Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

Συνεχίζουν να είναι Ποιμένες, γιατί δεν βρίσκεται Σύνοδος που να τους καθαιρέσει!

Κανὼν ΝΗ´ Ἀποστολικός καὶ ΙΘ´ τῆς Πενθέκτης Συνόδου

Εὐσέβεια (σύμφωνα μὲ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων) εἶναι κυρίως ἡ ὀρθὴ πίστη.
       Καὶ σήμερα (κι αὐτὸ εἶναι γνωστό), ἡ ὀρθὴ πίστη καταπατεῖται, κουρελιάζεται καὶ διαστρέφεται ἀπὸ τοὺς παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστές, χωρὶς οἱ Ἐπίσκοποι-Ποιμένες νὰ ἐνημερώνουν τὸ λαὸ γιὰ τὴν ὕπαρξη καὶ τὸ κακὸ ποὺ κάνει ἡ αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, χωρὶς νὰ διακόπτουν τὴν μνημόνευση τῶν πρωταιτίων τῆς Παναιρέσεως. Ἀντὶ τούτου συμβουλεύουν τὸ λαὸ νὰ κοινωνεῖ ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς!
Οἱ Κανόνες γι’ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις εἶναι σαφεῖς: Αὐτοὶ οἱ Ἐπίσκοποι καὶ Ποιμένες εἶναι καθαιρετέοι!!!
Ὅμως οἱ σύγχρονοι Ποιμένες, τιμωροῦν καὶ καταδικάζουν τοὺς κατωτέρους τους γιὰ ἀσήμαντες ἀφορμές, ἐφαρμόζοντες αὐστηρὰ τοὺς Κανόνες ἢ ἐπινοοῦντες ἑρμηνεῖες, ποὺ δὲν δικαιολογοῦνται ἀπὸ τὴν συμφωνία τῶν Κανόνων πρὸς τιμωρία τῶν κατωτέρων τους ἐκείνων, ποὺ τολμοῦν νὰ ἔχουν ὀρθόδοξη τοποθέτηση! Καὶ τοὺς τιμωροῦν, μόνο καὶ μόνο γιατὶ δὲν ὑπακούουν στὴ δική τους ἰδιοτροπία-ἰδιομορφία ἢ καὶ κακοδοξία!
Καὶ ταυτόχρονα παραβλέπουν τὶς πολλὲς δικές τους παραβάσεις, καὶ κυρίως ἐκεῖνες ποὺ ἀφοροῦν τὰ θέματα τῆς Πίστεως, ποὺ εἶναι καὶ οἱ σοβαρότερες! Καὶ δυστυχῶς ὁ Λαός (ἀκατήχητος) αὐτὸ τὸ παραβλέπει, μὲ ὅποια εὐθύνη αὐτὸ συνεπάγεται.
Ἂς γνωρίζουν ὅμως, ὅτι ὁ Θεός δὲν παραβλέπει καὶ δὲν παραγράφει τὴν νεκρικὴ ἀδιαφορία τῶν Ποιμένων γιὰ τὴν Πίστη! Ὁ Κύριος (ὅπως καὶ καθενός μας τὶς ἀβαρίες)  θυμᾶται τὴν ἀδιαφορία γιὰ τὴν Πίστη κάθε Ποιμένα καὶ τὴν σημειώνει, ἔστω κι ἂν ἐπιτρέπει νὰ εἶναι Ποιμένας, γιατὶ τὸ λόγο ὅτι ζοῦμε σὲ ἐσχατολογικοὺς καιρούς, καὶ δὲν βρίσκεται Σύνοδος γιὰ νὰ τὸν καθαιρέσει!
Νά, τί γράφουν δυὸ ἀπὸ τοὺς σχετικοὺς Ἱεροὺς Κανόνες γιὰ τοὺς Ποιμένες ποὺ ἀμελοῦν τὸ ὕψιστο καθῆκον τῆς Κατηχήσεως-διαποιμάνσεως τοῦ Λαοῦ ὀρθοδόξως!


        Κανὼν ΝΗ´ Ἀποστολικός
      Ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, ἀμελῶν τοῦ κλήρου ἢ τοῦ λαοῦ, καὶ μὴ παιδεύων αὐτοὺς τὴν εὐσέβειαν, ἀφοριζέσθω· ἐπιμένων δὲ τῇ ἀμελείᾳ καὶ ῥᾳθυμίᾳ, καθαιρείσθω.

Κανὼν ΙΘ´ τῆς Πενθέκτης

Ὅτι δεῖ τοὺς τῶν ἐκκλησιῶν προεστῶτας, ἐν πάσῃ μὲν ἡμέρᾳ, ἐξαιρέτως δὲ ἐν ταῖς Κυριακαῖς, πάντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαὸν ἐκδιδάσκειν τοὺς τῆς εὐσεβείας λόγους, ἐκ τῆς θείας γραφῆς ἀναλεγομένους τὰ τῆς ἀληθείας νοήματά τε, καὶ κρίματα, καὶ μὴ παρεκβαίνοντας τοὺς ἤδη τεθέντας ὅρους, ἢ τὴν ἐκ τῶν θεοφόρων Πατέρων παράδοσιν. Ἀλλὰ καὶ εἰ γραφικὸς ἀνακινηθείη λόγος, μὴ ἄλλως τοῦτον ἑρμηνευέτωσαν, ἢ ὡς ἂν οἱ τῆς ἐκκλησίας φωστῆρες, καὶ διδάσκαλοι, διὰ τῶν οἰκείων συγγραμμάτων παρέθεντο· καὶ μᾶλλον ἐν τούτοις εὐδοκιμείτωσαν, ἢ λόγους οἰκείους συντάττοντες· ἵνα μή, ἔστιν ὅτε, πρὸς τοῦτο ἀπόρως ἔχοντες, ἀποπίπτοιεν τοῦ προσήκοντος. Διὰ γὰρ τῆς τῶν προειρημένων Πατέρων διδασκαλίας, οἱ λαοὶ ἐν γνώσει γινόμενοι τῶν τε σπουδαίων καὶ αἱρετῶν, καὶ τῶν ἀσυμφόρων καὶ ἀποβλήτων, τὸν βίον μεταῤῥυθμίζουσι πρὸς τὸ βέλτιον, καὶ τῷ τῆς ἀγνοίας οὐχ ἁλίσκονται πάθει, ἀλλὰ προσέχοντες τῇ διδασκαλίᾳ, ἑαυτοὺς πρὸς τὸ μὴ κακῶς παθεῖν παραθήγουσι, καὶ φόβῳ τῶν ἐπηρτημένων τιμωριῶν τὴν σωτηρίαν ἑαυτοῖς ἐξεργάζονται.

«Και επείδεν ο Θεός επί Άβελ και επί τοις δώροις αυτού»(Γένεσις – Κεφ. 4,4)

Τοῦ Ν. ΣΑΚΑΛΑΚΗ

Αναμφίβολα, η βίωση της θέωσης βρίσκεται σε σύνθεση και ενότητα με την τέλεση των μυστηριακών πράξεων της Εκκλησίας.
Αυτές οι μυστηριακές – σωτηριώδεις τελετές ιερουργούν «την ιεράν των τελουμένων θέωσιν», κατά εύστοχη παρατήρηση του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου (P.G. 3, 436 C).
Στην Π. Διαθήκη η φανέρωση της χάριτος του Θεού γίνεται με έκδηλο και ψηλαφητό τρόπο. Και «επείδεν ο Θεός επί Άβελ και επί τοις δώροις αυτού, επί δε Κάϊν και επί ταις θυσίαις αυτού ου προσέσχε» (Γεν. 4,4).
Να υπενθυμίσουμε ότι εις την πρώτην θυσίαν, την οποίαν ο Ααρών ως Αρχιερεύς προσήγαγε στο Θεό, «εξήλθε πυρ παρά Κυρίου και κατέφαγε τα επί του θυσιαστηρίου, τα τε ολοκαυτώματα και τα στέατα, και είδε πας ο λαός και εξέστη και έπεσαν επί πρόσωπον» (Λευιτ. 9,24).
Η κίνηση «αναβάσεως του νου προς τον Θεόν», ως λειτουργική εμπειρία, υπογραμμίζεται με έμφαση ότι «ο λαός εξέστη».
Αυτή η κίνηση «αναβάσεως» εκφράσθηκε ως πτώση «επί προσώπου». Αποτελεί τεκμήριο ασφαλές και αναντίρρητο, ότι η απ’ ουρανού

Τρομερή απειλή διχασμού στο Άγιον Όρος από τα τερτίπια Φαναρίου-Μόσχας στο ουκρανικό

Από τον περασμένο Σεπτέμβριο το ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την θεόρατη απειλή που πνίγει σαν θηλιά το Άγιο Όρος με αφορμή τα παιχνίδια εξουσίας στο ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα.

Ο διχασμός και οι ίντριγκες και στο “περιβόλι της Παναγιάς” με αφορμή την σφαγή μεταξύ Φαναρίου και Μόσχας στο ουκρανικό δυστυχώς διογκώνονται σε ανησυχητικό βαθμό.
Ούτως ή άλλως το Άγιο Όρος όπως το ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ έχει ξαναγράψει έχει μετατραπεί δυστυχώς σε πεδίο διαμάχης ΗΠΑ-Ρωσίας και το ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα αποτέλεσε ακόμη μια αφορμή.
Αν και πολλοί Αθωνίτες μοναχοί είναι «εξαιρετικά αρνητικοί» για

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ἀλυτρωτισμός καί στήν "Ἐκκλησία" τῶν Σκοπίων     Μητροπολίτη μέ τό τίτλο "Πολυανής" ἐξέλεξε ἡ κρατική - σχισματική ἐκκλησία τῶν Σκοπίων. Τό ὄνομα Πολυανής ἀνήκει παραδοσιακά στή Μητρόπολη Κιλκίς (Ἱερά Μητρόπολη Πολυανής καί Κιλκισίου). «Αὐτό εἶναι ἀπόδειξη τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ τῶν Σκοπίων, ἀφοῦ ἀφορᾶ γεωγραφικά σύνορα», ἀναφέρει ὁ Ἀρχιμανδρίτης καί Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεκταρίου Κιλκίς, π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρίδης. Ἐπίσης, ὅπως ἀναφέρει, «ὑπάρχουν δύο Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες στά Σκόπια, ἡ κρατική, πού εἶναι σχισματική καί πληρώνει τό κράτος τῶν Σκοπίων τή μισθοδοσία τῶν κληρικῶν καί ἡ κανονική, ἡ Ὀρθόδοξη, πού εἶναι σέ κοινωνία μέ ὅλες τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες». Τήν πρώτη, τή σχισματική «ἐκκλησία», τήν ὀνομάζουν μακεδονική.

Οι ΠΡΟΔΟΤΕΣ πανηγυρίζουν ως ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ και ως ΜΑΡΤΥΡΕΣ! --Μ. Αντώνιος: Θα έλθει εποχή που οι τρελοί θα λένε τους λογικούς τρελούς!


Πανηγυρίζει ο Τσίπρας για το ξεπούλημα: «Χρωστάμε ευγνωμοσύνη στους βουλευτές που είπαν ΝΑΙ!»

 – «Γεννήθηκε η Βόρεια Μακεδονία»

Προκλητικός για άλλη μία φορά, ο Α. Τσίπρας πανηγυρίζει για το ξεπούλημα της Μακεδονίας  και κάνει τους Έλληνες να σιχαίνονται ακόμα περισσότερο την πολιτική του. Είναι σίγουρο πως όλη η Ελλάδα, στην ώρα των εκλογών, θα δώσει την κατάλληλη απάντηση στους Εφιάλτες του Ελληνισμού!
Μόλις ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για τη συμφωνία των Πρεσπών
ο πρωθυπουργός ανέβασε στο λογαριασμό του στο facebook δήλωση χαρακτηρίζοντας ιστορική την ημέρα που γεννήθηκε η Βόρεια Μακεδονία.
Η δήλωση Τσίπρα
Σήμερα είναι μια μέρα ιστορική. Η Ελλάδα θωρακίζει σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της, την κληρονομιά της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας.
Σήμερα γράφουμε μια νέα σελίδα για τα Βαλκάνια.
Το μίσος των εθνικισμών, οι διενέξεις και οι συγκρούσεις δίνουν τη θέση τους στη φιλία, την ειρήνη και τη συνεργασία.

Οι επόμενες γενιές και στις δυο χώρες θα χρωστούν ευγνωμοσύνη

Τίποτα δεν τελείωσε για την Μακεδονία! Αρκεί να το θελήσουν οι ΕΛΛΗΝΕΣ!   Μάρτυρας μου ο Θεός, οι νεκροί ήρωες και οι αγέννητες γενιές, ότι δεν πρόκειται ποτέ να δεχθώ ως νόμιμη την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών. 

    Είναι χρέος μου να αγωνιστώ με κάθε μέσο ενάντια στην εκβιαστική απόφαση που επεβλήθη στανικά στον λαό και που αντίκειται στη βούληση του, από μια κλυδωνιζόμενη αυταρχική κυβέρνηση που σαπίζει μέσα στην δυσωδία της.
    Τίποτα δεν τελείωσε για την Μακεδονία! Απλώς αλλάζουμε πίστα....το νου σας ρεμάλια!!
    Είναι χρέος μου να αγωνιστώ με κάθε μέσο ενάντια στην εκβιαστική απόφαση που επεβλήθη στανικά στον λαό και που αντίκειται στη βούληση του, από μια κλυδωνιζόμενη αυταρχική κυβέρνηση που σαπίζει μέσα στην δυσωδία της.
    Τίποτα δεν τελείωσε για την Μακεδονία! Απλώς αλλάζουμε πίστα....το νου σας ρεμάλια!!
         Γ.Γ.Γ. 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο
χωρίς λογια 

Αλέξανδρε μαχαιριά απ τους κατσαπλιάδες

ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Ελληνόφωνοι Αριστεροί, κεντροαριστεροί & εξωμότες της κεντροδεξιάς ψήφισαν την εκχώρησή της στα Σκόπια

Εκτός από τη Μακεδονία σκότωσαν και τη Δημοκρατία - Όχι, δεν πούλησε τη Μακεδονία η Δημοκρατία, η αριστερή Ολιγαρχία την πούλησε

Ψηφίστηκε πριν από λίγο η εκχώρηση της Μακεδονίας στα Σκόπια από την ελληνόφωνη  Βουλή
Οι 145 του ΣΥΡΙΖΑ με... βοήθεια από βουλευτές της κεντροαριστεράς (Θανάσης Θεοχαρόπουλος​, Σταύρος Θεοδωράκης, Γιώργος Μαυρωτάς, Σπύρος Δανέλλης, Σπύρος Λυκούδης) και της κεντροδεξιάς (Κατερίνα Παπακώστα, Έλενα Κουντουρά, Βασίλης Κόκκαλης, Θανάσης Παπαχριστόπουλος) αποφάσισαν ότι το σλαβο-αλβανικό

Πορεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε ναρκοπέδιο


Πορεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας

σε ναρκοπέδιο            Πορεία σε ναρκοπέδιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας με απρόβλεπτες συνέπειες χαρακτήρισε ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος τα όσα θα ακολουθήσουν  την χορηγηθείσα αυτοκεφαλία στην Ουκρανία. Αυτή η δήλωση συμπυκνώνει και παρουσιάζει περιεκτικά την κατάσταση της Οικουμενικής Ορθοδοξίας στο τέλος του 2018.
            Το Οικουμενικό Πατριαρχείο προχώρησε στην απονομή αυτοκεφαλίας στους σχισματικούς αρχιερείς της Ουκρανίας, τους οποίους  προηγουμένως τους κατέστησε κανονικούς. Στις αρχές του 2019   ανακοινώνει  δια γράμματος σε  όλες τις κατά τόπους

Πατριάρχης Μόσχας: ''Όταν σκοτώνεις ένα έμβρυο είσαι εγκληματίας''Σε φοιτητές και καθηγητές Ιατρικής μίλησε την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ. Κύριλλος.
Να αναφερθεί ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Συμβουλίων του Καθεδρικού Ναού της Μόσχας.
Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ρωσίας, στην ομιλία του αναφέρθηκε στο θέμα των αμβλώσεων, καθώς και στον προγεννητικό έλεγχο.
"Όταν αποφασίζεις να διακόψεις μια εγκυμοσύνη λόγω φυσικών

Προς το Αθωνικό Υπνωτήριο:

Ιστορική προκήρυξη αγιορειτών ηγουμένων και μοναχών εναντίων του Αθηναγόρα (1964) 

Τοῦ π. Ν. Μανώλη

   Σχόλιο "Π.Π.": Μετά το κείμενο τοῦ ἀείμνηστου Σιμωνοπετρίτη π. Χαραλάμπη (ἐδῶ), ἔρχεται κι αὐτὴ ἡ  προκήρυξη (τὴν ὑπογράφει κι ὁ π. Χαραλάμπης) γιὰ νὰ δείξει τὸν ἁγιοπατερικὸ τρόπο ἀγῶνος τῶν Ἁγιορειτῶν ἐναντίον τῶν νεωτερισμῶν τοῦ Ἀθηναγόρα, ποὺ μετὰ 5 χρόνια προχώρησαν στὴν διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου του καὶ δὲν ἀκολούθησαν τοὺς Γ.Ο.Χ. στὴν δημιουργία «νέας ἐκκλησίας» κομματιασμένης σὲ πολλὲς παρατάξεις, ποὺ ὅλες εἶναι «ἐκκλησίες», κατὰ τὸ πρότυπο τῶν Οἰκουμενιστῶν. Βέβαια, μετὰ συμβιβάστηκαν κι αὐτοί, γιὰ νὰ φτάσουμε στὴ σημερινὴ κατάσταση.


Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Κάποτε ὑπῆρχαν παλικάρια μοναχοί στό Ἅγιο Ὅρος πού δέν ἔσκυψαν τό κεφάλι στίς δόλιες πατριαρχικές προκλήσεις καί ἔθεσαν τούς ἑαυτούς τους στήν πρώτη γραμμή τοῦ ἀντιαιρετικοῦ καί ἀντιοικουμενιστικοῦ ἀγώνα. Δέν ὑπολόγιζαν συνέπειες καί κυρίως δέν ὑπολόγιζαν πατερίτσες καί θέσεις. Ἄλλωστε στό γονίδιό τους ἦταν ἡ μαρτυρική καί θυσιαστική Ὀρθοδοξία.
Δέ θέλω νά κάνω ἀναφορά γιά τό σήμερα. Τά ἔχω ξαναπεῖ μέ ἀποτέλεσμα γιά ὁρισμένους ἁγιορεῖτες, κοντινούς ἀδελφούς καί πιό μακρινούς, νά εἶμαι τό κόκκινο πανί. Ὁ πολύς ὕπνος καί τά ροχαλητά ἀπό τήν ἀθωνική πολιτεία γιά τήν προδοσία τῆς Πίστης ἀπό τόν προϊστάμενό τους εἶναι κάτι τό ἀξιοπερίεργο καί θλιβερό. Σταματῶ ἐδῶ.
Προβάλλω ὅμως τή γενναιότητα τῶν προκατόχων τῶν σημερινῶν μοναχῶν. Τό 1964, πέντε χρόνια πρίν τό ἍγιοὌρος κόψει τό μνημόσυνο τοῦ αἱρετικοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα (αὐτό συνέβη τό 1969), ἀπέστειλαν στόν κραταιό προϊστάμενό τους, αὐτό τό τρομερό καί ἀξιομνημόνευτο κείμενο. Ἐλπίζω κάποιους ἐκεῖ στό Ἀθωνικό Ὑπνωτήριο νά τούς ξυπνήσει!


Προκήρυξις αγιορειτών ηγουμένων και μοναχών εναντίων του Αθηναγόρα (1964)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
Πρὸς τὸν εὐσεβῆ Ὀρθὸδοξον ἑλληνικον λαὸν καὶ ἅπαν τὸ πλήρωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Οἱ κάτωθι Ἀγιορεῖται Πατέρες, Kαθηγούμενοι, Ἱερομόναχοι καὶ Μοναχοί, λαβόντες γνῶσιν διὰ τὰ ἐσχάτως τεκταινόμενα ἐναντίον τῆς ἀμωμήτου Ὀρθοδόξου ἡμῶν Πίστεως ὑπὸ τῆς Παπικῆς Ἀνταρσίας καὶ τὰ φιλενωτικὰ συνθήματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ τῶν συνεργατῶν του, διακηρύσσομεν στεντορεία τῇ φωνῇ ὅτι ἀποκηρύσσομεν τὰ τοιαῦτα φιλενωτικὰ συνθήματα καὶ φιλενωτικὰς τάσεις καὶ μένομεν στερεοὶ καὶ ἀκλὸνητοι εἰς τὴν Ὀρθόδοξον ἡμῶν Πίστιν,