Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Τα εμπόδια στον κατά του Οικουμενισμού αγώναΈκκληση προς τους Ποιμένες για ενότητα.

σύμφωνη μὲ τὴν ἁγιοπατερικὴ Παράδοση ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές, ὅπως καθημερινὰ ἀποδεικνύεται, δὲν εἶναι εὔκολη ὑπόθεση. Κι αὐτὸ τὸ γνώριζαν καὶ τὸ γνωρίζουν καλὰ οἱ Οἰκουμενιστές, γι’ αὐτὸ καὶ βαδίζουν τὸν ὀλέθριο δρόμο, στὸν ὁποῖον ὁ ἀντίδικος τοὺς ὁδηγεῖ, μὲ τὴν σιγουριὰ τοῦ νικητῆ, ἀδυναντοῦντες ὡς ἀπιστοῦντες νὰ κατανοήσουν ὅτι –ὅπως ὅλους τοὺς ἀντιδίκους«ὁ κατοικῶν ἐν οὐρανοῖς ἐκγελάσεται αὐτούς, καὶ ὁ Κύριος ἐκμυκτηριεῖ αὐτούς. τότε λαλήσει πρὸς αὐτοὺς ἐν ὀργῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ θυμῷ αὐτοῦ ταράξει αὐτούς» (Ψαλμ. 2).
Καὶ γιατί δὲν εἶναι εὔκολη ὑπόθεση; Διότι κάθε ἕνας ποὺ ἀπομακρύνεται ἔχει νὰ ἀντιμετωπίσει τὸν διωγμὸ τῶν αἱρετικῶν, τὰ πάθη του, ποὺ δυσκολεύουν τὸν ἀγώνα καὶ ποὺ ἐπιτρέπουν νὰ εἰσχωροῦν στὴν ψυχὴ οἱ ἀμφιβολίες γιὰ τὸ ἂν ἁγιοπατερικῶς ἀγωνίζεται κ.λπ.
Ἀλλὰ ἕνας ἀκόμα σημαντικὸς λόγος εἶναι ὁ φανατισμὸς καὶ ἡ ἀπολυτότητα τῶν θέσεων, οἱ ἐγωϊσμοί, ἡ ἐξουσιομανία ποὺ ἀναπτύσσεται σ’ αὐτοὺς ποὺ ἡγοῦνται αὐτοῦ τοῦ ἀγῶνος, ἡ αὐτοπροβολή, ἡ αὐτοδικαίωση, ἡ ἀντιδικία κ.λπ. Πάθη ποὺ κατὰ τὸν ἅγ. Γρηγόριο ὑπῆρχαν καὶ παλαιότερα· «Καὶ τὸ αἴτιον τί; Φιλαρχία τυχόν, ἢ φιλοχρηματία, ἢ φθόνος, ἢ μῖσος, ἢ ὑπεροψία, ἤ τι τῶν ὅσα μηδὲ τοὺς ἀθέους ὁρῶμεν πάσχοντας» (Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, Λόγος ΚΓ΄ Εἰρηνικός).
Σήμερα, ὅμως, λόγ τῆς πνευματικῆς φτώχειας ποὺ ἐπικρατεῖ, δυσκολεύεται ἀκόμα περισσότερο ὁ ἀγώνας καὶ οἱ δράσεις τῶν πρωταγωνιστῶν, ἀντὶ νὰ ἑνώσουν, διαιροῦν ἢ καθιστοῦν ἀντιπάλους τοὺς συναγωνιστές, δημιουργοῦν στρατόπεδα, παρεξηγήσεις, ἐχθρότητες.
Καὶ οἱ Ποιμένες αὐτοὶ ποὺ φέρονται ἔτσι, ἔχουν τεράστια εὐθύνη ἀπέναντι στὸν Θεὸ καί, βέβαια, προκαλοῦν μεγάλη σύγχυση στοὺς ἁπλοὺς πιστούς, τοὺς ἀποπροσανατολίζουν, παραλύουν τὸν ἀγώνα καὶ δίνουν στοὺς αἱρετικοὺς τὴν αἴσθηση τῆς νίκης.
Γιὰ τοῦτο, ἄλλη μιὰ φορά, θὰ ἐπαναλάβουμε τὴν πρόταση, τῆν ὁποία οἱ Ποιμένες ποὺ ἡγοῦνται τοῦ ἀγῶνος, ἕως τώρα δὲν θέλησαν νὰ λάβουν ὑπ’ ὄψιν:
     Πατέρες, ἔχετε ἱερὴ ὑποχρέωση, νὰ πάψετε νὰ προχωρεῖτε ὁ καθένας ΜΟΝΟΣ μὲ τὴν ὁμάδα του στὸν ἀγώνα αὐτό, κάνοντας συγκεντρώσεις καὶ Ἡμερίδες ἐντὸς ἀλλὰ κυρίως ἐκτὸς Ἑλλάδος. Διότι αὐτὴ ἡ πορεία ὁδηγεῖ στὴν ἀποτυχία. Οἱ πιστοὶ περιμένουν νὰ συγκεντρωθεῖτε ὅλοι οἱ ἀγωνιζόμενοι Πατέρες, πρωτίστως ἐν Χριστῷ καὶ ἐν μετανοίᾳ, ταπεινώσει καὶ προσευχῇ, σ’ ἕνα μοναστήρι, σὲ μιὰ αἴθουσα, ὅπου ἐσεῖς ὁρίσετε, καὶ μὴ βγεῖτε ἀπ’ ἐκεῖ, ἕως ὅτου συμφωνήσετε σὲ μιὰ κοινὴ γραμμή, ποὺ δὲν θὰ εἶναι ἄλλη ἀπὸ ἐκείνη ποὺ συνιστοῦν ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες· δηλ. ἡ διαχρονικὴ συμφωνία τῆς Ἐκκλησίας. Τὰ πατερικὰ κείμενα εἶναι προσιτὰ σὲ ὅλους, καταγεγραμμένα καὶ σχολιασμένα. Ἐκεῖ θὰ βρεῖτε τοὺς τρόπους ἈκριβείαςΟἰκονομίας ποὺ μᾶς διδάσκουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες καὶ μέσα σ’ ἕνα τέτοιο περιβάλλον θὰ λυθοῦν οἱ παρερμηνεῖες καὶ οἱ παρεξηγήσεις. Κι ἔτσι θὰ ἀναπαύσετε τοὺς πιστούς, ποὺ θέλουν νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὴν αἵρεση, ἀλλὰ ἐμποδίζονται ἀπὸ τὶς μεταξύ σας καὶ μεταξύ μας διαφωνίες.
     Τὰ πράγματα στενεύουν. Ἡ εὐθύνη σας/μας μεγαλώνει. Δῶστε στοὺς πιστοὺς παράδειγμα ἑνότητας, ταπείνωσης, ἀγωνιστικότητας, θυσίας, ὥστε νὰ εὐλογήσει ὁ Θεὸς τὸν ἀγώνα μας. Ἀγώνα γιὰ τὴν Πίστη καὶ τὴν προσωπική μας σωτηρία.
   Ἂν δὲν τὸ κάνετε, ἐσεῖς μὲν θὰ ἀποτύχετε, ὁ Θεὸς δέ, θὰ χρησιμοποιήσει ἄλλους τρόπους καὶ πρόσωπα, γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ σχεδίου Του.
"Πατερικὴ Παράδοση"

Νέα ανοίγματα του Πάπα: Η Εκκλησία είναι σαν το ποδήλατο, πηγαίνει καλά μόνο όταν κινείται   Επέστρεψε στους νεωτερισμούς ο Πάπας Φραγκίσκος καταδικάζοντας και πάλι όσους αντιδρούν στην…κινητικότητα της Εκκλησίας.
«H Εκκλησία ήταν Εκκλησία σε κίνηση, Εκκλησία που ξεπέρασε τον εαυτό της. Δεν ήταν μια κλειστή ομάδα εκλεκτών, μια ιεραποστολική Εκκλησία: πράγματι, η ισορροπία της Εκκλησίας, είναι ακριβώς στην κινητικότητα, στην πίστη στο Άγιο Πνεύμα. Κάποιος είπε ότι η ισορροπία της Εκκλησίας μοιάζει με την ισορροπία του ποδηλάτου: είναι σταθερή και πηγαίνει καλά όταν είναι σε κίνηση, αλλιώς πέφτει», σχολίασε ο ποντίφικας.
Σύμφωνα με τον Φραγκίσκο στην ιστορία του ανθρώπου «θα

Ο Οικουμενισμός και η σύμπραξη της κοσμικής εξουσίαςΤοῦ Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου


Μελετώντας κάποιος τὴν ἱστορία τῶν αἱρέσεων θὰ βγάλει τὸ συμπέρασμα, ὅτι ἡ ἐξάπλωση καὶ ἡ, γιὰ ἕνα χρονικὸ διάστημα, ἐπικράτηση μίας αἵρεσης ὑποκινούταν ἢ εἶχε πάντα τὴν ὑποστήριξη τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας. Οἱ αἱρέσεις εἶχαν πάντα στενὲς σχέσεις μὲ διάφορα κοινωνικὰ στρώματα, ἐθνικὰ συμφέροντα, πολιτιστικὰ χαρακτηριστικὰ καὶ ἱστορικὲς ἐξελίξεις. Ἡ κοσμικὴ ἐξουσία, εἴτε βιώνοντας καιροὺς κρίσεως εἴτε καιροὺς ἀνάπτυξης καὶ μεγάλης ἰσχύος, ἦταν αὐτὴ ποὺ ἔδινε τὰ μέσα στοὺς αἱρετικοὺς γιὰ νὰ πολεμήσουν τὴν Ἐκκλησία καὶ γιὰ νὰ ἐγκαθιδρυθοῦν στὴν θέση Της. Τὰ μέσα αὐτὰ εἶναι διαχρονικὰ καὶ ἐμφανίζονται μέχρι σήμερα: οἱ ἀπειλές, ὁ διωγμός, ἡ προπαγάνδα, ὁ δελεασμὸς μέσῳ ἀξιωμάτων πλούτου καὶ ἀναγνώρισης, τὸ ἐπιχείρημα τοῦ διακυβεύματος τῆς κρατικῆς, ἐθνικῆς, κοινωνικῆς συνοχῆς καὶ τῆς ἐθνικῆς σωτηρίας ἀπὸ τοὺς ἐξωτερικοὺς κινδύνους.
Ἂν πάρουμε γιὰ παράδειγμα τὶς πιὸ γνωστὲς αἱρέσεις ποὺ ἐμφανίστηκαν κυρίως ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μ. Κωνσταντίνου καὶ μετά, θὰ δοῦμε π.χ. ὅτι οἱ Ἀρειανοὶ εἶχαν τὴν ὑποστήριξη τῶν αὐτοκρατόρων Κωνστάντιου καὶ Οὐάλη· ὁ Νεστόριος καὶ Εὐτυχὴς τὴν ὑποστήριξη τοῦ Θεοδοσίου τοῦ Β΄· οἱ Μονοθελητές, οἱ Παυλικιανοὶ εἶχαν τὴν ὑποστήριξη τῶν αὐτοκρατόρων Ζήνωνος καὶ Ἡρακλείου· οἱ Μονοφυσίτες στηρίζονταν ἀπὸ τοὺς Ἀρμένιους βασιλεῖς· οἱ Μουσουλμάνοι ἐπικράτησαν εὔκολα στὴν Αἴγυπτο καὶ στὴν Μέση Ἀνατολὴ λόγῳ τῶν ἀποσχιστικῶν ἀπὸ τὴν Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία τάσεων τῶν ἐκεῖ ἐπαρχιῶν· οἱ Εἰκονομάχοι ὑποστηρίζονταν ἀπὸ τοὺς Ἀρμένιους αὐτοκράτορες καὶ τοὺς διαδόχους τους· οἱ Φράγκοι καὶ ὁ Παπισμὸς ἀπὸ τὸν Καρλομάγνο· οἱ Φιλενωτικοὶ ἀπὸ τοὺς Κομνηνούς καὶ τοὺς Παλαιολόγους κλπ.

Ὡς ἐκ τούτου γίνεται κατανοητό, ὅτι ἡ Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ σταθεῖ καὶ νὰ ἰσχυροποιηθεῖ, ἄν δὲν εἶχε τὴν ὑποστήριξη κοσμικῶν κέντρων ἐξουσίας. Αὐτὸ ὅμως ποὺ ἄλλαξε, εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ στήριξη τῆς αἵρεσης αὐτῆς δὲν εἶναι πιὰ ἕνα ἐθνικό/κρατικὸ κέντρο, ἀλλὰ ἕνα παγκόσμιο. Δίπλα στὴν αἵρεση δὲν συμπορεύεται πιὰ ἕνας κρατικὸς ἐθνικὸς ὀργανισμός, ἀλλὰ παγκόσμιες ὀργανώσεις, διεθνεῖς

ΕΠΙ-ΚΗΡΥΓΜΕΝΟΣ και ΑΝΑ-ΚΗΡΥΓΜΕΝΟΣ!

ΜΠΗΚΕΣ ΣΤΑ ΣΥΡΤΑΡΑΚΙΑ ΣΟΥ;
   ΚΑΘΕ ΑΓΙΟΣ όταν είναι ζωντανός βρίσκεται πάντα ΕΠΙ-ΚΗΡΥΓΜΕΝΟΣ, διότι ως αληθινός και τίμιος είναι πάντα απρόβλεπτος και μία ωρολογιακή βόμβα για τα ανθρώπινα στεγανά καθεστώτα.   (Βλ. Άγιο Αθανάσιο, Άγιο Νεκτάριο, Άγιο Γαβριήλ εκ Γεωργίας κ.α.).

   Μετά Θάνατον όμως καθίσταται εξ αντιθέτου ΑΝΑ-ΚΗΡΥΓΜΕΝΟΣ αφού ως νεκρός είναι ακίνδυνος και ασφαλής για την ψευτιά αυτού του κόσμου.

Οι Παπικοί μεγαλώνουν τις εν Ελλάδι ενορίες τους δια πρσφύγων;

 

Εις τι στοχεύει ο εν Σάμω παπισμός σχετικώς με τους πρόσφυγας;

Φωτογραφία του Alexis Komninos.

   Προ ικανού χρονικού διαστήματος ο Σεβ. Σάμου είχεν αποστείλει επιστολήν προς την Κυβέρνησιν εκθέτων την εκρηκτικήν κατάστασιν των προσφύγων και μεταναστών της νήσου Σάμου. Προσφάτως οι παπικοί ετέλεσαν χειροτονίαν Τηνίου εις την κοινότητά τους εις την Σάμον με παρουσίαν προσφύγων. 
     Ευχή τους η ενίσχυσις της ενορίας τους. Πως; Δια των προσφύγων; Θα συμβή και εις άλλα μέρη της Ελλάδος κάτι παρόμοιον; Η παρουσία του Πάπα εις Λέσβον εθεμελίωσε δικαιώματα; Παραθέτομεν αποσπάσματα από την χειροτονίαν συμφώνως προς την ιστοσελίδα manolivasileias.blogspot.gr της 12ης Μαρτίου 2018:

    «Το Σάββατο το απόγευμα 10 Μαρτίου 2018 η καρδιά της Καθολικής Επισκοπής Χίου-Λέσβου-Σάμου κτυπούσε στον ενοριακό Ναό της Μεταστάσεως της Θεοτόκου στο Βαθύ της Σάμου. Εκεί, για πρώτη φορά στην ιστορία της, έγινε μία διακονική χειροτονία. Μία

Ο μεγάλος οικουμενιστής αδελφός είναι εδώ!
  Σσυνομιλία μὲ συνεργάτη τοῦ ἱστολογίου, συνέβη τὸ ἑξῆς ἀποκαλυπτικὸ τῶν μέσων ποὺ χρησιμοποιοῦν, αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὰ «μέσα», γιὰ νὰ μαθαίνουν τὶς συνομιλίες τῶν πιστῶν ποὺ ἀντιτίθενται στὸν Οἰκουμενισμό. Τὰ δημοσιοποιοῦμε γιὰ νὰ γνωρίζουν καὶ ὅσοι πιστοὶ ἀκόμα τὸ ἀγνοοῦν, σὲ ποια ἐποχὴ ζοῦμε.
    Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συνομιλίας ξαφνικὰ καὶ ἀπότομα ἔκλεισε ἡ γραμμή. Ὁ ἕνας συνομιλητὴς ἔπαυσε νὰ ἀκούει, ἐνῶ ὁ ἄλλος ἄκουγε στὸ ἀκουστικό του νὰ ἐπαναλαμβάνεται ὡς ἀπάντηση, σὲ κάθε ἐρώτησή του -πάλι καὶ πάλι- ἡ ἴδια φράση!
     Ἐρώτηση: … (Ὄνομα) μὲ ἀκοῦς;
(Καὶ ἐνῶ ὁ συνομιλητὴς δὲν ἄκουγε, οὔτε μιλοῦσε, ἀκουγόταν ἡ παρακάτω φράση ποὺ εἶχε εἰπωθεῖ πρὶν λίγο).
    Ἀπάντηση: Ναί, βλέπω μοῦ ἔστειλες e-mail γιὰ τὸν Βελγίου Ἀθηναγόρα καὶ φωτογραφίες (εἶναι αὐτὰ ποὺ χρησιμοποιήσαμε καὶ σὲ προηγούμενη ἀνάρτηση, ἐδῶ). Θὰ χρησιμοποιήσω καὶ τὴ φωτογραφία ποὺ φιλᾶ τὸ χέρι τοῦ Πάπα.
      Ἐρώτηση: … (Ὄνομα) Πές μου, τί ἔγινε, μὲ ἀκοῦς;
      (Καὶ πάλι ἀκουγόταν ἡ ἴδια φράση):
    Ἀπάντηση: Ναί, βλέπω μοῦ ἔστειλες e-mail γιὰ τὸν Βελγίου Ἀθηναγόρα καὶ φωτογραφίες (εἶναι αὐτὰ ποὺ χρησιμοποιήσαμε στὴν προηγούμενη ἀνάρτηση). Θὰ χρησιμοποιήσω καὶ τὴ φωτογραφία ποὺ φιλᾶ τὸ χέρι τοῦ Πάπα.
       Ἐρώτηση: … (Ὄνομα) Πές μου, ἀνησυχῶ, μὲ ἀκοῦς;
       (Καὶ πάλι τὸ ἴδιο):
     Ἀπάντηση: Ναί, βλέπω μοῦ ἔστειλες e-mail γιὰ τὸν Βελγίου Ἀθηναγόρα καὶ φωτογραφίες (εἶναι αὐτὰ ποὺ χρησιμοποιήσαμε στὴν προηγούμενη ἀνάρτηση). Θὰ χρησιμοποιήσω καὶ τὴ φωτογραφία ποὺ φιλᾶ τὸ χέρι τοῦ Πάπα.
        Ἐρώτηση: …Κάτι τρέχει θὰ τὸ κλείσω.
        (Καὶ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὸ ἴδιο):
     Ἀπάντηση: Ναί, βλέπω μοῦ ἔστειλες e-mail γιὰ τὸν Βελγίου Ἀθηναγόρα καί....
                     Ὁ συνομιλητὴς ἔκλεισε τὸ τηλέφωνο.

  παραπάνω ἐμπειρία εἶναι ὁμολογουμένως σοκαριστική, ὄχι τόσο γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι μᾶς παρακολουθοῦν –αὐτὸ εἶναι γνωστὸ ἀπὸ χρόνια, ὅσο γιὰ τὸν τρόπο ποὺ γίνεται. Τελικὰ ἀποκαλύφθηκε ἡ μαγνητοφώνηση τῆς συνομιλίας ἀπὸ λάθος ἢ ὡς ἀπειλὴ γιὰ τὸ μέλλον; Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως δείχνει πόσο φοβοῦνται οἱ Οἰκουμενιστὲς αὐτὸ ποὺ οἱ ἴδιοι ἀποκαλοῦν «μία δράκα ἀντιδρώντων».
                                Φανταστεῖτε νὰ ἦταν ὁ ἀριθμὸς μεγαλύτερος!