Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Πνευματική τροφή από Επιφανή Μασόνο, προσφέρει ο μητροπ. Κορίνθου στο ποίμνιό του!

      ἀθεολόγητος μητροπ. Κορίνθου, ἐπιθετικότατα καὶ μὲ κομπασμὸ πρὶν λίγες μέρες ἔλεγε: «ποιός σᾶς ἔδωσε τὸ δικαίωμα νὰ μοῦ ἀμφισβητήσετε τὶς πνευματικὲς ἐξουσίες ποὺ μοῦ χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον καὶ ἡ Ἐκκλησία;»!!!  κ. Διονύσιε, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα σᾶς "φώτισε" καὶ γι' αὐτήν σας τὴν ἐπιλογή;


 Επιφανής Μασόνος διανοούμενος, ομιλητής στην Ι. Μητρόπολη Κορίνθου!


ieudiqtrjc562e2019ecb28.jpg
τοῦ Μοναχοῦ Σεραφείμ
Μέ ἔκπληξη διαπιστώσαμε, ἀνατρέχοντας τυχαίως στή λίστα τῶν προσεχῶν ὁμιλιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορίνθου, ὅτι μεταξύ τῶν ὁμιλητῶν περιλαμβάνεται ὁ Ὁμότιμος Καθηγητής τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου κ. Θεοδόσιος Τάσιος!

 Ὁ Καθηγητής Τάσιος, γνωστός διεθνῶς γιά τίς μελέτες του σχετικῶς μέ

Περί της κακοδοξίας, ότι οι απομακρυνόμενοι από τους αιρετικούς ορθοδόξως, είναι εκτός Εκκλησίας
Περὶ τῶν κακοδόξων δηλώσεων, ὅτι οἱ κατὰ τὴν ἁγιοπατερικὴ διδασκαλία ἀποτειχισμένοι εἶναι ἐκτὸς Ἐκκλησίας


 Ὅσο αὐξάνεται ἡ ἁγιοπατερικὴ ὕστατη καὶ μαρτυρικὴ ἀντίδραση τοῦ ποιμνίου τῆς Ἐκκλησίας, δηλ. ἡ διακοπὴ ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ τοὺς αἱρετίζοντες οἰκουμενιστές, τόσο αὐξάνεται καὶ ἡ ὀργὴ τους, μὴ ὄντες ἰκανοὶ νὰ ἀποδεχθοῦν, ὅτι ὑπάρχουν ἀκόμα – παρόλη τὴν προεργασία καὶ τὴν πλύση ἐγκεφάλου ποὺ ἔκαναν - ὀρθόδοξα ἀντανακλαστικὰ στὸ ποίμνιο. Τὸ τελευταῖο ἐπιχείρημα ποὺ ἔχουν ἀνακαλύψει, ἀφοῦ ἡ προσπάθεια τους νὰ ἀνακηρύξουν τὸν 15ο Κανόνα δυνητικό ἀπέτυχε, εἶναι, ὅτι τάχα οἱ ἀποτειχιζόμενοι βρίσκονται ἐκτὸς Ἐκκλησίας, διότι διακόπτουν ὄχι μόνο τὸ μνημόσυνο τοῦ Ἐπισκόπου τους ἀλλὰ καὶ ὅτι τάχα ἀνακηρύττουν ἔτσι τὸν ἑαυτό τους Ἐκκλησία. Αὐτὸ φυσικὰ ἀποτελεῖ ἐπαναλαμβανόμενη καὶ κατάφωρη κατάργηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῶν παρακαταθηκῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων. Γιατὶ οἱ Κανόνες μᾶς προστάζουν, καὶ ὅτι ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτῳ ἀκοινώνητος ἔστω, καὶ ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται ἕνας πιστός, νὰ διακόψει τὸ μνημόσυνο τοῦ δικοῦ του Ἐπισκόπου καὶ νὰ πάει σὲ ἄλλον.
   Εἶναι φυσικὸ κακόδοξοι ἄνθρωποι, νὰ ἀντιδροῦν στὸν νόμο τοῦ Πνεύματος καὶ νὰ ψάχνουν αἰτίες γιὰ νὰ κατηγορήσουν ἢ γιὰ νὰ καταργήσουν τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ νὰ συντάξουν νέους, δικούς τους, ὄχι σύμφωνους μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ μὲ τὸ πνεῦμα τῆς παναίρεσης ποὺ ἐκπροσωποῦν εἴτε μὲ τὰ ἔργα τους, εἴτε μὲ τὴν σιωπή τους. Οἱ Ἱεροὶ Κανόνες ὅμως δείχνουν, ποιός πραγματικὰ εἶναι ἐκτὸς Ἐκκλησίας.
   Ἂς δοῦμε ἀπὸ τὸ ἱερό Πηδάλιο σὲ νεοελληνική, ἐλεύθερη μετάφραση μερικοὺς ἀπὸ αὐτοὺς καὶ ὁ καθένας μας ἂς κατανοήσει τοὺς συνειρμούς του καὶ ἂς βγάλει τὰ συμπεράσματά του:

7η ὑποσημείωση τῶν προλεγομένων τῶν Ἱερῶν Κανόνων τους (Τί λέει γιὰ τοὺς παραβάτες τῶν Ἱερῶν Κανόνων): Ὅποιος παραβαίνει συνοδικὸ Κανόνα πρέπει νὰ τοῦ ἐπιβάλλεται, τὸ ἐπιτίμιο, ποὺ ὁρίζει ὁ Κανόνας, τὸν ὁποῖον παρέβη, κατὰ τὸν 2ο τῆς 6ης.

Οἱ Ἀπόστολοι στὸν ἐπίλογο τῶν Κανόνων: Οἱ θεῖοι Κανόνες πρέπει νὰ τηροῦνται ἀπὸ ὅλους χωρὶς ἀλλαγές. Ὅσοι δὲν τοὺς τηροῦν ὑποβάλλονται σὲ φρικτὰ ἐπιτίμια. Αὐτά, Ἐπίσκοποι, σᾶς διατάζουμε γιὰ τοὺς Κανόνες. Ἐάν μείνετε σὲ αὐτές τὶς διαταγές, θὰ σωθεῖτε καὶ θὰ ἀποκτήσετε εἰρήνη, ἐάν ὅμως γίνετε ἀνυπάκοοι, θὰ κολασθεῖτε καὶ θὰ ἔχετε συνεχὴ πόλεμο μεταξύ σας, ὡς πρέπουσα καταδίκη, διότι δὲν ἀκούσατε καὶ δὲν ὑπακούσατε στὰ λόγια μας.

7ος Ἀποστολικός: Δὲν πρέπει νὰ γιορτάζουμε μαζὶ μὲ τοὺς Ἰουδαίους ἢ νὰ δεχόμαστε τὰ δώρα τῶν γιορτῶν τους ἢ τὰ ἄζυμα, ὅπως ὁρίζει ὁ 70ος Κανόνας ἀλλὰ καὶ ὁ 37ος και ο 38ος τῆς Λαοδικείας.
10ος Ἀποστολικός: Ὅποιος συμπροσεύχεται μὲ ἀκοινώνητο, ἀκόμα καὶ στὸ σπίτι του, αὐτός πρέπει νὰ ἀφορίζεται.
30ος Ἀποστολικός: Ἐὰν κάποιος Ἐπίσκοπος χρησιμοποίησε ὡς μέσο κοσμικοὺς ἄρχοντες καὶ μέσω αὐτῶν πῆρε ἀξίωμα στὴν Ἐκκλησία πρέπει νὰ καθαιρεῖται καὶ νὰ ἀφορίζεται ὅπως καὶ αὐτοὶ ποὺ κοινωνοῦν μαζί του ( 2ος τῆς 4ης, 3ος και 5ος τῆς 7ης και 13ος τῆς Λαοδικείας).
 45ος Ἀποστολικός: Ἐπίσκοπος ἢ Πρεσβύτερος ἢ Διάκονος, ὁ ὁποῖος συμπροσευχήθηκε μὲ αἱρετικούς, πρέπει μόνο νὰ ἀφορίζεται, ἐὰν ὅμως τοὺς ἐπέτρεψε νὰ τελέσουν, ὡς Κληρικοί, κάποιο ἐκκλησιαστικὸ λειτούργημα, νὰ καθαιρεῖται.


58ος Ἀποστολικός: Ἐπίσκοπος ἢ Πρεσβύτερος ποὺ ἀμελεῖ τὸν κλῆρο καὶ τὸν λαὸ καὶ δὲν τοὺς διδάσκει τὴν εὐσέβεια πρέπει νὰ ἀφορίζεται. Ἂν μάλιστα ἐπιμένει στὴν ἀμέλεια καὶ στὴν τεμπελιά, πρέπει νὰ καθαιρεῖται (Τῆς 4ης 21ος καὶ τῆς 6ης 19ος, τῆς 1ης 80ος,...).

62ος Ἀποστολικός: Ἐὰν κάποιος Κληρικός, ἐπειδὴ ἀνθρωπίνως φοβᾶται τοὺς Ἰουδαίους, τοὺς εἰδωλολάτρες ἢ τοὺς αἱρετικούς, ἀρνηθεῖ τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, πρέπει νὰ ἀποβάλλεται, ἐὰν ἀρνηθεῖ τὸ ὄνομα τοῦ Κληρικοῦ, πρέπει νὰ καθαιρεῖται.
81ος Ἀποστολικός: Ἐὰν κάποιος Χριστιανὸς προσφέρει λάδι γιὰ θυσία σὲ εἰδωλολατρικὸ ναὸ ἢ σὲ συναγωγὴ Ἰουδαίων καὶ στὶς γιορτές τους καὶ ἀνάψει μὲ αὐτό λυχνία, πρέπει νὰ ἀφορίζεται (Ἀποστ. 7ος, 65ος και 80ος, τῆς 6ης 11ος, τῆς Ἀντιοχ. 1ος, τῆς Λαοδικ. 29ος, 37ος, 38ος, τῆς Καρθ. 59ος, 82ος, 123ος).
   
72ος Κανόνας τῆς 4ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου: Δὲν ἐπιτρέπεται σὲ ὀρθόδοξο ἄνδρα νὰ συνδέεται μὲ αἱρετικὴ γυναῖκα οὔτε σὲ ὀρθόδοξη γυναῖκα νὰ συνάπτει γάμο μὲ αἱρετικὸ ἄνδρα. Ἐὰν ἀποδειχθεῖ, ὅτι συνέβη κάτι ἀπὸ ὅλα αὐτά, ὁ γάμος θεωρεῖται ἄκυρος.... Ἐὰν κάποιος παραβεῖ αὐτά, ποὺ ὁρίζονται ἀπὸ ἐμᾶς, πρέπει νὰ ἀφορίζεται.
   
Στὴν ἐρμηνεία τοῦ Κανόνα τῆς ἐν Καρθαγένῃ τοπικῆς Συνόδου: Μὲ πολλὰ ἐπιχειρήματα ἀποδεικνύει ὁ παρὼν Κανόνας, ὅτι τὸ βάπτισμα τῶν αἱρετικῶν καὶ σχισματικῶν δὲν μπορεῖ νὰ γίνει δεκτὸ καὶ ὅτι πρέπει αὐτοὶ νὰ βαπτίζονται, ὅταν ἐπιστρέφουν στὴν Ὀρθοδοξία τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Πρῶτον, γιατὶ τὸ βάπτισμα εἶναι ἕνα καὶ γιατὶ αὐτὸ βρίσκεται μόνο στὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία. Ἀκολούθως οἱ αἱρετικοὶ καὶ οἱ σχισματικοί, ἐπειδὴ βρίσκονται ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, δὲν ἔχουν τὸ ἕνα βάπτισμα.

Στὴν τοπικὴ Σύνοδο τῆς Λαοδικείας:
6ος Κανόνας: Δὲν ἐπιτρέπεται στοὺς αἱρετικοὺς νὰ εἰσέρχονται στὴν Ἐκκλησία, ἂν ἐπιμένουν στὴν αἵρεση (βλέπε καὶ 45ος καὶ 65ος Ἀποστολικός).
37ος Κανόνας: Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ παίρνουμε τὰ δῶρα ποὺ μᾶς στέλνονται ἀπὸ Ἑβραίους καὶ αἱρετικοὺς στὶς γιορτές τους, οὔτε νὰ συνεορτάζουμε μὲ αὐτούς.
39ος Κανόνας: Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ συνεορτάζουμε μὲ τὰ ἔθνη καὶ νὰ κοινωνοῦμε τὴν ἀθεότητά τους.   

Σχόλιο στὸν πρῶτο Κανόνα τῆς 4ης  Οἰκουμενικῆς Συνόδου: ...Ἀλλὰ ἀναθεματίζουν (σημ. οἱ Ἅγιοι Πατέρες) καὶ ὅποιον δὲν κρατάει τὰ εὐσεβῆ δόγματα τῶν προαναφερθέντων Πατέρων, οὔτε τὰ φρονεῖ μὲ τὸν νοῦ, οὔτε τὰ κηρύττει μὲ τὴν γλώσσα, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἐπιχειρεῖ νὰ ἐναντιώνεται σ’ αὐτά, καὶ ὁρίζουν, ὅτι αὐτός πρέπει νὰ ἀποβάλλεται ἀπὸ τὸν κατάλογο τῶν Χριστιανῶν καὶ νὰ ἀποκόπτεται, ὡς ἐχθρὸς καὶ ὡς μολυσμένο μέλος.
  


Κανεὶς πιστὸς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ διέκοψαν τὴν μνημόνευση τῶν οἰκουμενιστῶν Ἐπισκόπων δὲν πῆγε σὲ «Σύνοδο» ἢ ἀλλοῦ, π.χ. στὴν Ἀσσίζη καὶ δὲν περιφρόνησε τοὺς Κανόνες Κανεὶς δὲν τόλμησε νὰ ἀμφισβητήσει τὴν διδασκαλία τῶν Πατέρων. Πῶς λοιπὸν εἶναι ἐκτὸς Ἐκκλησίας; Καὶ ἂν αὐτοὶ, γιὰ νὰ κάνουμε τὸν advocatus diaboli βρίσκονται ἐκτός, τότε ποῦ βρίσκονται οἱ ἄλλοι, ποὺ συνάχθηκαν «συνοδικῶς» καὶ τοὺς ἀκύρωσαν («ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι» ὅπως λέει π.χ. ὁ Κορίνθου κ.ἄ.); Ἂς ξαναδιαβάσουμε, τί λέει τὸ Ἱερὸ Πηδάλιο γιὰ τὸ κῦρος τῶν Ἱερῶν Κανόνων: Ὅσοι δὲν τοὺς τηροῦν ὑποβάλλονται σὲ φρικτὰ ἐπιτίμια... πρέπει νὰ ἀποβάλλονται ἀπὸ τὸν κατάλογο τῶν Χριστιανῶν καὶ νὰ ἀποκόπτονται, ὡς ἐχθροὶ καὶ ὡς μολυσμένα μέλη.


Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου, Κλασσικὸς φιλόλογος, Ἱστορικός.

ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΟΛΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΦΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ !!! (Παναγιωτης Μητριτσακης)


Διαβαστε τονδιάλογο και τα συμπεράσματα δικά σας !
Παπα Παναγιωτης Μητριτσακης

ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΟΛΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΦΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ !!!

Sotirios Zouridis
31 Δεκεμβρίου 2016 στις 8:51 μ.μ. ·

Διαβάζω https://paterikiparadosi.blogspot.gr/ " ...Ο ΠΑΠΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΙΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017, ΚΑΙ ΩΡΑ 8 Μ.Μ., ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΧΑΝΙΩΝ...."
Ελάχιστα και από μακρόθεν τον ξέρω και δεν καταλαβαίνω τις αντικρουόμενες πληροφορίες που μαθαίνω Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν τους τα βροντάει ? Γιατί πάει και απολογείται ? Τάχα περιμένει απο οικουμενιστές δικαίωση ? Αν και δεν καταλαβαίνω συμπαραστέκομαι στον υπέρ της ορθοδοξίας Αγώνα του . Μιά προσευχή για τον ΠΑΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΗΤΡΙΤΣΑΚΗ που διώκεται για του Χριστού την πίστη την αγία να τον ενισχύει ο Θεός.


Παπα Παναγιωτης Μητριτσακης
Παπα Παναγιωτης Μητριτσακης Αγαπητε Σωτηρη δεν τους τα βρονταω ουτε και περιμενουμε απο αυτους δικαιωση για τον εξης λογο... την πιστη μας μας την παρεδωσε ο ιδιος Θεανθρωπος Χριστος,οι δωδεκα Αποστολοι και οι χιλιαδες αγιοι μαρτυρες, μεγαλομαρτυρες και ομολογητες μαζι με τους προγονους μας δια πυρος και σιδηρου!!! αλλιως σημερα θα μιλουσαμε τουρκικα και θα φορουσαμε φεσια. Η πιστη μας και η καθε Μητροπολη και Πατριαρχειο δεν ειναι χωραφι ουτε προικα, ουτε κτημα ουτε τσιφλικι κανενος δεσποτη η πατριαρχη.Οποιος δεν θελει

"Μετάλλαξαν την πίστη των Αγίων Πάτερων σε οικουμενιστικό αλισβερίσι"! (Νίκος Χειλαδάκης)

 ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ… ΥΠΟΚΡΙΣΙΟΚΡΑΤΙΑ!


Η περίπτωση της επικριτικής επίθεσης του μητροπολίτου Γόρτυνος, ο όποιος μέχρι τώρα εμφανίζονταν σαν ο βράχος της Ορθοδοξίας κατά του Οικουμενισμού, εναντίον του πρωτοπρεσβύτερου παπά Νικόλα Μανώλη, αποκαλύπτει και διδάσκει πολλά πράγματα στο σημερινό οικουμενιστικό καθεστώς της ελληνικής εκκλησίας, που συμπεριφέρεται σαν… οθωμανική καταπίεση σε όσους αντιστέκονται.

Δεν αναφέρομαι σαν θεολόγος, ούτε σαν γνώστης των γραφών και των

Οι διώξεις συνεχίζονται, αλλά οι αγωνιστές Αγιορείτες μοναχοί δεν υποκύπτουν στις πιέσεις των Ηγουμένων, "φίλων" πλέον του Βαρθολομαίου!


Ἀνοικτή Ἐπιστολή Γέροντος Σάββα Λαυριώτη

Πρός τήν Γεροντικήν Σύναξιν τῆς Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας


Γέροντας Σάββας Λαυριώτης προς Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας:
«Σᾶς ἀπευθύνουμε ἔκκλησιν ὅπως συνταχθεῖτε μέ τούς Ἁγίους Πατέρες, καί καταδικάσητε ἔργοις καί λόγοις τόν ἐπάρατο Οἰκουμενισμό»!


Εἰς γνώσιν τοῦ Εὐσεβοῦς Χριστεπωνύμου Πληρώματος.

          ν πρώτοις, σᾶς ἀπευθύνω αὐτήν τήν ἐπιστολή ἀνοικτά, διότι ἐδώ καί καιρό ἔχετε σταματήσει νά διαβάζετε δικά μου γράμματα, καθώς καί τά γράμματα διαμαρτυρίας πού στέλνουν κάποιοι στό μοναστήρι διά τόν διωγμό μου, καί τόν διωγμό ἄλλων Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν. Κοινῶς τά ἐναποθέτετε εἰς τόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων.
     Διά αὐτόν τόν λόγο, μέ ἀναγκάζετε νά δημοσιεύσω στό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα τόν διωγμό πού ἔχετε ἐξαπολύσει ἐναντίον τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων καί ἐμοῦ προσωπικά, πού ὑπογράφουμε κείμενα διαμαρτυρίας γιά τά αἱρετικά καί ἀντίχριστα ἀνοίγματα τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως κ. Βαρθολομαίου, διότι ἔχει ἀρχίσει νά παίρνει ἀνεξέλεγκτες διαστάσεις.
         Πρίν ἀπό λίγους μῆνες, ὁ π. Θεολόγος, μέλος τῆς ἀδελφότητος τῶν Θωμάδων Μικράς Ἁγίας Ἄννης, ζήτησε χαρτί ἀπό τήν Λαύρα γιά νά τό χρησιμοποιήσει διά νά προχωρήσει σέ ἐπέμβαση εἰς τούς ὀφθαλμούς του καί ἐσεῖς δέν τοῦ τό χορηγήσατε, διότι εἶχε ὑπογράψει τήν πρώτη σχετική συλλογική ἐπιστολή τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Τό αὐτό πράξατε καί μέ τόν Γέροντα Συμεών, ἀπό τήν Σκήτη τῶν Καυσοκαλυβίων, πού ἐνῶ σᾶς ζήτησε ἄδεια γιά

Το Περιβόλι της Παναγίας, ως "αποσαθρωμένο οπωροφυλάκιο Ορθοδοξίας" (κατά τον Ι. Κορναρακη) δήλωσε επίσημα "υποταγή" στον αιρεσιάρχη Πατριάρχη!


ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ:

Η επίσημη θέση του Αγίου Όρους για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο

 – Ολο το κείμενο
Με εγκύκλιο σημείωμα το οποίο διανεμήθηκε στις 20 κυρίαρχες Μονές της Αθωνικής Πολιτείας η Ιερά Κοινότητα καταθέτει τις ενστάσεις και τις παρατηρήσεις του Αγίου Όρους επικεντρώνοντας την κριτική της ιδιαίτερα σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις της ορθόδοξης Εκκλησίας προς τον χριστιανικό κόσμο.
Οι Αγιορείτες ζητούν πιο σαφή στάση απέναντι στο θέμα της Ουνίας αλλά και σε αυτό των ατέρμονων διαλόγων ενώ θα ήθελαν μια πιο σαφή διατύπωση η οποία θα δήλωνε την μοναδικότητα της Εκκλησίας.
Στο οκτασέλιδο κείμενο το οποίο αποτελεί καρπό της εργασίας που πραγματοποίησε ειδική επιτροπή αποτελούμενη από πέντε εκπροσώπους Μονών τονίζεται πως από τα κείμενα λείπουν διατάξεις οι οποίες θα απέτρεπαν πράξεις και δηλώσεις που εμφανίζουν τους ετεροδόξους με αυθεντικό βάπτισμα και ιερωσύνη ενώ εκφράζεται η διαφωνία για το γεγονός ότι δόθηκε περιθώριο αποδοχής μεικτών γάμων σε τοπικό επίπεδο κατ΄ οικονομία.
Αξίζει να σημειωθεί πως παρά τις διαφωνίες που εκφράζει το κείμενο, είναι ιδιαίτερα νηφάλιο και προσεκτικά διατυπωμένο, σε αντίθεση με διάφορα άλλα κείμενα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα από διάφορους αγιορείτες μοναχούς.
Μάλιστα η Ιερά Κοινότητα στην Εγκύκλιο της προς τις Μονές τονίζει την ανάγκη διατήρησης της ενότητας καταδικάζοντας τις σχισματικές τάσεις που αναπτύσουνται τονίζοντας πως η τάση για «διακοπή μνημοσύνου» δεν είναι δικαιολογημένη.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή όπως την δημοσιεύει το orthodoxia.info. (PDF)

       

http://orthodoxia.info/news/wp-content/uploads/2017/01/athos.pdf

Σχόλιο "Κατάνυξις":  "Αμφισημίαι" και "ασάφειαι" στην σύνοδο του Κολυμπαρίου, "αμφισημίαι" και "ασάφειαι" και από το Άγιον Όρος. Τι να μας προοβληματίσει περισσότερο, η σύνοδος αυτή καθεαυτή, ή η επίσημη πλέον στάση του Αγίου Όρους;
Ξεκάθαρη θέση παίρνει, επισήμως πλέον, μόνον για τη διακοπή του μνημοσύνου. Αν και το επικαλείται πολλάκις, η ανακοίνωσις αυτή, μάλλον ρίχνει νερό στο μύλο των οικουμενιστών παρά διαφυλάττει την ενότητα. 
Ήδη όμως είναι ευκολότερο να αναγνωρισθεί, ο τρόπος που σχεδιάζεται να υλοποιηθούν οι αποφάσεις της συνόδου του Κολυμπαρίου, μεθοδεύονται διώξεις και φιμώσεις Ορθοδόξων, χαρακτηρίζονται "ζηλωτές" και (αντικανονικώς) "εκτός της εκκλησίας".
Η συμπεριφορά αυτή του Οικουμενικού Πατριάρχου, δεν συνιστά λεπτή θεολογική ακρίβεια, ή αναδιατύπωση σημείων ασάφειας, είναι γέννα της συνόδου του Κολυμπαρίου, όπου αυτός επέβαλλε τους όρους διεξαγωγής, αυτός επέβαλε τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, αυτός επιβάλλει και την εφαρμογή τους, ακόμα και από όσες Εκκλησίες απουσίαζαν. 
Κατά τη διάρκεια μάλιστα της συνόδου, αν και όταν επιτρέψει ο Θεός να αποκαλυφθούν οι μέθοδοι επιβολής των αποφάσεων, τότε θα αποκαλυφθεί και το σχέδιο πίσω από τη σύνοδο του Κολυμπαρίου. 

Αυτή τη Πατριαρχική συμπεριφορά και τα παράγωγα της συνόδου από τη λήξη της μέχρι σήμερα, οι Αγιορείτες, φαίνεται να  μην τα έλαβαν καθόλου υπόψιν.

Ό,τι θέλουν κάνουν! Ο εκκλησιαστικός ανακριτής π. Ευτύχιο Πετράκης …αρνήθηκε να παραλάβει τὴν Απολογία του κατηγορουμένου!!!


Καὶ ὁ Μητροπολίτης (παρότι ὑποσχέθηκε τὴν 21/12/2016 ὅτι θὰ ἄρει τὴν Διακοπὴ τῆς μισθοδοσίας τοῦ ἱερέως ποὺ παράνομα καὶ αὐθαίρετα διέταξε) συνεχίζει ἀκόμα νὰ τοῦ κατακρατεῖ τοὺς μισθοὺς Ὀκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2016!!


ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗΠρος τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνό

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

1) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ και
2) ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ
– ΕΓΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 31-12-2016 ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΜΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ, ΣΤΙΣ 31-12-2016 ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΩΡΑ 8 Μ.Μ.
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ)

Του Ιερέα π. Παναγιώτη Μητριτσάκη,
Εφημερίου της Ενορίας Κάμπων Κυδωνίας κλπ., Κάμποι
........................................
     Σεβασμιώτατε (με την Ορθόδοξη εκκλησιολογική έννοια),
      Σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 2579/21-12-2016 κλήση μου σε προανακριτική απολογία από τον εκκλησιαστικό ανακριτή π. Ευτύχιο Πετράκη (τον οποίο εσείς διορίσατε με το με αριθ. πρωτ. 2578/21-12-2016 έγγραφό σας), προσήλθα, μαζί έναν συγγενή μου, την προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα και στον καθορισμένο χώρο, ήτοι στις 31-12-2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 8 μ.μ. στο Γραφείο του Ιερού Καθεδρικού Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου Χανίων [μετά την 48ωρη προθεσμία την οποία μου χορήγησε στις 29-12-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7 μ.μ. στον ίδιο Ιερό Ναό (κατόπιν της αρχικής υπ’ αριθ. 2579/21-12-2016 κλήσεώς του), μαζί με αντίγραφα του φακέλου της δικογραφίας που αφορά την υπόθεσή μου, κατόπιν της από 29-12-2016 αιτήσεώς μου].
          Όμως, ο εν λόγω εκκλησιαστικός ανακριτής, πριν την εγχείριση από εμένα τον κατηγορούμενο Ιερέα προς αυτόν του από 31-12-2016 Απολογητικού μου Υπομνήματος, απαίτησε ΠΑΡΑΝΟΜΑ και ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ να ορκιστώ στην ιερωσύνη μου. Και μου δήλωσε με επιμονή ότι, αν δεν ορκιζόμουν προηγουμένως, εκείνος δεν θα παραλάμβανε το εν λόγω Απολογητικό μου Υπόμνημα, πράγμα το οποίο και έπραξε.
          Ο εξωδίκως δηλών και κατηγορούμενος Ιερέας αρνήθηκα ΝΟΜΙΜΩΣ να ορκιστώ, διότι, σε καμία προανακριτική διαδικασία και σε κανένα δικαστήριο, είτε εκκλησιαστικό είτε κρατικό, Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΟΡΚΙΖΕΤΑΙ. Μόνον οι μάρτυρες ορκίζονται. Ο εξωδίκως δηλών και