Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

Φιλόθεος Ζερβάκος: Εάν οι χριστιανοί ακολουθούσαν κατά γράμμα τους επισκόπους δεν θα υπήρχε ορθόδοξος χριστιανός!άν λοι ο χριστιανοί κολουθοσαν κατά γράμμα
τούς πισκοπους, σέ λα,
οτε κκλησία, οτε καί ρθόδοξος χριστιανός θά πρχε!

ρχιμ.  Φιλόθεος Ζερβάκος (1884-1980)

(διαίτερα πίκαιρο στίς μέρες μας
καί μέρες το Οκουμενισμο
 καί τς Μεταπατερικς "Θεολογίας")!
  


άν, Σεβασμιώτατε, (ἐγράφη τό 1930 πρός τόν Μητροπολίτην Ατ/νίας ερόθεο) τήν γνώμη τού θεοφόρου πατρός ἡμν Ιγνατίου κολουθοσαν λοι οι χριστιανοί κατά γράμμα, νά κολουθον δηλαδή τούς πισκόπους σέ λα, λλοίμον τότε, οτε ρθοδοξία, οτε κκλησία θά πρχε σήμερα. 
άν ο ρθόδοξοι Χριστιανοί κολουθοσαν τούς πατριάρχες καί πισκόπους· πολιναρίους, Μακεδονίους, Εὐτυχες, Διοσκόρους, Σαββελίους, Σεβήρους, Εσεβίους καί πολλούς λλους καί δεχόνταν τά φρονήματά τους, πο τότε ρθοδοξία; Πο χριστιανός εσεβής καί ρθόδοξος!!
 Καί τί λέγω ἀνθρώπους πατριάρχες καί μητροπολίτες και δέν λέγω Συνόδους πό 100, 200 καί 348 μητροπολίτες καί ἐπισκόπους ποτελούμενες; Διότι 348 τόν ριθμό συνλθαν στήν Κωνσταντινούπολη τό 754 καί ἐξέδωσαν ρο πού χει ς ξς:
"Ὁμόφωνα ρίζομε νά εναι πόβλητη καί ξένη καί βδελυγμένη ἀπό τς κκλησίας τν Χριστιανν κάθε εἰκόνα ἀπό κάθε λη καί χρωματουργική τν ζωγράφων κακοτεχνία κατασκευασμένη.

         Στό ἑξς νά μή τολμήσει ποιοσδήποτε νθρωπος νά σκε
ατό τό σεβές καί βδελυρό ργο, ποιος μως θά τολμήσει στό ξς νά κατασκευάσει εκόνα νά προσκυνήσει νά τοποθετήσει σέ κκλησία, σέ διωτικό σπίτι, νά κρύψει, άν μέν εναι πίσκοπος πρεσβύτερος διάκονος, νά καθαίρεται, άν δέ εναι μοναχός λαϊκός, νά ναθεματίζεται καί νά εναιπόλογος στούς νόμους τούς βασιλικούς, ς ντιμέτωπος στά προστάγματα το Θεο, καί χθρός στά δόγματα τν πατέρων".
ριθμός 348, Σεβασμιώτατε, εναι πολύ σεβαστός (σημ. δική μας: ἐννοε μεγάλος καί χι μελητέος). ν τούτοις τόν τότε πατριάρχη Κωνσταντίνο καί τόν βασιλέα Κοπρώνυμο καί τούς 348 μητροπολίτες, πολλοί μοναχοί, κληρικοί καί λαϊκοί, δέν τούς ἄκουσαν, ποσχίθσθηκαν πό ατούς, τούς λεγχαν καί τούς ποκαλοσαν κακοδόξους, εκονομάχους κλπ.  καί ἐξακολουθοσαν νά σπάζωνται καί νά σέβωνται καί νά τιμοῦν τίς γιες εκόνες.
(Σημ. δική μας: οὐσιαστικά, ποιος αρετίζει ποκόπτεται οκειοθελς πό τήν μπελο τήν ληθινή, ὡς ξερό κλαρί πού ατονομεται, πειδή δέν κοινωνε καί δέν τρέφεται πλέον πό τήν μπελο. Ο ρθς καί πλανς φρονοντες, ατοί παραμένουν ὑγεις κοινωνοντες μέ τήν μπελο, δηλαδή μέ τόν Χριστό) 

 Ἄρ γε ο τέτοιοι εναι σχισματικοί, αρετικοί, κακόδοξοι, κολασμένοι, ναθεματισμένοι, καί μαζί μέ ατούς καί μες, πού προσκυνομε καί σεβόμαστε σχετικς καί κατά τήν παράδοση, τίς ἅγιες εκόνες; μες χουμε τήν γνώμη καί μολογομε τι εναι ξιοι κάθε παίνου γιατί δέν πειθάρχησαν καί ποσσχίσθηκαν, καί ξιώθηκαν ορανίων στεφάνων γιά τήν παρακοή τους κείνη (σημ. δική μας: γιά τήν ἁγία νυπακοή τους), καί σήμερα τούς τιμοῦμε ς γίους καί τούς ὀνομάζουμε· Ὁ γιος Γερμανός, γιος Νικηφόρος, γιος Μεθόδιος, γιος Ταράσιος, ο γιοι Στέφανος καί Θεόδωρος καί Θεοφάνης ο Γραπτοί, Θεόδωρος Στουδίτης κλπ.· τήν δέ σύνοδο τοῦ 754 νομάζουμε παρά νόμον, μιαράν καί Καϊαφικό συνέδριο...
Θεοκρυξ πόστολος Παλος μᾶς παργγέλει · "ἐάν τις εαγγελίζεται μν παρ' εαγγελισάμεθα μν, νάθεμα" (Γαλ 1, 9).
Πατήρ δέ τῆς κκλησίας λέγει τά ξς: "Πᾶς λέγων παρά τά διαγεταγμέα, κν ξιόπιστος , κν νηστεύ, κν παρθενεύ, κν φθοράν προβάτων κατεργαζόμενος"· καί ἡ Ζ' Οἰκομ. Σύνοδος ρίζει· "εἴ τις πσαν παράδοσιν κκλησιαστική γγραφον γραφον θετε· νάθεμα"...

ΑΡΧΙΜ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ, Λόγοι πόνου καί γάπης.
κδόσεις "ρθόδοξος Κυψέλη"
Πηγή: "Τρελογιάννης"