Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019

Παρουσίαση του βιβλίου «Ου βουλόμεθα ζην ψευδολογούντες» (1ο Βίντεο) --Τρίζει εκ θεμελίων το οικοδόμημα των Γ.Ο.Χ.!


     ναρτοῦμε τὰ βίντεο μὲ τὶς εἰσηγήσεις καὶ τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου «Οὐ βουλόμεθα ζῆν ψευδολογοῦντες».

   Κάτω ἀπὸ κάθε βίντεο ὑπάρχει καὶ τὸ κείμενο τῆς κάθε εἰσηγήσεως καὶ τῆς ὁμιλίας μὲ κάποιες λεκτικὲς διορθώσεις, ὅπως ἐπίσης καὶ οἱ παραπομπὲς καὶ οἱ σημειώσεις ποὺ κατὰ τὴν ἐκφώνηση παραλείφτηκαν.

 Τὰ κεντρικὰ σημεῖα τῆς παρουσιάσεως τοῦ βιβλίου, ἀλλὰ καὶ τῆς συζητήσεως ποὺ ἀκολούθησε καὶ ποὺ ἀποδεικνύει τὰ ψεύδη τῶν Γ.Ο.Χ. καὶ τοῦ «ἁγίου» τους εἶναι:
·      Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου οὐδόλως ἔθιξε τὸ δόγμα τῆς ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ Ἐκκλησίας, οὔτε διέσπασε τὴν λειτουργικὴ καὶ ἑορτολογικὴ ἑνότητα τῆς Εκκλησίας, ὅπως κακοδόξως διδάσκουν οἱ Παλαιοημερολογίτες. Ἐπὶ ἑκατονταετίες οἱ Ἅγιοι εἶχαν νότητα μεταξύ τους, ἂν καὶ ἑόρταζαν μὲ διαφορετικὰ Ἡμερολόγια καὶ σὲ διαφορετικὸ χρόνο τὶς ἑορτές. Ἡ ἑνότητα αὐτὴ τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας συνεχίστηκε καὶ μετὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου (βλ. π.χ. τὴν ἁγιοκατάταξη τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ Κριμαίας) σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἐκκλησία ἀνεξαρτήτως ἡμερολογίου.
·      Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου ὑπῆρξε πρόβλημα, ἀλλὰ δὲν ἀνέτρεψε οὐδεμία ἱερὰ παράδοση. Αὐτὸς ποὺ ἀνατρέπει τὴν ἱερὰ παράδοση καὶ τὸ Δόγμα εἶναι ὁ Οἰκουμενισμός, κατὰ τοῦ ὁποίου χαρτοπολεμοῦν οἱ Γ.Ο.Χ., ἐνῶ τὰ δίνουν ΟΛΑ, γιὰ τὸ Ἡμερολόγιο!!!
·      Εἶναι ψευδέστατη ἡ θέση των Γ.Ο.Χ. καὶ φοβερὴ πλάνη, ὅτι ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου ὑπόκειται κάτω ἀπὸ ἀναθέματα συνόδων. Αὐτὴ τὴν πλάνη τὴν παραδέχτηκαν γραπτῶς καὶ οἱ Γ.Ο.Χ. Κυπριανίτες, καὶ ἐν τούτοις οἱ Παλαιοημερολογίτες συνεχίζουν νὰ τὴν πιστεύουν καὶ δὲν τὴν ἀποκηρύττουν ἐν μετανοίᾳ!
·      Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου δὲν εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ὅπως ψευδῶς ἰσχυρίζονται οἱ Γ.Ο.Χ., παραπλανώντας τοὺς νεοημερολογίτες πιστούς, ποὺ εὐλόγως μὲν διαμαρτύρονται γιὰ τὴν προσχώρηση τῶν Ποιμένων τους στὸν Οἰκουμενισμό, ἀλλὰ ἐνεργοῦν θανάσιμα γιὰ τὴν ψυχή τους, καταφεύγοντας στὶς σχισματο-αιρετικὲς Γοχικὲς παρατάξεις.
·      Οἱ Γ.Ο.Χ. ἀρνοῦνται νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ σχίσμα, νὰ προσέλθουν στὴν Μία Ἐκκλησία καὶ νὰ ἑνωθοῦν μὲ ἐκείνους ποὺ ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές, γιατὶ πάνω ἀπὸ τὴν Πίστη ἔχουν τοποθετήσει τὸ σχίσμα καὶ αὐτὸ ἀγωνίζονται πρωτίστως νὰ διατηρήσουν, καθιστάμενοι ἔτσι τελικὰ καὶ αὐτοὶ ὑπαίτιοι γιὰ τὴν ἐξάπλωση τῆς Παναιρέσεως.

   Στὶς εἰσηγήσεις καὶ στὶς ὁμιλίες, ἔγιναν ἀναφορὲς καὶ στὸ καταστροφικὸ ἔργο κάποιων Ἀρχιμανδριτῶν καὶ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, (π. Σάββα, Χαρίτωνα, π. Παΐσιου Παπαδόπουλου κ.λπ.), οἱ ὁποῖοι ἐνστερνιζόμενοι τὴν Γοχικὴ ἰδεολογία, ὁμιλοῦν -ὡς τάχα ἀνίδεοι- γιὰ ἐπιστροφὴ στὴν πρὶν τοῦ 1924 περίοδο, διευκολύνοντας ἔτσι τὸν προσεταιρισμὸ πιστῶν ἀπὸ τὶς Γοχικὲς παρατάξεις.
     Δὲν θὰ παραλείψουμε νὰ σημειώσουμε ὅτι αἴσθηση προκάλεσαν κατὰ τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου, οἱ ὁμολογίες κάποιων παρόντων Παλαιοημερολογιτῶν, ποὺ πρόσφατα –ἐξαιτίας τῶν αἱρετικῶν ἐνεργειῶν τῶν Οἰκουμενιστών– εἶχαν ἐνταχθεῖ στοὺς Γ.Ο.Χ., καὶ ἤδη μετάνοιωσαν μὲ αὐτὰ ποὺ ἐκεῖ βλέπουν. Μᾶς ἀποκάλυψαν μερικὲς ἀπὸ τὶς ἀνακολουθίες τῶν Γ.Ο.Χ. ἡγετῶν καὶ τὶς πιέσεις ποὺ δέχονται οἱ πιστοί του Παλαιοῦ Ἡμερολογίου. Τοὺς λιβέλλους-ἀναθεματισμοὺς ποὺ τοὺς βάζουν νὰ κάνουν ἱερεῖς τῶν Γ.Ο.Χ. ἐναντίον τῶν Νεοημερολογιτῶν κ.λπ.!!! Καὶ ἔκαναν ἔκκληση γιὰ πληροφόρηση τῶν πιστῶν γιὰ τὶς μεθοδεύσεις αὐτές τῶν Γ.Ο.Χ., ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν πιστῶν, ὥστε νὰ μὴν πέσουν στὴν παγίδα τῶν τάχα Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν!

      Παρὰ ταῦτα ἔχουν τὸ θράσος οἱ Γ.Ο.Χ. (μὲ τὴν «βοήθεια» ὅσων Ἁγιορειτῶν ἔχουν ἀποδεχθεῖ Γοχικὲς θέσεις) νὰ καλοῦν τοὺς ἀπομακρυνθέντες διὰ τῆς Ἀποτειχίσεως ἀπὸ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, νὰ ἐνταχθοῦν στὶς σχισματοαιρετικὲς παλαιοημερολογίτικες παρατάξεις-“ἐκκλησίες”! Εἰδικὰ οἱ Ἁγιορεῖτες κάνουν πὼς δὲν ξέρουν ὅτι, ὅσοι ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὴν αἵρεση, βρίσκονται ἑνωμένοι μὲ τὴν Ἀλήθεια, μὲ τὴν ἀληθινὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὅπου κι ἂν αὐτὴ βρίσκεται καὶ διασώζεται. Ποτὲ ὅμως ἡ ἀληθινὴ Ἐκκλησία δὲν βρίσκεται στοὺς σχισματικούς, ὅταν μάλιστα αὐτοί, γιὰ νὰ ὑποστηρίξουν καὶ διασώσουν τὸ σχίσμα τους, ἔχουν ἐνσωματώσει στὴν «πίστη» τους ψεύδη καὶ κακόδοξες θέσεις καὶ τὶς διδάσκουν ὡς ἀλήθεια, καθιστάμενοι ἔτσι σχισματοαιρετικοί.

    Πάντως νὰ εἶστε βέβαιοι, ὅτι θὰ δοῦμε τὸ ἴδιο σκηνικό. Οἱ Γ.Ο.Χ. θὰ ἀντιδράσουν μὲ ὑποτιμητικοὺς σχολιασμοὺς καὶ ὕβρεις, θὰ ἀπαντήσουν «ἄλλ’ ἀντ’ ἄλλων», θὰ πιαστοῦν ἀπὸ κάποια ὑποσημείωση ἢ ἀπὸ κάποιο λάθος μας, θὰ τὸ μεγαλοποιήσουν καὶ θὰ ἐπιμείνουν σ’ αὐτό, κάνοντας τὴν «τρίχα τριχιά», καὶ μ’ αὐτὴ τὴ μέθοδο θὰ ἀρνηθοῦν νὰ ἀποδεκτοῦν τὰ λάθη τους, θὰ ἀποφύγουν νὰ παραδεχθοῦν ὅτι ὁ «ἅγιός» τους ψεύδεται, θὰ ἀποφύγουν νὰ ἐξετάσουν τὶς βασικὲς καὶ κύριες θέσεις ποὺ παρουσιάστηκαν καὶ ἀνατρέπουν τὸ ψεύτικο Γοχικὸ οἰκοδόμημα.

Μακάρι νὰ διαψευστοῦμε.

Ἡ εἰσήγηση τοῦ π. Εὐθυμίου ΤρικαμηνᾶΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

    συγκέντρωσή μας ἐδῶ εἰς τὸν Ναό, ἢ καλύτερα ἡ παραμονή μας μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία τὴν ἡμέρα αὐτὴ τῆς Τυρινῆς, ὅπως ὀνομάζεται, ἡ ὁποία θὰ λέγαμε εἶναι μιὰ εἰσαγωγὴ διὰ τὸν ἀγῶνα τῆς μετανοίας καὶ τῆς ἐγκρατείας, μὲ τὰ ὁποῖα ἡ Ἐκκλησία μᾶς προετοιμάζει διὰ νὰ οἰκειωθοῦμε τὰ Πάθη καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, ἔχει σὰν σκοπὸ τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ κ. Ἰωάννη Ρίζου καὶ Ἀδαμαντίου Τσακίρογλου μὲ τίτλο «Οὐ βουλόμεθα ζῆν ψευδολογοῦντες». Ἡ παρουσίαση αὐτὴ ἐκρίθηκε ὡς ἀναγκαία καὶ ἐπιβεβλημένη, διότι ἐντάσσεται πλήρως εἰς τὸν ἀγῶνα τῆς Ἀποτειχίσεως καὶ ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τὴν αἵρεσι καὶ τὴν πλάνη, προκειμένου δηλαδὴ νὰ μὴν ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστὲς καὶ ἀγρευθοῦμε ἀπὸ ἄλλες σχισματικὲς ὁμάδες καὶ «Ἐκκλησίες» καί, κατὰ τὸ δὴ λεγόμενο, φύγουμε ἀπὸ τὴν Σκύλα καὶ πέσουμε στὴν Χάρυβδη! Ὁ κίνδυνος αὐτός, ὅπως καταλαβαίνετε, ἀδελφοί μου, εἶναι μεγάλος καὶ ἡ πρόκλησι ἐμφανής.
   Ἡ δευτέρα ἔκδοσι τοῦ βιβλίου αὐτοῦ «Οὐ βουλόμεθα ζῆν ψευδολογοῦντες», δὲν εἶναι μόνο πληρεστέρα ἀπὸ τὴν πρώτη ἔκδοσι, ἐπειδὴ περιέχει περισσότερα στοιχεῖα, ἀλλὰ κυρίως διότι περιέχει ἀπαντήσεις εἰς τὶς ἐνστάσεις τῶν Παλαιοημερολογιτῶν ποὺ ἔγιναν κατὰ τὴν πρώτη ἔκδοσι, τὶς ὁποῖες μὲ ἀντικρούει μὲ ἀδιάσειστα ἐπιχειρήματα καὶ ἀποδεικνύει περίτρανα ὅτι οἱ αὐτοαποκαλούμενοι Γ.Ο.Χ. (Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί) εἶναι μόνο Γνήσιοι, ὄχι ἐπειδὴ ἁπλῶς κρατοῦν, ἀλλὰ ἐδογματοποίησαν, ἐθεοποίησαν καὶ τρόπον τινά, ἐλάτρευσαν τὸ Ἰουλιανὸ Ἡμερολόγιο, ἐνῶ γιὰ ὅλες τὶς ἄλλες Παραδόσεις, τοὺς ἱεροὺς Κανόνες καὶ τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων ἀδιαφοροῦν πλήρως ἤ, στὴν καλλίτερη περίπτωσι, τὰ ἔχουν σὲ δεύτερη καὶ τρίτη θέσι. Αὐτὸ βέβαια εἶναι πλάνη καὶ αἵρεσις, ἡ ὁποία εἶναι ἡ καρδιὰ τοῦ Παλαιημερολογιτισμοῦ.
    Ὁ πόλεμος τὸν ὁποῖο ἀντιμετώπισε ὁ κ. Ρίζος καὶ ὁ κ. Τσακίρογλου κατὰ τὴν πρώτη ἔκδοσι τοῦ βιβλίου «Οὐ βουλόμεθα ζῆν ψευδολογοῦντες» ἦταν, ὅπως ἀνεμένετο, ὄχι μόνο ἔντονος ἀλλά, κυρίως, ἀνέντιμος, ὕπουλος καί, ὡς μὴ ὄφειλε, προσωπικός. Πρέπει νὰ διευκρινισθῆ ὅτι, ὄχι μόνο δὲν εἴμεθα ἀντίθετοι στὸν ἔντιμο διάλογο, στὴν παρουσίασι ἀντιθέτων ἀπόψεων, ἐπιχειρημάτων, στοιχείων κ.λπ., ἀλλὰ ἀντιθέτως τὸν ἐπιζητοῦμε, διότι ὅταν αὐτὰ παρουσιάζωνται καλόβουλα καὶ μὲ ἁγνὰ κίνητρα καὶ προθέσεις, βοηθοῦν ὄχι μόνο στὴν διαλεύκανσι τοῦ θέματος καὶ στὴν ἀποκάλυψι τῆς ἀλήθειας, ἀλλὰ κυρίως καὶ ἐμᾶς προσωπικὰ στὴν ἐπισήμανσι τυχὸν λαθῶν καὶ παραλείψεων ἢ λανθασμένων συμπερασμάτων κ.λπ.
    Θὰ ἤθελα ὁ κ. Ρίζος στὴν παρουσίασι τοῦ βιβλίου αὐτοῦ νὰ ἐπιμείνη λίγο στὸ θέμα αὐτό, ἀναλύοντας καὶ παρουσιάζοντας τὰ μετὰ τὴν πρώτη ἔκδοσι τοῦ βιβλίου συμβάντα, τὶς ἀντιπαραθέσεις, ὄχι μόνο τῶν Γ.Ο.Χ., ἀλλὰ καὶ κάποιων Ἀποτειχισμένων, τὸν τρόπο τῶν ἀντιπαραθέσεων, τὰ στοιχεῖα τὰ ὁποῖα παρουσιάστηκαν, ὥστε νὰ γίνη κατανοητὸ τὸ ἂν ὑπῆρχαν ὄντως σοβαρὰ καὶ ἀξιόλογα ἐπιχειρήματα, ἢ ἂν τελικὰ ἔγινε προσπάθεια νὰ διαστρεβλωθῆ ἡ ἀλήθεια, προκειμένου νὰ μὴν θιγῆ ἡ ἱερότης τοῦ Ἰουλιανοῦ (Παλαιοῦ δηλαδὴ Ἡμερολογίου) καὶ ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ νὰ μείνη στὸ θέμα αὐτὸ σὲ ἕνα σκότος ψηλαφητό, ἀπὸ τὸ ὁποῖο δὲν θὰ ἠδύνατο ποτὲ νὰ ἐξέλθη. Νομίζω ἄλλωστε ὅτι ὁ σκοπὸς τῆς δευτέρας ἐκδόσεως ἦταν ἡ παρουσίασις ὅλης τῆς ἀληθείας καὶ ἡ ἀποκάλυψις τῶν διαλογισμῶν πολλῶν καρδιῶν.
     Νομίζω, ἐν τέλει, ὅτι τὸ βιβλίο αὐτὸ θὰ συμβάλη τὰ μέγιστα εἰς τὴν τοποθέτησι ἢ ἐπανατοποθέτησι πολλῶν ἀδελφῶν, ἂν φυσικὰ μελετηθῆ προσεκτικὰ καὶ κυρίως ἂν μελετηθῆ ἀπροκατάληπτα.
Εὐχαριστοῦμε ἀπὸ τῆς θέσεως αὐτῆς τὸν κ. Ρίζο γιὰ ὅλη αὐτὴ τὴν προσπάθεια τῆς συγκεντρώσεως τῶν ἱστορικῶν καὶ Πατερικῶν στοιχείων, ἡ ὁποία ἔγινε μὲ τὴν πρόθυμη καὶ ὁλόκαρδη βοήθεια τοῦ ἱστορικοῦ καὶ φιλολόγου κ. Ἀδαμαντίου Τσακίρογλου. Εἴμεθα δὲ σίγουροι ὅτι θὰ συμβάλη στὴν ὀρθὴ καὶ Ὀρθόδοξη τοποθέτησί μας στὸ σωτηριολογικὸ θέμα τῆς Ἀποτειχίσεως ἀπὸ τὴν αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ εὐχόμεθα ὁ Θεὸς νὰ τοὺς στηρίζει εἰς τὸν ἀγῶνα τους, ὥστε ὄχι μόνο σὲ προσωπικό, ἀλλὰ καὶ σὲ ἐκκλησιαστικὸ ἐπίπεδο νὰ εὑρίσκονται στὴν πρώτη γραμμὴ τοῦ μετώπου ἐνημερώνοντας ἐν λόγοις καὶ ἔργοις καὶ συγγραφαῖς τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.