Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

Ο κόσμος βλέπει καθημερινά μία Πανορθόδοξο να ...καταστρέφεται!! ΣΧΟΛΙΟ και "Έκκληση Ορθοδόξων Επιστημόνων"!

ΑΠΟΚΛEΙΣΤΙΚΟ: Παρέμβαση Ιερώνυμου για τις «απουσίες» της Πανορθόδοξης


«Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ»


«Το πόμα αληθείας ου προχέει ύδωρ αντιλογίας, αλλ' ομολογίας»!

 
    Ἀπὸ τὸν Οἶκο τοῦ Ὄρθρου τῶν Ἁγίων Πατέρων ἂς διδαχθοῦμε ὅτι «τὸ πόμα ἀληθείας τῆς τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας οὐ προχέει ὕδωρ ἀντιλογίας», ὡς τὸ «πόμα» τῶν Οἰκουμενιστῶν,  «ἀλλὰ πόμα ὁμολογίας»!
Διὰ τοῦτο οἱ Οἰκουμενιστές, ὡς «ἀντιλέγοντες» στὶς Ἀλήθειες καὶ τὰ Δόγματα τῆς Πίστεως, ἀδυνατοῦν νὰ κατανοήσουν, νὰ ὁμολογήσουν καὶ νὰ «αἰνέσουν, τῆς εὐσεβείας τὸ μέγα μυστήριον» τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὣς ἔχοντες καταφύγει εἰς «ἐκκλησίαν πονηρευομένων»!

    
Ὁ Οἶκος


ν ὑψηλῷ κηρύγματι τῆς τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας, ἀκούσωμεν βοώσης, ὁ διψῶν, ἐρχέσθω καὶ πινέτω, ὁ κρατήρ, ὃν φέρω, κρατήρ ἐστι τῆς σοφίας, τούτου τὸ πόμα ἀληθείας λόγῳ κεκέρακα, ὕδωρ οὐ προχέων ἀντιλογίας, ἀλλ' ὁμολογίας, ἧς πίνων ὁ νῦν Ἰσραήλ, Θεὸν ὁρᾷ φθεγγόμενον. Ἴδετε, ἴδετε, ὅτι αὐτὸς ἐγὼ εἰμι, καὶ οὐκ ἠλλοίωμαι, ἐγὼ Θεὸς πρῶτος, ἐγὼ καὶ μετὰ ταῦτα, καὶ πλὴν ἐμοῦ ἄλλος οὐκ ἔστιν ὅλως. Ἐντεῦθεν οἱ μετέχοντες πλησθήσονται, καὶ αἰνέσουσι, τῆς εὐσεβείας τὸ μέγα μυστήριον. 

Τα λάθη των Οικουμενιστών τα βλέπουμε, τα λάθη και την παραπληροφόρηση των αντι-Οικουμενιστών τα παρα-βλέπουμε σκοπίμως!

   
Χθὲς δημοσιεύσαμε μιὰ μικρή κριτικὴ στὸ νέο ἄρθρο τοῦ μητροπολίτη Ναυπάκτου μὲ τίτλο: «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ για την ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ της ΕΛΛΑΔΟΣ στο Π.Σ.Ε."».
 Σήμερα εἴδαμε τὴν παρακάτω δημοσίευση τῆς «Καιομένης Βάτου», διὰ τῆς ὁποίας ἄλλη μιὰ φορὰ ἀποκαλύπτονται τὰ ἐπικοινωνιακὰ παιγνίδια τῶν Ἐπισκόπων (καὶ τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν).
    Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ὁ Οἰκουμενιστικὸς ἰὸς ἔχει ἐπηρεάσει τοὺς πάντες, ὥστε ἀντὶ νὰ ἐκφέρουν διὰ τῶν λόγων καὶ ἐφαρμόζουν διὰ τῶν πράξεων τὴν παραδοθεῖσα ἀνόθευτη Εὐαγγελικὴ ἀλήθεια, νοθεύουν καὶ τὰ δύο καὶ ἐκφράζουν μιὰ μεσοβέζικη Ὀρθοδοξία.
   Κι ὅσο παραμένουν κολλημένοι στὸν «ἀχρικαιρισμὸ» καὶ δὲν ἀπομακρύνονται ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, τόσο καὶ περισσότερο θὰ ἀφομοιώνονται ἀπ’ αὐτούς!

Λίγες ἀλλά οὐσιαστικές παρεμβάσεις
σέ πρόσφατο κείμενο 
τοῦ Ἐπισκόπου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.κ. Ἱεροθέου

Ἐκ τοῦ Ἱστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

 http://1.bp.blogspot.com/-GkydY_xzAII/Va_SpgOFrII/AAAAAAAAAYE/PMHAzgTpi2c/s1600/Panagia-Vatos-k-Fil.png

Μετά ἀπό δύο ἄρθρα τοῦ Ἱστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ, τά ἑξῆς:
1.
2.
 
μᾶς ἔστειλαν μέ μέηλ κείμενο πού συνέταξε ἀμέσως μετά ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.κ. Ἱερόθεος.
Ὀλόκληρο τό κείμενο θά διαβάσετε ἐδῶ:
Ἐμεῖς, θέλουμε νά κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, στίς παρακάτω παραγράφους (προέρχονται ἀπό τό τέλος τοῦ ὅλου κειμένου). Ἀναφέρονται φυσικά στήν θεματολογία τῆς ἐπερχομένης Συνόδου τῆς Κρήτης 2016. Τίς τοποθετοῦμε ἐμβόλιμα ὡς σχόλια, γιά νά καταλαβαίνουν οἱ ἀναγνῶστες μας σέ τί ἀκριβῶς θέλουμε νά ἐπιστήσουμε τήν προσοχή. Θά καταλαβαίνετε ἀπό τά συμφραζόμενα πώς κάποιες ἀπό τίς παρεμβάσεις μας ἀφοροῦν ὅλους τούς Συνοδικούς Πατέρες, καί κάποιες μόνο τόν Ἐπίσκοπο Ναυπάκτου.


"Σηµαντική διόρθωση στήν παράγραφο ὅτι οἱ κατά τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες «καλοῦνται νά συµβάλουν εἰς τήν διαθρησκειακήν συνεννόησιν καί συνεργασίαν», ἔγινε µέ τήν προσθήκη τῆς φράσεως «διά τήν εἰρηνικήν συνύπαρξιν καί κοινωνικήν συµβίωσιν τῶν λαῶν, χωρίς τοῦτο νά συνεπάγεται οἱονδήποτε θρησκευτικόν συγκρητισµόν»
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Ἡ προσθήκη τῶν Συνοδικῶν, ἔρχεται σέ ἀντίφαση μέ τήν ἀρχική σύνταξη τοῦ θέματος. Δηλαδή, ἀπό τήν πλευρά ἡ ἀρχική φράση εἰσηγεῖται διαθρησκειακή "συνεννόησιν" καί "συνεργασίαν"..., καί ἀμέσως μετά ἡ ἀντιφατική προσθήκη πού ἔγινε δεκτή, καταργεῖ "οἱονδήποτε θρησκευτικόν συγκρητισμόν".  Δέν ἔγινε ἀντικατάσταση τοῦ κειμένου, ἀλλά μία ἀντιφατική προσθήκη σέ αὐτό. 
Σύνοδος γιά ὅλα τά "πνευματικά" γοῦστα. Καί γιά Ὀρθοδόξους καί γιά Οἰκουμενιστές-μεταπατερικούς. Διαλέγεις καί παίρνεις...  Εἶναι νά ἀπορεῖ κανείς μέ τούς Ἱεράρχες μας, οἱ ὁποῖοι εἶναι μορφωμένοι καί Θεολόγοι...).
Γιά τήν συµµετοχή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στό Παγκόσµιο Συµβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ) ἔγινε εὐρύτατος λόγος. Ἡ πρόταση τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ἦταν νά διαγραφοῦν οἱ σχετικές παράγραφοι πού ἀναφέρονται σέ αὐτό. Κατόπιν ἐντόνου συζητήσεως ἔγινε φανερή ψηφοφορία (διά ἀνατάσεως τῆς χειρός), ἀπό τήν ὁποία προέκυψε ὅτι δεκατρεῖς (13) Ἀρχιερεῖς πρότειναν νά διαγραφοῦν οἱ παράγραφοι αὐτοί, ἑξήντα δύο (62) νά παραµείνουν καί δύο (2) εἶχαν διαφορετικές ἀπόψεις. 
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Ὅπως καταλάβατε, 62 Ἱεράρχες μας ἐπιθυμοῦν "σχέσεις" μέ τό Παγκόσμιο Συμβούλιο

ΟΧΙ λένε και οι Καλύμνιοι στην Ληστρική Σύνοδο της Κρήτης! ΟΛΕΘΡΟΣ για τον ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ Η ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΣ!!!
ΛΕΝΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ!!!
.
ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 
ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΤΟΥ ΓΥΡΝΑΝΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ!!!

http://www.saint.gr/photos/Easter/OsiosSavvas02.jpg

ΟΧΙ λένε και οι Καλύμνιοι στην Ληστρική Σύνοδο της Κρήτης:

Ισχυρό ράπισμα στους φιλό-οικουμενιστές του Φαναρίου από δημοσίευμα σχετικό με την σύγκλιση της «Πανορθοδόξου» της Κρήτης, του ραδιοφωνικού σταθμού «Alithiafm» και των Ελλήνων Ορθοδόξων πιστών της Δωδεκανήσου, εκκλησιαστικής επαρχίας του Οικουμενικού Θρόνου.

Οι Καλύμνιοι Έλληνες Ορθόδοξοι πιστοί, υπερασπίστηκαν με μπροστάρη τον Άγιο Σάββα της Καλύμνου , την Ορθόδοξη πίστη και εκδίωξαν τους Παπικούς με τις πέτρες!!!

Σήμερα ο κ. Βαρθολομαίος ως Οικουμενιστής και Λατινόφρων τους υποτάσσει στον Πάπα με την σύγκλιση της Συνόδου στην Κρήτη.

ΟΧΙ λένε και οι Καλύμνιοι στην Ληστρική Σύνοδο της Κρήτης!!! Γι αυτόν τον λόγο και ο Βαρθολομαίος όπως πρώτοι είχαμε γράψει [βλέπε Ε Δ Ω], δεν συμπεριέλαβε Επίσκοπο των Δωδεκανήσων ως μέλος της Πατριαρχικής αντιπροσωπείας στην Σύνοδο της Κρήτης.

Διαβάστε το σχετικό δημοσίευμα του Alithiafm:


Screenshot_628.png 

Των Αγίων Πατέρων, Αγίου Νικολάου ἈχρίδοςΣήμερα ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει τὴ μνήμη μίας πολὺ μικρῆς ὁμάδας μαθητῶν καὶ ὀπαδῶν Του. Σήμερα παρουσιάζει μπροστά σου μόνο τριακόσιους δεκαοκτὼ γλυκεῖς, εὐώδεις καὶ ἀμάραντους καρπούς. Μιὰ μικρὴ ἀλλά ἐκλεκτὴ ὁμάδα. Αὐτοὶ εἶναι οἱ τριακόσιοι δεκαοκτὼ ἅγιοι πατέρες τῆς Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ποὺ συνῆλθε στὴ Νίκαια τὸ 325 μ. Χ., τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου, γιὰ τὴν ὑπεράσπιση, ἀποσαφήνιση καὶ βεβαίωση τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης.
   Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη στὴν Ἐκκλησία εἶχαν ἐμφανιστεῖ «λύκοι βαρεῖς» (Πράξ. κ΄ 29), πού φοροῦσαν ροῦχα ὅμοια μὲ τῶν ποιμένων. Αὐτοὶ εἶχαν ἔκλυτη ζωὴ καὶ γι’ αὐτὸ δὲν μποροῦσαν νὰ βροῦν μέσα τους τόπο γιὰ τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι ἔπεσαν κι οἱ ἴδιοι, ἀλλά παρέσυραν καὶ τοὺς πιστοὺς σὲ πλάνες. Ἡ διδασκαλία τους ἦταν διαβρωτική, ὅπως κι ἡ ζωή τους. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα λοιπὸν σύναξε τοὺς ἁγίους αὐτοὺς τοῦ Θεοῦ σὲ μιὰ Σύνοδο, ὥστε νὰ φανοῦν οἱ ἀληθινοὶ διδάσκαλοι τοῦ Χριστοῦ, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς πλανεμένους· νὰ φανεῖ ἡ δύναμη ἐκείνων πού ἀγωνίζονται γιὰ τὸν Χριστὸ ἐναντίον ἐκείνων πού τὸν πολεμοῦν καὶ νὰ διακριθεῖ ὁ γλυκὺς καρπὸς τοῦ καλοῦ Δέντρου, πού εἶναι ὁ Χριστός, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς σάπιους καὶ πικροὺς καρποὺς τοῦ δέντρου τοῦ πονηροῦ.
   Οἱ ἅγιοι πατέρες ἔλαμψαν στὴ Νίκαια ὅπως τὰ ἄστρα στὸν οὐρανό, πού παίρνουν τὸ φῶς τους ἀπὸ τὸν ἥλιο. Ἔτσι καὶ ἐκεῖνοι φωτίστηκαν ἀπὸ τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ κι ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Ἦταν Χριστοφόροι ἄνθρωποι, ὁ Χριστὸς ζοῦσε κι ἔλαμπε μέσα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ για την ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ της ΕΛΛΑΔΟΣ στο Π.Σ.Ε.

Μητρ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου

Λίγο πριν την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο

    Ὁ μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος μᾶς ἀποκαλύπτει σὲ πρόσφατο κείμενό του μὲ τίτλο «Λίγο πρίν την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο» (ἐδῶ) τὴν πληροφορία ὅτι οἱ Ἕλληνες Ἐπίσκοποι συζήτησαν στὴν τελευταία σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τὴν συμμετοχὴ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὸ Π.Σ.Ε., ἀλλὰ καὶ τὴν πρόταση τῆς διαγραφῆς τῶν παραγράφων τῶν Προσυνοδικῶν κειμένων ποὺ ἀναφέρονται στὸ Π.Σ.Ε. Καὶ ἀσφαλῶς θὰ παρουσιάστηκαν ἀπὸ τοὺς ἀντι-Οἰκουμενιστὲς Ἱεράρχες -ποὺ ἦσαν παρόντες- οἱ λόγοι Πίστεως, γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ συμμετοχή μας στὸ Π.Σ.Ε. εἶναι ἀπαγορευμένοι ἀπὸ τοὺς Ἱ. Κανόνες καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία.
   ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ «ἑξήντα δύο (62) Ἐπίσκοποι ψήφισαν νά παραµείνουν» ὡς ἔχουν τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὸ Π.Σ.Ε. Τουτέστιν ἡ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων Ἐπισκόπων ἐπιθυμεῖ τὴν παραμονὴ εἰς τὸ Παγκόσμιον Συμβούλιο Αἱρέσεων, εἴτε διότι εἶναι Οἰκουμενιστές, εἴτε διότι φοβοῦνται νὰ ψηφίσουν ἐναντίον του, μήπως καὶ δυσασαρεστήσουν τὸ «ἀφεντικό» τοῦ Φαναρίου Βαρθολομαῖο καὶ κινδυνεύσουν νὰ χάσουν τὸ θρόνο τους!!!
     Μόνο ἐγώ (μᾶς ἀποκαλύπτει ὁ μητροπολίτης Ναυπάκτου γιὰ τὸν ἑαυτό του) «ὑπεστήριξα ὅτι θά πρέπει νά παραµείνουµε στό ΠΣΕ ὡς παρατηρητές, ἀλλά αὐτή ἦταν ἡ µοναδική πρόταση».
    Ἐκτὸς τοῦ ὅτι ἡ παραμονὴ (κατὰ τὸ πρότυπο τῶν ἄλλων αἱρετικῶν, τῶν Παπικῶν, ποὺ συμμετέχουν στὸ Π.Σ.Ε. ὡς Παρατηρητές), δὲν εὐοδοῦται ἀπὸ τὴν Ἁγιοπατερικὴ Παράδοση καὶ ἐντάσσεται στὴν μινιμαλιστικὴ λογικὴ τῶν ἑτεροδόξων, καὶ ἐφ’ ὅσον, ἔστω κι αὐτὴ ἡ πρότασή του δὲν εἰσακούστηκε, τελικὰ ὁ Ναυπάκτου θὰ συνεχίσει νὰ ἀνήκει στὸ Π.Σ.Ε.;
   Μᾶς ἀποκαλύπτει ὅτι πλέον «ὁ λόγος συµµετοχῆς τῆς Ἐκκλησίας µας στό Π.Σ.Ε. εἶναι µόνον γιὰ κοινωνικούς λόγους»! Τοῦτο ὅμως εἶναι «στάχτη στὰ μάτια», γιατὶ ἔχουμε συνυπογράψει μὲ τὶς ἄλλες «ἐκκλησίες»-αἱρέσεις κάποιες συμφωνίες καὶ καταστατικά, καὶ ἐφ’ ὅσον δὲν ἀλλάξει τὸ καταστατικὸ ἢ δὲν πάρουμε πίσω τὴν ὑπογραφή μας, οὐσιαστικὰ τίποτα δὲν ἀλλάζει. Ἀντίθετα μὲ τὴν πρόταση αὐτὴ ἀρνούμαστε τὴν Ἐντολὴ τῆς Ἱεραποστολῆς!
...............................................................................................................................................................................................................................
   Τέλος, ἂν συμμετέχει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στὸ Π.Σ.Ε. ΔΗΘΕΝ γιὰ κοινωνικοὺς μόνο λόγους (ἢ ὡς παρατηρητές -γιατὶ ἐπιτέλους ΚΑΤΑΛΑΒΕ ὁ Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος ὅτι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η συμμετοχὴ Ὀρθοδόξων σὲ κοινωνία αἱρετικῶν «Ἐκκλησιῶν»), οἱ ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες δὲν θὰ συμμετέχουν κανονικά;
   Κι ἐσεῖς ποὺ θὰ παραμείνετε ΤΑΧΑ γιὰ κοινωνικοὺς λόγους, δὲν θὰ κοινωνεῖτε μὲ αὐτοὺς ποὺ θὰ μετέχουν ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΑ;
   Ἀλήθεια, π. Ἱερόθεε, ἄλλη ἐκκλησιολογία διδάσκετε καὶ ἄλλη ἐφαρμόζετε;
Σημάτης Παναγιώτης


Μητρ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙεροθέουΛίγο πριν την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο


article_23215.jpg
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ  ἄρθρο τοῦ μητροπολίτη Ναυπάκτου "Λίγο πριν την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο":
     «Γιά τήν συµµετοχή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στό Παγκόσµιο Συµβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ) ἔγινε εὐρύτατος λόγος. Ἡ πρόταση τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ἦταν νά διαγραφοῦν οἱ σχετικές παράγραφοι πού ἀναφέρονται σέ αὐτό. Κατόπιν ἐντόνου συζητήσεως ἔγινε φανερή ψηφοφορία (διά ἀνατάσεως τῆς χειρός), ἀπό τήν ὁποία προέκυψε ὅτι δεκατρεῖς (13) Ἀρχιερεῖς πρότειναν νά διαγραφοῦν οἱ παράγραφοι αὐτοί, ἑξήντα δύο (62) νά παραµείνουν καί δύο (2) εἶχαν διαφορετικές ἀπόψεις. 
   Ἔτσι, ἡ πλειοψηφία τῶν Ἱεραρχῶν ἦταν νά παραµείνουν οἱ παράγραφοι αὐτοί στό κείµενο καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συµµετέχει στίς ἐργασίες τοῦ ΠΣΕ σύµφωνα µέ τίς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις. Στήν συζήτηση καί ψηφοφορία ὑπεστήριξα ὅτι θά πρέπει νά παραµείνουµε στό ΠΣΕ ὡς παρατηρητές, ἀλλά αὐτή ἦταν ἡ µοναδική πρόταση. 
   Παρά ταῦτα στό κείµενο αὐτό ἡ φράση ὅτι οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες στό ΠΣΕ συµβάλλουν «δι’ ὅλων τῶν εἰς τήν διάθεσιν αὐτῶν µέσων εἰς τήν µαρτυρίαν τῆς ἀληθείας καί τήν προαγωγήν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν» διορθώθηκε µέ τήν φράση συµβάλλουν «δι’ ὅλων τῶν εἰς τήν διάθεσιν αὐτῶν µέσων διά τήν προώθησιν τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως καί τῆς συνεργασίας ἐπί τῶν µειζόνων κοινωνικοπολιτικῶν προκλήσεων καί προβληµάτων». Αὐτό σηµαίνει ὅτι ὁ λόγος συµµετοχῆς τῆς Ἐκκλησίας µας στό ΠΣΕ εἶναι µόνον γιά κοινωνικούς λόγους καί ὄχι γιά τήν µαρτυρία τῆς ἀληθείας καί τήν προαγωγή τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν». 

Τὸ κατὰ τὰ ἄλλα  ἀξιόλογο ἄρθρο:

 Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος:

Λίγο πρίν την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο


     Πλησιάζει ὁ χρόνος πού θά συνέλθη στήν Κρήτη ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν γιά νά συζητήση πάνω στά ἕξι κείµενα πού ἔχουν προετοιµασθῆ στίς Προσυνοδικές Συνδιασκέψεις, καθώς ἐπίσης νά δώση ἕνα µήνυµα ἑνότητας µεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. 
Αὐτόν τόν καιρό ἔχουν γραφῆ πολλά κείµενα ἀπό εἰδικούς καί µή, ἀπό ἁρµοδίους καί µή, πάνω στό µεγάλο αὐτό γεγονός. ∆υστυχῶς, ὅπως ἔχω σηµειώσει καί σέ ἄλλο κείµενό µου, σέ µερικές ἐκδηλώσεις βλέπουµε ὅτι ἀναµειγνύεται ἡ θεολογία µέ τήν πολιτική, ἤ

Βλάσφημα λόγια!

 Ο Ζιμπάμπουε Σεραφείμ κουνάει το δάχτυλο, αλλά λησμονεί πως

η θεματολογία της Συνόδου διαμορφώθηκε "εν κρυπτώ" για μισό αιώνα

   Καταντᾶ βλασφημία κ. Σεραφείμ Κυκκώτη, ἡ προσπάθειά σου νὰ παρομοιάσεις τὴν ἐν τῷ Γολγοθᾷ θλίψη τοῦ Κυρίου, μὲ τὴν "μανιο-ΚΑΤΑ-θλιψη" τοῦ ἀρχι-αιρεσιάρχη Βαρθολομαίου ἐκ τοῦ "ρεζιλέματος" ποὺ ὑφίσταται στὴν προσπάθειά του νὰ ἐπιβάλει ἐπισήμως τὸ «Πρωτεῖο» του καὶ τὸν Οἰκουμενισμό!
     Στοὺς ἄλλους προκαθημένους βλέπεις πονηρίες, ἐνῶ τὸν ἐκλεκτό σου κ. Βαρθολομαῖος τὸν βλέπεις ὡς ἁγνὸ καὶ ἀθῶο ἀγγελουδάκι!


Ο Ζιμπάμπουε κουνάει το δάχτυλο, αλλά λησμονεί πως η θεματολογία της Συνόδου διαμορφώθηκε "εν κρυπτώ" για μισό αιώνα


Πηγή: "Κατάνυξις"


                                                                        
Πως θα ευχηθούν εις τον Οικουμενικό εκείνοι οι Προκαθήμενοι που δεν σέβονται ούτε την υπογραφή τους, ούτε τους κόπους όλων των προκατόχων τους και εκπροσώπων των Εκκλησιών τους που εργάσθηκαν με τόσους κόπους και θυσίες για περισσότερο από μισό αιώνα;;;;;;;

Του Ζιμπάμπουε Σεραφείμ Κυκκώτη

        Επί τη ευκαιρία των Σεπτών ονομαστηρίων της Α.Π. του Οικουμενικού ημών Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ενώνουμε τις προσευχές μας μαζί με τους Προκαθημένους των Τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών με τη φωνή της Θείας Λειτουργίας του Ιερού Κλήρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου «εν πρώτοις μνήσθητι Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου ον χάρισαι ταις αγίαις σου Εκκλησίαις εν ειρήνη, σώον, έντιμον, υγιά, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα τον λόγον της σης αληθείας» (Λειτουργία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Προκατόχου του Οικουμενικού και Προέδρου της Β΄ Οικουμενικής Συνόδου).
         Μαζί με τα Σεπτά του ονομαστήρια ο Οικουμενικός μας εορτάζει και τα εικοσιπέντε έτη σεπτής Πατριαρχίας του. Για όσους όμως τον γνωρίζουν έστω και ολίγον, αντί να αγάλλεται η ψυχή του, θλίβεται βαθύτατα διότι μερικοί εν Χριστώ Άγιοι Αδελφοί του εκ των Προκαθημένων τον ποτίζουν με το ποτήριον εκείνο διά το οποίον ο Ιησούς Χριστός ολίγον προ της Σταυρώσεως του εβίωσε εις το όρος των ελαιών «θείς τα γόνατα