Κυριακή, 10 Μαΐου 2015

"...ίνα τροφάς αγοράσωσι".

Γιατί ἦταν ἀνάγκη νὰ ἀγοράσουν οἱ μαθητὲς τροφές, καὶ δὲν τοὺς ἔτρεφε, ὅπως τοὺς πεντακισχιλίους;

(Ἀπὸ τὴν Ἑρμηνεία στὸ Κατὰ Ἰωάννη τοῦ Ὠριγένους)

«Τὰ γὰρ ἄλογα μόνα τῷ παρόντι χρήσιμα βίῳ· ἡμεῖς δὲ διὰ τοῦτο ψυχὴν ἀθάνατον ἔχομεν…» (Ἰω. Χρυσοστόμου)

Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος