Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

Πανορθόδοξος Σύνοδος: Μία Σύνοδος με έλλειμμα συνοδικότητος και ορθοδόξου αυτοσυνειδησίας!

Απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη Δημ. Τσελεγγίδη:


ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Μία Σύνοδος μέ ἔλλειμμα συνοδικότητος
καί ὀρθοδόξου αὐτοσυνειδησίας

Συνέντευξη τοῦ Καθηγητῆ κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη στόν κ. Λυκοῦργο Μαρκούδη, Διευθυντή Προγράμματος
τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας

Ἀπομαγνητοφωνημένο Κείμενο

ΠΡΩΤΟ  ΜΕΡΟΣ
(24-2-2016)

* Στή γρα­πτή ἀ­πό­δο­ση τῆς συ­νεν­τεύ­ξε­ως ἔ­γι­ναν μι­κρές λε­κτι­κές δι­ορ­θώ­σεις

Γε­νι­κά γιά τή Με­γά­λη Σύ­νο­δο

Δη­μο­σι­ο­γρά­φος: Ὅ­πως ἀν­τι­λαμ­βα­νό­μα­στε, τό πλή­ρω­μα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, ὁ πι­στός λα­ός οὐ­σι­α­στι­κά ἀ­γνο­εῖ τά σχε­τι­κά μέ αὐ­τό, πού ἀ­κοῦ­με συ­νε­χῶς νά λέ­γε­ται: τήν μέλ­λου­σα νά συ­νέλ­θει Ἁ­γί­α καί M­ε­γά­λη Σύ­νο­δο τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας. Θά μπο­ρού­σα­τε κ. Κα­θη­γη­τά, ὡς Κα­θη­γη­τής Δογ­μα­τι­κῆς πού εἶ­στε, νά μᾶς ἐ­νη­με­ρώ­σε­τε πού, πό­τε καί για­τί πρό­κει­ται να συ­νέλ­θει αὐ­τή ἡ Με­γά­λη Σύ­νο­δος;
 Κα­θη­γη­τής: Πο­λύ εὐ­χα­ρί­στως, ἀ­φοῦ κα­τ’ ἀρ­χήν σᾶς εὐ­χα­ρι­στή­σω θερ­μά γιά τήν δυ­να­τό­τη­τα, πού μοῦ δί­νε­τε μέ­σῳ τοῦ ρα­δι­ο­φω­νι­κοῦ σταθ­μοῦ σας, νά ἐ­πι­κοι­νω­νή­σω μέ τούς ἐ­κλε­κτούς ἀ­κρο­α­τές αὐ­τοῦ τοῦ σταθ­μοῦ, οἱ ὁ­ποῖ­οι, στό μέ­τρο πού τούς γνώ­ρι­σα ἀ­νά τήν Ἑλ­λά­δα, ἔ­χουν ἔν­το­να πνευ­μα­τι­κά ἐν­δι­α­φέ­ρον­τα καί ὑ­γι­ές ἐκ­κλη­σι­α­στι­κό φρό­νη­μα. Στήν καλ­λι­έρ­γεια αὐ­τοῦ τοῦ φρο­νή­μα­τος συ­νέ­βα­λε καί συμ­βάλ­λει ση­μαν­τι­κά ὁ ἐ­ξαί­ρε­τος ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοῦ χα­ρα­κτῆ­ρα σταθ­μός σας. Καί τώ­ρα ἀ­παν­τῶ στό ἐ­ρώ­τη­μά σας.
Ἡ Ἁ­γί­α καί Με­γά­λη Σύ­νο­δος τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας, ὅ­πως ὀ­νο­μά­στη­κε ἀ­πό τού ἐμ­πνευ­στές της, θά συ­νέλ­θει στό Κο­λυμ­πά­ρι τῶν Χα­νί­ων τῆς Κρή­της, κα­τά τήν Πεν­τη­κο­στή τοῦ τρέ­χον­τος ἔ­τους. Καί ἐ­νῶ τό γε­γο­νός αὐ­τό εἶ­ναι πά­ρα πο­λύ ση­μαν­τι­κό, ὑ­πάρ­χει με­γά­λο ἔλ­λειμ­μα ἐ­νη­με­ρώ­σε­ως, ὄ­χι μό­νον τῶν ἁ­πλῶν λα­ϊ­κῶν καί κλη­ρι­κῶν, ἀλ­λά καί πολ­λῶν Ἀρ­χι­ε­ρέ­ων τῶν Το­πι­κῶν Ὀρ­θο­δό­ξων Ἐκ­κλη­σι­ῶν. Μό­λις πρίν λί­γες ἡ­μέ­ρες ἔ­γι­νε γνω­στή ἡ θε­μα­το­λο­γί­α, πού θά ἀ­πα­σχο­λή­σει τήν Σύ­νο­δο καί «ὁ Κα­νο­νι­σμός

Συνέντευξη του π. Ευθυμίου Τρικαμηνά στην κ. Καλλιγιάννη στὸ e-roi για τον Οικουμενισμό και την Αποτείχιση.

Ἡ συνέντευξη ἐδῶ


ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ και φίλοι της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΝΗΡΕΥΟΜΕΝΩΝ", δηλ. της "νέας εκκλησίας"!

Ἡ ἅλωση τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὲς εἶναι ἀσφαλῶς πρωτοφανής! Ὄχι μόνο ἀναγνωρισμένοι καὶ διάσημοι κακόδοξοι διδάσκαλοι καὶ προαγωγοὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ διασαλπίζουν μὲ καμάρι καὶ κομπασμὸ τὶς «καλὲς πραμάτειες» τῆς Παναιρέσεως (ὅπως ὁ συγγραφέας τοῦ παρακάτω ἄρθρου), ἀλλὰ καὶ ἱστολόγια ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὶς ἁγιασμένες μορφὲς ποὺ ἀνέδειξε τὸ περιβόλι τῆς Παναγίας μας, τὸ Ἅγιο Ὄρος, δημοσιεύουν τέτοια κακόδοξα κείμενα, ποὺ προσβάλλουν τὴν Παναγία μας, ὅπως τὸ ἄρθρο τὸ ἀφιερωμένο στὰ Γενέθλια τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου! Ἐκτὸς τοῦ ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μᾶς ἔμαθε νὰ μὴν γιορτάζουμε γενέθλια, ἀλλὰ τὴν ὀνομαστική μας ἑορτή (ποὺ εἶναι ἡ κοίμηση τοῦ Ἁγίου τοῦ ὁποίου φέρουμε τὸ ὄνομα), μὲ τὸ ἄρθρο αὐτὸ ὁ οἰκουμενιστὴς ἀρχιμανδρίτης Γεράσιμος Φραγκουλάκης, πλέκει ἀηδιαστικὰ τὸ ἐγκώμιο τοῦ ἀρχηγέτη τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Καὶ τὸ καλὸ ἱστολόγιο (ἐδῶ), ἀνάμεσα στὶς ἄλλες ἁγιασμένες μορφές, προβάλλει καὶ τὴν (ἕως τώρα) βλάσφημη προσωπικότητα τοῦ Βαρθολομαίου.
Ἡ σύγχυση τῶν ἐσχάτων!

Ὁ π. Φραγκουλάκης συμπροσεύχεται σὲ ἐκδηλώσεις γιὰ τὰ 50 χρόνια τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου!


Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος Φραγκουλάκης 

 8031 - Στα γενέθλια του Παναγιοτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου


Σήμερα 29 Φεβρουαρίου έχει τα γενέθλια του ο Παναγιότατος Οικουμενικός Πατριάρχης μας κ.κ. Βαρθολομαίος. Ήταν 29 Φεβρουαρίου 1940, όταν γεννήθηκε στο χωριό Άγιοι Θεόδωροι, στο πονεμένο νησί της Ίμβρου. 
Από τη φύση τους τα γενέθλια αυτά είναι ξεχωριστά, μια και όπως γνωρίζουμε 29η ημέρα ο Φεβρουάριος έχει κάθε τέσσερα χρόνια. Δεν είναι όμως μόνο τα γενέθλιά του ξεχωριστά, ξεχωριστή είναι ολάκερη η ζωή του. Ξεχωριστοί οι τρόποι του, ξεχωριστοί οι στόχοι του, ξεχωριστοί οι αγώνες του, ξεχωριστή και μεγάλη η προσφορά του στην Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία.

Αεικίνητος και ακούραστος ο Πατριάρχης μας έχει κάνει καλά γνωστή την Ορθοδοξία και το Οικουμενικό Πατριαρχείο στα μήκη και στα πλάτη του πλανήτη. Γνωστός, αγαπητός και σεβαστός σε όλη τη Χριστιανοσύνη και σε όλους τους εκκλησιαστικούς και ακαδημαϊκούς κύκλους. Απλός στους τρόπους, εντυπωσιάζει με την απλότητα και την αρχοντιά του συνάμα. Υπερασπιστής και αγωνιστής ακέραιος των δικαίων της Εκκλησίας έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν βάζει τίποτα πιο πάνω από αυτά. Αυτός είναι και ο λόγος που εγείρει αντιδράσεις και κάποιες φορές έχει και πόλεμο από ορισμένους. Παρακολουθώντας την ζωή του κανείς, είναι λογικό να του γεννηθεί η απορία, πώς αντέχει τόσο πολύ ο Πατριάρχης μας. Αντέχει γιατί αυτό που κάνει, το κάνει με την καρδιά του. Όλο αυτό δεν είναι για τον Οικουμενικό Πατριάρχη τρόπος ζωής, αλλά η ίδια η ζωή του. Ζει για την Εκκλησία. 
Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που είναι αντίθετοι. Όμως κατά κύριο λόγο αυτοί όλοι τσαλαβουτούν από δω κι από κει κι επειδή δεν έχουν σταθερές βάσεις, γι' αυτό και νομίζουν κάθε φορά που στο τσαλαβούτημά τους συναντούν κάτι σκληρό, ότι πατούν σε σταθερό έδαφος. Γι' αυτό και τους βρίσκουμε τη μια εδώ και την άλλη εκεί. Δεν είναι όμως επί του παρόντος αυτό το θέμα μας. 
Τα φετινά γενέθλια του Πατριάρχη μας έτσι κι αλλιώς είναι ξεχωριστά μια και συμπίπτουν με την ακριβή ημερομηνία της γέννησής του. Σηματοδοτούν όμως και μια εξολοκλήρου ξεχωριστή και μοναδική χρονιά εφόσον στην διάρκειά της μέλλει να συνέλθει η Μεγάλη Πανορθόδοξος Σύνοδος, ένα όνειρο ζωής γι' αυτόν. 
Να' ναι πολλά πάμπολλα τα έτη του Παναγιοτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου μας για το καλό της Εκκλησίας μας,όπερ σημαίνει για το καλό όλων μας!

Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος Φραγκουλάκης 
Αννόβερο-Γερμανίας

"Οι μηδέποτε μετανοήσαντες"!


  •  Βλέποντας τὰ οἰκουμενιστικὰ καμώματα τῶν ἱερωμένων, ρωτοῦσε ὁ ἀείμνηστος π. Κων/νος Παλαιολογόπουλος: Θὰ τοὺς συγχωρήσουμε ὅλους; Καὶ τοὺς ἀμετανόητους; Καὶ  τοὺς "μηδέποτε μετανοήσαντεςαἱρετικούς;

Στιχηρό τῶν Αἴνων Κυριακῆς Ἀπόκρεω

"Ἐννοῶ τήν ἡμέραν ἐκείνην καί τήν ὥραν, ὅταν μέλλομεν πάντες, γυμνοί καί ὡς κατάκριτοι, τῷ ἀδεκάστῳ Κριτῇ παρίστασθαι· τότε σάλπιγξ ἠχήσει μέγα, καί τά θεμέλια τῆς γῆς σεισθήσονται, καί οἱ νεκροί ἐκ τῶν μνημάτων ἐξαναστήσονται, καί ἡλικία μία πάντες γενήσονται· καί πάντων τά κρυπτά φανερά παρίστανται ἐνώπιόν σου· καί κόψονται, καί κλαύσονται, καί εἰς τό πῦρ τό ἐξώτερον ἀπελεύσονται, οἱ μηδέποτε μετανοήσαντες· καί ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει, ὁ τῶν δικαίων κλῆρος, εἰσελεύσεται εἰς παστάδα οὐράνιον".
 Ἑρμηνεία

«Συλλογίζομαι τήν ἡμέρα ἐκείνη καί τήν ὥρα, ὅταν πρόκειται ὅλοι μας, γυμνοί καί ἀξιοκατάκριτοι νά παρασταθοῦμε μπροστά στόν Κριτή. Τότε θά ἠχήσει βροντερά ἡ σάλπιγγα καί θά σεισθεῖ συθέμελα ἡ γῆ. Οἱ νεκροί θά ἀνασηκωθοῦν ἀπό τούς τάφους τους καί θά ἐμφανιστοῦν ἔχοντας ὅλοι τήν ἴδια ἡλικία. Τά ἀπόκρυφα μέ μιᾶς ἐκείνη τήν ὥρα θά γίνουν φανερά ἐνώπιόν Σου. Τότε εἶναι πού θά κλάψουν γοερά καθώς θά φεύγουν γιά τή φωτιά τήν ἄσβεστη, ὅλοι ὅσοι ποτέ τους στή ζωή αὐτή δέν μετανόησαν. Ἀντίθετα οἱ δίκαιοι γεμάτοι χαρά καί ἀγαλ λίαση θά εἰσέλθουν στό αἰώνιο, τό οὐράνιο νυφικό πανηγύρι.»
Πηγή

Ο άγιος Νικόλαος Επίσκοπος Αχρίδος καὶ Ζίτσης, 5 Μαρτίου

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος γεννήθηκε στὶς 23 Δεκεμβρίου 1880 στὸ χωριὸ Λέλιτς τῆς κεντροδυτικῆς Σερβίας. Ἦταν τὸ πρῶτο ἀπὸ τὰ ἐννέα τέκνα τῶν εὐσεβῶν ἀγροτῶν Δραγομίρου καὶ Αἰκατερίνης. Ἀσθενικὸς στὴν σωματική του διάπλαση καὶ κράση, ἐπέδειξε ἀπὸ μικρὸς τὴν εὐφυΐα του, τὴ μεγάλη του ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν κλίση πρὸς τὸν μοναχικὸ βίο. Σπούδασε, παρὰ τὸ γεγονὸς τῆς μεγάλης πτωχείας τῆς οἰκογένειάς του, στὴ θεολογικὴ σχολὴ Βελιγραδίου, ἀνακηρύχθηκε διδάκτωρ τῆς Θεολογίας στὴ Βέρνη τῆς Ἐλβετίας (1908), διδάκτωρ στὴν Ὀξφόρδη τῆς Ἀγγλίας (1909) καὶ τὸ Χάλλε τῆς Γερμανίας (1911). Γνώριζε ἑπτὰ γλῶσσες, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὴν ἑλληνική.
Ὁ Νικόλαος λάτρευε τὸν Θεὸ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας, ἰσχῦος καὶ διανοίας αὐτοῦ, καὶ ὁ Θεὸς τοῦ ἔδωσε στόμα καὶ σοφία ἀσυναγώνιστο καὶ ἀκαταγώνιστο. Ἐκάρη μοναχὸς καὶ χειροτονήθηκε