2 __ _ _
Κάποιες πληροφορίες για τον πίνακα είναι σημαντικές. Όλος ο πίνακας βρίθει από νεοταξικά σύμβολα, η ανάλυση των οποίων θα μπορούσε να γεμίσει ολόκληρο τόμο εγκυκλοπαιδείας, θα σας παρουσιάσουμε τα σημαντικότερα σύμφωνα με το pentapostagma.gr. Την επίσημη κριτική-περιγραφή του πίνακα