Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019

Παρουσίαση του βιβλίου «Ου βουλόμεθα ζην ψευδολογούντες» (1ο Βίντεο) --Τρίζει εκ θεμελίων το οικοδόμημα των Γ.Ο.Χ.!


     ναρτοῦμε τὰ βίντεο μὲ τὶς εἰσηγήσεις καὶ τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου «Οὐ βουλόμεθα ζῆν ψευδολογοῦντες».

   Κάτω ἀπὸ κάθε βίντεο ὑπάρχει καὶ τὸ κείμενο τῆς κάθε εἰσηγήσεως καὶ τῆς ὁμιλίας μὲ κάποιες λεκτικὲς διορθώσεις, ὅπως ἐπίσης καὶ οἱ παραπομπὲς καὶ οἱ σημειώσεις ποὺ κατὰ τὴν ἐκφώνηση παραλείφτηκαν.

 Τὰ κεντρικὰ σημεῖα τῆς παρουσιάσεως τοῦ βιβλίου, ἀλλὰ καὶ τῆς συζητήσεως ποὺ ἀκολούθησε καὶ ποὺ ἀποδεικνύει τὰ ψεύδη τῶν Γ.Ο.Χ. καὶ τοῦ «ἁγίου» τους εἶναι:
·      Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου οὐδόλως ἔθιξε τὸ δόγμα τῆς ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ Ἐκκλησίας, οὔτε διέσπασε τὴν λειτουργικὴ καὶ ἑορτολογικὴ ἑνότητα τῆς Εκκλησίας, ὅπως κακοδόξως διδάσκουν οἱ Παλαιοημερολογίτες. Ἐπὶ ἑκατονταετίες οἱ Ἅγιοι εἶχαν νότητα μεταξύ τους, ἂν καὶ ἑόρταζαν μὲ διαφορετικὰ Ἡμερολόγια καὶ σὲ διαφορετικὸ χρόνο τὶς ἑορτές. Ἡ ἑνότητα αὐτὴ τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας συνεχίστηκε καὶ μετὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου (βλ. π.χ. τὴν ἁγιοκατάταξη τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ Κριμαίας) σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἐκκλησία ἀνεξαρτήτως ἡμερολογίου.
·      Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου ὑπῆρξε πρόβλημα, ἀλλὰ δὲν ἀνέτρεψε οὐδεμία ἱερὰ παράδοση. Αὐτὸς ποὺ ἀνατρέπει τὴν ἱερὰ παράδοση καὶ τὸ Δόγμα εἶναι ὁ Οἰκουμενισμός, κατὰ τοῦ ὁποίου χαρτοπολεμοῦν οἱ Γ.Ο.Χ., ἐνῶ τὰ δίνουν ΟΛΑ, γιὰ τὸ Ἡμερολόγιο!!!
·      Εἶναι ψευδέστατη ἡ θέση των Γ.Ο.Χ. καὶ φοβερὴ πλάνη, ὅτι ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου ὑπόκειται κάτω ἀπὸ ἀναθέματα συνόδων. Αὐτὴ τὴν πλάνη τὴν παραδέχτηκαν γραπτῶς καὶ οἱ Γ.Ο.Χ. Κυπριανίτες, καὶ ἐν τούτοις οἱ Παλαιοημερολογίτες συνεχίζουν νὰ τὴν πιστεύουν καὶ δὲν τὴν ἀποκηρύττουν ἐν μετανοίᾳ!
·      Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου δὲν εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ὅπως ψευδῶς ἰσχυρίζονται οἱ Γ.Ο.Χ., παραπλανώντας τοὺς νεοημερολογίτες πιστούς, ποὺ εὐλόγως μὲν διαμαρτύρονται γιὰ τὴν προσχώρηση τῶν Ποιμένων τους στὸν Οἰκουμενισμό, ἀλλὰ ἐνεργοῦν θανάσιμα γιὰ τὴν ψυχή τους, καταφεύγοντας στὶς σχισματο-αιρετικὲς Γοχικὲς παρατάξεις.
·      Οἱ Γ.Ο.Χ. ἀρνοῦνται νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ σχίσμα, νὰ προσέλθουν στὴν Μία Ἐκκλησία καὶ νὰ ἑνωθοῦν μὲ ἐκείνους ποὺ ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές, γιατὶ πάνω ἀπὸ τὴν Πίστη ἔχουν τοποθετήσει τὸ σχίσμα καὶ αὐτὸ ἀγωνίζονται πρωτίστως νὰ διατηρήσουν, καθιστάμενοι ἔτσι τελικὰ καὶ αὐτοὶ ὑπαίτιοι γιὰ τὴν ἐξάπλωση τῆς Παναιρέσεως.

   Στὶς εἰσηγήσεις καὶ στὶς ὁμιλίες, ἔγιναν ἀναφορὲς καὶ στὸ καταστροφικὸ ἔργο κάποιων Ἀρχιμανδριτῶν καὶ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, (π. Σάββα, Χαρίτωνα, π. Παΐσιου Παπαδόπουλου κ.λπ.), οἱ ὁποῖοι ἐνστερνιζόμενοι τὴν Γοχικὴ ἰδεολογία, ὁμιλοῦν -ὡς τάχα ἀνίδεοι- γιὰ ἐπιστροφὴ στὴν πρὶν τοῦ 1924 περίοδο, διευκολύνοντας ἔτσι τὸν προσεταιρισμὸ πιστῶν ἀπὸ τὶς Γοχικὲς παρατάξεις.
     Δὲν θὰ παραλείψουμε νὰ σημειώσουμε ὅτι αἴσθηση προκάλεσαν κατὰ τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου, οἱ ὁμολογίες κάποιων παρόντων Παλαιοημερολογιτῶν, ποὺ πρόσφατα –ἐξαιτίας τῶν αἱρετικῶν ἐνεργειῶν τῶν Οἰκουμενιστών– εἶχαν ἐνταχθεῖ στοὺς Γ.Ο.Χ., καὶ ἤδη μετάνοιωσαν μὲ αὐτὰ ποὺ ἐκεῖ βλέπουν. Μᾶς ἀποκάλυψαν μερικὲς ἀπὸ τὶς ἀνακολουθίες τῶν Γ.Ο.Χ. ἡγετῶν καὶ τὶς πιέσεις ποὺ δέχονται οἱ πιστοί του Παλαιοῦ Ἡμερολογίου. Τοὺς λιβέλλους-ἀναθεματισμοὺς ποὺ τοὺς βάζουν νὰ κάνουν ἱερεῖς τῶν Γ.Ο.Χ. ἐναντίον τῶν Νεοημερολογιτῶν κ.λπ.!!! Καὶ ἔκαναν ἔκκληση γιὰ πληροφόρηση τῶν πιστῶν γιὰ τὶς μεθοδεύσεις αὐτές τῶν Γ.Ο.Χ., ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν πιστῶν, ὥστε νὰ μὴν πέσουν στὴν παγίδα τῶν τάχα Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν!

Παρουσίαση του βιβλίου «Ου βουλόμεθα ζην ψευδολογούντες» (2ο βίντεο). --Εισήγηση Παναγιώτη Σημάτη
 Εἰσήγηση Παναγιώτη Σημάτη

Ἡ Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος οὐσιαστικὰ ὅρισε τὸ Αἰγυπτιακὸ Ἡμερολόγιο ὡς Πάτριο κι ὄχι τό …Ἰουλιανό, ἀφοῦ μὲ βάση αὐτὸ καθοριζόταν τὸ Πασχάλιο!!!  Μάλιστα ἐκεῖνος ποὺ καθόριζε –λίγο μετὰ τὴν Α΄ Οἰκουμενική– τὸ Πασχάλιο, μὲ βάση ὄχι τὸ Ἰουλιανὸ ἀλλὰ τὸ Αἰγυπτιακὸ Ἡμερολόγιο, ἦταν ὁ πρόμαχος τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὁ Μ. ἈθανάσιοςΕἶναι φανερό, ἀγαπητοί, ὅτι ὁ Κύριος ἐνεργεῖ διὰ πάντων καὶ χρησιμοποιεῖ κάθε μέσο καὶ τρόπο ἐν τῇ ἀνυπερβλήτῳ ἀγάπῃ Του πρὸς σωτηρίαν πάντων τῶν ἀνθρώπων. Παρ’ ὅτι ἐμεῖς μὲ τὶς ἁμαρτίες μας συντελοῦμε στὴν δημιουργία προβλημάτων καὶ σχισμάτων στὴν Ἐκκλησία Του, ὁ Κύριος, καὶ μέσα ἀπ’ αὐτὰ τὰ γεγονότα, ἐνεργεῖ μὲ τέτοιο τρόπο, ὥστε καὶ ἀπὸ τὸ πικρὸ νὰ προκύψει ὠφέλεια.

Παρουσίαση του βιβλίου «Ου βουλόμεθα ζην ψευδολογούντες» (3ο βίντεο) --Εισήγηση Αδαμάντιου Τσακίρογλου

Εἰσήγηση Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου      γαπητὲ ἐν Χριστῷ π. Εὐθύμιε, ἀγαπητοὶ πατέρες, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί!
          Εἶναι τιμή μου ἡ πρόσκλησή σας νὰ πῶ δύο τρία λόγια γιὰ θέματα ποὺ ἐσεῖς γνωρίζετε καλύτερα ἀπὸ ἐμένα. Εἶναι ὅμως καὶ χαρά μου, γιατί ἔτσι φαίνεται ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας δὲν μετράει τόπο (ἐσεῖς Ἑλλάδα, ἐγὼ Γερμανία) καὶ χρόνο (πάτε μία ὥρα πιὸ μπροστά), ἀλλὰ τὴν καλὴ προαίρεση καὶ τὸ κοινὸ φρόνημα, τὴν κοινὴ πίστη καὶ τὴν κοινωνία, πάντα μέσα στοὺς κόλπους Της. Ἡ Ἐκκλησία ζεῖ στὴν δική Της πραγματικότητα πάνω ἀπὸ χρόνους καὶ τόπους. Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴ τῶν χώρων οὔτε ἀπὸ τὴν ἀλλοίωση τῶν μεταβλητῶν καὶ ρεόντων χρονικῶν, πολιτικῶν καὶ κοινωνικῶν συστημάτων τοῦ πρόσκαιρου αὐτοῦ κόσμου.

Παρουσίαση του βιβλίου «Ου βουλόμεθα ζην ψευδολογούντες» (4ο βίντεο) --Ομιλία Ιωάννη Ρίζου
                               Ὁμιλία Ἰωάννη Ρίζου

Πανοσιολογιότατε  π. Ευθύμιε, ελλογιμότατε κ. Σημάτη, ελλογιμότατε κ. Τσακίρογλου, αγαπητοί και εκλεκτοί αδελφοί.
Ο λόγος που ασχολούμαστε με το παλαιό ημερολόγιο (ΠΗ), είναι γιατί δυστυχώς μετά το Κολυμπάρι εμφανίστηκαν ιερομόναχοι, μοναχοί και  λαϊκοί που θεωρούν ότι Παλαιό και Νέο, είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα και μπορούν οι νεοημερολογίτες (ΝΗ) να πηγαίνουν στις εκκλησίες του παλαιού,  προκειμένου να μην πάνε στις εκκλησίες των οικουμενιστών. Θα δείξουμε όμως ότι  έτσι φεύγουν από την μία αίρεση και πάνε στην άλλη. Γιατί οι παλαιοημερολογίτες που κάποτε ήταν σχίσμα, εξελίχθηκαν  σε μία πλήρη αίρεση.

Παρουσίαση του βιβλίου «Ου βουλόμεθα ζην ψευδολογούντες» (5ο βίντεο) -- Συζήτηση


 Συζήτηση - Ἀπάντηση σὲ ἐρωτήσειςΟ Σταυρός είναι αγάπη και ομολογία πίστης!


Παναγιώτη Τσαγκάρη,Θεολόγου
Δημοσιεύθηκε ένα άρθρο στο διαδίκτυο με τίτλο «Σταυροί και στύλοι» των Θ. Παραδέλλη, Ε. Πλεξουσάκη και Μ. Σταματογιαννοπούλου, στο οποίο γράφονται πολλά εναντίον εκείνων που τοποθέτησαν τον Σταυρό του Χριστού στη θέση Απελή στη Μυτιλήνη. Κάποια λίγα σύντομα σχόλια θεωρούμε καθήκον μας να κάνουμε επί των θέσεων του άρθρου αυτού, ως προς την αλήθεια των πραγμάτων.

Κατ΄ αρχάς να δώσουμε μια απάντησή στο ερώτημα που θέτουν οι συγγραφείς του άρθρου «Σταυροί και στύλοι», για το «πόσο μακριά είναι αλήθεια οι αντιλήψεις του Αυστραλού δολοφόνου από τους υπερασπιστές της τοποθέτησης ενός σταυρού “ξόανου”;».

Εικόνα από το αύριο...

– Έστειλαν την ΕΛΑΣ να σταματήσουν τις καμπάνες επειδή ενοχλούσαν Τσίπρα-Κοτζιά-Ζάεφ!


Δεν σέβονται τίποτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε θρησκεία, ούτε την ιστορία της Μακεδονίας μας. Όλα αυτά βέβαια τα βλέπουν οι Μακεδόνες που αντιστέκονται στους εθνομηδενιστές, καθώς πλέον δεν μπορούν να σταθούν πουθενά οι εθνικοί ολετήρες.


Παντού ακούν αποδοκιμασίες, ενώ το… μαύρο στις εκλογές θα δώσει ένα μήνυμα στο Μ. Μαξίμου.
Η μαρτυρία του πατέρα Αναστάσιου
Από τις 12 Ιουνίου που υπεγράφη στους Ψαράδες των Πρεσπών η επαίσχυντη συμφωνία Ελλάδας – Σκοπίων έχουν περάσει πλέον των οκτώ μηνών. Αλλά όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα στο γραφικό ψαροχώρι όπως και στην ευρύτερη περιοχή όπου τα ΜΑΤ ξυλοκόπησαν ανηλέως Έλληνες πολίτες που συγκεντρώθηκαν στη Βίγλα και το Πισοδέρι για να διαμαρτυρηθούν έχουν μείνει βαθιά χαραγμένα στην μνήμη των κατοίκων.
Όλα ξεκίνησαν από την Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδέας Θεόκλητο. Έναν Ιεράρχη πράο στο πρόσωπο καμία σχέση με τον αψίκορο προκάτοχό του Αυγουστίνο Καντιώτη αλλά αποφασιστικό όσο δεν παίρνει. Ο Θεόκλητος αποφάσισε εκείνη την ημέρα να δώσει εντολή στον ιερέα των Πρεσπών Ειρηναίο να κτυπά συνεχώς τις καμπάνες της εκκλησίας πένθιμα για όσο θα διαρκούσε η τελετή υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ Τσίπρα Ζάεφ στην περίφημη τέντα.


Ταυτοχρόνως ο Θεόκλητος του έδωσε εντολή να τελέσει τρισάγιο στην μνήμη των σφαγιασθέντων κληρικών του Μακεδονικού Αγώνος. Επειδή όμως τα πνεύματα ήταν τεταμένα επιστράτευσε δύο ακόμα μπαρουτοκαπνισμένους και ψύχραιμους Ιερείς της Μητροπόλεως του, τον πατέρα Αναστάσιο και τον πατερά Κωνσταντίνο. Τους κάλεσε να σπεύσουν στις Πρέσπες για να στηρίξουν τον Ειρηναίο καθώς ορθά προέβλεψε ότι θα του ασκείτο αφόρητο πίεσης από τις Αρχές να σταματήσει την πένθιμη κωδωνοκρουσία.
Η αποκάλυψη
Ο διευθυντής της εφημερίδας «Εστία» Μανώλης Κοττάκης συνάντησε κατά την επίσκεψή του στις Πρέσπες τον ένα εκ των τριών ψυχωμένων Ιερών, τον Αναστάσιο Γκερτσάκη, ο οποίος αργότερα έγινε γνωστός στο πανελλήνιο μετά την πρωτοβουλία του να ζητήσει από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντίνο Σέλτσα να μετανοήσει δημοσίως για την προδοσία της Μακεδονίας.
Ο πατήρ Αναστάσιος απεκάλυψε ότι τρεις φορές τους έστειλε η κυβέρνησης αξιωματικούς της αστυνομίας για να σταματήσουν να χτυπούν πένθιμα τις καμπάνες διότι αυτό ενοχλούσε τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών. Την πρώτη φορά τον πήραν με τον καλό: «Υποθέτουμε ότι μόλις τελειώσετε το τρισάγιο θα σταματήσετε να χτυπάτε» τους είπαν οι άνδρες της ΕΛΑΣ, «Και να τελειώσει το τρισάγιο εμείς θα … συνεχίσουμε απάντησαν ήρεμα».

Δείτε το πρωτοσέλιδο:

ΚΗ­ΡΥΓ­ΜΑ ΤΗΝ ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ ΤΗΣ ΟΡ­ΘΟ­ΔΟ­ΞΙΑΣ

7/3/2019

κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη

Τήν πρώ­τη Κυ­ρια­κή τῶν Νη­στει­ῶν τῆς Μ. Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς, ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας ἑ­ορ­τά­ζει τήν Ἀ­να­στή­λω­ση τῶν εἰ­κό­νων της (843). Στήν Ἀ­να­στή­λω­ση αὐ­τή, ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας βλέ­πει τήν συμ­πυ­κνω­μέ­νη καί ἀ­λά­θη­τη ἔκ­φρα­ση τῆς ταυ­τό­τη­τάς της. Βλέ­πει δη­λα­δή τήν ταυ­τό­τη­τά της, ὡς βι­ω­μέ­νη ἀ­λή­θεια καί Ἁ­γι­ο­πνευ­μα­τι­κή ζω­ή, στά εἰ­κο­νο­γρα­φη­μέ­να πρό­σω­πα τό­σο τῆς Θε­αν­θρώ­πι­νης Κε­φα­λῆς της, ὅ­σο καί στά πρό­σω­πα τῶν δο­ξα­σμέ­νων με­λῶν της, τῶν ἁ­γί­ων της.
Στήν εἰ­κο­νο­γρα­φί­α τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας ἔ­χου­με τήν εἰ­κα­στι­κή ἔκ­φρα­ση τοῦ δο­ξα­σμέ­νου θε­αν­θρω­πί­νου σώ­μα­τος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Γι’ αὐ­τό καί δέν εἶ­ναι κα­θό­λου τυ­χαί­α ἡ ση­με­ρι­νή Εὐ­αγ­γε­λι­κή πε­ρι­κο­πή. 
Στήν πε­ρι­κο­πή αὐ­τή ἀ­κού­σα­με τήν ἐν Ἁ­γί­ῳ Πνεύ­μα­τι Ὁ­μο­λο­γί­α τοῦ Ἀ­πο­στό­λου Να­θα­να­ήλ πρός τόν Χρι­στό: «Σύ εἶ ὁ Υἱ­ός τοῦ Θε­οῦ» (Ἰ­ω. 1,50). Ἐκ­πλησ­σό­μα­στε καί κα­τα­νυσ­σό­μα­στε πραγ­μα­τι­κά ἀ­πό τήν με­γα­λει­ώ­δη τα­πεί­νω­ση τοῦ Υἱ­οῦ τοῦ Θε­οῦ, ὁ ὁ­ποῖ­ος, ἀ­φοῦ ἐ­πι­βε­βαί­ω­σε τήν Ὁ­μο­λο­γί­α τοῦ ἀ­γα­θοῦ ὄν­τως Ἀ­πο­στό­λου, ὀ­νό­μα­σε τόν ἑ­αυ­τό Του «Υἱ­ό τοῦ ἀν­θρώ­που» (Ἰ­ω. 1,52).

 Αν νομίζετε ότι πίστη και ήθος του χριστιανού είναι να μπαίνετε σε διαδικασία και επίπεδο αντιπαράθεσης με τέτοιους πιθήκους, ορίστε μπείτε... Το κάνουν και κάποιοι μεγαλομέτοχοι της σωτηρίας, θεολόγοι και ιερωμένοι, οι οποίοι τους αβαντάρουν και ούτε Θεό ούτε διάολο φοβούνται οι ανέκφραστοι, οι άγευστοι, οι απολιθωμένοι!


Άγιο Φως: Οι αποκαλύψεις που προκάλεσαν σάλο – Η ιστορία της αφής του | in.gr 

Κάθε χρόνο ασχολούμαστε με τους αποδομητές και τους αρνητές του αγίου Φωτός. Ε λοιπόν αυτή η ιστορία πρέπει κάποια στιγμή να πάψει να ανακυκλώνεται ως σκάνδαλο ή αντικείμενο αγανάκτησης για εμάς τουλάχιστον τους χριστιανούς, οι οποίοι θα πρεπε να είχαμε ξεκαθαρίσει από καιρό σε τι πιστεύουμε και τι όχι. Αυτή η ταραχή και ο σάλος δείχνουν απώλεια σοβαρού ερείσματος και βάθους πίστης. Δεν κρίνει την Ανάσταση ή το Άγιο Φως αλλά την δική μα τάση να παλινδρομούμε εις τα οπίσω και να ψηλαφούμε τα αψηλάφητα. Οι άλλοι κάνουν την δουλειά τους κάθε χρόνο, κάθε εποχή, με τα ίδια θλιβερά επιχειρήματα, στρατευμένοι στα ίδια συμφέροντα και τις αξιώσεις να φωτίσουν τους άλλους με ένα φυρό και λειψό μυαλό γεμάτο μίσος και προκαταλήψεις.

Όταν η ιεραποστολή και η πίστη καταφέρνουν να νικήσουν τα μάγια

Η πίστη που νικάει τα μάγια


    Στο συνηθισμένο άγονο ερώτημα «Γιατί να πάει ένας χριστιανός στην Αφρική με σκοπό να μιλήσει για την Ορθοδοξία; Άσε αυτούς τους φουκαράδες να έχουν τη δική τους πίστη στους θεούς τους», o άγιος Συμεών ο νέος Θεολόγος αντιπροτείνει: «Γνώρισα έναν άνθρωπο, ο οποίος αγαπούσε τόσο πολύ τους αδελφούς του, που έλεγε: "Θεέ μου, θέλω να σώσεις τους αδελφούς μου∙ και να τους σώσεις όλους. Αν τυχόν δεν σώσεις όλους τους αδελφούς μου, δεν θέλω να σώσεις ούτε εμένα. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει παράδεισος, χωρίς τους αδελφούς μου”». 
Από την άλλη μεριά, «ψήγματα και κομμάτια αλήθειας» υπάρχουν παντού∙ αλλ’ έχει σημασία να βρεις το ολόκληρο. Γι’ αυτό κι ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, κάποτε είπε: «Κοιτάξτε, έχω διαβάσει όλα τα βιβλία, όλες τις πίστεις, κι έχω βρει ότι όλες είναι κάλπικες και η δική μας είναι η αληθινή».

Η Εκκλησία μας γιορτάζει την εβδομάδα της εξωτερικής Ιεραποστολής και στη γιορτή δεν αγνοείς όσους γιορτάζουν: Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ζώντας στο Άγιον Όρος συναντήθηκε με την δύναμη της πίστης μας και στη δύσκολη ώρα βγήκε έξω κι έσωσε το γένος ολόκληρο.
Δύσκολη ώρα είναι όταν σήμερα αδέλφια μας σε άλλη ήπειρο παραδίνονται στους θεούς της μαγείας. Η Εκκλησία είναι ζωντανή και κάποιοι άνθρωποί της τότε και σήμερα εναντιώνονται στην απάθεια και ανοίγουν φτερά για τη μαύρη ήπειρο παλεύοντας για τη σωτηρία της οικουμένης.

Μυρόβλησε η εικόνα του γέροντος Ιουστίνου Πίρβου! (19 Μαρτίου 2019)


Μυρόβλησε η εικόνα του γέροντος Ιουστίνου Πίρβου του οποίου η αγιοκατάταξη δεν έχει γίνει ακόμη.
Το θαύμα έλαβε μέρος στο Ιάσιο της Ρουμανίας όπου στις 19 Μαρτίου 2019 οργανώθηκε ομιλία με θέμα την αγιοποίηση των νεομαρτύρων των κομμουνιστικών φυλακών.

Έχει καθιερωθεί πια αυτή η ημερομηνία μετα την πρώτη θαυμαστή μυρόβληση (19 Μαρτιου 2009) των λειψάνων αυτών που μαρτύρησαν στις κομμουνιστικές φυλακές της Ρουμανίας, θαύμα το οποίο συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια.

Κατρακύλα χωρίς σταματημό! --Πλήρης αντιστροφή της ορθόδοξης ταυτότητας!

Διεθνιστής Ορθόδοξος ΑρχιεπίσκοποςΤου Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

   Διεθνιστής δηλώνει ο Αρχιεπίσκοπος Τελμησσού Ιώβ, μόνιμος αντιπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών (ΠΣΕ) και προσφάτως εκλεγείς από την Σύνοδό Του κοσμήτορας του Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας, που εδρεύει στο Σαμπεζί της Γενεύης, στη θέση του ομ. Καθηγητού κ. Βλ. Φειδά. Ο εν λόγω Ιεράρχης, με τις τόσο υψηλές, προβεβλημένες και υπεύθυνες θέσεις που του έχει εμπιστευθεί το Φανάρι, σε συνέντευξη που έδωσε στην ιστοσελίδα του ΠΣΕ δήλωσε, μεταξύ άλλων:
     «Η Γενεύη μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός ότι ΠΡΙΝ από τις θρησκευτικές και εθνικές μας ιδιότητες είμαστε ΠΡΩΤΑ από όλα ΠΟΛΙΤΕΣ του ΚΟΣΜΟΥ και επομένως έχουμε μεγάλη ευθύνη για τον κόσμο». (Σημ. Οι υπογραμμίσεις του γράφοντος).  Πρέπει να είναι η πρώτη φορά που δημόσια και επίσημα Ιεράρχης, μάλιστα με υπεύθυνη θέση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο,  δηλώνει διεθνιστής και πρώτη φορά αντιστρέφεται αυτό στο οποίο πιστεύουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Έως σήμερα πιστεύουν στην Καθολικότητα της Εκκλησίας και στην αγάπη και στην αλληλεγγύη μεταξύ των λαών. Είναι πρωτάκουστο ότι ο άνθρωπος πρέπει πρώτα να είναι διεθνιστής και «πολίτης του κόσμου» και να έχει σε δεύτερη μοίρα την ιδιοπροσωπία του.

Χαιρετίζουμε την πρόσκληση για συνεργασία των αποτειχισμένων


    ρκεῖ ἐν μετανοίᾳ νὰ ἀποκηρύξουν τὰ λάθη τοῦ παρελθόντος ποὺ ὁδήγησαν στὴν διάλυση τῆς Συνάξεως τῆς Γατζέας καὶ νὰ ἀκολουθήσουν, ὄχι μεταπατερικὲς θέσεις περὶ ἀποτειχίσεως καὶ «κοινωνίας ἀκοινωνήτων»,  ἀλλὰ τὸ παράδειγμα καὶ τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων.
    –Αὐτὸ περιμένουν χιλιάδες πιστοὶ γιὰ νὰ ἀκολουθήσουν.

Ανακοινωθέν της Συνάξεως Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών (19-3-2019)


Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Πρόκειται γιά τήν πρόσφατη συνεδρίαση τῆς Συνάξεως Κληρικῶν καί Μοναχῶν, πού ἀνάμεσα στά ἄλλα ἀποφάσισε τή διοργάνωση ἐπιστημονικῆς ἡμερίδας, στήν Θεσσαλονίκη, κατά  τόν Ἰούνιο τοῦ τρέχοντος ἔτους, μέ θέμα: «Τό Οὐκρανικό Αὐτοκέφαλο καί ἡ νέα Ἐκκλησιολογία τοῦ Φαναρίου».

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ ἱστορική καί ἀγωνιστική «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν» συνῆλθε στίς 28 Φεβρουαρίου, ἡμέρα Πέμπτη, στήν αἴθουσα τῆς «Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν» στήν Θεσσαλονίκη. Μετά ἀπό εἰσηγητικές τοποθετήσεις τῶν πρωτοπρεσβυτέρων Θεοδώρου Ζήση, Νικολάου Μανώλη καί Φωτίου Βεζύνια, σχετικά μέ τό διαμορφούμενο νέο ἐκκλησιολογικό πλαίσιο, λόγῳ τῶν ἀποφάσεων τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης καί τῆς χορηγηθείσης ψευδοαυτοκεφαλίας στούς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἔλαβαν μέρος στήν συζήτηση καί πολλοί ἐκ τῶν παρισταμένων πατέρων, ἀλλά καί ἐκ τῶν λαϊκῶν ἀδελφῶν. Ἐπί τῇ βάσει τῆς συζητήσεως καί τῶν γενομένων προτάσεων ἀποφασίσθηκαν τά ἑξῆς:
1. Νά ἐνισχυθεῖ ἡ συνεργασία καί ἡ σύμπραξη τῶν ἀγωνιζομένων ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀποτειχισμένων καί μή ἀποτειχισμένων.
2. Νά πληθυνθοῦν οἱ ἀντιοικουμενιστικές ἐκδηλώσεις καί συναντήσεις.
3. Νά συμμετέχουν στήν «Σύναξη» καί λαϊκά μέλη.
4. Νά ὀργανωθεῖ στήν Θεσσαλονίκη τόν Ἰούνιο ἐπιστημονική ἡμερίδα μέ θέμα: «Τό Οὐκρανικό Αὐτοκέφαλο καί ἡ νέα Ἐκκλησιολογία τοῦ Φαναρίου». Τήν διοργάνωση θά ἀναλάβουν τά τρία Ὀρθόδοξα σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης, πού ὀργάνωσαν τόν περασμένο Ἰούνιο τοῦ 2018 τήν ἡμερίδα «Ὀρθοδοξία καί Κολυμπάρι. Δύο χρόνια μετά», σέ συνεργασία μέ τήν «Σύναξη Κληρικῶν καί Μοναχῶν».
Θεσσαλονίκη, 19 Μαρτίου 2019
Γιά τήν «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν»
Ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς
Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου Πτολεμαΐδος
Ἀρχιμ. Γρηγόριος Χατζηνικολάου
Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίας Τριάδος, Ἄνω Γατζέας Βόλου
Ἀρχιμ. Σεβαστιανός Ἀμανατίδης
Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίας Παρασκευῆς Βασιλειάδος Καστοριᾶς
Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης
Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης
Κληρικός Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
Πρωτοπρ. Φώτιος Βεζύνιας
Κληρικός Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

Ο π. Σεραφείμ Ρόουζ για τον Οικουμενισμό, τους Γ.Ο.Χ., την Διακοπή ΚοινωνίαςΟ π. Σεραφείμ Ρόουζ για τον Οικουμενισμό, την Διακοπή Κοινωνίας, την Χάρη των Μυστηρίων κ.α. (μέρος α΄)
σ.σ. Τραγελαφικές τοποθετήσεις, φαινομενικά διαμετρικά αντίθετες, ακούγονται στις μέρες μας, όπως : (1) «Η αποτείχιση είναι αίρεση»! (2) «Τα Μυστήρια των Νεοημερολογιτών είναι άκυρα»! Δεν αποτελούν όμως τίποτε άλλο παρά την άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Η δε «διάκριση» τείνει να εξομοιωθεί με συγκεκριμένες (μάλλον «φιλελεύθερες») θέσεις, πράγμα που της αφαιρεί αυτομάτως την έννοια της διάκρισης.

Στα λίγα χρόνια που διαβάζω για τον οικουμενισμό και την διακοπή κοινωνίας, καταλαβαίνω όλο και περισσότερο ότι το κλειδί στην υπόθεση είναι να προσεγγίζει κανείς αυτά τα θέματα με ταπεινότητα, και ότι ο «φανατισμός» και η «χαλαρότητα» δεν είναι μόνο γνωρίσματα των δύο άκρων αλλά μπορούν κάλλιστα να υπάρχουν σε όλο το φάσμα.

ΛΑΟΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ!


Γιατι απουσιαζε ο μητροπολιτης;


Η αγάπη που θέλει "να μας στριμώξει όλους στην κόλαση"!

Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΜΙΣΟΣ

π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣΜιμείται τον Καλαβρύτων Αμβρόσιο ο μητρ. Μύρων!

(Τον Καλαβρύτων, που παρά τις διαμαρτυρίες των πιστών, μνημονεύει χρόνια και χρόνια, τους φονευθέντας από το σεισμό αιρετικούς!)

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑ …ΤΡΙΣΑΓΙΑ ΓΙΑ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΥΣ

Του θεολόγου κ. Ανδρέα Κυριακού

Είναι όντως συγκλονισμένος όλος ο κόσμος μετά το πρόφατο μακελειό στο Κράισττσερτς της Νέας Ζηλανδίας. Είναι όντως φρικιαστικό κι εντελώς απαράδεκτο το απάνθρωπο αυτό γεγονός. Δεκάδες συνάνθρωποί μας εκτελέσθηκαν εν ψυχρώ. 

Μαζί με όλους εκείνους που έσπευσαν να μιλήσουν για το αποτρόπαιο αυτό σύμβάν ήταν κι ο μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου κ. Μύρων. Όπως δήλωσε ο ίδιος, από το Ώκλάντ έσπευσε αεροπορικώς στο Κράισττσερτς και ανέφερε ότι «έγιναν τρισάγια και προσευχές σε όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες για την ανάπαυση των ψυχών όλων των δολοφονηθέντων στο Κράισττσερτς». 

Επίθεση Αρχιεπισκόπου στην Ιεραρχία

Πρωτοφανές!

Επίθεση Αρχιεπισκόπου στην Ιεραρχία: Περιόρισε μέχρι πνιγμού την ελεύθερη συζήτηση


   “Το σώμα της Ιεραρχίας μας περιόρισε ασφυκτικά μέχρι πνιγμού το δικαίωμα της ελεύθερης συζήτησης” ανέφερε σε μια πρωτοφανή επιθετικη τοποθέτηση στην σημερινή εισήγησή του κατά την έκτακτη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

“Προσωπικά όμως πιστεύω, ότι ο καρπός αυτών των συνεδριάσεων δεν είναι ανάλογος με τους κόπους της Επιτροπής. Είναι πολύ λίγος και πτωχός. Την ευθύνη όμως, αν κρίνουμε δίκαια, δεν φέρει η Επιτροπή αλλά το σώμα της Ιεραρχίας μας, που περιόρισε ασφυκτικά μέχρι πνιγμού το δικαίωμα της ελεύθερης συζήτησης και των άλλων πτυχών του θέματος, όπως εκείνο των οργανικών θέσεων των κληρικών μας και της εκκλησιαστικής περιουσίας μετά το έτος 1952” ανέφερε συγκεκριμένα.

«Η Συμμετρία και αντι-συμμετρία ενός διαλόγου»(Άγιος Παΐσιος και Λορέντζο Ντιλέτο)

Toῦ Ν. ΣΑΚΑΛΑΚΗ
  
Αναμφίβολα, ο Δημιουργός Θεός, ο Άγιος Τριαδικός Θεός, συνέδεσε με θαυμαστή πνευματική συμμετρία–αρμονία τον Κτιστό γήϊνο κόσμο με τον πνευματικό κόσμο.
Ο Αδάμ και η Εύα παραβίασαν τα όρια στάσης που καθόρισε ο Θεός στην συμμετρία του αρχικού κόσμου και δημιούργησαν την αντι-συμμετρία της πτώσεως, δηλ. θάνατος, ασθένειες, πόνος, έχθρες, μίσος, φόνοι, αιρέσεις, κοπιώδης εργασία κ.λ.π.
Όλες οι πνευματικές συμμετρίες, που καθόρισε ο Θεός (Αγία Γραφή και Ι. Παράδοση) τις επιβεβαιώνει διαχρονικά η εμπειρία της Εκκλησίας και ο βίος των αγίων.
Επίσης, όλες τις αντι-συμμετρίες της πτώσεως τις βιώνουμε ή ως δερμάτινους χιτώνες ή ως συνέπειες αμαρτίας.
Διαχρονικά, οι δύο αυτοί άξονες της πνευματικής ζωής (συμμετρία και αντι-συμμετρία) εκφράζονται στο σχήμα:
Υπακοή στο θέλημα του Θεού σημαίνει Ζωή, ενώ παρακοή σημαίνει Θάνατος.

Τα στάδια της αμαρτίας


Αποτέλεσμα εικόνας για τα σταδια της αμαρτιας

Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἁγιορείτης


Ἔτσι μποροῦμε νὰ διακρίνουμε τρία στάδια γιὰ τὴν πορεία πρὸς τὴ χώρα τῆς ἁμαρτίας:

          α) τὴν προσβολή,
          β) τὴ συγκατάθεσι καὶ
          γ) τὴν αἰχμαλωσία.
Πῶς λειτουργεῖ ὁ μηχανισμὸς αὐτός; Λειτουργεῖ ὡς ἑξῆς:
     Κάποιος πονηρὸς λογισμὸς (κενοδοξίας, φιλαργυρίας, κατακρίσεως, κ.λ.π.) εἰσέρχεται στὸ νοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ πειρασμὸς ἐργάζεται μὲ τὴν φαντασία. Παρουσιάζει τὴν ὑπόθεση ὅσο πιὸ ἑλκυστικὴ μπορεῖ. Ἔτσι ἡ προσβολὴ γίνεται πιὸ ἑλκυστικὴ καὶ δυνατή.
Μέχρι τὸ σημεῖο αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀνεύθυνος. Εἶναι τὸ πρῶτο στάδιο, μία προσβολή, μία ἐπίθεσις τοῦ ἐχθροῦ ἢ πιὸ ἁπλὰ τὸ κτύπημα τῆς πόρτας. Ἡ κατάστασις εἶναι φυσιολογική. Εἶναι ἀδύνατον νὰ ὑπάρξῃ ἄνθρωπος, ποὺ νὰ μὴν δεχθῆ τὴν προσβολή. Ὁ ὅσιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος ἔλεγε ὅτι ὅπως μέσα στὸν κῆπο κατὰ φυσιολογικὸ τρόπο φυτρώνει μαζὶ μὲ τὰ φυτὰ καὶ ἡ ἀγριάδα ἢ ὅπως τὰ νησιὰ κτυπιοῦνται γύρω – γύρω ἀπὸ τὰ κύματα, ἔτσι καὶ ὁ ἄνθρωπος ὁπωσδήποτε θὰ ἔλθη σὲ ἐπαφὴ μὲ τὶς προσβολὲς τῶν λογισμῶν.
Τὸ ἐφάμαρτο στάδιο ἀρχίζει ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα. Ἀρχὴ τοῦ ἀγῶνος εἶναι ἡ προσβολή. Ἂν ὁ ἄνθρωπος τὴν ἀπομακρύνῃ ἀπὸ τὸ νοῦ του, χωρὶς καθόλου νὰ τὴν περιεργασθῇ, τότε σώζεται καὶ ἀπαλλάσσεται ἀπὸ τὶς ἄθλιες συνέπειες ποὺ ἀκολουθοῦν.

Βεβήλωσε και την Μ. Σαρακοστή ο μητροπ. Καβάλας Στέφανος!


katholikos 2

Κάτι πολύ ευχάριστο συνέβη στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία που τελέστηκε το απόγευμα του Σαββάτου 16 Μαρτίου 2019 στον Καθολικό Ναό Αγίου Παύλου της Καβάλας προεξάρχοντος του Καθολικού Αρχιεπισκόπου Κέρκυρας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Τοποτηρητή του Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονίκης, Σεβ. Ιωάννη Σπιτέρη.
Κατα το τέλος της Θεία Λειτουργίας για τη Σύναξη της Τεσσαρακοστής, τον ναό και τους πιστούς επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στέφανος μαζί με τον οδηγό του (έπειτα απο πρόσκληση της Καθολικής Εκκλησίας).
Ανταλλάχθηκαν χαιρετισμοί και ευχές μεταξύ των δυο θρησκευτικών ηγετών και μεταξύ των παρευρισκόμενων. Τέλος,

Η πραγματική ιστορία ενός ιερομόναχου: «Δεν πίστευα στον Θεό»

Σχετική εικόνα

Δεν πίστευα στον Θεό. Όταν ήρθε η ώρα για το στρατό, η μητέρα μου, που συχνά πήγαινε στην εκκλησία και προσευχόταν για μένα, μου έδωσε ένα κομμάτι χαρτί με μια προσευχή γραμμένη πάνω της και είπε: «Γιε μου ας είναι πάντα μαζί σου».
Αργότερα έμαθα ότι στο κομμάτι χαρτί υπάρχει ο 90ος ψαλμός. Κατόπιν έγινα αλεξιπτωτιστής. Ο στρατός δεν επιτρέπει να έχει επιπλέον τσέπες, και έβαλα την προσευχή στην επένδυση του χιτώνα στον αριστερό ώμο.
Το πρώτο άλμα με αλεξίπτωτο.
Δεν θα ξεχάσω τη στιγμή που, έχοντας φτάσει στην άβυσσο του εναέριου χώρου, έσυρα το δαχτυλίδι – και …το αλεξίπτωτο δεν άνοιξε.

Πιό πολλοί οι πειρασμοί!

Tο τέλος του διαβόλου και η σαρακοστή


Tο τέλος του διαβόλου και η σαρακοστή
Ο δε διάβολος, ὅσον περνᾷ ὁ καιρός κάι φθάνει τό τέλος του, τόσον πολεμεῖ καί βιάζεται μέ ἄκραν μανίαν ὅλους νά μᾶς κολάσῃ.Τώρα πρό παντός τήν Μεγάλη Σαρακοστήν πού μᾶς ἔρχεται, πολλούς πειρασμούς κάι πολλάς ταραχάς κινοῦν κατ’ ἐπάνω μας οἱ παμμόχθηροι δαίμονες.Ἐπειδή καί ἡμεῖς κατ’ αὐτόν τόν καιρόν τούς θλίβομεν περισσῶς μέ νηστείαν καί προσευχή, γίνονται καί αὐτοί καθ’ ἠμῶν ἀγριώτεροι. Φρόντισε λοιπόν νά κερδίσῃς στεφάνους εἰς τό στάδιον αὐτό τῆς ἀθλήσεως. Πρέπει νά γίνῃς γενναιότερος. Νά παραταχθῇς στῆθος πρός στῆθος πρός αὐτούς τούς ἀσάρκους. Μήν τούς φοβῆσαι….”∽ Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής † Έκφρασις Μοναχικής εμπειρίας ΙΣΤ΄

Πηγή

Ο νέος Πάπας του Φαναρίου, αρνείται πεισμόνως την σύγκληση Πανορθοδόξου για το Ουκρανικό!

Το Φανάρι έχει δεσμευτεί στο "Σύμφωνο Συνεργασίας" να δημιουργήσει επαφές μεταξύ σχισματικών και Τοπικών Εκκλησιών.

σ.σ. Συμφωνία με ανταλλάγματα (τόμος αυτοκεφαλίας για κτήρια και περιουσιακά στοιχεία) που μπορεί να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσης. Είναι αυτά σύμφωνα με το πνεύμα της Εκκλησίας; Ο Ιησούς Χριστός, οι Άγιοι Απόστολοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας αυτά μας έμαθαν; Μοιάζει ή δεν μοιάζει το σύμφωνο Βαρθολομαίου-Ποροσένκο με την συμφωνία Κοτζιά-Δημητρώφ; Και στις δύο περιπτώσεις υπήρξαν ανταλλάγματα. Και στις δύο περιπτώσεις επιχειρείται να επιβληθεί μία καταστροφική θέση μειοψηφίας στους πολλούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιβάλει τώρα την «συμφωνία των Πρεσπών» και στα σχολικά εγχειρίδια. Ο Βαρθολομαίος θα πιέζει συνεχώς τις Τοπικές Εκκλησίες να αποδεχθούν τους σχισματικούς. Όποιος δικαιολογεί το Φανάρι στο Ουκρανικό, θα πρέπει να δικαιολογήσει και τον ΣΥΡΙΖΑ στο Σκοπιανό.
***
Οι υποχρεώσεις του Φαναρίου να δημιουργήσει επαφές μεταξύ της «Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας» και των Τοπικών Εκκλησιών, ορίζονται στο Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ Ουκρανίας και Οικουμενικού Πατριαρχείου.  

Σκληρός και αμετανόητος παρουσιάζεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης

katanixis.gr: Είναι κάποιες στιγμές που η θλίψη ανταγωνίζεται την αδικία που σε πνίγει.

Τότε που το προφανές "συνοριέται" με το αδιανόητο.
Σε τούτες τις απευκταίες καταστάσεις ή θα σωπάσεις κάνοντας χώρο στην αδικία και στο αδιανόητο ή θα μιλήσεις.
Αν μιλήσεις στοχοποιείσαι. Στην εποχή των κοινωνικών δικτύων (που η παθογένεια του κουτσομπολιού, μεταλλάχθηκε σε αξία ζωής) ο κανιβαλισμός ανθρώπων ξεπερνά τη νοσηρότητα της εριστικής διαλεκτικής και ανέρχεται σε κατάσταση δαιμονική.
Αδιαφορούμε ειλικρινά. Κινδυνευούσης της πίστεως και θα μιλήσω και θα νεργήσω και ό,τι θέλουν ας μου κάνουν.
Διαβάζοντας την Πατριαρχική συνέντευξη σε Σέρβικο μέσο αναρωτήθηκα τι μας διδάσκει τελικά η Πατριαρχική πρακτική;
Τον τύφο της αμετανοησίας στο όνομα της ταπεινώσεως;
Την αδιαλλαξία ενός δυνάστη στο όνομα της δικαιοσύνης.
Το υπερφίαλο της δεσποτοκρατίας στο όνομα μιας ακατανόητης θεσμικής διακονίας.
Ο Πατριαρχικός λόγος πλέον δεν πείθει ούτε τον ίδιο. Κάθε λόγος στεγνός Θείας Χάριτος, καθίσταται αποκρουστικός.
Η γάγγραινα του Κολυμπαρίου, το οικουμενιστικό πνεύμα, μοιάζει να έχει προσβάλλει αμετάκλητα τη θεολογική σκέψη του Φαναρίου.
Η Ορθοδοξία επαπειλείται από νέο Σχίσμα.
Ο Πατριαρχικός θώκος της Κωνσταντινουπόλεως αντί να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, μοιάζει να καταποντίζεται στο απύθμενο βάθος της ανθρώπινης ματαιοδοξίας.
Καλή Μετάνοια

Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019

Τσουνάμι βίας στην Ουκρανία για το εκκλησιαστικό, νίπτει τας χείρας του το Φανάρι (ΒΙΝΤΕΟ)

    Την στιγμή που η Ορθοδοξία μοιάζει πιο διχασμένη από ποτέ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εκτός τόπου και χρόνου στην χθεσινή εορτή έστειλε πάλι μήνυμα ρίχνοντας λάδι στην φωτιά της αντιπαράθεσης.

Μιας αντιπαράθεσης που στην Ουκρανία παίρνει ολοένα και περισσότερη βίαιη μορφή παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις των αρχών και το πογκρόμ κατά των εκπροσώπων της κανονικής Εκκλησίας γιγαντώνεται.
Ο κ. Βαρθολομαίος λοιπόν χθες έστειλε νέο μήνυμα υποστηρίζοντας πως “έναντι των όποιων αμφισβητήσεων των δικαίων και προνομίων του Οικουμενικού Θρόνου προβάλλουμε την καθαγιασμένη πράξη, τάξη και παράδοση της Ορθοδοξίας”Μόνο που το Φανάρι εγκλωβισμένο στις παρωπίδες της δήθεν ανωτερότητας αδυνατεί να δει όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία.
Έχοντας ήδη επιτεθεί σε πολλούς κληρικούς και λαϊκούς, «ακτιβιστές» από την ουκρανική νέα εκκλησία επιτέθηκαν πρόσφατα και σε μια μοναχή.

– Παναγία μου, φώτισέ με τι να κάνω, ώστε και η Εικόνα σου να σωθεί και οι Ορθόδοξοι να μη κινδυνεύσουν!πηγή φώτο: www.eikonia.gr

*Το συγκλονιστικό θαύμα με την εικόνα της Παναγίας της Γλυκοφιλούσας της Ιεράς Μονής Φιλοθέου κατά την περίοδο της Εικονομαχίας!

Ο Εικονομάχος αυτοκράτωρ του Βυζαντίου Θεόφιλος είχε στην Σύγκλητο του ένα πατρίκιο, Συμεών ονόματι. Ο Συμεών είχε σύζυγο ευσεβεστάτη και Ορθοδοξάτη, την Βικτωρία.
Η ευσεβής Βικτωρία, είχε κρυμμένη στο Εικονοστάσι του μεγάρου της μια Εικόνα της Παναγίας, που την προσκυνούσε κρυφά. Δυστυχώς ο άνδρας της ήταν εικονομάχος.
– Βικτωρία, της είπε μια μέρα, αυτή την ελεεινή Εικόνα που προσκυνάς να την παραδώσωμε στις Αρχές. Οι διοικητές, ας την κάψουν και ας την κάμουν ό,τι θέλουν, διότι αν κάμουν έρευνα εδώ και την βρούν, τότε κινδυνεύουμε. Ο αυτοκράτωρ σ’ αυτό το ζήτημα είναι αμείλικτος.
– Εγώ, είπε η Βικτωρία, δεν φοβάμαι κανένα εκτός από τον Θεόν. Άφησέ με όμως να σκεφθώ απόψε τι θα πράξω. Το βράδυ εκείνο η Βικτωρία πήγε μπροστά στην εικόνα και είπε:
– Παναγία μου, φώτισέ με τι να κάνω, ώστε και η Εικόνα σου να σωθή και οι Ορθόδοξοι να μη κινδυνεύσουν.

Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019

Άλλη μια Κυριακή της Ορθοδοξίας σε κοινωνία με τους αιρετικούς! --Κι αυτοί (μητρ. Πειραιώς) που τάχα αναθεματίζουν τους Οικουμενιστές, κοινωνοί με τους προδότες του Φαναρίου! --Σε μερικές μέρες θα γράψουν κι ένα περισπούδαστο άρθρο για τις ασχήμιες αυτές -για το θεαθήναι τοις ανθρώποις! --Και κάποιοι θα συνεχίσουν να τους επαινούν ως "λέοντες" για τον ...αντι-Οικουμενιστικό αγώνα!Η τραγικότητα στο μεγαλείο της και σε ΦΩΤΟ!

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Βρυξέλλες παρουσία του (Παπικού) Βασιλέως του Βελγίου     Με την δέουσα λαμπρότητα τιμήθηκε και φέτος η εορτή της Κυριακής της Ορθοδοξίας στην Ιερά Μητρόπολη Βελγίου, την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019. Στο Διορθόδοξο Συλλείτουργο, το οποίο έλαβε χώρα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Βρυξελλών, προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας, με συλλειτουργούς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυρηνείας κ. Χρυσόστομο, ιεράρχη της Εκκλησίας της Κύπρου, ο οποίος παρεπιδημεί τις ημέρες αυτές στις Βρυξέλλες, τον