλοί ἐκ τῶν παρισταμένων πατέρων, ἀλλά καί ἐκ τῶν λαϊκῶν ἀδελφῶν. Ἐπί τῇ βάσει τῆς συζητήσεως καί τῶν γενομένων προτάσεων ἀποφασίσθηκαν τά ἑξῆς:
1. Νά ἐνισχυθεῖ ἡ συνεργασία καί ἡ σύμπραξη τῶν ἀγωνιζομένων ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀποτειχισμένων καί μή ἀποτειχισμένων.
2. Νά πληθυνθοῦν οἱ ἀντιοικουμενιστικές ἐκδηλώσεις καί συναντήσεις.
3. Νά συμμετέχουν στήν «Σύναξη» καί λαϊκά μέλη.
4. Νά ὀργανωθεῖ στήν Θεσσαλονίκη τόν Ἰούνιο ἐπιστημονική ἡμερίδα μέ θέμα: «Τό Οὐκρανικό Αὐτοκέφαλο καί ἡ νέα Ἐκκλησιολογία τοῦ Φαναρίου». Τήν διοργάνωση θά ἀναλάβουν τά τρία Ὀρθόδοξα σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης, πού ὀργάνωσαν τόν περασμένο Ἰούνιο τοῦ 2018 τήν ἡμερίδα «Ὀρθοδοξία καί Κολυμπάρι. Δύο χρόνια μετά», σέ συνεργασία μέ τήν «Σύναξη Κληρικῶν καί Μοναχῶν».
Θεσσαλονίκη, 19 Μαρτίου 2019
Γιά τήν «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν»
Ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς
Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου Πτολεμαΐδος
Ἀρχιμ. Γρηγόριος Χατζηνικολάου
Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίας Τριάδος, Ἄνω Γατζέας Βόλου
Ἀρχιμ. Σεβαστιανός Ἀμανατίδης
Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίας Παρασκευῆς Βασιλειάδος Καστοριᾶς
Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης
Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης
Κληρικός Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
Πρωτοπρ. Φώτιος Βεζύνιας
Κληρικός Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ