Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας, Ἡ πιό μεγάλη αἵρεση στίς μέρες μας, πού ἔχει μέσα της ὅλες τίς αἱρέσεις, εἶναι ὁ «Οἰκουμενισμός»

 
        
 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
 
Ἀγαπητοί μου χριστιανοί
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως,
Χαίρετε καί ὑγιαίνετε! 
1. Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι εἴμαστε βασπισμένοι στήν ἅγια Κολυμβήθρα καί μπήκαμε ἔτσι στήν Οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ πού λέγεται «Ἐκκλησία». Ἐμεῖς οἱ βαπτισμένοι, τόν Θεό δέν τόν ἔχουμε ἁπλᾶ δημιουργό, ἀλλά τόν ἔχουμε Πατέρα, τόν ἔχουμε τόν πιό κοντινό συγγενῆ μας! Εἴμαστε χριστιανοί, βαπτισμένοι καί μυρωμένοι, ἔχουμε τήν σφραγίδα τοῦ Θεοῦ ἐπάνω μας. Ἀνήκουμε στόν Θεό καί στήν Μία, τήν ἀληθινή Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία Του. 


2. Ἀλλά πρέπει ὄχι μόνο νά λεγόμαστε, ἀλλά καί νά ζοῦμε σάν χριστιανοί. Πρέπει νά ζοῦμε κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, κατά τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ μας, πού εἶναι γραμμένες στό ἅγιο Εὐαγγέλιο. Πρέπει νά προσευχόμαστε στόν Θεό μέ τό «Πάτερ ἡμῶν...» καί τίς ἄλλες προσευχές πού ἔχει ἡ ἁγία μας ᾽Εκκλησία. Πρέπει νά ἐκκλησιαζόμαστε τήν Κυριακή ἡμέρα. Γι᾽ αὐτό τήν λέμε «Κυριακή» τήν ἡμέρα αὐτή, γιατί ἀνήκει στόν Κύριο, τόν Θεό μας. Πρέπει νά διαβάζουμε τό ἅγιο Εὐαγγέλιο καί τούς βίους τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά νά βαδίζουμε καί ἐμεῖς κατά τό δικό τους παράδειγμα.
3. Ἀλλά πῶς γίναμε ἔτσι, ἀδέλφια μου; Πολλοί ζοῦν χωρίς καμμιά ἔννοια τοῦ Θεοῦ. Παραμερίζουν τόν νόμο τοῦ Θεοῦ, κάνουν δικό τους νόμο καί ζοῦν ὅπως θέλουν, κατά τό δικό τους «εὐαγγέλιο». Τί πράγματα εἶναι αὐτά πού γίνονται!... Τίς νηστεῖες, Τετάρτη καί Παρασκευή καί τίς ἅγιες Τεσσαρακοστές, πολλοί τίς ἔχουν διαγράψει. Οἱ νέοι μας, ἀλλά καί οἱ μεγάλοι, κατά τό πλεῖστον, δέν ζοῦν ἠθική ζωή. Παιδί μου, τό σῶμα σου εἶναι ἁγιασμένο, γιατί εἶναι ὅλο βουτηγμένο στήν ἅγια Κολυμβήθρα καί πρέπει λοιπόν νά τό φυλάγεις ἁγνό καί καθαρό. Μάθε, παιδί μου, ὅτι ἡ σχέση τοῦ ἄνδρα καί τῆς γυναίκας μόνο στόν γάμο εἶναι εὐλογημένη. Βέβαια! Δέν θέλει ὁ Θεός καί δέν εὐλογεῖ ἡ Ἐκκλησία τίς προγαμιαῖες καί τίς ἐξωγαμιαῖες σχέσεις. Καί ἐγώ, ὁ Ἀρχιερέας τοῦ Θεοῦ καί Ἐπίσκοπός σου, πρέπει νά σοῦ λέγω τό τί θέλει ὁ Θεός· καί ἀλλοίμονό μου, ἄν δέν σοῦ τό λέγω.
4. Ἀδέλφια μου, ἄς πάρουμε ὅλοι τήν ἀπόφαση νά ζοῦμε κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ μας. Ἄς πᾶμε σέ πνευματικό πατέρα – σέ ἄγνωστο ἄν θέλετε – γιά νά ἐξομολογηθοῦμε τά κρίματά μας, νά πλυθεῖ καί νά λουστεῖ ἡ ψυχή μας καί νά ἀρχίσουμε μέ σταθερή τήν ἀπόφαση μιά νέα καί ὄμορφη ζωή, ὅπως τήν θέλει ὁ Χριστός μας. Ἄχ, νά ἀγαπήσουμε πολύ τόν Ἰησοῦ Χριστό μας, πολύ νά Τόν ἀγαπήσουμε πάνω ἀπό ὅλες τίς ἀγάπες. Ὁ Χριστός νά γίνει ὁ ἔρωτας τῆς ψυχῆς μας. Καί μάλιστα, ἄν τό καλέσει ἡ ὥρα, νά εἴμαστε ἕτοιμοι καί τό αἷμά μας νά χύσουμε γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ὅπως καί Αὐτός ἔχυσε τό Αἷμά Του γιά τήν ἀγάπη Του σέ ἐμᾶς. Ναί, Χριστιανοί μου! Κι᾽ ἄν μᾶς βάλουν μαχαίρι στό λαιμό γιά νά ἀρνηθοῦμε τήν πίστη μας στόν Χριστό, ἐμεῖς νά λέμε σάν τό Δημητσανίτικο παλληκάρι, τόν ἅγιο Εὐθύμιο, τόν ἀνεψιό τοῦ Πατριάρχου ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε´: «Πιό βαθιά τό μαχαίρι, δέν ἀρνοῦμε τήν πίστη μου καί τήν ἀγάπη μου στόν Χριστό»!
5. Καί κάτι ἄλλο χριστιανοί μου: Νά διαβάζετε θεολογικά βιβλία, γιά νά μάθετε καλά τήν ὀρθόδοξη πίστη μας. Γιατί ὑπάρχουν πολλοί ἐχθροί γύρω μας, πού μάχονται τήν πίστη μας. Καί τήν μάχονται, ἐπειδή εἶναι ἀληθινή. «Αἱρετικοί» λέγονται οἱ ἐχθροί μας αὐτοί. πιό μεγάλη δέ αρεση στίς μέρες μας, πού χει μέσα της λες τίς αρέσεις, εναι «Οκουμενισμός». Ὁ Οἰκουμενισμός θέλει νά ἀνακατώσει ὅλα τά θρησκεύματα, γιά τήν ἑνότητα τάχα τοῦ κόσμου. Ἀλλά ἡ Ὀρθόδοξη πίστη μας εἶναι τέλεια, εἶναι ἀκέραιη, δέν τῆς λείπει τίποτε καί δέν ἔχει λοιπόν ἀνάγκη νά ἑνωθεῖ μέ κάποια ἄλλη ἤ ἄλλες πίστεις, γιά νά συμπληρωθεῖ ἀπ᾽ αὐτές. – λλη μεγάλη αρεση εναι «Παπισμός». Τό περίεργο δέ γιά τόν Παπισμό εναι τι πάρχουν μερικοί θεολόγητοι ερωμένοι, πού δέν γνωρίζουν τι Παπισμός εναι αρεση, ν τά κείμενα τν γίων Πατέρων τς κκλησίας μας ποκαλον καθαρά τούς παπικούς «αρετικούς». Καί συναντνται λοιπόν ο θεολόγητοι ατοί, πως τούς επα, κληρικοί μέ τόν αρετικό Πάπα, καί τόν γκαλιάζουν καί τόν φιλνε καί τόν καλον δελφό, τόν λένε καί «γιώτατο» (!...) καί συμπροσεύχονται μαζί του!... Σάν δέν ντρεπόμαστε!.. Ἀλλά ἐσεῖς, ἀδελφοί μου χριστιανοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, θέλω νά γνωρίζετε τήν ἀλήθεια καί σάν ποιηματάκι νά λέτε: «Ὁ Παπισμός εἶναι αἵρεση καί ὁ Οἰκουμενισμός παναίρεση»!
6. Ἀδελφοί μου, καλή μετάνοια νά ἔχουμε ὅλοι μας, γιατί ἀλλιῶς δέν πρόκειται νά γευθοῦμε τόν Παράδεισο. Ὁ Παράδεισος ἔχει δύο πόρτες: Τήν μιά τήν λένε «ἀθωότητα» καί τήν ἄλλη τήν λένε «μετάνοια». Ἀπό τήν πρώτη πόρτα, τήν ἀθωόητα, δέν περνᾶμε, γιατί ὅλοι μας εἴμαστε λερωμένοι. Ἔτσι ὅλοι μας πρέπει νά ἀγωνιζόμαστε νά περάσουμε ἀπό τήν πόρτα τῆς μετάνοιας. Ὁ καθένας ἄς λέει: «Εὕρω καγώ τήν ὁδόν διά τῆς μετανοίας»! Τόν ἑαυτό μου, ὡς Ἐπίσκοπός σας, τόν θεωρῶ ὡς ἡγούμενο στήν πορεία αὐτή τῆς ὁδοῦ τῆς μετανοίας. Ἄς μέ συγχωρέσει ὁ Θεός καί ἄς μέ συγχωρέσετε καί σεῖς, ἀδελφοί μου, ὅπου παρεξέκλινα καί φάνηκα λιποτάκτης τῆς ἱερᾶς αὐτῆς ὁδοῦ πρός τόν Παράδεισο καί σᾶς ἔδωσα κακό παράδειγμα μέ φερσίματα ἀνάρμοστα πρός τήν βιωτή τῆς μετανοίας. Εὔχεσθε γιά μένα, γιά τήν σωτηρία μου, ὅπως καί ἐγώ εὔχομαι πάντοτε, κάθε μέρα, πρωί καί βράδυ, γιά Σᾶς. Καλή μετάνοια καί καλό Παράδεισο, ΑΜΗΝ
Δημητσάνα 25/7/2014

Πηγή: "Ακτίνες"

Η νέα εποχή είναι εδώ!


Τν δολοφόνησαν καὶ ὕστερα ...προσκύνησαν τ πτμα του!!!

Πηγή: "Τρομακτικό"

Γιατροί προσκυνούν 11χρονο λίγο μετά την απόφαση του να... [photo]

Η εικόνα είναι τόσο συγκινητική που λίγα λόγια μπορούν να την περιγράψουν...
Οι γιατροί πρέπει να είναι και είναι, σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις, άνθρωποι!
Ένα εντεκάχρονο αγόρι από το Σενζέν της Κίνας, ο Λιάνγκ Γιαογί, υπέφερε από όγκο στο κεφάλι και λίγο πριν το θανατό του αποφάσισε να δωρήσει τα νεφρά και το συκώτι του.
Η φωτογραφία απεικονίζει τη στιγμή μετά την επέμβαση για την λήψη των οργάνων.
Οι ιατροί και οι νοσοκόμες υποκλίθηκαν τρεις φορές μπροστά στο άψυχο σώμα για να εκφράσουν τιμή και σεβασμό στο νεκρό παιδί και τη μητέρα του! Δείτε τη συγκλονιστική εικόνα.

ΣΧΟΛΙΟ:

«Χωρὶς Θεὸ ὅλα ἐπιτρέπονται» εἶχε γράψει ὁ Ντοστογιέφσκυ.
Καὶ καλὰ ἡ ἀντίχριστη παγκόσμια κοινωνία, ἀλλὰ ἡ Ὀρθόδοξη Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας, οἱ Ἐπίσκοποι, γιατί συνεχίζουν τὴν συμπόρευση μαζί τους;
Γιατί ἀποδέχονται ἔργοις καὶ λόγοις τὸ "θεάρεστον" ἔργον τῆς ἀφαίρεσης ὀργάνων, ἀποδεχόμενοι τὸν Ἐγκεφαλικὸ θάνατο ὡς τὸν πραγματικό θάνατο; (ὅπως ἔκανε ὁ γέρων Μωϋσῆς, ὅπως διδάσκει ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος).
Γιατί ὁ λαλίστατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων δὲν ὁμιλεῖ; Γιατί περιμένει -ἀκόμα- τὴν ἀπάντηση τῆς Ἱ. Συνόδου στὸ ζήτημα αὐτό (ὅπως ἔγραψε ἐδῶ καὶ χρόνια στὸ ἱστολόγιό του, ὅταν ρωτήθηκε) ἐνῶ σὲ ἄλλα θέματα δὲν περιμένει, ἀλλὰ παίρνει τὴν ὅποια θέση;
Νὰ θυμίσουμε τὸ γιατί: διότι πρόλαβε καὶ δήλωσε, ὅπως καὶ ἄλλοι Ἐπίσκοποι, ὡς «δωρητὴς ὀργάνων» προπαγανδίζων κι αὐτὸς τὴ δολοφονία ἀθώων!
Ὁ Οἰκουμενισμὸς καὶ ἡ ἐκκοσμίκευση, ἢ ἡ ἐκκοσμίκευση καὶ ὁ Οἰκουμενισμός, δηλαδὴ ἡ αἵρεση, δὲν ἄφησαν τίποτα ὄρθιο.
Π.Σ.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ - ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ ΓΟΡΓΑ


Έγκλημα κατά του παγκόσμιου πολιτισμού από την ΙSIL
Ἀνατίναξε τὸ μαυσωλεῖο
τοῦ προφήτη Ἰωνᾶ
"ΕΞΑΦΑΝΙΣΑΝ" ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

  Έγκλημα κατά του παγκόσμιου πολιτισμού, αλλά και προσβολή εναντίον των τριων μονοθεϊστικών θρησκειών διέπραξε σήμερα αλλά και τις προηγούμενες ημέρες η διαβολική οργάνωση ISIL που ελέγχει το Β. Ιράκ και ουσιαστικά έχει τριχοτομήσει την χώρα βοηθώντας στην δημιουργία ιρακινού Κουρδιστάν, ανατινάζοντας το ιερό του προφήτη Ιωνά, αποδεκτής ιερής προσωπικότητας από χριστιανούς, εβραίους, και μουσουλμάνους (είτε σιίτες, είτε σουνίτες).

     Οι μισαλλόδοξοι τακφιριστές της ISIL των οποίων την σημαία σας την είχαμε δείξει αναρτημένη σε αγρούς έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Θήβας και των οποίων ο αρχηγός Abu Bakr al-Baghdadi ήταν εκπαιδευμένος πράκτορας της CIA όπως αποκάλυψε κι ο τουρκικός Τύπος, έχουν αιματοκυλίσει εδώ και δύο μήνες το Β.Ιράκ εξολοθρεύοντας χριστιανικές κοινότητες 2000 ετών που δεν τις πείραζε ούτε ο Σαντάμ, ενώ εκτελούν οποιονδήποτε είναι σιίτης, ή και σουνίτης αν δεν συμφωνεί με τα διαβολικά σχέδιά τους.

       Σήμερα όπως θα δέιτε και από τις εικόνες το Τέμενος του προφήτη Ιωνά έπαψε να υπάρχει, αφού καταστράφηκε ολοσχερώς από τους τρομοκράτες της ISIL οι οποίοι όμως μέχρι τώρα τελείως "συμπτωματικά" εξυπηρετούν τα γεωπολιτικά συμφέροντα των ΗΠΑ στν περιοχή, οδηγώντας σε κατάρρευση την ιρακινή σιιτική και άρα φιλοιρανική κυβέρνηση, και στην δημιουργία του Κουρδιστάν, μακροχρόνιου πόθου των Αμερικανών στην Μέση Ανατολή.

       Μετά την λεηλασία του ιερού, όπως και του ιερού του προφήτη Σεθ, προχώρησαν στην ανατίναξη του ιερού χώρου λεγοντας" ότι δεν πρόκειται πλέον για χώρο προσευχής αλλά αποστασίας"! Η έκρηξη ήταν ΄τοσο δυνατή που κατέστρεψε και διπλανά σπίτια.
      Μόλις χθες είχαν καταστρέψει το Abul Qasim Mosque στη Μοσούλη του Imam Yahya το οποίο ήταν ένα αρχιτεκτονικό θαύμα 1400 ετών, και βρήκε το τέλος του στα χέρια αυτών των φανατικών.

       Η ISIL συνεχίζει το καταστροφικό της έργο ισοπεδώνοντας πάνω από 30 ορθόδοξες και καθολικές εκκλησίες. Η Νέα Τάξη Πραγμάτων είναι αδίστακτη, και