Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2017

ΑΠΑΝΤΗΣΗ του π. ΣΑΒΒΑ ΛΑΥΡΙΩΤΗ εις το ΑΡΘΡΟ:

ΤΟ  ΛΙΟΝΤΑΡΙ  ΤΗΣ  ΑΙΡΕΣΗΣ

ΚΑΙ  Η  ΤΙΓΡΙΣ  ΤΟΥ  ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ


  Δέν εἶχα σκοπό νά ἀπαντήσω στίς αἱρετικές φαντασίες τοῦ κ. Ρίζου καί τά ψευδῆ σχόλια τῶν ἀνωνύμων εἰς τό ἄρθρο του, «Τό λιοντάρι τῆς Αἵρεσης καί ἡ τίγρις τοῦ Σχίσματος». Ὁ κάθενας μπορεῖ νά ἀκούσει τίς ὁμιλίες μας καί νά διαβάσει τά κείμενα, ὅπου ἔχουμε γράψει, γιά νά καταλάβει πώς ἡ ἐπίθεση πού δεχόμαστε ὡς ἁγιορεῖτες πατέρες, εἶναι δαιμονική καί ἀνήθικη. Οὐδέποτε χτυπήσαμε καί γράψαμε ἐναντίον πατέρων καί ἀδελφῶν γιά τυχόν διαφωνίες, πού εἴχαμε καί ὑπάρχουν. Θά μπορούσαμε νά ἀπαντήσουμε στά ὅσα συκοφαντικά καί ψευδῆ μᾶς κατηγόρησαν κάποιοι,  ἀλλά προτιμήσαμε τήν σιωπή, γιά νά μήν γίνει σχίσμα μεταξύ τῶν πιστῶν. Μάλιστα, εἴμασταν ἐμεῖς ὅπου ζητήσαμε νά σταματήσει αὐτή ἡ παράνοια καί προσπαθήσαμε νά γεφυρώσουμε τίς διαφορές, γι’ αυτό καί συναντηθήκαμε στό μοναστήρι τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. Ἀλλά τώρα, δέν μποροῦμε νά σιωπήσουμε, διότι ὁ πιστός λαός τοῦ Θεοῦ θά ἐκλάβει τήν σιωπή μας, ὡς ἀποδοχή ὅλων τῶν κατηγοριῶν πού μᾶς ἀπευθύνουν.
Ἐπίκειται ὁμιλία, σέ τηλεοπτικό κανάλι, ὅπου θά ἀναλυθοῦν ἐκ νέου ὅλες οἱ θέσεις μας, πρός πίστωσιν τῆς ἀληθείας και ἐπίσης, θά ἀκολουθήσουν μελέτες περί τῶν μυστηρίων καί τοῦ 15ου κανόνος. Ὅμως, ἐπειδή μέ παρεκάλεσαν νά ἀπαντήσω γιά νά μήν δοθεῖ ἡ ἐντύπωση πώς ὅλα αὐτά εἶναι ἀλήθεια, κάνω μία μικρή ἀναφορά στό τί πιστεύουμε καί πῶς πορευόμαστε στήν ὁμολογία μας.

1) Γράφει ὁ κ. Ρίζος ὅτι: «πάρχει μιά παρασκηνιακή καί κρυφή  διεργασία πού ἐνεργεῖται ἀπό μερίδα τῶν νεοαποτειχιζόμενων ἁγιορειτῶν Μοναχῶν (ὄχι πάνω ἀπό δέκα τόν ἀριθμό) κι ἑνός ἀρχιμανδρίτη ἐκτός Ὄρους, πού προετοιμάζει τό ἔδαφος ὥστε ὁ ὅποιος νεοαποτειχιζόμενος λαός νά μεταφερθεῖ ἐν μία νυκτί στίς τάξεις τοῦ παλαιοῦ ἡμερολογίου».
Δηλώνω ὅτι εἶναι συκοφαντία. Οὐδέποτε εἶπα τέτοιο πράγμα, ἀλλά ἀκριβῶς τό ἀντίθετο καί ζητῶ ἀπό τόν κ. Σημάτη καί κ. Ρίζο νά προβοῦν σέ δημόσια συγγνώμη γιά τόν σκανδαλισμό τῶν πιστῶν καί τήν σύγχυση πού προκάλεσαν. Ἐν τῷ μεταξύ, πῆρα τηλέφωνο τόν κ. Σημάτη καί τοῦ ἐξήγησα πώς ὅλα αὐτά εἶναι ἀνήθικες συκοφαντίες καί ὅτι ἔπρεπε, προτοῦ ἀναρτήσει τό ἄρθρο, νά μᾶς μιλήσει καί νά μᾶς ρωτήσει ἄν ὅλα αὐτά ἀληθεύουν, κατά τό γραφικό: «Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε καὶ ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου· ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου· ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ρῆμα. Ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης». (Ματθ. 18, 15-17). Ἐμεῖς, ὡς ἀγιορεῖτες, τους συγχωροῦμε καί ἐλπίζουμε στήν ἀνάνηψή τους.
     Δηλώνω, ἐπίσης, πώς ἀκολουθῶ τό παλαιό ἡμερολόγιο ὅπου ἀκολουθεῖ τό Ἅγιον Ὄρος, χωρίς νά ἀνήκω σέ καμία
ΓΟΧική παράταξη καί στήν παρασυναγωγή τοῦ Βαρθολομαίου Ἀρχοντώνη. Ὅμως, ἔχω κανονική κοινωνία μέ τούς ἀποτειχισμένους τοῦ Νέου Ἡμερολογίου καί ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, παλαιοῦ καί νέου, πρέπει νά συναντηθοῦμε στήν πρό σχίσματος ἐποχή, δηλαδή πρό τοῦ 1924. Τό αὐτό φρονεῖ καί ὁ Ἀρχ. Πασιος Παπαδόπουλος, καθώς ἐπίσης καί οἱ λοιποί ἁγιορεῖτες πατέρες πού ἔχουν κόψει τό μνημόσυνο.

2) Δυστυχῶς ὁ κ. Ρίζος μᾶς ἐπισυνάπτει τήν κατηγορία πώς: «Ἔτσι θά πρέπει, οἱ παραπάνω ἁγιορεῖτες (κι ὁ λαός πού θά τούς ἀκολουθήσει) νά ξαναβαπτιστοῦν, ἤ νά ἀναμυρωθοῦν καί οἱ ἱερωμένοι τους νά ξαναχειροτονηθοῦν(;) Ἄν λοιπόν ἐπιδιώκουν νά φέρουν τόν λαό στό “παλαιό”, ἄς κάνουν πρῶτα οἱ ἴδιοι δημοσίως τά «ἀναγκαῖα» καί μετά ἄς ποῦν καί στόν λαό ὅτι πρέπει νά “ξαναπάρουν” τά Μυστήρια τοῦ βαπτίσματος καί Χρίσματος»!!
Ποῦ τά βρῆκε αὐτά ταλαίπωρος; Ποιός δαίμονας τοῦ τά ἐνέβαλλε εἰς τό μυαλό του; Εἶπα ποτέ τέτοια πράγματα; Ἄς μᾶς δείξει ποῦ τά ἔχω πεῖ, ἀλλιῶς νά ζητήσει συγγνώμη γιά τόν σκανδαλισμό πού προκαλεῖ καί τήν ζημία πού προξενεῖ στόν ἀγῶνα κατά τῆς αἱρέσεως.
Δυστυχῶς, ὁ κ. Ρίζος ἔχει πέσει στήν πλάνη τοῦ παπισμοῦ, διότι κηρύττει τήν θεωρία τῆς αὐτόματης ἀπώλειας χάριτος, δηλαδή κάποιος χάνει τήν χάρη τῶν μυστηρίων, χωρίς ἡ Σύνοδος νά τόν καθαιρέσει. Ἡ ἡμιμάθεια εἶναι χειροτέρα τῆς ἀμαθείας καί ὁ κ. Ρίζος φαίνεται ὅτι πάσχει ἀπό αὐτήν. Θεωρῶ, πώς εἶναι σκόπιμο καί ἀπαραίτητο νά ἀναφερθῶ σέ δύο θεολογικά προβλήματα πού ἔχει δημιουργήσει ἡ λανθασμένη ἑρμηνεία τοῦ 15ου Κανόνος, τά ὁποῖα ταλανίζουν τούς Ὀρθοδόξους. Τό πρῶτο θέμα εἶναι πώς κάποιοι, ἐντελῶς ἀντιπατερικά, ὑποστηρίζουν πώς, ἀφοῦ τά μυστήρια τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν καί αὐτῶν πού δέχονται τήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης εἶναι ἔγκυρα, λόγῳ τοῦ ὅτι δέν ἔχουν ἀκόμη καθαιρεθεῖ ἀπό μία Ὀρθόδοξη Σύνοδο, μποροῦμε νά πηγαίνουμε σέ ναούς, ὅπου οἱ ἱερεῖς ἐκεῖ ἔχουν «Ὀρθόδοξο φρόνημα», ἀσχέτως ἄν μνημονεύουν τόν Ἐπίσκοπό τους, πού εἶναι Οἰκουμενιστής καί δέχεται τήν ψευδοσύνοδο ὡς Ὀρθόδοξη. Καί τό δεύτερο εἶναι πώς κάποιοι, πάλι ἀντιπατερικά, ὑποστηρίζουν πώς ἡ κοινωνία μέ τούς αἱρετικούς οἰκουμενιστές πρέπει νά διακοπεῖ, λόγῳ τοῦ ὅτι δέν ἐνεργοῦν τά μυστήριά τους, δηλαδή δέν ὑπάρχει Θεία Χάρις σέ αὐτά, ἀμέσως μετά τήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης (αὐτόματη ἀπώλεια χάριτος).
Ἀπό αὐτό γίνεται φανερό, γιά αὐτούς πού ὑποστηρίζουν αὐτά, ὅτι δέν ἔχουν ἐννοήσει τόν Κανόνα καί ἀπό τί μᾶς προφυλλάσει αὐτός, ἀλλά οὔτε γνωρίζουν τήν διαχρονική πράξη τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Πατέρων. Ἐν πρώτοις, ὁ Κανόνας σαφῶς μᾶς λέγει νά διακόψουμε τήν ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τόν αἱρετικό ψευδεπίσκοπο, λόγῳ τῆς μολύνσεως τῆς αἱρέσεως πού ἐπιφέρει αὐτή σέ ἐμᾶς καί γιά νά προφυλάξουμε τήν Ἐκκλησία ἀπό τά σχίσματα πού αὐτός καί οἱ ὁμόφρονές του δημιουργοῦν καί ὄχι ἐπειδή δέν τελοῦνται τά μυστήρια, ἤ ὅτι ἔχασαν τήν Θεία Χάρη τά μυστήριά τους ἐν μιᾷ νυκτί, χωρίς ἀπόφαση Συνόδου.
Ἐδῶ πρέπει νά γίνει μία διευκρίνηση, ὅσον ἀφορᾶ στά μυστήρια καί τήν ἐγκυρότητά τους. Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης,  στήν 2η  ὑποσημείωση τῆς ἐρμηνείας τοῦ 3ου Ἀποστολικοῦ Κανόνα εἰς τό πηδάλιον (ἐκδ. Βασ. Ρηγοπούλου) σαφῶς μᾶς λέγει, πώς ἄν δέν ὑπάρχει καθαίρεση ἀπό μία Σύνοδο, τά μυστήρια τελοῦνται κανονικά: «……….Ὅμως ἄν, ἡ Σύνοδος δέν ἐνεργήση ἐμπράκτως τήν καθαίρεσιν τῶν ἱερέων, ἤ τόν ἀφορισμόν, ἤ ἀναθεματισμόν τῶν λαϊκῶν, οἱ ἱερεῖς αὐτοί καί οἱ λαϊκοί, οὔτε καθηρημένοι εἶναι ἐνεργείᾳ, οὔτε ἀφορισμένοι ἤ ἀναθεματισμένοι. Ὑπόδικοι ὅμως, ἐδῶ μέν εἰς τήν καθαίρεσιν καί ἀφορισμόν ἤ ἀναθεματισμόν, ἐκεῖ δέ εἰς τήν θείαν δίκην. ............Ὅθεν σφάλλουσι μεγάλως ἐκεῖνοι οἱ ἀνόητοι ὅπου λέγουσιν, ὅτι εἰς τούς παρόντας καιρούς ὅλοι οἱ παρά Κανόνας χειροτονηθέντες ἱερωμένοι, εἶναι ἐνεργείᾳ καθηρημένοι. Ἱεροκατήγορος γλώσσα εἶναι ἐκείνη ὁποῦ ἀνοήτως τά τοιαῦτα λόγια φλυαρεῖ, μή νοοῦσα, ὅτι, ἡ προσταγή τῶν Κανόνων, χωρίς τήν ἔμπρακτον  ἐνέργεια τοῦ β’ προσώπου, ἤτοι τῆς Συνόδου, εἶναι ἀτέλεστος, ἀμέσως καί πρό κρίσεως μή ἐνεργοῦσα καθ’ ἑαυτήν. Αὐτοί οἱ ἴδιοι θεῖοι Ἀπόστολοι φανερά ἐξηγοῦσι τόν ἑαυτόν τους μέ τόν μς΄ Κανόνα τους, ἐπειδή δέν λέγουσι πῶς ἤδη εὐθύς ἐνεργείᾳ εὑρίσκεται καθηρημένος, ὅποιος Ἐπίσκοπος ἤ  Πρεσβύτερος δεχθῇ τό τῶν αἱρετικῶν βάπτισμα, ἀλλά καθαιρεῖσθαι προστάζομεν, ἤγουν νά παρασταθῇ εἰς κρίσιν, καί ἄν ἀποδειχθῇ πῶς τοῦτο ἔκαμε, τότε ἄς γυμνωθῇ μέ τήν ἐδικήν σας ἀπόφασιν ἀπό τήν ἱερωσύνην, τοῦτο προστάσσομεν». Γιά κάποιους ὅμως, ὅπου θά προφασισθοῦν πώς ὁ Ἅγιος ἀναφέρεται σέ παρά κανόνας χειροτονηθέντας ἱερεῖς καί ὄχι σέ θέματα αἱρέσεως, παραθέτουμε τήν ι’ ὑποσημείωση εἰς «Τά προλεγόμενα ἐν γένει περί τῶν ἱερῶν Κανόνων» τοῦ Ἱεροῦ Πηδαλίου: Ὅτι τὰ περισσότερα ἐπιτίμια, τὰ ὑπὸ τῶν Κανόνων διοριζόμενα, τρίτου προσώπου ὄντα προστακτικοῦ μὴ παρόντος, ἐξ’ ἀνάγκης χρειάζονται καὶ β’ πρόσωπον παρὸν (ὅπερ ἐστὶν ἡ Σύνοδος) διά νά ἐνεργηθοῦν.
Θά μπορούσαμε νά τραβήξουμε τόν λόγο καί νά ἀναφέρουμε καί ἀποσπάσματα πρακτικῶν καί Κανόνων ἀπό Οἰκουμενικές Συνόδους (3η, 4η, 5η, 6η, 7η, 8η) ὅπου θά ἀποδείκνυαν τό αὐτό. Ὅμως αὐτό δέν εἶναι ἐπί τοῦ θέματος. Αὐτά θά τά ἐκδώσουμε σέ ἐμπεριστατωμένη μελέτη πού ἐτοιμάζουμε. Τά μυστήρια λοιπόν, ἐπειδή δέν ἔχουν χάσει τήν ἐνέργειά τους καί τελοῦνται ἀπό τούς ἀκρίτως αἱρετικούς Οἰκουμενιστές, εἶναι εἰς κρῖμα καί κατάκριμα γιά αὐτούς πού μετέχουν σέ αὐτά. Ὅπως ὅταν ὁ πιστός προσέρχεται στήν Θεία Κοινωνία ἀπροετοίμαστος, χωρίς ἐξομολόγηση καί μετάνοια, κοινωνεῖ μέν Χριστό, ἀλλά ὄχι πρός φωτισμόν τῆς ψυχῆς του, ἀλλά εἰς κατάκριμα, ἔτι καί ἔτι αὐτό συμβαίνει ὅταν κοινωνεῖ χωρίς νά ἔχει τήν ὀρθή πίστη, ἡ ὁποία πίστη του ταυτίζεται μέ αὐτήν τοῦ Ἐπισκόπου ὅπου μνημονεύει. Γιά αὐτόν τόν λόγο δέν συμμετέχουμε στίς λειτουργίες τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν, ὄχι λόγῳ τῶν μυστηρίων, ἀλλά λόγῳ τῆς κοινωνίας εἰς τήν αἱρετική πίστη ὅπου διδάσκουν γυμνῇ τῇ κεφαλῇ. Ὅλο αὐτό τό θέμα, μᾶς παραπέμπει γιά μία ἀκόμη φορά στήν αἱρετική καί βλάσφημη ἐκκλησιολογία τοῦ Ἰωάννου Ζηζιούλα καί Βαρθολομαίου Ἀρχοντώνη, περί ἐπισκοποκεντρισμοῦ καί θείας λειτουργίας.
Ὅσον ἀφορᾶ αὐτούς πού ὑποστηρίζουν ὅτι τά μυστήρια εἶναι ἄκυρα καί γιά αὐτό δέν πρέπει νά πηγαίνουμε στούς ναούς, αὐτό ἀποτελεῖ βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί παραποίηση τῆς πατερικῆς παραδόσεως, διότι ὁ λόγος πού οἱ πιστοί διέκοπταν τήν κοινωνία μέ τούς αἱρετικούς, πρίν τούς καθαιρέσουν, ἦταν οἱ κακοδοξίες πού ἐκήρυσσαν καί ὁ μολυσμός πού ἐπέφεραν αὐτές καί ὄχι ἡ ἀκυρότητα τῶν μυστηρίων. Καί ἐν τέλει, τό πότε εἶναι ἔγκυρα ἤ ἄκυρα τά μυστήρια, αὐτό εἶναι στήν δικαιοδοσία μόνο μιᾶς Ὀρθοδόξου Συνόδου καί ὄχι δική μας. Ὅμως, φαίνεται πώς τώρα πλέον εἶναι καί τοῦ κ. Ρίζου καί τοῦ πατρός Μακαρίου καί κάθε ἄλλου, πού ἀποφαίνεται πότε χάνεται ἡ χάρις καί πότε ἐπανέρχεται!!!

         Δέν θά ἀσχοληθῶ περαιτέρω, μέ  τίς ἀνοησίες καί τίς φαντασίες τοῦ Ρίζου καί τοῦ κάθε Ρίζου. Μόλις ἐπιστρέψαμε ἀπό τήν Ρωσία, ἀπό μία μεγάλη συνάντηση πού διοργάνωσαν οἱ ἁγιορεῖτες πατέρες, μέ τήν Σύναξη Ὀρθοδόξων Κρητῶν καί τήν βοήθεια τῶν Ρώσων, Ρουμάνων καί Μολδαβῶν ἱερέων καί μοναχῶν, πού μάχονται τόν Οἰκουμενισμό καί πορευόμαστε πρός τήν μεγάλη πανορθόδοξο σύναξη πού εἴχαμε ἀναγγείλει στήν διορθόδοξο σύναξη στό Ὡραιόκαστρο καί ὑπάρχει ἀνάγκη ἑνότητος γιά τόν ἀγῶνα ὑπέρ τῆς πίστεώς μας.
        Ὡς ἁγιορεῖτες μοναχοί, ἀπευθύνουμε μήνυμα ἑνότητος πρός ὅλους τούς ὀρθοδόξους, νέου καί παλαιοῦ ἡμερολογίου. Πιστεύουμε πώς ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά βρεθεῖ στήν κατάσταση πρό τοῦ σχίσματος τοῦ 1924 και πώς πρέπει νά πολεμήσουμε τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί νά ἀφήσουμε τίς φαγωμάρες κατά μέρος. Ἐπαναλαμβάνουμε γιά μία ἀκόμη φορά, τό ψήφισμα τοῦ Ὡραιοκάστρου καί ἐμμένουμε πιστοί στήν ὁμολογία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ὅπου μᾶς παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας:
        ………Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο, ὡς πιστὰ μέλη τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατράσι:
     1ον) Καταδικάζουμε καὶ ἀπορρίπτουμε τὸν Οἰκουμενισμό, τὸν διαχριστιανικὸ καὶ διαθρησκειακὸ συγκρητισμὸ ὡς παναίρεση, κατὰ τὸν εὔστοχο χαρακτηρισμὸ τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, καὶ ἄλλων Ἁγίων Γερόντων καὶ ἐπιφανῶν θεολόγων. 
        2ον) Καταδικάζουμε καὶ ἀπορρίπτουμε τὸ Παγκόσμιον Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν, ὡς Παγκόσμιον Συμβούλιο αἱρέσεων καὶ διακηρύσσουμε ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ μοναδικὸς σωτῆρας καὶ λυτρωτής, δὲν ὑπάρχει πουθενὰ ἀλλοῦ ἡ σωτηρία καὶ ὅτι ἡ Ἐκκλησία τὴν ὁποία ἵδρυσε, ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία ταυτίζεται μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἐκτὸς αὐτῆς ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι πλάνη τοῦ Σατανᾶ, αἱρέσεις καὶ σχίσματα.
            3ον) Δὲν ἀποδεχόμαστε τὴν γενόμενη σύνοδο ἐν τῇ νήσῳ Κρήτη καὶ τὴν ἀπορρίπτουμε ὡς ψευδοσύνοδο, διότι νομιμοποιεῖ ὡς ἐκκλησιαστικὴ διδασκαλία πλέον, τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τὰ παρελκόμενα αὐτῆς, δηλαδὴ τὴν Μεταπατερικὴ καὶ Βαπτισματικὴ θεολογία, θεωρία περὶ προσώπου καὶ περὶ πρωτείου εἰς τὴν Ἐκκλησία καὶ εἰς τὴν Ἁγία Τριάδα (τοῦ Μητροπολίτου Περγάμου Ἰωάννου Ζηζιούλα), καταλύει τὸν Συνοδικὸ Θεσμό, νομιμοποιεῖ τὶς αἱρέσεις ὡς «Ἐκκλησίες» ἔχοντες τὴν αὐτὴν χάριν μὲ τὴν Ὀρθόδοξη, καταλύει τὴν νηστεία, καταργεῖ κανόνες Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἀποδέχεται καὶ νομιμοποιεῖ τὰ θεσμα συνοικέσια”, τουτέστιν τοὺς μεικτοὺς γάμους.
Κατόπιν ὅλων τούτων,
            Διακόπτουμε τὴν κοινωνία μὲ τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως καὶ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ὡς τὸν κύριο ἐμπνευστὴ τῆς Συνόδου, ἐκφραστὴ καὶ κήρυκα τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ μὲ τοὺς ἐπισκόπους ποὺ ἀποδέχονται τὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης ὡς Ὀρθόδοξη. Κάνουμε χρήση τοῦ 10ου καὶ 31ου ἐκ τῶν Ἀποστολικῶν Κανόνων, τοῦ 2ου τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου, τοῦ 33ου τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου, καθὼς καὶ τοῦ 15ου τῆς πρωτοδευτέρας Συνόδου ἐπὶ Ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου, ἀκολουθώντας κατὰ πάντα τοὺς Ἁγίους Πατέρες, στὴν διάγνωση, ἀντιμετώπιση καὶ θεραπεία τῶν ἀναφυομένων αἱρέσεων.
            Ὡς ἐκ τούτων, ζητᾶμε ἀπὸ τοὺς ἀπανταχοῦ Ἐπισκόπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας:
            Νά συγκροτηθεῖ Ὀρθόδοξη Σύνοδος καταδίκης τῶν ἀνωτέρω ἐκτεθέντων, πρὸς ἀποφυγὴ σχισμάτων καὶ διαιρέσεων τῶν πιστῶν.
            Διευκρινίζεται δὲ πρὸς πάντας, ὅτι ὁ διεξαγόμενος ἐκκλησιαστικὸς ἀγῶνας ἔχει σωτηριολογικὸ χαρακτῆρα, μὲ τὸν ὁποῖον ἐμμένουμε πιστοὶ στὴν ἐκκλησιολογία τῆς ὀρθοδόξου πατερικῆς παραδόσεως καὶ ἕνεκα τούτου, ἐντὸς τοῦ Σώματος τῆς  Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Δὲν μνημονεύουμε ἕτερον ἐπίσκοπον, δὲν προβαίνουμε εἰς σύστασιν ἑτέρας “ἐκκλησίας”, ἄπαγε τῆς βλασφημίας, οὔτε προσχωροῦμε σὲ καμμία παλαιοημερολογητική ΓΟΧικὴ καὶ Ζηλωτικὴ παράταξη. Μένουμε ἁπλὰ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ. Μένουμε πιστοὶ εἰς τό Σύμβολον τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ὁμολογοῦμε ὅ,τι παραλάβαμε, τὴν διαχρονικὴ ἁγιοπατερικὴ σωτήριο ἀλήθεια. Ὅ,τι ἄλλο κυκλοφορήσει εἰς βάρος μας θὰ ἀποτελεῖ μία, δαιμονικῆς ἔμπνευσης, συκοφαντία.
            Τέλος, ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις πατράσι, ἐπαναλαμβάνομεν καὶ ἐμεῖς σήμερον τὸν ὅρο τῆς 7ης Οἰκουμενικῆς συνόδου καὶ λέγομεν:

« Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ Οἰκουμένη ὡς συμπεφώνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τό ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, ὁ Χριστός ὡς ἐβράβευσεν, οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν Χριστόν τόν ἀληθινόν Θεόν ἡμῶν». ΑΜΗΝ.

74 σχόλια:

 1. Ανώνυμος8/10/17, 10:02 μ.μ.

  Τωρα που ο πατερ Σαββας ξεκαθαρισε το τοπιο πρεπει ο κ. Ριζος να ζητηση συγνωμη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος8/10/17, 10:25 μ.μ.

  ΔΕΝ ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΩ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Κ.ΡΙΖΟ ΔΙΟΤΙ ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΛΥΘΕΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ.
  ΓΡΑΦΩ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΤΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ Π.ΣΑΒΒΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΛΥΣΕ
  ΠΕΡΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΚΤΛ
  ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΠΑΣΑ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΗΜΑΣΤΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟ 1924. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΩΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
  ΕΥΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΓΕΡΟΝΤΑ
  Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος8/10/17, 11:00 μ.μ.

   Δεν μας εξήγησε ο Πατερ Σάββας πως θα γυρίσουμε πριν από το σχίσμα του 1924.Το θέμα των παλαιοημερολογιτων παρατάξεων γ. ο. χ. είναι λυμένο εκκλησιολογικά. Η Εκκλησία έχει κάποιες εκκλησιολογικες προϋποθέσεις γι αυτές τις πράξεις.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος9/10/17, 12:15 π.μ.

   Ο πάτερ Σάββας ήταν ξεκάθαρος. Αύτο το θέμα δεν το λύνουμε εμείς στο διαδύκτιο, αλλά είναι υπόθεση Συνόδου. Εμείς πρέπει να αποτειχιστούμε και να μην έχουμε σχέσει με τους αιρετικούς.

   Διαγραφή
 3. Ανώνυμος8/10/17, 10:40 μ.μ.

  Σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας οι Ρωμαιοκαθολικοί είναι επίσημα εκτός Εκκλησίας από το 1054,(για άλλους το 1014),
  "Πρώτοι οι Ρωμαιοκαθολικοί απεκόπηκαν από την Εκκλησία",
  (Οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου, Ι. Μ. Παρακλήτου ),
  διότι προσχώρησαν σε "παρά των αγίων Συνόδων ἤ Πατέρων κατεγνωσμένη"
  Αίρεση του Παπισμού, δηλ. του Πρωτείου του Αλάθητου και τις προσθήκης στο Σύμβολο της Πίστεως, αν και δεν
  καταδικάστηκαν-καθαιρέθηκαν ποτέ επίσημα από Οικουμενική Σύνοδο.
  Όταν όμως υπάρχει η Συνοδική επίσημη καταδίκη- αναθεματισμός της Αιρέσεως, αυτό είναι συγχρόνως και η Συνοδική επίσημη καταδίκη - αναθεματισμός των ίδιων των Αιρετικών.

  "Απο τόσας Συνόδους τοπικάς και οικουμενικάς αφωρίσθησαν και αναθεματίσθησαν οι Λατίνοι, (βλ. Οικουμενιστές) και ακόμα αμφιβάλλεις ανίσως και είναι αναθεματισμένοι;
  Ακόμα δεν το πιστεύεις πως είναι αιρετικοί;...
  Και πως εσύ κρατείς τους Λατίνους (βλ. Οικουμενιστές) για Ορθοδόξους;
  Αυτούς που έλυσαν σχεδόν τας περισσοτέρας εντολάς του Θεού, αυτούς οπού ενόθευσαν το σύμβολον της Αγίας Πίστεως, αυτούς όπου κατεπάτησαν τους Αποστολικούς Κανόνας, αυτούς όπου κατεφρόνησαν τας αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, αυτούς όπου εμόλυναν με προσθήκας και αφαιρέσεις τα συγγράμματα των Οικουμενικών διδασκάλων, αυτούς όπου εσκανδάλισαν την οικουμένην όλην δια να συστήσωσι τον παπισμόν τους... (βλ. Οικουμενισμό τους).
  Ποιον σημείον είδες από αυτόν τον φραρόπαπαν πως δύναται να τελειώση μυστήριον, και προστρέχεις εις αυτόν και εξομολόγησαι;...
  Απο τον Θεόν τον ύψιστον, τον παντοδύναμον, χωρίζεσαι την ώρα εκείνην "
  (Άγιος Μακάριος ο Πάτμιος, «Ευαγγελική Σάλπιγξ». Αρχ. Βασιλείου Παπαδάκη)

  "Οι Ρωμαιοκαθολικοί έχουν εκπέσει από την Εκκλησία επισήμως τον 11ο αιώνα.
  Το 1014 εισήγαγαν στο Σύμβολο της Πίστεως την εσφαλμένη δογματική διδασκαλία τους για το Άγιο Πνεύμα, το γνωστό Filioque...
  Με βάση τα παραπάνω, ο ίδιος ο πάπας, αλλά και το σύνολο των Ρωμαιοκαθολικών επισκόπων στερούνται την αποστολική διαδοχή, επειδή στερηθέντες την αποστολική πίστη ξέπεσαν από την Εκκλησία (βλέπε Οικουμενιστές Ψευδεπισκόπους).
  Από τότε υφίστανται πνευματικώς , (βλ.Οικουμενισμό), τα επιτίμια των Οικουμενικών Συνόδων, με συνέπεια την έκπτωση από το Θεανθρώπινο σώμα...
  Είναι λοιπόν φανερό ότι, επισήμως, από το 1014 ο Ρωμαιοκαθολικισμός δεν είναι Εκκλησία.
  Τούτο πρακτικώς σημαίνει ότι δεν έχει την ορθή αποστολική πίστη και την αποστολική διαδοχή.
  Δεν έχει την άκτιστη Χάρη και κατεπέκταση δεν έχει τα θεουργά μυστήρια, που καθιστούν το Θεανθρώπινο σώμα της Εκκλησίας «κοινωνία θεώσεως» του ανθρώπου".
  (Καθ. Δογματικής κ. Δημ. Τσελεγγίδης,"Εν Συνειδήσει", Έκτακτη έκδοση της Ι.Μονής Μεγάλου Μετεώρου).

  Η "Σύνοδος εν Κωνσταντινουπόλει κατά το 1848 καταδικάζει τον Παπισμόν ως αίρεσιν! «Τούτων των πλατυνθεισών, κρίμασιν οίς οίδε Κύριος, επί μέγα μέρος της Οικουμένης αιρέσεων, ήν ποτέ ο Αρειανισμός, έστι δε την σήμερον και ο Παπισμός», όν χαρακτηρίζει ως ανατρέποντα πάσας τας Οικουμενικάς Συνόδους δια των πλανών του! (βλ. Οικουμενισμός).


  Επίσης η "Σύνοδος εν Κωνσταντινουπόλει κατά το 1895 καταδικάζει τας ετεροδιδασκαλίας του Παπισμού, (βλ. Παναίρεση Οικουμενισμού), ως «φρονήματα υπερφιάλου αλαζονείας», ως «καινοτομίας αθέσμους και αντιευαγγελικάς»,ως «ουσιώδεις περί την Πίστιν διαφοράς αναγομένας εις τα θεοπαράδοτα της Πίστεως Δόγματα, ως «αντιευαγγελικάς και παναθέσμους», ως «σπουδαίας και ουσιώδεις περί την Πίστιν διαφοράς», της νοθεύσεως των συγγραμμάτων των Εκκλησιαστικών Πατέρων και της παρερμηνείας της τε Αγίας Γραφής και των Όρων των Αγίων Συνόδων», και επάγεται: «Διό και δικαίως απεκηρύχθη και αποκηρύσσεται, εφ όσον αν εμμένει εν τη πλάνη αυτού»"
  ( Καταδικάστηκε ποτέ η αίρεση του Παπισμού από Σύνοδο; Ι. Μ. Παντοκράτωρ Μελλισ. Μακαριστού Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως Αμβροσίου ) .
  Συνεχίζεται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος8/10/17, 10:41 μ.μ.

  " Ύστερον μέντοι προ χρόνων τινών επηρεία του πονηρού ο Ρώμης πάπας αποσφαλείς και εις αλλόκοτα δόγματα και καινοτομίας εμπεσών, απέστη της ολομελείας του σώματος της ευσεβούς Εκκλησίας και απεσχίσθη...
  Νυν δε τα μεν τέσσαρα μέρη του ρηθέντος ιστίου ενέμειναν κατά χώραν συνημμένα τε και συνεραμμένα, δι' ων ευχερώς ημείς διαπλέομεν καιρό ακυμάντως το του βίου τούτου πέλαγος...
  Ούτος ουν η καθ' ημάς του Χριστού ευσεβής Εκκλησία επί τέσσαρσιν νυν ερείδεται στύλοις, τοις τέσσαρσι δηλαδή Πατριάρχαις, και μένει αδιάσειστος και ακλόνητος ".
  ( Ιω. Καρμίρης, τα «Δογματικά και Συμβολικά Μνημεία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας» ).

  Ο Θρόνος του Πάπα Ρώμης, "τοῦ αἱρεσιάρχη καταληψία τοῦ σεβάσμιου Πατριαρχείου τῆς Δύσεως «πάπα» Φραγκισκου... ",
  (Μητρ. Πειραιώς Σεραφείμ, Επιστολή στον Μητρ. Αργολίδος Νεκτάριου),
  δεν έχει χειρέψει, διότι επίσημα-τυπικά δεν καθαιρεθηκε ποτέ μετά το 1054,
  "Διότι ο χωρισμός του 1054, γνωστός ως «σχίσμα» μεταξύ Δύσεως και Ανατολής, δεν εκηρύχθη επισήμως παρά πάπα Ρώμης ή Συνόδου της Ανατολής ουδέ προήλθεν εκ λόγων Δογματικών, Κανονικών, Πολιτικών... ".
  ( Πατριάρχου ΚΠόλεως κ. Αθηναγόρα, Πατριαρχικόν γράμμα προς τον Πρόεδρο του «Ιδρύματος Ευρώπης» κ. Κ Δραγάν) .

  "Βασικὴ μομφὴ κατὰ τοῦ κειμένου, (βλ. Ληστρική Σύνοδο Κρήτης), - λέγει ο Οικουμενιστής επίσκοπος κ. Κύριλλος - ἀποτελεῖ ἡ ἐπισήμανση, ὅτι σ᾽ αὐτὸ δὲν καταγγέλλονται οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ οἱ ἐξ αὐτῶν ἐκ τῶν ὑστέρων ἀποσχισθέντες ὡς αἱρετικοί.
  Εἶναι ὅμως γνωστὸ τὸ ἀνυπέρβλητο κριτήριο ποὺ θέτει ὁ στ´ κανόνας τῆς Β´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου γιὰ τὸ χαρακτηρισμὸ κάποιου ὡς αἱρετικοῦ: «Αἱρετικοὺς δὲ λέγομεν τούς τε πάλαι τῆς ἐκκλησίας ἀποκηρυχθέντας καὶ τοὺς μετὰ ταῦτα ὑφ᾽ ἡμῶν ἀναθεματισθέντας …
  Εἶναι προφανὲς ὅτι ὁ χαρακτηρισμὸς κάποιου ὡς αἱρετικοῦ προϋποθέτει τὴν ἐπίσημη καταδίκη του ἀπὸ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο.
  Στὴν περίπτωση τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν, παρὰ τὴν καταδίκη ἐπὶ μέρους δοξασιῶν τους ἀπὸ τοπικὲς Συνόδους, δὲν ὑπάρχει μιὰ τέτοια γενικὴ ἐπίσημη καταδίκη".
  ( Επίσκοπος Αβύδου κ. Κύριλλος Κατερέλλος)

  "Αλλ' «εν τη πράξει» και έτι σαφέστερον αφ' ης ημέρας επαύσαμεν αυτομάτως και άνευ ουδενός λόγου να αγαπώμεθα και να μεταλαμβάνωμεν εκ του κοινού Αγίου Ποτηρίου.
  Ήδη επανέλθοντες εις την προ του 1054 εποχήν αυτομάτως και δια της διαγραφής του αναθέματος της 7η Δεκεμβρίου 1965, γεννάται το ερώτημα, διατί αυτομάτως δεν επανερχόμεθα και εις το κοινόν Άγιον Ποτήριον... » ".
  ( Πατριάρχου ΚΠόλεως κ. Αθηναγόρα, Πατριαρχικόν γράμμα προς τον Πρόεδρο του «Ιδρύματος Ευρώπης» κ. Κ Δραγάν)

  Αυτό είναι το "ατράνταχτο" επιχείρημα των Οικουμενιστών , ότι δηλαδή, επειδή ο Πάπας δεν καταδικάστηκε-καθαιρέθηκε- τυπικά , (βλ. μη καταδικασμένους-καθαιρεμένους -τυπικά , Οικουμενιστές Ψευδεπισκόπους της Ληστρικής Συνόδου της Κρήτης),απο κάποια Οικουμενική Σύνοδο, έχει Αποστολική διαδοχή και τελεί έγκυρα Μυστήρια.
  Συνεχίζεται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος8/10/17, 10:43 μ.μ.

  Ή ακριβώς αντίθετη από την δαιμονική διδασκαλία των Οικουμενιστών Πράξη της Εκκλησίας, περί Εκκλησίας, Μυστηρίων και Αποστολικής διαδοχής είναι η εξής,
  Οτι "Η αίρεση, δηλαδή η απόκλιση απο αυτό που πιστεύει και ομολογεί με το Σύμβολο της πίστεως της η Εκκλησία, οδηγεί αυτομάτως εκτός της Εκκλησίας.
  Το πρόβλημα όμως αρχίζει απο την στιγμή που η οπτική αυτή γωνία απολυτοποείται...".
  ("Εκκλησία και Εσχατολογία", Ι. Μ. Δημητριάδος).

  "Στο επιπολάζον ερώτημα της εποχής των συγγραφέων, πότε καταδικάστηκαν από την Ορθόδοξη Εκκλησία οι Λατίνοι,(βλ,Οικουμενιστες) ως αιρετικοί, απαντά ο Νεόφυτος, ότι «το των Λατίνων περί Θεού φρόνημα, είτ’ ουν δόγμα, αιρετικόν ον, και σύνοδοι ήλεγξαν...».
  Η συνοδική έτσι καταδίκη του «Φιλιόκβε» υπήρξε για τον Νεόφυτο συγχρόνως καταδίκη και των ίδιων των Λατίνων, ώστε να μη κρίνεται αναγκαία άλλη, ειδική καταδίκη των".
  ( Πρωτ. Γεώργιος Μεταληνός, «Ομολογώ εν Βάπτισμα» ).

  "Ο υποψήφιος επίσκοπος όμως πριν η χειροτονηθή κρατών δι΄ αμφοτέρων των χειρών το Ιερόν Ευαγγέλιον και τας παλάμας λοιπον έχων ολοκλήρους εφαπτομένας τούτου,μεταξύ του θυσιαστηρίου και ενώπιον Συνόδου επισκόπων και εκπροσώπων του Κλήρου και πλήθους λαού, υπόσχεται να αποδειχθή ακριβής τηρητής της ορθής πίστεως και των Ιερών Κανόνων...
  Επίσκοπος δε λαβών κατόπιν της, όπως λέγεται ασφαλείας ταύτης του συμβόλου κανονικήν χειροτονίαν, εκπίπτει της Αποστολικής διαδοχής , εαν αθετών την υπόσχεσιν του ταύτην ήθελε εκκλίνει εις αίρεσιν η σχίσμα ,και τα υπό αυτού τελούμενα μυστήρια ,κατά τον πρώτον Κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου και την πράξιν της Εκκλησίας ,λογίζονται άκυρα, μόνον δε κατ' οικονομίαν δύναται να αναγνωρισθούν δι' ειδικής Συνοδικής πράξεως ".
  (Π.Τρεμπέλα, « Η άδολος αποστολικότης της Ελληνικής Ορθοδοξίας» ).

  "Εντεύθεν παρουσιάζεται αδιάφορον ως προς το κύρος του μυστηρίου, εάν ο λειτουργός απροσέκτως και αδιαφόρος παρακολουθή τας ευχάς και τελή τα εν τω μυστηρίω δρώμενα ή και εσωτερικός συνέχεται υπό απιστίας ως προς την δύναμιν των τελουμένων, αρκεί ότι δεν εκδηλοί και δημοσία την αμφιβολία αυτού, αλλά τελεί επακριβώς ότι η Εκκλησία παρέλαβε πάρα του ιδρυτού της να τελή.
  Και δια μέν την ανευλάβειαν και αδιαφορίαν αυτού καθίσταται ούτος υπεύθυνος και υπόλογος ενώπιον Κυρίου, του αοράτος τελούντος τα μυστήρια.

  Δεν εξισχύει δε ούτε η απιστία αυτού να εξουδετερώση την ενέργειαν και ισχύν του μυστηρίου, διότι εφ' όσον ουτος εξακολουθεί να παραμένη εν τη Εκκλησία και δεν χωρίζεται ταύτης δια της γυμνή τη κεφαλή και δημοσία αποκηρύξεως της πιστεώς της ...
  Όπως πάλιν και τηρουμένων ετι μετά πάσης ακριβείας του τύπου και της τάξεως, καθ' α τελούνται τα μυστήρια εν τη μία Αγία Εκκλησία, εφ' όσον δεν εκφράζεται δι αυτών το αυτό ορθόδοξον φρόνημα, αλλ' υπονοείται υπό τους αυτούς λόγους ετέρα πίστης, τα μυστήρια είναι άκυρα , καίπερ τυπικώς ορθά".
  (Π. Τρεμπέλα, Δογματική της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας).

  "Όπου δεν υπάρχει το ορθόδοξο δόγμα ,η Εκκλησία δεν είναι σε θέση να αποφανθεί περί της εγκυρότητας των Μυστηρίων.
  Κατά τους Πατέρας,το ορθόδοξο δόγμα ουδέποτε χωρίζεται απο την πνευματικότητα.
  Όπου υπάρχει εσφαλμένο δόγμα,υπάρχει εσφαλμένη πνευματικότητα και αντιθέτως.
  Πολλοί χωρίζουν το δόγμα απο την ευσέβεια.
  Αυτό είναι σφάλμα.
  Συνεχίζεται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος8/10/17, 10:43 μ.μ.

  Οταν ο Χριστός λέγει"γίνεσθε τέλειοι όπως ο Πατήρ", σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζει κανείς ποιά είναι η έννοια της τελειότητας.
  Το κριτήριο της εγκυρότητας των Μυστηρίων για μας τους Ορθοδόξους είναι το ορθόδοξο δόγμα, ενώ για τους ετερόδοξους είναι η αποστολική διαδοχή.
  Για την ορθόδοξη παράδοση δεν αρκεί να ανάγουμε την χειροτονία στους Αποστόλους,αλλα να έχουμε ορθόδοξο δόγμα.
  Ευσέβεια και δόγμα είναι μια ταυτότητα και δεν χωρίζεται.
  Όπου υπάρχει ορθή διδασκαλία, υπάρχει και ορθή πράξη.
  Ορθοδοξία σημαίνει ορθή δόξα και ορθή πράξη".
  (Πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννη Ρωμανίδη, «Εμπειρική Δογματική της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας» ).

  "Με την αποστολική πίστη συνδέεται αδιαίρετα και η αποστολική διαδοχή.
  Η αποστολική διαδοχή έχει ουσιαστικό περιεχόμενο μόνο μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, και προϋποθέτει οπωσδήποτε την αποστολική πίστη.

  Λέγοντας αποστολική διαδοχή εννοούμε την αδιάκοπη συνέχεια της ηγεσίας της Εκκλησίας από τους Αποστόλους.
  Η συνέχεια αυτή έχει χαρισματικό χαρακτήρα και διασφαλίζεται με τη μετάδοση της πνευματικής εξουσίας των Αποστόλων στους Επισκόπους της Εκκλησίας και δι’ αυτών στους ιερείς.
  Ο τρόπος μεταδόσεως της πνευματικής-αποστολικής εξουσίας στους Επισκόπους γίνεται με τη χειροτονία.

  Αν, επομένως, κάποιος επίσκοπος έχει λάβει με κανονικό - εκκλησιαστικό τρόπο τη χειροτονία του και στη συνέχεια βρεθεί εκτός της Εκκλησίας εξαιτίας της εσφαλμένης πίστεώς του, παύει ουσιαστικά να έχει και την αποστολική διαδοχή, αφού αυτή έχει νόημα μόνο μέσα στο μυστηριακό σώμα του Χριστού, την Εκκλησία.

  Κατά συνέπεια, αν κάποιος επίσκοπος η και ολόκληρη τοπική Εκκλησία ανεξαρτήτως αριθμού μελών - εκπέσουν από την πίστη της Εκκλησίας, όπως αυτή εκφράστηκε αλαθήτως στις Οικουμενικές Συνόδους, παύουν να έχουν οι ίδιοι την αποστολική διαδοχή, επειδή βρίσκονται ήδη εκτός της Εκκλησίας.
  Και, αφού διακόπτεται η αποστολική διαδοχή ουσιαστικά, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για κατοχή η για συνέχεια της αποστολικής διαδοχής στους εκπεσόντες από την Εκκλησία.

  Με βάση τα παραπάνω, ο ίδιος ο πάπας, αλλά και το σύνολο των Ρωμαιοκαθολικών
  (βλ.Οικουμενιστών) επισκόπων στερούνται την αποστολική διαδοχή, επειδή στερηθέντες την αποστολική πίστη ξέπεσαν από την Εκκλησία.
  Κατά συνέπεια, λόγος για αποστολική διαδοχή εκτός της Εκκλησίας είναι λόγος ατεκμηρίωτος επιστημονικά, είναι δηλαδή λόγος αθεολόγητος".
  (Καθ. Δογματικής κ. Δημ. Τσελεγγίδη,"Εν Συνειδήσει", Έκτακτη έκδοση της Ι.Μονής Μεγάλου Μετεώρου).

  Επομένως, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Ιερά Διδασκαλία που καταγράψαμε, εφόσον τα Αντίχριστα δόγματα της Παναιρέσεως του Οικουμενισμού (βλ. Παπισμου), είναι επίσημα αναθεματισμένα-καταδικασμένα από όλες τις Οικουμενικές και Τοπικές Συνόδους και από όλους τους Αγίους της Εκκλησίας, αυτό σημαίνει ότι και οι Αιρετικοί Οικουμενιστές Ψευδεπίσκοποι της Ληστρικής Συνόδου της Κρήτης είναι συγχρόνως επίσημα αναθεματισμένοι-καταδικασμένοι από όλες τις Οικουμενικές και Τοπικές Συνόδους και από όλους τους Αγίους της Εκκλησίας (βλ. Παπικούς), ''ώστε να μην κρίνεται αναγκαία άλλη, ειδική καταδίκη των'' (Πρωτ. Γεώργιος Μεταληνός, «Ομολογώ εν Βάπτισμα»).
  Εύχεστε και για εμένα
  Μοναχός Μακάριος Κουτλουμουσιανός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος9/10/17, 12:11 π.μ.

   ΩΡΑΙΑ. ΠΗΡΑΤΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ. ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΩΡΑ ΕΧΑΣΑΝ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ Π. ΜΑΚΑΡΙΕ.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος9/10/17, 12:41 π.μ.

   άρα ο πάτερ μακάριος οπου έγινε μοναχος σε μοναστήρι πού μνημόνευε τον αιρεσιαρχη Βαρθολομαιο είναι ακυρη η κουρά του. Μήπως πρέπει να κοιτάξει και το βάπτισμά του αν είναι έγκυρο, μήπως ήταν οικουμενιστής ο παπάς πού τον βάπτισε?

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος9/10/17, 7:42 π.μ.

   Παπισμός και Οικουμενισμός δεν ταυτίζονται.

   Διαγραφή
 7. Ανώνυμος8/10/17, 10:46 μ.μ.

  h..p://monaxosmakarios.blogspot.co.uk/2017/09/blog-post_30.html?m=1

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος8/10/17, 11:02 μ.μ.

  Πάτερ Σάββα ευχαριστώ για την απάντησή σας. Ξεκαθαρίζει πράγματα και καταστάσεις. Με αφήνει όμως δυστυχώς και ερωτήματα.
  1) Ονομάζετε τον κ. Ρίζο αιρετικό. Ποιά είναι η αίρεσή του; Εγώ δεν είδα παρά μόνο μία ανησυχία του για μία ορισμένη εξέλιξη. Δεν είναι βαρύ να λέτε κάποιον αιρετικό και μάλιστα χωρίς αποδείξεις που ομολογουμένως έχει βοηθήσει με τα βιβλία του τον αγώνα της αποτειχίσης και με τα κείμενα του ακόμα κι εσάς;
  2) Αναφέρετε ξαφνικά ως ένοχο τον κ. Σημάτη. Υποθέτω γιατί ανάρτησε το κείμενο;;;Σαν ιστολόγος δηλαδή θα ρωτάει ο κ. Σημάτης κι ο κάθε ιστολόγος κάθε φορά πριν ανεβάσει ένα κείμενο τον καθένα που τον αφορά;
  3) Λέτε "Ὡς ἁγιορεῖτες μοναχοί, ἀπευθύνουμε μήνυμα ἑνότητος πρός ὅλους τούς ὀρθοδόξους, νέου καί παλαιοῦ ἡμερολογίου. Πιστεύουμε πώς ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά βρεθεῖ στήν κατάσταση πρό τοῦ σχίσματος τοῦ 1924". Ποιούς εννοείτε "του παλαιού"; Αυτούς των παρατάξεων ή εκτός των παρατάξεων ή γενικά όποιους κι αν είναι; Τι εννοείται ¨προ του σχίσματος¨ Τελικά υπάρχει σχίσμα ή δεν υπάρχει; Ποιοί είναι οι σχισματικοί, οι του Νέου ή οι του Παλαιού; Εδώ τα θολώνετε πολύ τα νερά και δεν καταλαβαίνουμε εμείς οι απλοικοί πιστοί. Γιατί αν είναι οι του Παλαιού οι σχισματικοί τότε που έχει άδικο ο κ. Ρίζος και πως θα συμπορευθούμε αν δεν απορρίψουν το σχίσμα; Αν είναι οι του Νέου οι σχισματικοί, τότε πάλι που που σφάλλει ο κ. Ρίζος, ότι οι του Νέου είναι αυτόματα εκτός Εκκλησίας;
  Μετά πάλι εμφανίζεται ένας π. Μακάριος. Να με πείτε παρακαλώ ποιός είναι αυτός ο π. Μακάριος; Έχετε ξαναμιλήσει γι΄αυτόν, από ποιά μονή είναι; Τι σχέση έχει ο π. Μακάριος με τον κ. Ρίζο; Που μιλάει ο κ.Ρίζος για Μακάριο ή για άκυρα Μυστήρια. Η επιχειρηματολογία του είναι υποθετική (αν είναι έτσι, τότε...) και όχι αφοριστική.
  Συγγνώμη αλλά κι αυτό το κείμενο κατά την ταπεινή μου γνώμη παρά την θετική του πλευρά δεν συμβάλλει στην καταλλαγή της κατάστασης.Αντιθέτως την επιβαρύνει και μάλιστα εκδικητικά.
  Με αυτό το κείμενο εσείς καταδικάσατε τον κ. Ρίζο ως αιρετικό χωρίς να έχετε το δικαίωμα αυτό και επιτίθεστε και σε άτομα που δεν έγραψαν κάτι σχετικά με αυτό.
  Ανδρέας, Καστοριά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος9/10/17, 12:45 π.μ.

   Αγαπητέ Ανδρέα γράφεις. Γιατί, δεν είναι βαρύ ο κ. Ρίζος να λέει τον πάτερ Σάββα αιρετικό, ενώ διώκετε για την πίστη του? και ενώ δεν εχει πεί τίποτε το αιρετικό? και εδώ αδελφέ, έχουμε το δικαίωμα να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, όταν μας λένε αιρετικούς. Δεν το παράδειγμα με τον αββα Αγάθων. Καλώς έκανε ο γέροντας και έγραψε. άλλωστε δεν το προκάλεσε αυτό. Να είμαστε δίκαιοι

   Διαγραφή
 9. Ανώνυμος8/10/17, 11:07 μ.μ.

  Ὡς ἁγιορεῖτες μοναχοί, ἀπευθύνουμε μήνυμα ἑνότητος πρός ὅλους τούς ὀρθοδόξους, νέου καί παλαιοῦ ἡμερολογίου. Πιστεύουμε πώς ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά βρεθεῖ στήν κατάσταση πρό τοῦ σχίσματος τοῦ 1924 και πώς πρέπει νά πολεμήσουμε τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί νά ἀφήσουμε τίς φαγωμάρες κατά μέρος. Ἐπαναλαμβάνουμε γιά μία ἀκόμη φορά, τό ψήφισμα τοῦ Ὡραιοκάστρου καί ἐμμένουμε πιστοί στήν ὁμολογία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ὅπου μᾶς παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας: Αυτο δειχνει το ηθος του π. Σαββα που θα πρεπει να εχει καθε χριστιανος. Συμφωνουμε απολυτως με τον γεροντα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ανώνυμος8/10/17, 11:09 μ.μ.

  συμφωνω απολυτα μετον πατερα σαββα τον ευχαριστουμε θερμα για την τοποθετιση να ζητησει συγνωμη ο ριζος γιατι χαιρετε ο σατανας μονο με την συκοφαντια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. scripta---manent.blogspot.gr
  Απάντηση περί ακύρων μυστηρίων στους αιρετικούς
  Η ορθοδοξία άνευ Ευχαριστίας είναι αδιανόητος, αλλά και η Ευχαριστία άνευ ορθοδοξίας είναι αδύνατος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ανώνυμος8/10/17, 11:16 μ.μ.

  Αγαπητέ π. Σάββα λέτε ότι "Δυστυχῶς, ὁ κ. Ρίζος ἔχει πέσει στήν πλάνη τοῦ παπισμοῦ, διότι κηρύττει τήν θεωρία τῆς αὐτόματης ἀπώλειας χάριτος, δηλαδή κάποιος χάνει τήν χάρη τῶν μυστηρίων, χωρίς ἡ Σύνοδος νά τόν καθαιρέσει". Και συνεχίζετε παρακάτω αναπτύσσοντας τη θέση σας.
  Σας ερωτω, ο πάπας έχει καθαιρεθεί κι αναθεματιστει προσωπικά μετά το 1054; Υπάρχει έστω κι ένας πάπας που να έχει καθαιρεθεί συνοδικά κι αναθεματιστει ονομαστικά μετά το 1054; Προσοχή δεν λέω για τον παπισμό και τις επιμέρους αιρέσεις του , ρωτώ για κάποιον πάπα συγκεκριμένα. Λοιπόν δεν υπάρχει ουδείς πάπας που να έχει καθαιρεθεί οπότε σύμφωνα με την επιχειρηματολογία σας έχει κι αυτός Μυστήρια! Ότι λένε κι οι Οικουμενιστές δηλαδή. Περιμένω την τοποθέτηση σας επ αυτού. Ευχαριστώ.
  Ιωάννα
  Αγγλία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος8/10/17, 11:57 μ.μ.

   Εσείς παίρνετε την θέση Συνόδου, αποφασίζετε πότε είναι έγκυρα η άκυρα τά μυστήρια. Γινατε σύνοδος άπο μόνοι σας. Ο κανόνας λέει να αποτειχιζόμαστε από τους ψευδοδιδασκάλους πρίν συνοδικής διαγνώμης, για να αποφεύγουμε τον μολυσμό της αιρέσεως και όχι να κρίνουμε τα μυστηρια. Κανένας αγιος δεν το εκανε αυτό. Συνέλθετε. ότι εκαναν οι οικουμενιστες στην Κρήτη που κατέλυσαν τον θεσμό της Συνόδου κάνετε και εσείς τώρα. Αρα δεν χρειάζετε σύνοδος για να κρίνει τους αιρετικούς. Αρκεί καθέ ενας από εμάς να καταδικάζει και να αποφασίζει αν είναι εγκυρα η άκυρα τα μυστηρια. Αυτό εκαναν και οι παλαιοημερολογήτες. Ανακήρυξαν την Εκκλησία του Νέου ημερολογίου χωρίς χάρη. Και αν είναι ετσι όπως τα λέει ο πατηρ Μακάριος και εσεις τότε εισαστε αβάπτιστοι διότι ο Οικουμενισμός κηρύσσετε και υπογράφετε από τις κατά τόπους Εκκλησίες από το 1961 (βλέπε Π.Σ.Ε.) Ο πατήρ Σάββας εκφράζει την γνώμη των αγίων. Μόνο Σύνοδος μπορεί να αποφανθεί. Και ετσι εκαναν ολοι οι αγιοι.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος9/10/17, 12:53 π.μ.

   ΑΦΟΥ ΑΓΑΠΗΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΝΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΣΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΟΥΝ ΣΥΝΟΔΟ. ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ? ΟΤΙ ΔΗΛΑΔΗ ΛΕΝΕ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΕΣ.

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος9/10/17, 1:10 π.μ.

   Αγαπητέ κύριε Ανώνυμε καλά τα γράφετε, μέχρι και το σημείο που λέτε οτι πρέπει να ακολουθούμε τους Αγίους Πατέρες.
   Λέτε οτι είμαστε αβάπτιστοι απο το 1961, γιατί απο τότε κηρύσσεται ο Οικουμενισμός και περιμένετε Σύνοδο, να αποφανθεί.
   Παραθέτω το παράδειγμα του Αγίου Θεόδωρου του Στουδίτη.
   Ο Άγιος Θεόδωρος ο στουδίτης σύμφωνα με την απόφαση της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου που αναθεμάτισε την εικονομαχία, δεν είχε ουδεμία εκκλησιαστική κοινωνία με τους καταδικασμένους και αναθεματισμένους αλλά μη τυπικά καθηρημένους απο Σύνοδο εικονομάχους της εποχής του, μη δεχόμενος ως έγκυρα τα μυστήρια τους αφού αυτοί ήταν εκτός Εκκλησίας. Επιγραμματικά σας παραθέτω το χρονικό των γεγονότων :
   Η εικονομαχική σύνοδος του 754 καταδικάστηκε και αναθεματίστηκε απο τη Ζ' Οικουμενική το 787 (Εδώ τελειώνει η Ά φάση της εικονομαχίας).
   Η Β' φάση της εικονομαχίας ξεκινάει με τον αυτοκράτορα Έ Λέοντα Αρμένιο το 815 (!!!) Το 815 συγκλήθηκε σύνοδος η οποία επανέφερε τις αποφάσεις της εικονομαχικής συνόδου του 754.
   Εναντίον αυτής της ληστρικής συνόδου εξηγέρθη ο Άγιος Θεόδωρος ο στουδίτης.
   Αυτό που συνέβη δηλαδή το 815 είναι οτι με συνοδική απόφαση εισήλθαν σε αναθεματισμένη και καταδικασμένη αίρεση απο τη Ζ' Οικουμενική.
   Αυτοί που συγκρότησαν τη ληστρική σύνοδο του 815 δεν ήταν τυπικά καθηρημένοι οι ίδιοι απο Σύνοδο. Εισήλθαν όμως, σε αναθεματισμένη αίρεση. Ακριβώς το ίδιο έγινε και στο Κολυμπάρι,
   αφού αναγνώρισαν συνοδικά εκκλησιαστικότητα σε καταδικασμένες αιρέσεις.
   "Ποια γαρ κοινωνία, φησιν ο αποστόλος, φωτί προς σκότος ή τις μερίς πιστώ μετά απίστου;
   Ει ουν το ποτήριον της ευλογίας κοινωνία του αίματος του Χριστού εστίν και ο άρτος ον κλώμεν κοινό κοινωνία του σώματος του Χριστού εστιν, δήλον ότι και το αιρετικόν ποτήριον και ο άρτος κοινωνία του αντικειμένου εστίν ".
   (Επιστολή 534'.Συμεών μονάζοντι)
   Για την ιστορία, οι αιρετικοί της συνόδου του 815 καταδικαστηκαν ονομαστικά το 843 ενω ο Άγιος Θεόδωρος ο στουδίτης εκοιμήθη το 826 (17 νωρίτερα παρακαλώ).
   Ο π. Σάββας ας απαντήσει όμως εάν κάποιος πάπας είναι καθηρημένος και αναθεματισμένος ονομαστικά μετά το 1054.
   Καλό αγώνα.
   Βασίλειος Τ.

   Διαγραφή
 13. Ανώνυμος8/10/17, 11:50 μ.μ.

  Δηλαδή, όποιος τολμήσει και πει κάτι, ακόμα κι αν είναι λάθος, τον βγάζουμε αιρετικό!!!
  Αυτό λέγεται κατά τους Αγιορείτες λόγος καταλλαγής και φέρνει τον άλλο σε κατάνυξη, ώστε να ζητήσει συγγνώμη; Αν ο Ρίζος έπραξε ατόπημα ακόμα και μέγα εναντίον σας π. Σάββα εσείς προχωράτε ακόμα πιο πολύ και τον καταδικάζετε στο πυρ το εξώτερον.Κι αφού μιλάτε για το Ευαγγέλιο "ο πρώτος αναμάρτητος τον λίθο βαλέτω". Πως να ζητήσει ο άμοιρος τώρα συγγνώμη;
  Το συμπέρασμα το δικό μου; Όποιος τολμήσει και μιλήσει ακόμα κι άδικα ενάντια στους Αγιορείτες καταδικάζεται ως αιρετικός. Παρεπιπτόντως, επειδή ενημερώνομαι, ο Ρίζος δεν συμμερίζεται την γνώμη του Μακαρίου για τα άκυρα Μυστήρια και το έχει δηλώσει δημοσίως.
  Ρωτήστε και λίγο να μάθετε.
  Ακόμα μία ερώτηση; Οι άλλοι Πατέρες έχουν ενημερωθεί για τις κινήσεις σας στην Ρωσία; Σε ποιά σύναξη που δεν έγινε; Ή λειτουργείτε αυτόνομα οι Αγιορείτες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος9/10/17, 12:09 π.μ.

   πότε καταδίκασαν οι αγιορείτες αδελφέ? ο πάτερ Σάββας αναγκάστηκε και εγραψε για τον σκανδαλισμο που προεξένησαν οι συκοφαντίες του κ. Ρίζου. Και όταν λές οι αλλοι πατέρες ποίους εννοεις? αυτους που δεν μνημονεύουν? Εκεί πηγαν και ηταν καλεσμένοι οι αγιορείτες. Δεν εχουν το δικαίωμα να λειτουργουν ως αγιοιρειτες αφου και είναι η θα ηταν καλύτερο να κανουν ότι και οι ηγούμενοι του Ορους, δηλαδή τα κουνέλια? Ελεος πια. Οι άνθρωποι διώκωνται και κάνουν αυτό που περιμέναμε από ολους τους αγιορείτες. εσεις ρίχνετε τον λίθο και όχι αυτοί. μεχρι τώρα ο αγώνας τους είναι αγιοπατερικός και τίμιος. Ελπίζουμε να τον κρατήσουν εκει.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος9/10/17, 12:27 π.μ.

   Πως δεν συμμερίζεται την γνώμη του Μακαρίου; Αφού άκυρα τα Μυστήρια των ΓΟΧ λένε και οι δύο!!!

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος9/10/17, 12:37 π.μ.

   Απεναντίας ο κ. Ρίζος ειπε αιρετικο τον Πάτερ Σάββα. Για δεν λίγο τον τίτλο του αρθρου του κ. Ρίζου. Δεν το ξεκίνησε αύτο ο πάτερ αλλά ο κ. Ρίζος.

   Διαγραφή
 14. Ευχαριστούμε τον π. Σάββα για την απάντηση αλλά η συκοφαντία που υποτίθεται ότι έκανε ο κ. Ρίζος δεν αποδειχθηκε. Απεναντίας μάλιστα. Τι εννοείτε πάτερ ότι πρέπει να συναντηθούμε στην προ του σχίσματος εποχη του 1924; Μάλιστα το ομολογεί τελικά η δύο φορες. Για να το εμπεδωσουμε.Σευτό γράφετε ότι συμφωνεί κι ο π. Παισιος Παπαδόπουλος. Προφανώς λησμονήσατε τον π.Σταυρο Βάιο και τον π. Γ. Αγγελακακη. Άρα γιατί λέτε ότι σας συκοφάντησε ο Ρίζος; Εκεί δεν επιδιώκετε να μας πάτε όλους τους αποτειχισμενους του νέου; Προς τι οι αφορισμοί λοιπόν και κατηγορίες εναντίον του Ρίζου; Μόλις διαπίστωσα ότι πανηγυρίζουν οι ημερολατρες του Εν τούτο Νικά. Αυτό τα λέει όλα. Έπεσαν οι μάσκες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος9/10/17, 12:35 π.μ.

   ο πατηρ Σάββας και οι αγιορείτες πατέρες εννοούν, και το εξήγησαν και στο Ωραιόκαστρο πως πρέπει να γυρίσουμε εις την εποχήν πού δεν ηταν διηρημένοι οι χριστιανοί από το ημερολόγιο και την καινοτομία που εισηγαγε ο μασώνος μελέτιος μεταξάκης. Μην διαστρέφης τα πράγματα. Και αυτό σημαίνει να διαλυθούν και οι παλαιοημερολογητικές παρατάξεις.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος9/10/17, 12:57 π.μ.

   ΟΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ..ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΠΡΙΝ ΤΟ 1924 ΤΟΤΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΜΕ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΜΑΝΙΑ ! ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1924.
   ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ !

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος9/10/17, 7:30 π.μ.

   Ο κ.Ρίζος ίσως υποκινούμενος από κάποιους, διαστρέφει την αλήθεια και δημιουργεί κλίμα εναντίων των Αγιορειτών πατέρων προκαλώντας μέγα σκάνδαλο μεταξύ των πιστών.
   Πώς πρέπει να σας πει κάποιος ότι ΑΛΛΟ το να ακολουθήσουμε το παλαιό ημερολόγιο,όπως το Άγιο Όρος,τα Ιεροσόλυμα και οι λοιπές Ορθόδοξες χώρες και ΑΛΛΟ οι ΓΟΧ.
   Πόσο πιο απλά πρέπει να το πει κάποιος για να γίνει αντιληπτό!

   Διαγραφή
 15. Ανώνυμος9/10/17, 12:04 π.μ.

  Η ιερωσύνη δίνετε με την χειροτονία και αίρετε με την καθαίρεση. Όλες οι χειροτονίες πού έκανε ο αιρετικός Νεστόριος πρίν την καταδίκη του από την 3η Οικουμενική Σύνοδο, τις εκαναν αποδεκτές. Συνέλθετε. Το θέμα δεν είναι τα μυστήρια αλλά ο μολυσμός της πίστεως. Συμφωνούμε με τον πάτερ Σάββα. Χριστιανοί της Κορίνθου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Επειδή κατηγορείται κι ο π. Ευθύμιος οτι υποστηρίζει πως τα μυστήρια των Οικουμενιστων είναι άκυρα θέλω μετά βεβαιότητας να καταθέσω ότι δεν συμβαίνει αυτό. Συμφωνεί σε όλα με τον π.Σαββα πλην της θέσεως να γυρίσουμε όλοι πριν το 1924. Δεν είναι θέμα αυτό που θα λυθεί τώρα αλλά από μελλοντική σύνοδο. Η γραμμή που θα δώσετε πατέρες πρέπει να είναι συγκεκριμενη και ΟΜΟΦΩΝΗ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΌΗΤΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος9/10/17, 12:55 π.μ.

   ΕΝΝΟΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΠΡΙΝ ΤΟ 1924 ..ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΗ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΕΜΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΠΡΙΝ ΤΟ 1924 . ΟΛΟΙ ΝΟΜΙΖΩ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΣΤΟ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 1924 ΕΦΟΣΟΝ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΟΥΤΕ ΤΟ Π.Σ.Ε ΟΥΤΕ ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΤΛ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ. ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕ ΤΟ ΘΕΛΟΥΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΟΧ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ .

   Διαγραφή
 17. Ανώνυμος9/10/17, 12:06 π.μ.

  Τα παλαιοημερολογίτικα μπλογκς πανηγυρίζουν για την απάντηση του π. Σάββα και αναδημοσιεύουν την απάντηση (τη στιγμή που δεν νομίζω αν έχουν βάλει του κ. Ρίζου το άρθρο)

  Γιατί αυτός ο πανηγυρισμός;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος9/10/17, 12:49 π.μ.

   ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΜΙΛΑΝΕ Ο ΕΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ.

   Διαγραφή
 18. Ανώνυμος9/10/17, 12:12 π.μ.

  Συμφωνώ με τον Ανώνυμο 11:50 μ.μ. ο Κύριος σηκώνει τον αμαρτωλό και δεν τον συντρίβει κι εμείς είμαστε δικαιότεροι του Κυρίου; Ο Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό και ο Χριστός δεν τον καταδίκασε. Ο Παύλος μάλωσε με τον Βαρνάβα αλλά δεν του απέδωσε αιρετικές σκέψεις και ο Άγ. Κύριλλος καταδίκασε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο αλλά ο Χρυσόστομος δεν του απέδωσε αιρετικές σκέψεις. Π. Σάββα συγγνώμη. Παρόλο που με καλύψατε με την απάντησή σας ως προς τους σκοπούς σας, οι χαρακτηρισμοί σας και το ύφος σας για γέροντα είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ.
  Ιωάννης (όχι ο Ρίζος) Θεσσαλονίκη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Ανώνυμος9/10/17, 12:24 π.μ.

  Αφού χέρονται οι Γ.Ο.Χ. όλα καλά. Έχει.... άδικο ο κ. Ρίζος και καλά τά ε΄γραψε ο π. Σάββας. Ο εχθρός ονόματι Ρίζος κατατροπώθεικε.
  http://entoytwnika1.blogspot.de/2017/10/blog-post_35.html (Απάντηση καταπέλτης του γέροντος Σάββα Λαυριώτη)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Ελάχιστος Αδελφός9/10/17, 12:29 π.μ.

  Η Αίρεση του Οικουμενισμού και η φιλαιρετική πορεία των Διοικήσεων των Ορθοδόξων Εκκλησιών έχει αρχίσει ουσιαστικά από τις αρχές του 20ου Αιώνα και συνεχώς χειροτερεύει με την πάροδο του χρόνου, παρά τις κάποιες τοπικές Ανανήψεις περιορισμένου χρόνου που κατά καιρούς εμφανίζονται, όπως στις ημέρες μας σε Βουλγαρία και Γεωργία, χωρίς να μπορούν να σταματήσουν τον γενικότερο πνευματικό κατήφορο. Σε αυτές τις δεκαετίες συνέβησαν πολλά και σήμερα συμβαίνουν στην προσπάθεια αντίστασης των Ορθοδόξων δυνάμεων απέναντι στην σταδιακά εμφανιζόμενη και αποκαλυπτόμενη Αίρεση. Για να υπάρξει όμως πράγματι μία αξιόλογη αντίσταση είναι αναγκαία η Ενότητα όσο το δυνατόν ευρύτερου πλήθους εκ των αληθινών Ορθοδόξων ενάντια και μακριά από τους φιλαιρετικούς. Εάν όμως οι υπάρχουσες μερίδες ή ομάδες των Ορθοδόξων θέτουν θέμα μεταξύ τους μη ύπαρξης Ιερωσύνης και Μυστηρίων, ως απόρροια Σχίσματος, οι μεν δια τους δε και αντίθετα, τότε η Ενότητα δεν θα γίνει ποτέ, προς χαρά των αληθινών Αιρετικών. Η Αίρεση εισερχομένη Καμουφλαρισμένα στην Εκκλησία κατόρθωσε, εκτος των άλλων, να φέρει πνευματική σύγχυση στους Πιστούς και διαίρεση σε όσους θέλησαν και θέλουν να παραμείνουν Ορθόδοξοι. Η Ορθοδοξία για την οποία όλοι μας μαχόμαστε, αφού είμαστε ενάντιοι στην Αίρεση, ας μας διδάξει, με την υπέρβαση των αγκιλώσεών εκάστου, το δρόμο της Ενότητος και της ουσιαστικής διαφύλαξης της Πίστεώς μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τόμπρος Νεκτάριος9/10/17, 12:25 μ.μ.

   Η Εκκλησία του Χριστού,κ.Πολυμενόπουλε,ΠΑΝΤΑ ενωμένη ήταν-και είναι και θα είναι πάντα ενωμένη-γιατί η Εκκλησία δεν σχίζεται ούτε κομματιάζεται.
   Αυτά που γράφεις είναι καθαρός Οικουμενισμός.
   Αν αναγνωρίζει,ο Μοναχός Σάββας, Μυστήρια με Θεία Χάρη στους Γ. Ο. Χ. ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ Οικουμενιστής και τάλας!
   Να μαζέψει λίγο την πένα του ο Μ. Σάββας.Δεν μπορεί να ονομάζει δαιμονισμένο τον κ. Ρίζο!
   Οι πλάνες του Μοναχού Επ. Καψαλιώτη τον έχουν κυριεύσει.
   Η καινοτομία είναι αίρεση και στην αίρεση(και στο σχίσμα)δεν υπάρχουν Μυστήρια!
   Οι πλάνη του Μοναχού Σάββα και των Α. Π. είναι επικίνδυνη.Δεν υπάρχουν ''δυνάμει'' αιρετικοί (ταλαίπωροι Παλαιοημερολογίτες).Ο Βαρθολομαίος και οι Οικουμενιστές Ψευδεπίσκοποι είναι αιρετικοί και καταδικασμένοι από τον ίδιο τον Χριστό(από το ΑΝΑΘΕΜΑ του Χριστόστομου Παύλου)!Ποία Σύνοδος είναι ανώτερη από τον Χριστόστομο Απ.Παύλο;;;;;;;
   Οι μάσκες έπεσαν με την βοήθεια του ομολογιτή Ιωάννου Ρίζου.

   Διαγραφή
  2. Ελάχιστος Αδελφός9/10/17, 6:00 μ.μ.

   Νεκτάριε, δες με ηρεμία τα όσα γράφονται στο σχόλιό μου και μην βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα, γιατί το ζητούμενο εδώ δεν είναι ποιός έχει περισσότερο ή ολιγότερο δίκιο σε ότι υποστηρίζει ως ορθό, αλλά το πώς θα μπορούσε Ορθόδοξα και όχι Οικουμενιστικά, να γίνει κάποια ημέρα η Ενότητα των αληθινών Ορθοδόξων ενάντια στους Αιρετικούς φιλοοικουμενιστές. Η προτεινόμενη ουσιαστικά αυτή λύση στο προηγούμενο σχόλιό μου δεν είναι πρωτόγνωρη ιστορικά, αλλά χρησιμοποιήθηκε πολλάκις από την Ορθόδοξη Εκκλησία όταν αγωνιζόταν εναντίον διαφόρων Αιρέσεων, ακόμη και σε Οικουμενικές Συνόδους, σαν αναγκαία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ χάριν της ΕΝΟΤΗΤΟΣ , όχι στην Αίρεση, όπως πράττουν οι Οικουμενιστές , αλλά ΕΝΟΤΗΤΑ στην Ορθοδοξία. Εντάχθηκαν, πολλές φορές ιστορικά, στην Ενότητα των Ορθοδόξων με Συνοδικές Αποφάσεις όχι μόνο διηρημένοι αλλά και πραγματικοί πρώην Σχισματικοί και πρώην Αιρετικοί με ουσιαστική αναγνώριση της Ιερωσύνης και των Μυστηρίων τους, κατα Οικονομία, χάριν του μείζονος αγαθού της Ενότητος, εν τη Ορθοδοξία. Αν αυτό έγινε στο παρελθόν ακόμη και σε πραγματικούς πρώην Αιρετικούς τί μας εμποδίζει να γίνει σήμερα ή αύριο μεταξύ αληθινών αλλά διηρημένων Ορθοδόξων; Είναι λοιπόν Νεκτάριε αυτό Οικουμενισμός; Σκέψου και απάντησε. Εκείνοι λοιπόν οι Ορθόδοξοι που θέτουν σήμερα και με τις συνθήκες που βιώνει η Εκκλησία ζητήματα με κάθετα αρνητικό τρόπο, ως προς την Ιερωσύνη των άλλων αγωνιζομένων ενάντια στην Αίρεση επίσης Ορθοδόξων, τελικά ναρκοθετούν την ελπίδα της Ενότητος εν τη Ορθοδοξία και σήμερα και αύριο και ουσιαστικά χάριν του πείσματος στο ορθό της γνώμης τους αδικούν την υπόθεση της απελευθέρωσης από τα δεσμά των φιλοοικουμενιστών της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.

   Διαγραφή
  3. Ἀγαπητέ μου, πρίν τήν ἀναγνώριση ἀπό τάς Συνόδους τῆς Ἰερωσύνης καί τῶν μυστηρίων τους ποιά ἤταν ἡ θέσις τους;Πίστευαν ὅτι αὐτοί εἴχαν ἰερωσύνη καί ἔγκυρα μυστήρια; Ἄν ναί τότε γιατί νά τά ἀναγνωρίσουν; Ἡ ἀναγνωρισή τους προϋποθέτει ἀμφισβήτηση.

   Διαγραφή
 21. Ανώνυμος9/10/17, 12:35 π.μ.

  Όταν ο κ. Ρίζος έγραψε το βιβλίο του για το ημερολόγιο, οι Γ.Ο.Χ. του έσειραν τα δέοντα (αυτού και άλλων) και οι Αγιορείτες δεν τον (τους) υπερασπίστηκαν. Μάλιστα ο π. Παίσιος πανηγύριζε τότε λέγοντας καλά να πάθει και δικαίωνε τους Γ.Ο.Χ. Τώρα του σέρνουν τα δέοντα οι ημέτεροι και πανηγυρίζουν οι Γ.Ο.Χ. δικαιώνοντας τον Παίσιο και τον Σάββα. Καλά πάμε.
  Μαρία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Ανώνυμος9/10/17, 12:47 π.μ.

  Δεν κατηγορούμενος έναν αδελφό μας που πριν λίγο μαχόταν μαζί μας ως αιρετικό. Νουθετειστε τον πατέρες κι ευχηθειτε για αυτόν. Αλλά όχι κι αιρετικός ο άνθρωπος επειδή είπε τι επεσε στην αντίληψη του! Άραγε τον διαψευσατε; Ας κρίνει ο κόσμος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Παρακολουθώντας τα απαράδεκτα σχόλιά σας, διαπιστώνουμε το ποιοί όντως είναι οι ημερολάτρες κατ΄ ουσίαν! Δυστυχώς η πολυχρόνια υιοθέτησις της Καινοτομίας, αλλά και η πολυχρόνια επίσης παραμονή σας εντός της Παναιρέσεως του Οικουμενισμού, σας έχει τυφλώσει την διάνοια τόσο, ώστε να μην αρκεί η Χάρις της απλής αποτειχίσεως δια να σας καλύψει, διότι ναι μεν αποτειχισθήκατε, αλλά αυτό που λείπει από εσάς, ήταν και είναι η απαραίτητος μετάνοια προ της αποτειχίσεώς σας! Η έλλειψις μετανοίας από μέρους σας καταφαίνεται από την υιοθέτηση επιχειρημάτων, εκ των Καινοτόμων αρχικά, μετέπειτα Οικουμενιστών, τα οποία έχουν καταρριφθή επιτυχώς και παλαιότερα και (ειδικά) σήμερα!

  Οπότε σας αναφέραμε το πρόβλημα, η εφαρμογή της λύσης δική σας......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος9/10/17, 10:09 π.μ.

   ΛΥΣΕ ΑΝΘΡΩΠΕ ΜΟΥ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΡΩΤΑ ... ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΟΥ ΕΣΥ.. ΚΑΙ ΑΣΤΑ ΑΥΤΑ..

   Διαγραφή
 24. Εύγε στον π. Σάββα δια την εξαίρετη απάντηση. Αποδεικνύει περίτρανα ότι ακολουθεί ο ίδιος δια της πράξεως τα χνάρια των Προκατόχων του Αγιορειτών Ομολογητών Πατέρων!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος9/10/17, 10:08 π.μ.

   εφαρμοσε και εσυ οτι κανει ο π Σαββας τοτε κ ασε τη συνοδο σου.

   Διαγραφή
 25. Πατερ Σαββα, το εχεις χασει το παιχνιδι! Μαθε να μην προσβαλεις οποιον διαφωνει μαζι σου κ μετα κανε μας μαθημα ορθοδοξιας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Ανώνυμος9/10/17, 7:29 π.μ.

  πάτερ Σάββα είστε αξιος και πάτερ Παΐσιε ειστε αξιοι δεν πιστέψαμε αυτά που διαβάσαμε από τον κ Ρίζο ούτε λεπτό αν είναι δυνατόν να έχετε πει αυτές τις βλακείες. Τώρα που τους απαντήσατε πάτερ ούτε αυτό τους άρεσε αν δεν μιλούσατε θα σας έβγαζαν γοχ. πήραν την απάντηση τους και δεν τους άρεσαν οι χαρακτηρισμοί σας ενώ του κ.ριζου ήταν..... όπως το είπατε αιρετικη φαντασίωση. Η ορθοδοξία μας περνάει στην αίρεση και έχουμε μείνει να παλεύουν λίγοι Αγιορείτες και λίγοι ιερείς και αντί να τους στιριξουμε πεσαμε να τους φαμε εχθες το βραδυ απο την χαζομάρα του ριζου .Απορώ για να γραφτούν αυτές οι κακοήθειες πήρε ο Ρίζος ευχή από πουθενά;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Ανώνυμος9/10/17, 7:59 π.μ.

  Θα πρέπει όλοι εσείς πού χτυπάτε τον πάτερ Σάββα να ντέπεστε λιγάκι. Ολοι μας θέλαμε τους αγιορείτες να βγούνε μπροστά, και να τιμήσουν το ράσο τους και το σχήμα τους. Κανένας από τους ηγουμένους και τους προισταμένους, τους αρχιμανδρίτες και τους μεγαλοπαπάδες δεν έκαναν αυτό που έκαναν ο π. Σάββας και λίγοι ακόμα ηρωικοί πατέρες. Λένε τά Ορθόδοξα, χτύπησαν την αίρεση, τον δυνητισμό του 15 κανόνος που λανθασμένα υποστηρίζουν κάποιοι, ο αγώνας τους είναι τίμιος και κατά θεόν, δεν μίλησαν ποτέ ασχημα για κανένα, οργανωσαν ομιλίες, πάνε κόντρα στο σύστημα και στους οικουμενιστές επισκόπους, διωχθήκανε ενώ εσείς πού μιλάτε μιλάτε από το σπιτάκι σας και με το πληκτρολόγιο, ενημερώνουν έγκυρα τον κόσμο για την αίρεση παρόλες τις απαγορεύσεις πού γίνονται για αύτούς και όχι για μας, και παρόλα αυτά τις αψηφούν και συνεχίζουν τον αγώνα τους. Τέτοιους δεν θέλαμε? Όμως μην ξεχνάμε, και τον Κολοκοτρώνη μετά από όσα εκανε τον κλείσανε φυλακή, και τον Καποδίστρια τον φάγανε. Τους αγίους μας τους στέλνανε στην εξορία και πέθαιναν κατατρεγμένοι και αδικημένοι, όμως δοξασμένοι από τον Θεό για το έργο τους. Πατέρα Σάββα συνέχισε τον καλό σου δρόμο και μην πτοήσαι από τις δυσκολίες. Πρόσεξε την οίηση και τον εγωισμό, να παραμείνεις ταπεινός και αγωνιστικός, και δεν χρειάζετε να απαντάς σε όλες τις δυσφημίσεις. Τά λές όλα στις ομιλίες σου και στα γραπτά σου. Ο Θεός να σε ενδυναμώνει και εσένα, και τον πατέρα Παίσιο Παπαδόπουλο και τους υπολοίπους αγιορείτες πατέρες. Ιωαννης Κρητικός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Ανώνυμος9/10/17, 8:49 π.μ.

  ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ ΓΕΡΟΝΤΑ ΣΑΒΒΑ.ΩΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΣΤΟ 1924??

  ΟΙ ΓΟΧ ΓΕΡΟΝΤΑ ΣΑΒΒΑ ΟΜΩΣ -ΔΕΝ- ΘΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝΕ ΠΙΣΩ!

  ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΓΟΧ,ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ!

  ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΟΣΩΝ ΘΑ ΘΕΛΗΣΟΥΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ,ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΟΙ ΓΟΧ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΑΝΔΑΛΙΣΤΕΙ,ΤΙΣ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Ανώνυμος9/10/17, 10:05 π.μ.

  Είσαι κατά του οικουμενισμού?
  Σκανδαλίζεσαι όταν ακούς για παλιό ημερολόγιο?
  Και δεν θέλεις να γίνεις παλιοημερολογίτης?
  Η λύση είναι μία.
  ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

  Κανένας δεν θα σε υποχρεώσει να γίνεις παλιοημερολογίτης!
  Κανένας δεν θα σου πει σε λίγα χρόνια,"και τώρα θα σε ενώσουμε με τους ΓΟΧ"!
  Κανένας δεν θα σου πει από αύριο κιόλας,"Ξέρεις κάτι?Μπορείς να έχεις και κάποιον ΓΟΧ για πνευματικό σου,αφού το ίδιο είμαστε"!

  ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

  Και άσε τους άλλους να ασχολούνται με τα ημερολόγια.

  Ο Άγιος Παίσιος ο Αγιορείτης και ο Άγιος Πορφύριος δεν μας ζήτησαν να γυρίσουμε πίσω στο 1924.
  Έχουν μεγαλύτερη πνευματικότητα απο αυτούς όσοι σου ζητούν να αλλάξεις ημερολόγιο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις

  1. @ Ανώνυμος9/10/17, 10:05 π.μ.

   Προφανώς κάνετε χιούμορ για τον Σεραφείμ. Έτσι δεν είναι ?

   Διαγραφή
 30. Πάτερ Σάββα συνεχίστε τον καλό σας αγώνα!ο Κύριος να δυναμώνει εσάς και τους αγιορείτες πατέρες!την ευλογία σας πάτερ.

  Ιγνατιάδης Παναγιώτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Ανώνυμος9/10/17, 12:13 μ.μ.

  Καλά.Ας τολμήσουν να πειράξουν το ημερολόγιο και να μας κάνουν όλους με το ζόρι παλιοημερολογίτες,και θα δεις μετά πόσοι θα παραμείνουν στους αποτειχισμένους.Οι ψυχές μας δεν είναι παιχνίδια για να παίζετε εσείς.Δεν σας νοιάζει που πολλοί σκανδαλίζονται με το παλιό ημερολόγιο και θέλετε να είστε οι ποιμένες μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Πάτερ Σάββα συνεχίστε τον καλό σας αγωνα και εσείς και οι αγιορείτες πατέρες.Μας δίνετε κουράγιο.την ευλογία σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Ανώνυμος9/10/17, 2:54 μ.μ.

  Ρε τι γίνεται εδώ?ο κανόνας λέει για αποτειχιση.απο εκεί και πέρα τι άλλο ψάχνουμε?ο κάθε Ρίζος μπορεί να λέει ότι θελει.τα ημερολόγια θα μας σώσουν?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Ανώνυμος9/10/17, 3:06 μ.μ.

  Χαρές οι ΓΟΧ! Χαρές και ο Πειραιώς Σεραφείμ! Θα χουν κεράσματα σήμερα.Πάμε καλά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Ανώνυμος9/10/17, 3:25 μ.μ.

  Και πώς είστε τόσο σίγουροι ότι πρέπει να γυρίσουμε στην προ-1924 κατάσταση; Πώς είστε σίγουροι ότι γνωρίζετε τόσο καλά το σχέδιο του Θεού ώστε να αγωνιστείτε γι' αυτό;;; Πώς γνωρίζετε καν ποιά ακριβώς ήταν η προ-1924 κατάσταση; Γιατί δεν κάνετε απλά αποτείχιση ως οφείλετε, ο καθένας προσωπικά, με ταπεινοφροσύνη και χωρίς να κοιτάτε παραπέρα, και να αφήσετε το Θεό να δώσει Αυτός τη λύση που πρέπει; Τόση υπερηφάνεια πια; Ή απλά δαιμονική πλάνη (τώρα που ξέρουμε τι συμβαίνει πρέπει να σώσουμε τους πάντες!!!); Γεμίσαμε σωτήρες παντού!!! Φοβερά πράγματα... Αφήστε και κάτι για τον Χριστό...
  Εγώ προσωπικά αποτειχίστηκα το 2016 λόγω ψευδοσυνόδου Κρήτης (που μας επέβαλε τον Οικουμενισμό με το ζόρι) και όχι για να βοηθήσω να γιατρευτούν ανίατες αρρώστιες... Εξάλλου γεννήθηκα στο νέο ημερολόγιο και μάλιστα πολλές δεκαετίες μετά το 1924. Είναι τουλάχιστον αφελές να ασχολούμαι με την προ-1924 κατάσταση (λες και η αποτείχιση από μόνη της είναι εύκολη υπόθεση, οπότε μπορούμε να ασχοληθούμε και με το 1924)! Και κάτι ακόμα: Αν υποθέσουμε ότι μετανοούν οι ΓΟΧ που σχίσανε το χιτώνα του Κυρίου (διότι αυτό έκαναν με τη σύσταση ετέρας 'εκκλησίας΄ χωρίς απόφαση Οικουμενικής Συνόδου) ποιοί είμαστε εμείς να τους συγχωρήσουμε και να ενωθούμε μαζί τους;;; Δεν είναι και αυτό αρμοδιότητα Οικουμενικής Συνόδου; Δηλαδή σώνει και καλά να αποτειχιστούμε από αυτούς που μολύνουν το χιτώνα του Κυρίου (οικουμενιστές) για να ενωθούμε με αυτούς που εδώ και δεκαετίες αμετανόητα τον σχίζουν; Αν είναι δυνατόν... Γι' αυτό επιτρέπει ο Κύριος όλη αυτή τη σύγχυση, αλλά πάλι μυαλό δεν βάζουμε. Όλοι μιλάνε για αγώνες, αλλά κανείς για μετάνοια! Πού είναι η μετάνοιά μας ωρέ αδελφοί, πού είναι;;; Πόσοι αποτειχισμένοι μετανοούν, εξομολογούνται και κοινωνούν; Μετρημένοι στα δάχτυλα (τουλάχιστον όσον αφορά στο πόσοι κοινωνούν κατά τη δική μου μαρτυρία)... Κατά τα άλλα αγώνες και στεφάνια... Ποιός κλαίει εμπρός στον Κύριο λέγοντας ότι είναι κι αυτός εξίσου υπεύθυνος για τη σημερινή κατάσταση, και ζητώντας την ευμένεια της οργής του και το μέγα έλεος; Και ποιος άραγε μπορεί να πει ότι δεν φέρει καμμία ευθύνη για την εδραίωση της παναίρεσης (μέσω της καθημερινής του ζωής); Ή μήπως την ευθύνη την έχουν μόνο οι ψευδοποιμένες; Αν είμασταν αθώοι θα επέτρεπε ο Θεός να εισέλθουν στην Εκκλησία ψευδοποιμένες και μοιχεπιβάτες; ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΪΕΣ ΜΑΣ ΤΑ ΕΠΕΤΡΕΨΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΕΣ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ!!! Γιατί δεν βάζουμε μυαλό... Γιατί την έχουμε δει όλοι άσπιλοι και ρίχνουμε την ευθύνη οπουδήποτε αλλού εκτός από τον εαυτό μας. Και μετά το παίζουμε και αγωνιστές πανάθεμά μας!!! Να χαρώ εγώ αγωνιστές... Λυπούμαι για τον τόνο των γραφόμενών μου, αλλά πολύ φοβούμαι ότι θα κατακριθούμε όλοι μας πολύ σκληρά από τον Κύριο γι' αυτή μας την υπερηφάνεια και την υποκρισία!!!! Ο Θεός ας μας δώσει φώτιση και ας μας ελεεί γιατί δεν πάμε καθόλου μα καθόλου καλά...
  Μετά απύθμενης λύπης διά τα συμβάντα, ένας περίλυπος αδελφός...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λογο δικαιοσυνης.Γιατι αν δεν μπορεις να διακρινεις την αδικια που εγινε τοτε εναντιων της εκκλησιας του χριστου και των ανθρωπων της,τοτε δεν τελεις εν δικαιοσυνη τωρα.Ολη η ορθοδοξια ειχε αυτο το ημερολογιο και την εκαναν να προσκυνησει αυτο του πάπα.Ο θεος δεν επετρεψε,οι ανθρωποι το θελανε για να προκαλεσουνε κακο,και ο θεος το δεχθηκε για να μη γινει χειροτερο κακο.Εαν σου πουν τωρα οι οικουμενιστες θα κανουμε τη θεια λειτουργεια την ωρα που την κανει και οσο γινεται στην ευρωπη θα το δεχθεις;Μπορει τελικα να γινει,να μην αρθει η χάρης,αλλα δε σημαινει οτι ειναι δικαιο ή σωστο,ή πρεπον,ή αρεσει του θεου.Αλλα παλι θυμισου οι ανθρωποι θα κριθουμε για την δικαιοσυνη μας,γιατι ο θεος ειναι και δικαιοσυνη που πολλοι ξεχνουν

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος9/10/17, 6:43 μ.μ.

   AΝΘΡΩΠΕ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΤΕ . ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ Ο Π ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΓΙΩΣ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΠΑΜΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΗΜΑΣΤΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟ 1924
   ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΑΠΛΟ .

   ΟΤΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1924 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΥΤΕ ΤΟ Π.Σ.Ε ΟΥΤΕ ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΧΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ . ΤΟΤΕ ΠΡΙΝ ΤΟ 1924 ΗΜΑΣΤΑΝ ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Π.Σ.Ε ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΑΡΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ.
   ΕΠΕΙΣΗΣ ΤΟΤΕ ΠΡΙΝ ΤΟ 1924 ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΣΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΟΓΜΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΕΦΤΑΣΑΝ ΝΑ ΤΟ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΕΣ .
   ΠΡΕΠΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΤΟΤΕ ( ΕΑΝ ΓΙΝΟΥΝ )
   ΕΜΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΟΜΩΣ !
   ΤΟΣΟ ΑΠΛΟ ΑΔΕΛΦΕ ΜΟΥ . ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ . ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ . ΑΣΧΕΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ . ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ ΤΟ ΘΕΜΑ . ΜΗΝ ΜΠΕΡΔΕΥΣΤΕ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΤΕ ΓΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 1924 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΤΙ ΕΝΝΟΟΥΝ Ο Π. ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΓΙΩΣ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ
   ΟΤΙ ΕΝΝΟΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΓΟΧ Ή ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΛΑΤΡΕΙΑ ΚΤΛ !!! ΟΧΙ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ
   ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΓΙΑΤΙ ΒΛΕΠΩ ΕΔΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΟΛΩΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΗΜΑΣΤΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟ 1924.

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος9/10/17, 10:59 μ.μ.

   Εγώ λέω να προσπαθήσουμε να πάμε όλοι μαζί εκεί που ήμασταν πριν το 1054(έχει και ομοιοκαταληξία με το 1924)και να ενωθούμε με τους Λατίνους και την παρέα τους!Τί είναι αυτά που γράφεις Παλαιοημερολογίτη 643;Έχουν οι Αποτειχισμένοι του 2017 κοινωνία με το Π. Σ. Ε. ;Το 1924-25κλπ δεν υπήρχαν Σύνοδοι Γ. Ο. Χ. ,υπήρχαν μετά το 1935-37!
   Ξύπνα φίλος.

   Διαγραφή
  4. Ανώνυμος9/10/17, 11:27 μ.μ.

   ΕΙΣΑΙ ΑΚΑΤΗΧΗΤΟΣ ΦΙΛΕ . ΟΥΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΤΙ ΓΡΑΦΩ . ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΛΥ

   Διαγραφή
 36. Ανώνυμος9/10/17, 6:02 μ.μ.

  Δεν χρειάζεται ο Πειραιώς Σεραφείμ! Θα πάμε σε όσους κρατήσουν τον λόγο τους για αποτείχιση μόνο χωρίς ημερολόγια! Και θα απομακρυνθούμε οριστικά από όσους δεν κρατήσουν τις υποσχέσεις τους και επιχειρήσουν να μας κάνουν όλους παλιοημερολογίτες!

  Αν τολμάτε,πειράξτε το ημερολόγιο,και τότε θα καταλάβετε ότι ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΖΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΤΟΥΣ!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ασχετα απο τα λαθη των παλαιοημερολογητων το σωστο ειναι να γυρισει η εκκλησια της ελλαδος εκει που ηταν και εκει που ειναι ολη η υπολοιπη ορθοδοξια,και μην φερνεις ως ανυπερβλητο προβλημα τους"παλαιοημερολογητες"γιατι τοτε και εσυ εισαι ενας "νεοημερολογητης"πρόβλημα.Εκτος και αν σε σκοτωσαν κανά παππου,εαν γυρισουμε εκει,και σκαει ο πάπας που αυτος εσυρε την ελλαδικη εκκλησια στο νεο δικο του,και σωζονται οι καλοπροαιρετοι αδερφοι σου παλαιοημερολογητες και ολη η ορθοδοξια συγχρονιζεται λειτουργικα και αντιθετα του πάπα

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος9/10/17, 8:32 μ.μ.

   Έτσι αποκαλύψου ημερολάτρη

   Διαγραφή
  3. Εσυ γιατι λατρευεις το νεο που σου επιβληθηκε;σου αρεσει το ραγιαδικο δυτικοφιλο φιλοκαπικο υποθετο;ο αγιος παισιος και καθε αγιος γνωστος ή κρυφος σε τοσα μοναστηρια οπου γης ειναι φιλοπαλαιοημερολογητες;εσυ φυσικα αποκαλυπτεσαι ως εγκαθετος των οικουμενιστων εναντιων των αποτειχισθεντων πατερων

   Διαγραφή
  4. Ανώνυμος10/10/17, 8:41 π.μ.

   Κύριε Μυλωνά το "ημερολάτρη" πήγαινε στον Ανώνυμο 9/10/17, 6:02 μ.μ. Συμφωνώ απόλυτα με σας!!!

   Διαγραφή
 37. scripta---manent.blogspot.gr

  Απάντηση του αρχιμ. Παίσιου Παπαδόπουλου σε όλους τους αποτειχισμένους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Ανώνυμος9/10/17, 8:31 μ.μ.

  Γέροντα Σάββα μήπως το παρατηρήσατε ότι ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ είναι οι αποτειχισμένοι που εκκλησιάζονται στους 2 αποτειχισμένους ιερείς που πάνε με το παλιό ημερολόγιο?

  Έτρεξαν όλοι σαν τα διψασμένα ελάφια στους αποτειχισμένους ιερείς που ακολουθούν το νέο ημερολόγιο!

  Αυτό δεν σας λέει κάτι?Αυτό εσείς δεν το σέβεστε? Θέλετε να κάνετε πειράματα με την μετάνοια αυτών των ανθρώπων?

  Καί όσοι μας παρακολουθούν με την επιθυμία να αποτειχιστούν,αλλά έχουν παγώσει γιατί άκουσαν για παλιό ημερολόγιο?Για αυτούς σας νοιάζει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Ανώνυμος10/10/17, 8:33 π.μ.

  Με την απάντησή του ο π.Παίσιος Παπαδόπουλος επιβεβαίωσε όλα τα αρνητικά που ακούστηκαν εις βάρος του.Αν θέλει να ακολουθήσει το παλιό ημερολόγιο,ας το κάνει,και ας μην δημιουργεί προβλήματα στους αποτειχισμένους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Ανώνυμος10/10/17, 9:49 π.μ.

  ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ . ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΝ-ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ 13 ΜΕΡΕΣ . ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΔΩΣΕ ΜΟΝΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ 6 ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ 7 ΝΑ ΔΟΞΑΖΟΥΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΜΑΣ . ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΟΣ- ΗΜΕΡΕΣ-ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ????? ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΔΩ ΠΟΥ ΓΕΝΗΘΗΚΑΜΕ. ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΗΚΑΜΕ . ΜΕ ΕΝ' ΧΡΙΣΤΩ ΑΓΑΠΗ (ΠΑΤΗΡ-ΦΩΤΙΟΣ ΤΖΟΥΡΑΣ Ο ΑΓΡΑΜΑΤΟΣ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Ανώνυμος10/10/17, 12:09 μ.μ.

  Πάτερ Φώτιε την αγάπη μας!Τέτοιους ιερείς χρειαζόμαστε! Χρειαζόμαστε την ταπείνωση την απλότητά και την τιμιότητά σου και όχι τις εξυπνάδες κάποιων που θεωρούν τους εαυτούς τους πολύ "προχωρημένους" πνευματικά και έχουν λογισμούς πειραμάτων με τους αποτειχισμένους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Ανώνυμος10/10/17, 3:06 μ.μ.

  Εύγε π. Φώτιε, πανάξιος... Πέντε λόγια καθαρά και αγιοπνευματικά. Όχι σελίδες και αράδες με αμπελοφιλοσοφίες και υψηλές πνευματικές καταστάσεις! Μπουχτήσαμε από αυτά πια... Και εύγε και στον Ανώνυμο 12:09 για τις πολύ εύστοχες παρατηρήσεις του. Ο σοφός λαός λέει το 'έξυπνο' πουλί από τη μύτη πιάνεται! Γι' αυτό λίγα λόγια, μικροί στόχοι, ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ και ο Χριστός μπροστά να οδηγεί. Αν όλοι οι αποτειχισμένοι είχαν τόσο απλό (αλλά όχι απλοϊκό) και γνήσιο φρόνημα, δεν θα υπήρχαν φαγομάρες, αλλά και θα είχε φάει τεράστιο σκαμπίλι η παναίρεση και ο πατέρας της ο Διάβολος - αλλά κι αυτός ο πανάθλιος βρίσκει και τα κάνει (δηλ. βρίσκει πατήματα στα πολλά λόγια και τις ατελείωτες αναλύσεις). Στα μωρά και τα εξουθενωμένα λέει η Γραφή ότι αναπαύεται Ο Κύριος, από τα οποία και ταπεινώνονται οι 'σοφοί' και διαβασμένοι αυτού του κόσμου. Και πάλι εύγε, πανάξιος και συνεχίστε έτσι. Εμείς μαζί σας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.