Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

3. Υπόμνημα για την απόρριψη του συνοδικού κειμένου

3. Υπόμνημα για την απόρριψη του συνοδικού κειμένου "Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον"Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης , Ὁμότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.
1. Πρῶτοι χωρὶς ἴσους οἱ Προκαθήμενοι. Ὑποκαθιστοῦν τὸ σῶμα τῶν Ἐπισκόπων
2. Πρῶτο σὲ σημασία καὶ κινδύνους τὸ θέμα: «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον»

3. Ἡ ἐκκλησιολογικὴ ἀνατροπὴ τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος διεκδικεῖ πανορθόδοξη ἔγκριση
4. Προέλευση τοῦ συνοδικοῦ κειμένου καὶ κρυφὲς ἐπιδιώξεις του
5. Ἡ πανθομολογούμενη ἀποτυχία τῶν Θεολογικῶν Διαλόγων
6. Ἀντὶ νὰ ἀναφερθοῦν στὴν ἀποτυχία τῶν Διαλόγων τὴν ἔκρυψαν
7. Ἀποκρύπτουν τὶς δυσμενεῖς ἐξελίξεις στὸν χῶρο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ μεθοδεύουν τὴν πανορθόδοξη ἀποδοχή του
8. Σημαντικοὶ σταθμοὶ τοῦ ἀντιοικουμενιστικοῦ ἀγῶνος τῶν τελευταίων ἐτῶν
9. Προσθαφαιρέσεις καὶ ἀλλαγὲς στὸ συνοδικὸ κείμενο προσβάλλουν τὴν ἐκκλησιολογική μας ταυτότητα
10. Τὸ παναιρετικὸ «Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν» ἀποτιμᾶται θετικά
11. Νεοεποχίτικος συγκρητισμὸς ἐπικίνδυνος στὰ κείμενα τοῦ Π.Σ.Ε.
12. Ἡ σκοτεινὴ καὶ γριφώδης παράγραφος 20. Ἡ ἐκκλησιαστικότητα καὶ τὸ βάπτισμα τῶν αἱρετικῶν
15. Γιὰ τὶς συμπροσευχὲς οὔτε κουβέντα
Ἐπίλογος
1. Πρῶτοι χωρὶς ἴσους οἱ Προκαθήμενοι. Ὑποκαθιστοῦν τὸ σῶμα τῶν Ἐπισκόπων
Ἐπὶ ἕνα αἰώνα σχεδιάζουν καὶ προσπαθοῦν ἐξωεκκλησιαστικὰ κέντρα νὰ προωθήσουν τὸν συγκρητιστικὸ Οἰκουμενισμὸ καὶ νὰ τὸν νομιμοποιή­σουν χρησιμοποιώντας ἡγετικὲς μορφὲς ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας, κληρικοὺς καὶ θεολόγους, οἱ ὁποῖοι εἴτε συνειδητὰ καὶ ἐκ πεποιθήσεως εἴτε ἀπὸ ἄγνοια καὶ καλὴ πρόθεση, συμμαχοῦν καὶ συνεργάζονται στὴν ἐκθεμελίω­ση τῆς Ἐκκλησίας καὶ στὴν παρεμπόδιση τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων.
Ἐπειδὴ παρὰ τὶς προσπάθειές τους δὲν ἔχουν καταφέρει σημαντικὰ ἀποτελέσματα, ὅπως οἱ ἴδιοι ὁμολογοῦν, ἔχουν ἐναποθέσει τώρα τὶς ἐλπίδες τους καὶ πράττουν τὸ πᾶν μὲ ταπεινωτικὲς ὑποχωρήσεις καὶ παραχωρήσεις, ἀντισυνοδικὲς καὶ ἀπολυταρχικὲς μεθοδεύσεις, ὥστε πάσῃ θυσίᾳ νὰ συνέλθει ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος καὶ νὰ ἐπιβάλει

2. Με ένα Βίντεο και τέσσερις δημοσιεύσεις καταδεικνύεται ότι

2. Σύναξη ρθοδόξων Ρωμην «ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ»


Μία Σύνοδος πικίνδυνη καί προβληματική
Μία Σύνοδος πού ποκλείει τούς πισκόπους καί καταλύει τήν συνοδικότητα
Μία Σύνοδος χωρίς τήν νημέρωση το ρθοδόξου πληρώματος
Μία Σύνοδος μέ θεολογικές συνέπειες καί ντιφάσεις

Μία Σύνοδος μέ ποκλειστικό ρόλο «ρμοδίου καί σχάτου κριτο» σέ θέματα πίστεως
Μία προσπάθεια πιβολς καί κατοχυρώσεως «λαθήτων» ποφάσεων
Μία προσπάθεια δημιουργίας λλοιωμένης ρθοδόξου ατοσυνειδησίας
Μία προσπάθεια καθιερώσεως τς μεταπατερικς Θεολογίας
Μί­α προ­σπά­θεια θεσμικς νο­μι­μο­ποιή­σε­ως το Ο­κου­με­νι­σμο
Μία προσπάθεια κκλησιαστικοποιήσεως τν αρέσεων
Α­ΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕ­ΓΑ­ΛΗ ΣΥ­ΝΟ­ΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡ­ΘΟ­ΔΟ­ΞΟΥ ΕΚ­ΚΛΗ­ΣΙΑΣ
Ἀπόπειρα θε­σμι­κῆς κατοχύρωσης τοῦ Οἰ­κου­με­νι­σμοῦ


Ἀ­πό τήν ἀρ­χή τῆς προ­πα­ρα­σκευ­ῆς της, ἡ Σύ­νο­δος αὐ­τή εἶ­χε ὡς ἀ­φε­τη­ρί­α της κοι­νω­νι­κά καί ὄ­χι δογ­μα­τι­κά ζη­τή­μα­τα, ὑ­πη­ρέ­τη­σε ποικίλες σκο­πι­μό­τη­τες καί συν­δέ­θη­κε ἄρ­ρη­κτα μέ τόν Οἰ­κου­με­νι­σμό.
Ἡ πρώ­τη ἀ­πό­φα­ση γιά τήν σύγ­κλη­ση τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου λή­φθη­κε τό 1923 στό «Πα­νορ­θό­δο­ξο Συ­νέ­δριο» τῆς Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως, ἐ­πί πα­τρι­αρ­χί­ας Με­λε­τί­ου Με­τα­ξά­κη καί ἐ­νῶ ἀ­που­σί­α­ζε ἡ πλει­ο­ψη­φί­α τῶν Το­πι­κῶν Ὀρ­θο­δό­ξων Ἐκ­κλη­σι­ῶν. Τό­τε ξε­κί­νη­σε καί ἡ κα­τάρ­τι­ση τοῦ κα­τα­λό­γου μέ τά θέ­μα­τα τῆς Συ­νό­δου. Συ­ζη­τή­θη­κε, σέ δεύ­τε­ρη φά­ση, στά πλαί­σια τῆς «Προ­κα­ταρ­κτι­κῆς Δι­ορ­θο­δό­ξου Ἐ­πι­τρο­πῆς», τό 1930, στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος. Ἐ­πα­νῆλ­θε στό

1. Με ένα Βίντεο και τέσσερις δημοσιεύσεις καταδεικνύεται ότι

1. Το Βίντεο:

Δημήτριος Τσελεγγίδης:

«Αγία και Μεγάλη Σύνοδος:

Κρίσεις και Προβληματισμοί»

συνέντευξη στο Ρ/Σ της Πειραϊκής Εκκλησίας 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ!

Ὁ Φίλης ξεθάρρεψε κι ἄλλο καί ἱδρύει ἕδρες
Ἑβραϊκῶν καί Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν!
Νά τόν χαιρόμαστε γιά τό φιλόθεο
            καί τό φιλελληνικό του φρόνημα...
                                        εἰς ὁδόν Ἀντιχρίστου! 
http://2.bp.blogspot.com/-4UH9Mvd6dVs/VgVUUnKJG-I/AAAAAAABHic/5VdVbulwAEw/s500-c/Filis-Koimatai.jpg
Ὄχι, δέν προσεύχεται...κοιμᾶται καί ἡ "τύχη" μας δουλεύει ἤ  μᾶλλον...μᾶς δουλεύει!

Ανακοίνωσε σχέδιο ένταξης μεταναστών στην εκπαιδευτική διαδικασία - Αφορά παιδιά, αλλά και ενήλικους, που θα αποφασίσουν να μείνουν στην Ελλάδα - Θα διδάσκονται από εθελοντές, αλλά και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς - Δημιουργούνται έδρες Εβραϊκών και Ισλαμικών Σπουδών.
Σχέδιο δράσης καταρτίζει το υπουργείο Παιδείας για την ένταξη των προσφύγων στην εκπαιδευτική διαδικασία.


Το σχέδιο, όπως τόνισε ο ο υπουργός Παιδείας, Νίκος Φίλης, αφορά στην ψυχοκινητική στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους, αλλά και στα ασυνόδευτα παιδιά.
Επίσης, αφορά στην παροχή βασικών γνώσεων και στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την εκπαίδευση των παιδιών και των ενηλίκων προσφύγων και μεταναστών και όσων τελικά μείνουν στην Ελλάδα.
Σε ό,τι αφορά στους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν σε αυτά τα παιδιά, ο κ. Φίλης αναφέρθηκε σε εθελοντές που ήδη βρίσκονται κοντά τους, αλλά και σε αναπληρωτές και άλλες δομές που θα συζητηθούν.
Ο υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε επίσης σε 20.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών που θα γίνουν σταδιακά χωρίς διαγωνισμό, αλλά μέσω του ΑΣΕΠ.
Σε ό,τι αφορά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, τόνισε ότι η πλειονότητα των φοιτητών επιλέγει το νέο σύστημα και μόνο το 5% επέλεξε να εξεταστεί με το παλιό.
Ο κ. Φίλης αναφέρθηκε στην ειδική αγωγή, όπου, σύντομα, θα υπάρξει νομοσχέδιο, με βάση το οποίο οι μαθητές θα εντάσσονται στις κανονικές τάξεις, αλλά και στην ενισχυτική διδασκαλία που ξεκινά.
Επισήμανε ότι θα εξετάσει εκ νέου το σύστημα των μετεγγραφών, αλλά και των απουσιών στο λύκειο, όπως διαφάνηκε, καθώς είπε χαρακτηριστικά ότι «δεν θα κυνηγήσουμε τους μαθητές για τις απουσίες».
Επίσης, ο κ. Φίλης ανακοίνωσε ότι θα δημιουργηθεί έδρα Εβραϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά και Ισλαμικών Σπουδών στο ΑΠΘ και Ρωσικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: καί ὅπως εἴχαμε προβλέψει παλαιότερα καί τήν Ἵδρυση Ἑβραϊκῶν Σπουδῶν μετά τίς Ἰσλαμικές, νάτο κι αὐτό λοιπόν, ...ἄντε καί Σατανιστικῶν-Ἀντιχριστόφιλων Σπουδῶν! Αὐτό μένει!).

Οἱ Ἅγιοι Βασιλίσκος, Εὐτρόπιος καὶ Κλεόνικος οἱ Μάρτυρες

ΠηγήΟἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Βασιλίσκος, Εὐτρόπιος καὶ Κλεόνικος κατάγονταν ἀπὸ τὴν Ἀμάσεια τοῦ Πόντου καὶ ἔζησαν κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Μαξιμιανοῦ (286 – 305 μ.Χ.).
Ἦταν στρατιῶτες καὶ συγγενεῖς τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος. Ὡς Χριστιανοὶ διαβλήθηκαν στὸν ἡγεμόνα Ἀσκληπιόδοτο, ὁ ὁποῖος τοὺς συνέλαβε καὶ τοὺς βασάνισε σκληρά. Ὅμως οἱ Μάρτυρες, ἀφοῦ παρουσιάσθηκε σὲ αὐτοὺς ὁ Κύριος καὶ ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυρας Θεόδωρος, ἔγιναν ὑγιεῖς.
Μέσα στὴ φυλακὴ οἱ τρεῖς νέοι δὲν ἔχασαν οὔτε τὸ θάρρος οὔτε τὴν πίστη τους. Ἀντιθέτως ἐξακολούθησαν νὰ λατρεύουν τὸν Ἕνα καὶ Ἀληθινὸ Θεό. Μὲ τὸ κήρυγμά τους καὶ τὸ παράδειγμα ποὺ προσέφερε τὸ ἦθος, ἡ ἀντοχὴ καὶ τὸ θάρρος τους, ὁδήγησαν πολλοὺς συγκρατούμενούς τους στὴν ἀληθινὴ πίστη. Ὁ Ἀσκληπιόδοτος πληροφορήθηκε τὴν Χριστιανικὴ δράση τῶν τριῶν κρατουμένων καὶ τὴν ἐπίδραση ποὺ ἀσκοῦσαν στοὺς φυλακισμένους εἰδωλολάτρες καὶ διέταξε νά τοὺς ὁδηγήσουν καὶ πάλι ἐνώπιόν του.
Ὁ ἡγεμόνας τότε ἄρχισε νὰ κολακεύει τὸν Ἅγιο Κλεόνικο, γιὰ νὰ ἀρνηθεῖ τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ, ὑποσχόμενος δῶρα καὶ τιμές. Ὁ Ἅγιος ὅμως ἀφοῦ γέλασε, χλεύασε τὴν ἀρρώστια τῶν εἰδώλων.  Καὶ ἐνῷ ἐτελεῖτο θυσία, μὲ προσευχὴ κατέρριψε τὸ εἴδωλο τῆς Ἀρτέμιδος. Ἀμέσως ὁ ἡγεμόνας ἔδωσε ἐντολὴ νὰ βασανισθοῦν. Τότε ὁ Κύριος

«Λευκές σαν το χιόνι οι αμαρτίες όσων βοηθούν τους πρόσφυγες», λέει ο Πάπας Φραγκίσκος


  • Προ ημερών είχε στείλει μήνυμα στήριξης στην Ελλάδα τονίζοντας πως χώρα προσφέρει στους πρόσφυγες μια γενναιόδωρη βοήθεια, τώρα ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας επανέρχεται στο ζήτημα της μεταναστευτικής κρίσης επισημαίνοντας πως οι πρόσφυγες πρέπει να βοηθηθούν.

Κατά τη διάρκεια της γενικής ακρόασής του στο Βατικανό, ο Πάπας Φραγκίσκος κάλεσε τους πιστούς να σταθούν με τη σκέψη τους «κοντά στους πρόσφυγες οι οποίοι αποβιβάζονται στην Ευρώπη και δεν ξέρουν πού να πάνε».
Την ίδια στιγμή, υποστήριξε ότι όποιος προχωρά σε πράξεις ευσπλαχνίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και η παροχή βοήθειας προς τους πρόσφυγες, «οι αμαρτίες του θα γίνουν λευκές σαν το χιόνι»!
Μιλώντας για τη διαφθορά ο ποντίφικας πρόσθεσε: «Ο λαός του Θεού, δηλαδή η Εκκλησία, δεν χρειάζεται βρώμικα χρήματα. Αν έλθει κάποιος "ευεργέτης" με οβολό που προέρχεται από το αίμα ανθρώπων-θύματα εκμετάλλευσης, ανθρώπων που τυχαίνουν κακομεταχείρισης και αναγκάζονται να ζουν σε κατάσταση δουλείας, αν ο οβολός αυτός προέρχεται από κακοπληρωμένη εργασία, εγώ θα πω σε αυτά τα άτομα "σε παρακαλώ να πάρεις πίσω την επιταγή σου, σε παρακαλώ να την κάψεις"».

Μητροπολίτης Μεσογαίας: ''Πνίγονται μέσα στον ρατσισμό του αντιεκκλησιαστικού τους πάθους''

Ἀλλὰ ταυτόχρονα ὁ Ὑπουργὸς Φίλης:

"Ιδρύει έδρες Εβραϊκών και Ισλαμικών Σπουδών"! (ἐδῶ)  


Η ξαφνική απαγόρευση της εισόδου του στο σχολείο, την ημέρα που είχε οριστεί η συνάντηση με τους μαθητές, έφερε τα πάνω κάτω γι άλλη μια φορά στις σχέσεις εκκλησίας κράτους αφού η διαταγή που εστάλη στο σχολείο, ήταν καθαρά εμπαθής όπως λένε οι μαθητές που εξεπλάγησαν από την εμμονή του υπουργείου, να μην εισέλθει του κτιρίου.
Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος που ως γνωστόν με τον λόγο του έχει επικρίνει ουκ ολίγες φορές την κυβέρνηση σε θέματα που αφορούν την εκκλησία, τα ήθη κι έθιμα των Ελλήνων αλλά κυρίως εθνικά θέματα φαίνεται να ενοχλεί τους κυβερνόντες οι οποίοι αποφάσισαν όπως φαίνεται να ενεργοποιούν διατάξεις που βρισκόταν στο χρονοντούλαπο για να δικαιολογήσουν την απαγόρευσή τους στον Μητροπολίτη.
Μετά την έκταση που πήρε το θέμα, βγήκε στην επιφάνεια και η απαγόρευση του υπουργείου στον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ να ομιλεί σε μαθητές της περιοχής του όπως συνήθιζε.
Την ίδια ώρα ο Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος ξεσπά δηλώνοντας στο newsbomb.gr την δυσαρέσκειά του στέλνοντας ένα μήνυμα όλο νόημα στο υπουργείο:
«Δεν είναι δυνατόν αυτοί που υποστηρίζουν μία παιδεία χωρίς αριστεία να μην ονειρεύονται και μία παιδεία δίχως ελευθερία και μία κοινωνία δίχως δημοκρατία; Και δεν εννοώ ως ελευθερία το δικαίωμα ενός Μητροπολίτη να μιλάει στα σχολεία, αλλά το δικαίωμα των παιδιών να ζητούνε λόγο και από την Εκκλησία. Τελικά, φαίνεται ότι αυτοί που προπαγάνδισαν τον αντιρατσιστικό νόμο, πνίγονται μέσα στον ρατσισμό του αντιεκκλησιαστικού τους πάθους. Για λίγο όμως ακόμη...»
Ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης που φαίνεται να προσπαθεί να