Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Προκαθήμενοι ἢ Πάπες;


Γράφει ὁ π. Ἀναστάσιος  Κ. Γκοτσόπουλος,
Ἐφημέριος Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρὼν

     Τελικὰ οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἔχουν Προκαθημένους ἢ πάπες; Μήπως κάποιοι μὲ ἀφορμὴ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο θέλουν νὰ παραχωρήσουν στοὺς Προκαθημένους καὶ παπικὲς ἁρμοδιότητες;
    Τὰ ἐρωτήματα αὐτὰ προέκυψαν ἀπὸ τὶς ἀντιδράσεις ὁρισμένων “ὑπερασπιστών” τῆς μελλούσης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου ποὺ ξεσηκώθηκαν μὲ ἀφορμὴ τὶς ὁμόφωνες συνοδικὲς ἀποφάσεις τῶν Ἱεραρχιῶν τῶν Ἐκκλησιῶν Σερβίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας καὶ Ἑλλάδος ποὺ ἀναφέρονται στὴ στάση ποὺ θὰ τηρήσουν οἱ Ἐκκλησίες αὐτὲς στὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο.
     Χωρὶς νὰ ἀπαντοῦν στὶς ἐπὶ μέρους σοβαρότατες αἰτιάσεις τῶν Ι. Συνόδων τῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν διαρρηγνύουν τὰ ἱμάτιά τους καὶ μονότονα ἐπαναλαμβάνουν:  Οἱ Προκαθήμενοι ἔχουν ὑπογράψει τὰ κείμενα καὶ αὐτοὶ ἔλαβαν ἀπόφαση τόσο γιὰ τὴ σύγκλιση, ὅσο καὶ γιὰ τὴ διαδικασία καὶ τὸν κανονισμὸ λειτουργίας τῆς Συνόδου. Συνεπῶς, οἱ Τοπικὲς Σύνοδοι δὲν ἔχουν κανένα δικαίωμα νὰ ἀποφαίνονται ἐπὶ τῶν ἀποφάσεων τῶν Προκαθημένων! Στὴν ἴδια λογικὴ στοιχίστηκε ἀκόμα καὶ ἡ Ἱερὰ Ἐνδημοῦσα Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὸ ἐπίσημο ἀνακοινωθὲν τῆς (6.6.16).
  Μὲ συγχωρεῖτε!  ἀλλὰ ἀπὸ πότε οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ὀρθοδόξων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν ἔγιναν … πάπες; Ἀπὸ πότε ἡ προσωπικὴ ἀπόφαση-ἐπιλογὴ ἑνὸς Προκαθημένου δεσμεύει τελεσίδικα καὶ ὑποχρεώνει σὲ συμμόρφωση τὴ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας στὴν ὁποία αὐτὸς ἀνήκει; 
   Ὁ Προκαθήμενος ἢ  ἡ Σύνοδος τῶν Ἱεραρχῶν ἀποτελεῖ τὸ ἀνώτατο ὄργανο διοικήσεως τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν σύμφωνα μὲ τὴν Ὀρθόδοξη παράδοση; Ἡ κάθε Ἐκκλησία ἀποφαίνεται ἐν Συνόδω καὶ ἐκφράζεται διὰ τῆς Συνόδου  ἢ τὴ δεσμεύει ἡ ὅποια ἄποψη τοῦ Προκαθημένου (δὲν προσθέτω τὸ «ἀποφαινομένου ex cathedra» γιὰ νὰ μὴν πάει ὁ νοῦς μας ἀλλοῦ!);
Ἀσφαλῶς οἱ Προκαθήμενοι ὑπέγραψαν! Ἐπιστρέφοντας ὅμως στὴν Τοπική του Ἐκκλησία ὁ κάθε Προκαθήμενος ὑπέβαλλε ὡς ὄφειλε τὴν ἀπόφασή του στὴ κρίση τῆς Συνόδου του. Καὶ ἡ κάθε Σύνοδος κυριαρχικὰ καὶ ὑπεύθυνα ἀποφάνθηκε καὶ ἢ συμφώνησε μὲ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Προκαθημένου ἢ δὲν συμφώνησε καὶ ἀσφαλῶς ἀνέτρεψε τὴν προσωπικὴ ἀπόφασή του!  Μήπως κάποιοι ζητοῦν νὰ ὑπαγορεύσουν τί θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποφασίσει ἡ Σύνοδος;
    Εἶναι πρὸς τιμὴν τῶν Προκαθημένων τῶν Ἐκκλησιῶν Σερβίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας καὶ Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι σεβόμενοι τὸν συνοδικὸ θεσμὸ ἔθεσαν στὴν κρίση τοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας τὴν ἀπόφασή τους. Καὶ ὄχι μόνο αὐτό. Ἀλλὰ τηρώντας κατὰ γράμμα καὶ κατὰ τὸ πνεῦμα τὸν 34ο Ἀποστολικὸ Κανόνα συντάχθηκαν καὶ συμφώνησαν καὶ συνυπέγραψαν τὶς ὁμόφωνες ἀποφάσεις τῶν Ἱεραρχιῶν τους: «μηδὲ ἐκεῖνος (ὁ Πρῶτος κάθε Τοπικῆς Συνόδου) ἄνευ τῆς πάντων γνώμης ποιείτω τί. Οὕτω γὰρ ὁμόνοια ἔσται, καὶ δοξασθήσεται ὁ Θεός, διὰ Κυρίου, ἐν ἁγίω Πνεύματι· ὁ Πατήρ, καὶ ὁ Υἱός, καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα». Αὐτὸ σημαίνει σεβασμὸς στὸ συνοδικὸ θεσμό. Αὐτὸ σημαίνει σεβασμὸς στὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας! 
   Δυστυχῶς ὁρισμένοι ἔχοντας συνηθίσει ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ λειτουργοῦν οἱ Σύνοδοι κάποιων Πατριαρχείων (ἐν βορρᾶ καὶ νότω καὶ ἐώα … ὀνόματα δὲ λέμε, οἰκογένειες δὲ θίγουμε…) δὲν μποροῦν νὰ “χωνέψουν” ὅτι ὑπάρχουν Τοπικὲς Ἐκκλησίες στὶς ὁποῖες λειτουργεῖ τὸ Συνοδικὸ σύστημα. Ἀσφαλῶς μὲ προβλήματα καὶ δυσκολίες, ἀλλὰ λειτουργεῖ . δὲν διατάζει – παπικῶ τῷ τρόπω – ὁ Προκαθήμενος καὶ οἱ λοιποὶ Συνοδικοὶ ὑπακούουν ἐκόντες-ἄκοντες…  
   Τὸ ἐπικίνδυνο γιὰ τὴν ἴδια τὴν Ὀρθοδοξία εἶναι ὅτι αὐτὸ τὸ μοτίβο λειτουργίας τῆς «Συνόδου» ὁρισμένων Πατριαρχείων θέλουν κάποιοι νὰ τὸ ἐπιβάλλουν σὲ ὅλες τὶς Ἐκκλησίες  καὶ  μέσω τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου προσπαθοῦν νὰ ἐξυψώσουν τοὺς Προκαθημένους ἀπὸ «primus inter pares» σὲ «primus sine paribus» (Προύσης Ἐλπιδοφόρος) καὶ μάλιστα μὲ παπικὴ ἁρμοδιότητα! Ἔτσι εἶναι πιὸ εὔκολο νὰ ἀναγνωριστεῖ ὁ Πρῶτος των Πρώτων καὶ αὐτὸς πάλι «sine paribus». Τὸ ζήτημα αὐτὸ εἶναι καθοριστικὸ καὶ ἅπτεται τῆς ἴδιας τῆς οὐσίας τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας.
     Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ εἰκόνα ποὺ δίνει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐν ὄψει τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου δὲν εἶναι καὶ ἡ καλύτερη. Ὁρισμένοι ἐκ τῶν ὑπευθύνων γιὰ τὴν κατάσταση αὐτὴ  μὴ θέλοντας νὰ ἀναγνωρίσουν τo σοβαρότατο μερίδιο εὐθύνης ποὺ ἔχουν γιὰ τὸ κατάντημα αὐτὸ προσπαθοῦν νὰ ἐνοχοποιήσουν τὸ συνοδικὸ σύστημα λειτουργίας τῶν τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Τὸ πρόβλημα ὅμως τὸ δημιούργησε κυρίως ὁ μέχρι τώρα ἀντιπαραδοσιακὸς τρόπος προετοιμασίας τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου καὶ κυρίως ὁ Κανονισμὸς Λειτουργίας της, ὁ ὁποῖος στὸ ὄνομα τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου περιφρονεῖ τὸ συνοδικὸ θεσμὸ στὶς κατὰ τόπους Ἐκκλησίες. Δὲν εἶναι δυνατὸν σὲ τόσο σοβαρὰ θέματα (πχ ἐγκρίσεως τῶν προσυνοδικῶν κειμένων) νὰ ἀποφασίζει τελεσίδικα καὶ δεσμευτικὰ γιὰ τὶς Ἐκκλησίες ἕνας ἐκπρόσωπος ἐρήμην των Ἱεραρχιῶν τῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν. Δὲν εἶναι δυνατὸν γιὰ τὸν Κανονισμὸ Λειτουργίας τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου νὰ μὴν ἔχουν τὸ τελικὸ λόγο οἱ Ἱεραρχίες τῶν Ἐκκλησιῶν. Ἀσφαλῶς ὑπῆρχε μία τυπικὴ (γραφειοκρατικὴ) ἐξουσιοδότηση, ἡ ὁποία, ὅπως ἀπεδείχθη ἐκ τῶν πραγμάτων, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑποκαταστήσει τὴν οὐσιαστικὴ λειτουργία τοῦ συνοδικοῦ συστήματος τῆς κάθε ἐπὶ μέρους Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ τῆς ἀνὰ τὴν οἰκουμένη Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας.
     Λύση στὸ διαφαινόμενο ἀδιέξοδο μπορεῖ νὰ ὑπάρξει μόνο μὲ τὴν ἐν μετανοία σὲ πανορθόδοξο ἐπίπεδο ἀναθεώρηση τῆς μέχρι τώρα τακτικῆς. Τὴν ὕστατη αὐτὴ στιγμὴ ὁ οὐσιαστικὸς σεβασμὸς τοῦ συνοδικοῦ θεσμοῦ μὲ τὸν σεβασμὸ τῶν Συνοδικῶν ἀποφάσεων, οἱ ὁποῖες ψηφίστηκαν ὁμοφώνως ἀπὸ τὶς Ἱεραρχίες τῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, ἃς εἶναι ἡ ἀρχή. 

Πάτρα   10.6.16
Πρωτοπρεσβύτερος  
Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος
Ἐφημέριος  Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρὼν

Η Ορθόδοξη συνοδική Παράδοση οδηγός της πορείας της Εκκλησίας μας

     Ο  Μ  Ι  Λ  Ι  Α      στην     Λ  Α  Ρ  Ι  Σ  Α   Σας προσκαλούμε στη Σύναξη Ορθοδόξων Χριστιανών που θα γίνει στη Λάρισα την Κυριακή 12 Ιουνίου 2016 και ώρα 6:30 το απόγευμα στην αίθουσα - αμφιθέατρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, οδός Ανθίμου Γαζή και Κουμουνδούρου 17-19 (Είσοδος από την Κουμουνδούρου 17-19).
      Στη Διάλεξη του καθηγητού του Εκκλησιαστικού - Κανονικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Κυριάκου Κυριαζόπουλου με το επίκαιρο και φλέγον θέμα:


«Η Ορθόδοξη συνοδική Παράδοση οδηγός της πορείας της Εκκλησίας μας – Οι προϋποθέσεις εγκυρότητας της επικείμενης λεγομένης Αγίας και Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου της Κρήτης – Τα μέχρι τώρα ανακύψαντα προβλήματα που αφορούν την σύγκλησή της».

Είτε με Σύνοδο, είτε χωρίς Σύνοδο η επίσημη Εκκλησία βαδίζει το δρόμο του Οικουμενισμού

μιλία π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ
(Βίντεο, 11.6.2016)
    
Εἴτε μὲ τὴν διεξαγωγὴ τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου, εἴτε χωρὶς Σύνοδο βαδίζουμε τὸ δρόμο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὅλοι πηγαίνουμε στὸν γκρεμό. Ἡ Οἰκουμενιστικὴ γραμμὴ τῆς ἐπίσημης Ἐκκλησίας εἶναι δεδομένη. Ἁπλῶς μὲ τὴν Σύνοδο θέλουν νὰ ἐπικυρώσουν αύτὴν τὴν γραμμή.
  Ἔτσι, οἱ Ἐπίσκοποι εἶναι μπροστάρηδες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ μὲ τὸ πρόσχημα τῆς ὑπακοῆς ἀναγκάζουν τὸν λαὸ νὰ ἀκολουθεῖ τὸν δρόμο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς Παγκοσμιοποιήσεως. 
 Πρέπει νὰ βγοῦμε ἀπ' αὐτὸ τὸ αἱρετικὸ πλοῖο. Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἡ αἵρεση. 

Οι Άγιοι Βαρθολομαίος και Βαρνάβας οι Απόστολοι

  Τὸ ὄνομα ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ σημαίνει «υἱὸς τοῦ Θολομαίου». Οἱ πληροφορίες γιὰ τὸν Ἀπόστολο Βαρθολομαῖο στὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση εἶναι ἐλάχιστες. Τὸ ὄνομά του ἀναγράφεται μόνον στὴν ἀναφορὰ τῶν ὀνομάτων τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων. Ἡ Ἐκκλησία τὸν ἐταύτισε μὲ τὸν Ναθαναήλ, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα ἀναφέρεται πάντοτε μὲ αὐτὸ τοῦ Φιλίππου. Καταγόταν ἀπὸ τὴν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας. Προφανῶς τὸ ὄνομα Βαρθολομαῖος χαρακτηρίζει τὸ πατρώνυμο τοῦ Ναθαναήλ. Οἱ λόγοι τῆς ταυτίσεως αὐτῆς εἶναι: α) ὅτι στοὺς καταλόγους τῶν Μαθητῶν στὰ Συνοπτικὰ Εὐαγγέλια καὶ στὶς Πράξεις ὀνομάζεται μόνο ὡς Βαρθολομαῖος, ἐνῶ στὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον μόνο ὡς Ναθαναήλ. β) Ὅτι στοὺς καταλόγους αὐτοὺς συγκαταριθμεῖται μόνο μὲ τὸν Φίλιππο καὶ αὐτὸ εἶναι σύμφωνο πρὸς τὴν πληροφορία τοῦ Ἰωάννου, ὅτι ὁ Φίλιππος προσκαλεῖ τὸ Ναθαναήλ, γιὰ νὰ δεῖ τὸν Μεσσία Ἰησοῦ. Ὁ ἱερὸς Αὐγουστίνος ὑπεστήριζε ὅτι ὁ Ἰησοῦς δὲν ἐπέλεξε

Στην Ορθοδοξία δεν ταιριάζουν μάχες «πλην Λακεδαιμονίων»


Στην Ορθοδοξία δεν ταιριάζουν μάχες «πλην Λακεδαιμονίων»


Του Μάνου Χατζηγιάννη
Μετά την νίκη στο Γρανικό ποταμό και την απελευθέρωση των παραλίων της Μικράς Ασίας ο Μέγας Αλέξανδρος στέλνει 300 Περσικές πανοπλίες στον Παρθενώνα, με το επίγραμμα:
“Αλέξανδρος Φιλίππου καί οι Έλληνες πλήν Λακεδαιμονίων από τών βαρβάρων τών τήν Ασίαν κατοικούντων”. Έκτοτε η Ιστορία έγραψε στα κατάστιχά της αυτό το “πλην Λακεδαιμονίων” και πολλάκις ακούστηκε από πολλά ιστορικά πρόσωπα που θέλησαν να στιγματίσουν τους άσπονδους φίλους τους.
Στην Ορθοδοξία όμως δεν χωρούν μάχες “πλην Λακεδαιμονίων”. Γιατί αυτό πάει να κάνει το Φανάρι... Να δώσει την μάχη της ενότητας χωρίς σημαντικούς κρίκους στην

Η εκκλησιολογία των αντι-Οικουμενιστών, παρόμοια με εκείνη των Οικουμενιστών!


Η ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Του θεολόγου κ. Ανδρέα Κυριακού

=====

   
   «Ο Σεβασμιώτατος μιλάει στο ίδιο μήκος κύματος με τον πατριάρχη Βέκκο, τον Βησσαρίωνα Νικαίας, τον Ισίδωρο Ρωσίας κι όλους τους λατινόφρονες. Δεν το λέμε εμείς. Το ομολογούν τα ίδια τα χείλη του. “Αληθινή Εκκλησία” ο αιμοβόρος Παπισμός...! Να τους χαίρεται ο Σεβασμιώτατος κ. Σαββάτος».

   Σχόλιο: Νὰ τοὺς χαίρεσθε κι ἐσεῖς, κ. Κυριακοῦ καὶ κ. Τελεβάντο, τοὺς νέους Βέκους καὶ Βησσαρίωνες Ἐπισκόπους σας. Καταδεικνύετε μὲ ΚΑΜΑΡΙ καὶ ΘΡΙΑΜΒΟΛΟΓΙΚΑ τὶς αἱρέσεις τους, ἀλλὰ συνεχίζετε νὰ κοινωνεῖτε μαζί τους, καὶ νὰ τοὺς μνημονεύετε! Τότε πρὸς τί ἡ κατάδειξη τῆς αἱρέσεως;
  Ποιά Ὀρθόδοξη Παράδοση ἀκολουθεῖτε; Πάντως ΟΧΙ ἐκείνη τῶν Ἁγίων Πατέρων ποὺ ἀπομακρύνονταν ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς ΠΡΙΝ καταδικασθοῦν αὐτοὶ ἀπὸ Σύνοδο!
   Αὐτὴ εἶναι ἡ νέα Ἐκκλησία τῶν Ἀντι-Οἰκουμενιστῶν! Τοὺς χωράει ὅλους· Οἰκουμενιστὲς καὶ ἀντι-Οἰκουμενιστές! Μᾶς προϊδεάζουν οἱ τοποθετήσεις σας γιὰ τὸ ποιά γραμμὴ θὰ ἀκολουθήσετε καὶ μετὰ τὴ Σύνοδο:
  Θὰ καταδικάσετε τὶς ἀποφάσεις της καὶ θὰ συνεχίσετε νὰ …κοινωνεῖτε μαζί τους!!!
  Γι’ αὐτὸ στὴν Ἡμερίδα τοῦ Πειραιᾶ γιὰ τὴν Πανορθόδοξη, παρότι οἱ διοργανωτὲς ἀντι-Οἰκουμενιστὲς Πατέρες ρωτήθηκαν, δὲν ἀπάντησαν τί θὰ κάνουν ἂν οἱ ἀποφάσεις τῆς Συνόδου εἶναι κακόδοξες!

=====

Η ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Του θεολόγου κ. Ανδρέα Κυριακού

Ο μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος Σαββάτος έδωσε συνέντευξη στην ηλεκτρονική έκδοση της ιταλικής εφημερίδας lastampa.it, στο δημοσιογράφο Αντρέα Τορνιέλλι. Η όλη συζήτηση περιεστράφη γύρω από την Πανορθόδοξη Σύνοδο. Μεταξύ άλλων ο δημοσιογράφος του ζήτησε να τοποθετηθεί πάνω στις πληροφορίες ότι μερικοί επίσκοποι της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος ζητούν να  ακυρωθεί ο όρος «Εκκλησία» για τους «Καθολικούς». (Εννοεί ο κ. Τορνιέλλι την παράγραφό 6 του θεματολογίου της Συνόδου, όπως έχει «περάσει» στη Σύναξη των Προκαθημένων, η οποιά ζητεί να αναγνωρισθούν οι Παπικοί κι άλλοι αιρετικοί ως Εκκλησία). Και συνεχίζει ο Ιταλός δημοσιογράφος: «Αλλά, μέχρι στιγμής, οι Καθολικοί έχουν θεωρηθεί μια αληθινή Εκκλησία για τους Ορθόδοξους, δεν είναι έτσι;». 

Ακούστε και την απάντηση του Σεβασμιώτατου κ. Σαββάτου: «Βέβαια, έτσι είναι. Η Καθολική Εκκλησία θεωρείται πάντα μια Εκκλησία. Η πρόταση για την οποία μιλάτε είναι, από ορισμένους συντηρητικούς, οι οποίοι δεν θέλουν να βάλουν στο ίδιο επίπεδο τις δύο Εκκλησίες. Αλλά, πιστεύω, ότι θα είναι δύσκολο να περάσει. Υπάρχουν πολλοί άλλοι που δεν δέχονται αυτή την τροπολογία». 

Τι να σχολιάσει κανείς;!!! Ο Σεβασμιώτατος μιλάει στο ίδιο μήκος κύματος με τον πατριάρχη Βέκκο, τον Βησσαρίωνα Νικαίας, τον Ισίδωρο Ρωσίας κι όλους τους λατινόφρονες. Δεν το λέμε εμείς. Το ομολογούν τα ίδια τα χείλη του. «Αληθινή Εκκλησία» ο αιμοβόρος Παπισμός, που αιματοκύλισε για αιώνες τόσους λαούς με τις αλήστου μνήμης «σταυροφορίες», με την φρικώδους μνήμης «ιερά εξέταση», με τη μαζική εξόντωση και τον αναγκαστικό προσηλυτισμό των ιθαγενών της Κεντρικής και Νοτιου Αμερικής, με την ανατριχιαστική μαζική σφαγή των Σέρβων του 1941-44 με επικεφαλής τον «Άγιο» καρδινάλιο Αλοΰσιους Στέπινατς!!!
  Να τους χαίρεται ο Σεβασμώτατος κ. Σαββάτος. 

«Αληθινή Εκκλησία» ο Παπισμός με το Φιλιόκβε, το παπικό πρωτείο και το αλάθητο, την κτιστή χάρη, τα άζυμα, την «άσπιλο σύλληψη» της Θεοτόκου και άλλα πολλά, ων ουκ έστι αριθμός!!! Ο μεγάλος καϋμός του Μεσσηνίας και όλων των άλλων της οικουμενιστικής ομηγύρεως (για τον οποίο κατέβαλαν τόσους κόπους στην συγκληθησομένη  Συνόδο είναι, αυτή να γίνει γεφύρι για να αναγνωριστεί επισήμως πλέον σαν «Εκκλησία» ο εκπεσών της αληθείας Παπισμός, η απόλυτη διαστρέβλωση του Ευαγγελίου του Χριστού!!! 

Οι άγιοι Πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων πολεμούσαν τις αιρέσεις. Αυτοί αγωνίζονται να μεταμορφώσουν, με οβιδιακό τρόπο, τις αιρέσεις και τις κακοδοξίες σε «Εκκλησίες» ενώ αυτές παραμένουν προσκολλημένες αμετανόητα στις πλάνες τους!!! Φρίξον ήλιε, στέναξον η γη. Ήδη μετά τη Βουλγαρική Εκκλησία, το Πατριαρχείο της Αντιόχειας, το Πατριαρχείο της Σερβίας και χθες η Γεωργιανή Εκκλησία αρνούνται να συμμετάσχουν σ΄αυτήν. Θεός φυλάξει να μη γίνει η κακοδοξία εκκλησιαστική διδασκαλία.

Στα λόγια καταγγελτικοί, στην πράξη συμπορευόμενοι!

Ἡ «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος» θά ἀποφασίση κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;

 Τοῦ πρωτοπρ. π. ∆ιονυσίου Τάτση


Σχόλιο "Π.Π.": Δὲν θὰ πάψουμε νὰ ἐπαναλαμβάνουμε τὸ μεγάλο λάθος τακτικῆς καὶ τοποθέτησης ἔναντι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῶν σύγχρονων Ἀντι-Οἰκουμενιστῶν ποιμένων (καὶ τῶν πιστῶν ποὺ τοὺς ἀκολουθοῦν) στὴν ἀγαθὴ προσπάθειά τους νὰ πολεμήσουν τὴν Παναίρεση τῆς ἐποχῆς μας.
Μένουν μόνο στὰ λόγια, ἐνῶ στὴν πράξη συμπορεύονται ἐκκλησιαστικά, λειτουργικὰ μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ κοινωνοῦν μαζί τους, μνημονεύουν ὡς Ὀρθοδόξους τοὺς αἱρετικοὺς στὴν φοβερὴ ὥρα τῆς Θ. Λειτουργίας, ἀρνούμενοι τὴν ΕΞΟΔΟ ποὺ μᾶς παραδίδει ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς Π. Διαθήκης καὶ διὰ μέσου ὅλων τῶν Ἁγίων μας, ὣς τὴν ἐποχή μας. Δηλαδή, τὸ "Ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν..."!
Αὐτὴ τὴν ἀντίφαση παρατηροῦμε, ἄλλη μιὰ φορά, στὸ κείμενο τοῦ π. Διονυσίου ποὺ ἀκολουθεῖ. Πόσο ἀνταποκρίνεται στὴν πραγματικότητα ἡ διαβεβαίωσή του ὅτι "οἱ αἱρετικοί δέν θά εἰσέλθουν στά ἅγια τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας µας"!
Βρίσκεται σὲ ἄλλο πλανήτη ὁ π. Διονύσιος; Δὲν βλέπει τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστὲς νὰ ἁλωνίζουν καὶ νὰ καταμολύνουν τὰ Ἅγια θυσιαστήριά μας, ὅπως καὶ ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης ἔγραψε, παραθέτοντας τὸ σχετικὸ ὅραμα τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου; 

Ἡ «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος» θά ἀποφασίση κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;

Τοῦ πρωτοπρ. π. ∆ιονυσίου Τάτση

ΕΝΑΣ εἶναι ὁ σκοπός τῆς «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου» τῶν Ὀρθοδόξων: Νά ἀρθροῦν ὅλα τά ἐµπόδια στήν πορεία τῶν οἰκουµενιστῶν πρός τήν ἕνωση τῶν “ἐκκλησιῶν” µέ τήν Μία καί µοναδική Ἐκκλησία, χωρίς τήν παραµικρή µετακίνηση τῶν αἱρετικῶν ἀπό τίς διαστρεβλωτικές τους ἀπόψεις σχετικά µέ τή διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου. Αὐτό τό ἐπιβεβαιώνουν οἱ ἀτέλειωτοι θεολογικοί διάλογοι, οἱ ὁποῖοι ἐπί δεκαετίες διεξάγονται καί ποτέ δέν ἔχουν καταλήξει σέ κάτι θετικό.
    Ἡ Σύνοδος θέλει νά διευκολύνει τήν ἕνωση τῶν “ἐκκλησιῶν” ἀφαιρώντας καθετί πού τήν ἐµποδίζει καί ἀδιαφορεῖ γιά τά ὑπαρκτά µεγάλα προβλήµατα, πού ἀντιµετωπίζει ἡ Ἐκκλησία καί κυρίως τόν φοβερό δαιµονοκίνητο οἰκουµενισµό, ὁ ὁποῖος ἔχει αἰχµαλωτίσει τούς µεγαλόσχηµους ρασοφόρους τοῦ Φαναρίου καί δέν τούς ἀφήνει νά δοῦν τήν λαµπρότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Γι’ αὐτό καί καταφεύγουν στό σκοτάδι τῶν παπικῶν καί προτεσταντῶν. Ἐνεργοῦν γιά ἐγκόσµιους καί ἐφήµερους σκοπούς καί ὄχι ἀπό ἁγνό ἐνδιαφέρον γιά τούς ἀµετανόητους αὐτούς αἱρετικούς. Ἐξ ἄλλου οἱ ἴδιοι δέν τούς θεωροῦν αἱρετικούς οὔτε καί τούς ζητοῦν νά µετανοήσουν. Γι’αὐτούς οἱ ἑτερόδοξοι εἶναι ἀδελφοί ἰσότιµοι καί ἀξιαγάπητοι, ἐνῶ ἐκεῖνοι πού καταπολεµοῦν τόν θεοµίσητο οἰκουµενισµό εἶναι ἐπικίνδυνοι, φανατικοί, φονταµενταλιστές, ἐχθροί τοῦ γνησίου ὀρθοδόξου φρονήµατος καί ὅ,τι ἄλλο µπορεῖ νά ἐξαγάγει ἡ ἀβυσσαλέα καί ἐµπαθής καρδία τους.
   Εἶναι παρήγορο καί ἐλπιδοφόρο ὅτι ὁ λέων βρυχᾶται καί οἱ οἰκουµενιστές θά πτοηθοῦν. ∆έν δροῦν πιά µόνοι τους. ∆έν εἶναι δική τους δικαιοδοσία ἡ πορεία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὑπάρχουν ἐπίσκοποι, κληρικοί, µοναχοί καί πιστός λαός, πού µέ µαρτυρικό φρόνηµα θά ὑπερασπιστοῦν τήν πίστη τους, ἡ ὁποία εἶναι ὁ πολυτιµότερος θησαυρός τους.
    Πολλοί διερωτῶνται, γιατί οἱ µεγαλόσχηµοι τοῦ Φαναρίου ἀσχολοῦνται τόσο ἔντονα µέ τόν οἰκουµενισµό; Γιατί θέλουν νά θυσιάσουν τά ἱερά καί τά ὅσια µέ τόση εὐκολία; ∆έν ἔχουν νά κάνουν τίποτα ἄλλο καλύτερο; Προφανῶς καί δέν ἐπιλέγουν κάτι ἄλλο, ἀφοῦ εἶναι ποιµένες χωρίς ποίµνιο καί ἄρα ἀµέριµνοι καί ἀδιάφοροι, δίχως καλή ἀνησυχία, ἀλλά καί δίχως πνευµατικά ἐνδιαφέροντα. Ἔχουν ὅµως “εὐγενικές” φιλοδοξίες. Θέλουν νά ἑνώσουν τήν Ὀρθοδοξία µέ τούς αἱρετικούς, νά σφιχταγκαλιαστοῦν µέ τούς κοσµικούς παπικούς καί τούς ἄδειους πνευµατικά προτεστάντες - οἱ ὁποῖοι ὡς γνωστό εἶναι διαιρεµένοι σέ ἑκατοντάδες κοµµάτια! Πρόκεται γιά µεγάλη πλάνη. Ὁ οἰκουµενισµός δέν εἶναι πορεία πρός τούς πλανεµένους, γιά νά σωθοῦν διά τῆς µετανοίας καί ἐπιστροφῆς στήν Ἐκκλησία, ἀλλά πορεία χωρίς φόβο Θεοῦ, µέ ἄρνηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῆς παράδοσης τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί µέ ἄγνοια τῆς σκληρῆς πραγµατικότητας. Οἱ οἰκουµενιστές δέν ἀποδέχτηκαν ἀκόµα ὅτι οἱ αἱρετικοί δέν ἐπιτρέπουν νά µπεῖ στό σπήλαιό τους καί ἡ παραµικρή ἀκτίνα φωτός.
   Ἐάν οἱ ἀποφάσεις τῆς “Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου” εἶναι σύµφωνες μέ τά προκατασκευασµένα κείµενα - καί αὐτό εἶναι σχεδόν σίγουρο -ἡ Ἐκκλησία θα µπεῖ σε περιπέτειες και  τά πνευµατικά θύµατα θά εἶναι πολλά. Θά ἐπικρατήσει ἀναταραχή, θά ἐκτοξευθοῦν ἀπειλές ἀπό τούς ἰσχυρούς, θά γίνει προσπάθεια ἐκφοβισµοῦ τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν καί ἡ εἰρήνη στήν Ἐκκλησία θά ἐκλείψει, ὅσο θά δραστηριοποιοῦνται στόν δαιµονικό οἰκουµενισµό τά ἴδια πρόσωπα, πού ἔχουν χάσει τόν πνευµατικό προσανατολισµό καί περιµένουν ἀπό τή δύση τήν ἀνατολή!
   Ὅµως ἐµεῖς εἴµαστε ἐδῶ. Παρακολουθοῦµε ἀπό τή βίγλα µας καί φυλᾶµε τά πνευµατικά σύνορα. Οἱ αἱρετικοί δέν θά εἰσέλθουν στά ἅγια τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας µας.


Ορθόδοξος Τύπος,10/06/2016

"Πόσο άδειος είναι ο κόσμος χωρὶς Αυτόν..."

Ἀνάληψις
.

Ἁγίου Φιλαρέτου Μόσχας

    Kαταλαβαίνουμε τὸ μέγεθος τῆς ἀπώλειας πού πρέπει νὰ ἔνιωσαν οἱ Ἀπόστολοι μετὰ τὴν ἀνάληψη στὸν οὐρανὸ τοῦ Ἰησοῦ, ὁ Ὁποῖος ἦταν τὸ πᾶν γι’ αὐτοὺς ἐπί τῆς γῆς. Καὶ εἶναι αὐτὴ ταύτη ἡ ἀπώλεια γιὰ τὴν ὁποία οἱ οὐράνιες δυνάμεις σπεύδουν νὰ τοὺς παρηγορήσουν, ὅταν τοὺς λένε ὅτι «οὗτος ὁ Ἰησοῦς, ὁ ἀναληφθείς ἀφ’ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανὀν, οὕτως ἐλεύσεται».
  Χριστιανοί, ἐὰν γνωρίσατε καθόλου τὸν Κύριο Ἰησοῦ, ἐὰν «γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος», ἀσφαλῶς πρέπει λίγο-πολὺ νὰ ἔχετε καταλάβει πόσο ἄδειος εἶναι ὁ κόσμος χωρὶς Αὐτόν, καὶ νὰ νιώθετε πόσο ἄδεια εἶναι ἡ καρδιὰ σας ὅταν εἶναι ἀπών Ἐκεῖνος. Κι ἔτσι πρέπει νὰ εἶναι. Διότι ὅλα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ δὲν εἶναι παρὰ «ματαιότης ματαιοτήτων», καὶ ἡ ματαιότητα δὲν μπορεῖ νὰ ἱκανοποιήσει τὴν καρδιά, τὴν δημιουργημένη γιὰ τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Ἀλήθεια, «ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ σαρκικὴ ἐπιθυμία ἐστι», ἑνὸς ἀντικειμένου, ἡ ἕλξη σαρκικῆς ἐπιθυμίας, ὑπὸ διάφορες μορφές.
    Καὶ καθὼς «ὁ κόσμος παράγεται καὶ ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ», ἤ μὲ ἄλλα λόγια, τὰ πράγματα πού συνεγείρουν τὴν σαρκικὴ ἐπιθυμία ἐξαφανίζονται, ἔτσι ὅσο μεγάλος κι ἂν εἶναι ὁ κόσμος, ὅση ποικιλία κι ἂν ἔχουν τὰ ὡραῖα του πράγματα, ὅσο ἄφθονες κι ἂν εἶναι οἱ πηγὲς τῶν ἀπολαύσεών του, δὲν μποροῦν νὰ γεμίσουν τὸ μικρὸ σκεῦος τῆς ἀνθρώπινης καρδιᾶς, ἡ ὁποία ὄντας ἀθάνατη, μπορεῖ νὰ ἱκανοποιηθεῖ μόνο μὲ ἀθάνατη ζωή.
    Ἐάν, ἔχοντας αἴσθηση αὐτοῦ τοῦ κενοῦ τῶν κτισμάτων, σοῦ φαίνεται πώς ὁ Κύριος, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἡ ἀλήθειά σου, ἡ ζωή, ἡ ἐπιθυμία σου καὶ ἡ ἐκπλήρωση ὅλων τῶν ἐπιθυμιῶν σου, ἀποσύρθηκε ἀπὸ σένα, ἔκρυψε τὸ πρόσωπό Του καὶ σὲ ἄφησε ὄχι μόνο χωρὶς ἀνάπαυση, ἀλλά καὶ σὲ δοκιμασία, ὄχι ἁπλῶς μονάχο, ἀλλά καταμεσῆς τῶν ἐχθρῶν τῆς σωτηρίας σου, ἂν τὸ ἀνήσυχο βλέμμα σου δὲν μπορεῖ νὰ διαπεράσει τὰ σύννεφα πού καλύπτουν τὸν οὐρανό, καὶ οἱ ἀνεξιχνίαστοι ὁδοὶ τοῦ Ὑψίστου δὲν σοῦ προσφέρουν παρὰ ἀβεβαιότητα, τότε λάβε ἀπὸ τὶς οὐράνιες δυνάμεις τὸν λόγο τὸν πλήρη δυνάμεως, πού μπορεῖ νὰ πληρώσει τὸ κενό της καρδιᾶς σου, νὰ φωτίσει τὴ θλίψη σου, νὰ βάλει τέλος στὴ μοναξιά, νὰ φωτίσει τὸ σκοτάδι, νὰ ἄρει κάθε ἀβεβαιότητα καὶ νὰ ἀφυπνίσει τὸ πνεῦμα σου μὲ ἐλπίδα πού δὲν εἶναι ἀπατηλὴ ἤ φθαρτή. Αὐτὸς ὁ Ἴδιος Ἰησοῦς, «ὅστις διέστη ἀπό σο εἰς τὸν ορανόν», θὰ ἔρθει.

119607-psifiako-arxeio-zwa-95793[1]

Ἁγ. Φιλάρετος Μόσχας

Πηγή: http://www.imaik.gr/

"Ευαγγελιστές της παναιρέσεως του οικουμενισμού"!

 Κοσμίδης Ελευθέριος


 Ενότητα:
.
δεδομένο ή ζητούμενο;
contributor columnist

Ομοβροντία ανακοινώσεων εκατέρωθεν, στα χαρακώματα του ακήρυχτου πολέμου στους κόλπους της Ορθόδοξης εκκλησίας.
Με τη μία πλευρά να αγωνίζεται μήπως και δεν πραγματοποιηθεί η σύνοδος (Αντιοικουμενιστές) και με την άλλη να αντιστέκεται (Οικουμενιστές), σαν να μη συμβαίνει τίποτε.
Στην επιχειρηματολογία της Αντιοικουμενιστικής πλευράς χρησιμοποιείται εσχάτως ο όρος αναβολή. Στην Οικουμενιστική πτέρυγα ο όρος ενότητα.
Οι Οικουμενιστές εμπνευστές της Συνόδου, φαίνεται να πληρώνουν ακριβά το τίμημα της μη συμπερίληψης των πραγματικών ζητημάτων που χρίζουν συνοδικής διευθετήσεως και την επιμονή σε ύποπτα θέματα όπως τις "σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο".
Τοποθετήσεις Οικουμενιστών Ιεραρχών, όπως του Αναστασίου Αλβανίας, περί μουσείου, για την Ορθόδοξη εκκλησία, αποκαλύπτουν έναν σημαντικό βαθμό νέκρωσης του αισθητηρίου της πίστεως, μια εκτεταμένη περιτοναϊκή μόλυνση, στην οικουμενιστική πλευρά, δυστυχώς με κακή πρόγνωση. 
Τοποθετήσεις Οικουμενιστών Ιεραρχών, όπως του Χρυσοστόμου Μεσσηνίας, πως το Βατικανό είναι εκκλησία, παγιωμένες πεποιθήσεις που κρύβονταν μαστόρικα όλα τούτα τα χρόνια, για να αποκαλυφθούν τώρα που ήγγικεν η ώρα, γίνονται σοβαρές ενδείξεις, για ενδεχόμενο δόλο.
Ο λαός του Θεού, αφού δοκιμάστηκε από τους πολιτικούς του ηγέτες, τώρα βρίσκεται ανάμεσα σε διασταυρωμένα πυρά. Είτε είναι τελικά ο θεματοφύλακας της πίστεως, είτε όχι, καλείται από τη μια πλευρά στα όπλα και από την άλλη χλευάζεται ως νταλικέρης, μανάβης και συμπεθέρα που "βρίζει" τον Πατριάρχη και τολμάει να θεολογεί. Ενώ ταπεινώνεται και εξευτελίζεται για τις επιλογές του, για τις αγωνίες του για τη στάση του, αυτός θα αποφασίσει αν μια Σύνοδος είναι ληστρική ή όχι. Είναι δε της μοδός εσχάτως το ΟΧΙ του λαού να γίνεται εύκολα ΝΑΙ, από ανάξιους και δοσίλογους άρχοντες.
 
Πολύ πρόσφατα και εμείς τα πνευματικά τέκνα του πατρός Νικολάου Μανώλη, γίναμε μάρτυρες  ανοίκειας επιθέσεως από μειλίχειο, Αγιορείτη πνευματικό, "παγκοσμίου βεληνεκούς" όπως υποστήριξε ο ίδιος, επειδή τόλμησε επωνύμως, ένας απλός παπάς, πρωτοπαλλήκαρο της Αντιοικουμενιστικής πτέρυγας, να τον ελέγξει για τις οικουμενιστικές του τοποθετήσεις. Εκείνος έχοντας προφανώς χάσει τον έλεγχο, έριξε το επίπεδο κάτω και από εκείνο της Τρούμπας και μας λύπησε με την αντίδρασή του. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε για δημόσια ανασκευή και συγγνώμη, για τους χαρακτηρισμούς  και τις προσβολές του.
Από όλα τούτα επιλέγουμε στο σημερινό μας άρθρο να επιμείνουμε στο ζήτημα της ενότητας. Η ενότητα που θα αποδειχθεί στη Σύνοδο; Μπορεί άραγε η ενότητα, να είναι αποτέλεσμα της συνόδου; Μήπως είναι προϋπόθεση αυτής; Είμαστε ενωμένοι γι αυτό συγκαλούμε Σύνοδο; ή συγκαλούμε Σύνοδο και αφού προσέλθετε θα αποδείξουμε στον κόσμο πως είμαστε ενωμένοι;
Η προϋπόθεση της ενότητας όμως, φαίνεται να είναι όνειρο απατηλό για τη σύγχρονη Ορθόδοξη Εκκλησία. Πολιτικές, ίντριγκες, ζώνες επιρροής, οικονομικά συμφέροντα, είναι λίγα μόνο  από τα οφθαλμοφανή αιτία που διασαλεύουν την επιφανειακή ενότητα στη  Ορθόδοξη Εκκλησία.
Φιλόδοξες αυθεντίες, ποτισμένες με τα νάματα της δυτικής Θεολογίας, κατέχουν ηγετικές θέσεις σήμερα στην κεφαλή της Εκκλησίας, έχουν νοοτροπία νούντσιων και άγονται και φέρονται με απαράδεκτο ιστορικά τρόπο, για την Ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση. Οι οικουμενιστές, αγωνιούν να αρέσουν μόνο στην πολύφερνη νύφη του Βατικανού, τουτέστιν τον Διάβολο.
Κάπως έτσι, φτάνουμε τελικά στη βάση του συλλογισμού μας. Ο ενδεχόμενος δόλος σε όλο αυτό το σκηνικό είναι πως, σηκώνει ψηλά το θέμα της ενότητας, η Οικουμενιστική πλευρά, για να εκβιάσει όσους Αντιοικουμενιστές τολμούν να μην προσέλθουν στη Σύνοδο, ρίχνοντάς τους και την ευθύνη της διαρραγής της ενότητας στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Γνωρίζουν καλά οι Οικουμενιστές, οτι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που ομοιάζουν με αγεφύρωτα χάσματα μεταξύ των ορθοδόξων Εκκλησιών, ουσιαστικά απεργάζονται τη διάλυση και τα σχίσματα. Στρώνουν έτσι το δρόμο εκείνου που θα κηρύξει την ενότητα σε όλες τις θρησκείες, γίνονται ευαγγελιστές της παναιρέσεως του οικουμενισμού.
Αυτός είναι ο ενδεχόμενος δόλος στα σχέδια των οικουμενιστών.

Οι ψευδοποιμένες έχουν αφήσει τον Λαό στο σκοτάδι, ώστε να γράφει ο "Τύπος", για όσους υπερασπίζονται την Ορθοδοξία

«ΜΠΟΥΡΛΟΥΤΟ» ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ:

Παπάδες κατά του Πατριάρχη! 

Προπαγανδίζουν κατά της Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας! Θέλουν το "σκοτάδι"Μπουρλότο στην προγραμματισμένη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, επιχειρούν να βάλουν ακραίοι εκκλησιαστικοί κύκλοι, οι οποίοι, με σκοταδιστικά επιχειρήματα, προσπαθούν να διχάσουν κλήρο και λαό, αμφισβητώντας τη σύνθεση, αλλά και τη θεματολογία της Συνόδου.

Σε φυλλάδια που διένειμαν στον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Πατρών, αναγράφεται πως η εν λόγω Σύνοδος είναι «επικίνδυνη και προβληματική».
Θεωρούν πως επιχειρείται προσπάθεια θεσμικής νομιμοποιήσεως του Οικουμενισμού, καθώς και εκκλησιαστικοποιήσεως των αιρέσεων !
Γίνεται κατά μέτωπο επίθεση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και ειδικότερα στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και ζητούν από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, να απόσχει από τη Μεγάλη Σύνοδο.
Προειδοποιούν δε πως αν επιβληθεί τεχνητή πλειοψηφία στη Μεγάλη Σύνοδο, «θα την καταδείξει ληστρική και δεν θα γίνει αποδεκτή στη συνείδηση του ορθοδόξου πληρώματος»!
Να σημειωθεί, πως αυτές οι θέσεις δεν απηχούν τις απόψεις της Μητρόπολης Πατρών, ούτε του Μητροπολίτη Χρυσόστομου. Παρά ταύτα, έχει εξακριβωθεί ότι, στην τοπική Εκκλησία, μια μικρή ομάδα κληρικών, με αφορμή τη Μεγάλη Σύνοδο, έχει ξεκινήσει «αντάρτικο» σπέρνοντας το διχασμό. Στην ουσία πρόκειται για μια ομάδα φονταμενταλιστών, που καλλιεργεί τον σκοταδισμό στους κόλπους της Εκκλησίας.
Σε κάθε περίπτωση , αυτοί, οι λίγοι ακραίοι, πρέπει να αγνοηθούν και να απομονωθούν ώστε να ακυρωθούν στην πράξη τα διχαστικά τους σχέδια.


mnhmosn