Σάββατο, 28 Ιουλίου 2018

Γιά όσους ΘΕΛΟΥΝ να καταλάβουν.

(Οἱ ἄλλοι  -ὅ,τι κι ἂν διαβάσουν-  δὲν μετακινοῦνται ἀπὸ τὴν θέση τους!)


    Ὁ Νόμος καὶ οἱ Ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ ἀπέναντι στοὺς ἀσεβεῖς αἱρετικούς:
* «Εἴ τις ἔρχεται πρός ὑμᾶς καί ταύτην τήν διδαχήν οὐ φέρει, μή λαμβάνετε αὐτόν εἰς οἰκίαν, καί χαίρειν αὐτῷ μή λέγετε∙ ὁ γάρ λέγων αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ  τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς» (B΄ Ιωάνν. 10-11).
* «Εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ …καί τῇ κατ’ εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ τετύφωται, …ἀφίστασο  ἀπό τῶν τοιούτων» (24. Α΄ Τιμόθ. 6, 3-5).

Προσευχή γραμμένη από τόν άγιο Ιωάννη τόν Χρυσόστομο

         
   Αγαπητοί,
με δάκρυα πολλά και ανείπωτο πόνο για τους ανθρώπους που κάηκαν και πνίγηκαν.

ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΥ

ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

Κύριε μη στερήσεις με των επουρανίων σου και αιωνίων σου αγαθών.
Κύριε λύτρωσαι με των αιωνίων κολάσεων
Κύριε είτε λόγω, είτε έργο, είτε κατά νούν και διάνοια ήμαρτον, συγχώρεσε με
Κύριε λύτρωσαι με από πάσης ανάγκης και αγνοίας και λήθης και ραθυμίας και της λιθώδους αναισθησίας
Κύριε λύτρωσαι με από παντός πειρασμού και εγκαταλείψεως
Κύριε, φώτισον την καρδία μου ην εσκότισαι η πονηρή επιθυμία.
Κύριε, εγώ μεν ως άνθρωπος αμαρτάνω. Συ δε ως Θεός, ελέησόν με.

«Και ήν η πτώσις αυτών μεγάλη» (Ματθ. 7, 27)


Οἱ «κολασμένοι» ποὺ εἰρηνεύουν καὶ τὸ «ὑποχρεωτικό» ποὺ πολεμεῖται


Τοῦ Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου


    Οἱ παρακάτω γραμμὲς γράφονται μὲ ἀπίστευτη λύπη, ὄχι μόνο γιατὶ ὑπῆρχε προσωπικὴ σχέση καὶ ἐκτίμηση γιὰ τοὺς παρακάτω ἀναφερόμενους, ὄχι μόνο γιατὶ γράφτηκαν τόσα καὶ τόσα κείμενα πρὸς ὑποστήριξή τους, ἀλλὰ γιατὶ γίνεται πιὰ ξεκάθαρο, ὅτι ἡ πρακτικὴ τῆς κυβίσθησης ἔχει πάρει τεράστιες διαστάσεις στοὺς χώρους τῆς Ἐκκλησίας καὶ ξεπερνάει ἀκόμα καὶ αὐτοὺς τοὺς πολιτικούς.
    Ἔγινε τελικὰ γνωστὸ αὐτό, ποὺ πολλοὶ ἤδη γνώριζαν, ἀλλὰ ἤλπιζαν νὰ μὴν προχωρήσει: Οἱ πατέρες τῆς Ἱ. Μονῆς Μηλοχωρίου ἔστειλαν ἐπιστολὴ εἰρήνευσης στὸν Φλωρίνης Θεόκλητο στὴν ὁποία ἀναφέρουν μεταξὺ ἄλλων:
   «Ἐπίσης δηλώνομεν ὅτι δέν συμφωνοῦμε μέ ὅσους ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ Ἀποτείχισις εἶναι “ὑποχρεωτική”, καί γι’ αυτόν τόν λόγο καταδικάζουν καί ὀνειδίζουν αὐτούς πού δέν ἀποτειχίστηκαν, ὅπως καί ὅσους ἀποτειχίστηκαν ἀλλά ἐφαρμόζουν ἕνα εἶδος Οἰκονομίας χάριν τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας. Ἀκόμη, ἀποστασιοποιούμεθα ἀπό ἀκραῖες θέσεις πού ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ δέκα αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, πού συμμετεῖχαν εἰς τό ἀντικανονικόν Συνέδριον τῆς Κρήτης, ἔχουν ἀποκοπῆ ἀπό τήν Ἐκκλησίαν καί ὅτι οἱ ἀρχιερεῖς πού ἀποδέχονται τήν ψευδοσύνοδο ἔχουν ἐκπέσει τοῦ ἀξιώματός των. Μόνον ὅταν ἕνας ἐπίσκοπος καταδικασθῆ τελεσιδίκως ἀπό ὀρθόδοξον Σύνοδον, ἐκπίπτει τοῦ ἀξιώματός του. Τονίζουμε ὅτι ἀποτειχιζόμεθα ἀπό τήν αἵρεσιν καί ὄχι ἀπό τήν Ἐκκλησίαν, ὅπως μᾶς κατηγοροῦν».
    Καὶ ὅμως:
    στὴν ὁμιλία τοῦ π. Ἰγνατίου Καλαϊτζόπουλου (ἐδῶ) στὶς 25. 07. 2017 ἀκοῦμε ἀπὸ τὸ 5:40 τὰ ἑξῆς:
   «Οἱ ἄλλοι (σσ. οἱ οἰκουμενιστές) οἱ ἄνθρωποι τοῦ ψεύδους ἔχουν χαθεῖ καὶ θὰ κολάζονται αἰωνίως. Ἐμεῖς γιὰ νὰ μὴν κολαζόμαστε αἰωνίως, γιὰ νὰ ἀκολουθήσουμε τοὺς Ἁγίους μας πρέπει νὰ ὑπερασπιστοῦμε αὐτὴν τὴν Ἀλήθεια. Ἡ Ἀλήθεια εἴπαμε εἶναι ὁ Χριστός».
     Ἐδῶ π. Ἰγνάτιε καὶ πατέρες τῆς Ἱ. Μονῆς, δὲν καταδικάσατε καὶ μάλιστα μὲ τὸν πιὸ δυνατὸ τρόπο δημοσίως; Δὲν στείλατε μπροστὰ στὸ ποίμνιό σας τοὺς Οἰκουμενιστὲς στὴν κόλαση; Καὶ τώρα ἐν κυβισθήσει καταδικάζετε αὐτοὺς ποὺ ἐσεῖς μαθητεύσατε μὲ τὸ κήρυγμά σας;
   Καὶ παρακάτω (10:56) ὁ π. Ἰγνάτιος διαβάζει αὐτὸ ποὺ δημοσιεύτηκε στὰ ἱστολόγια (π.χ. ἐδῶ):
«Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Παρασκευῆς Μηλοχωρίου, Κάλεσμα Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου
   ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΠΑΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ, ΑΛΛΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ, ΕΠΕΙΔΗ ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΤΙΣ ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟ-ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ».
    Ἐδῶ π. Ἰγνάτιε καὶ πατέρες τῆς Ἱ. Μονῆς, δὲν δηλώνετε ἐσεῖς καὶ ὁλόκληρη ἡ Ἱ. Μονὴ δημοσίως, ὅτι ἡ Μητρόπολη Φλωρίνης καὶ ἀναλόγως ὅλες οἱ Μητροπόλεις ποὺ πράττουν ὁμοίως, ὅτι δὲν εἶναι ὀρθόδοξη; Καὶ τώρα ἐν κυβισθήσει καταδικάζετε αὐτοὺς ποὺ ἐσεῖς μαθητεύσατε μὲ τὸ κήρυγμά σας;
    «Ως γνωστόν, ο Μητροπολίτης Φλωρίνης  απαρνήθηκε την Ορθοδοξία και προσχώρησε στην Παναίρεση του Οικουμενισμού, αποδεχόμενος τις αιρετικές αποφάσεις της Ψευδο-συνόδου της Κρήτης του 2016, της οποίας η σύγκληση υπαγορεύθηκε από ξένο πολιτικό παράγοντα. Επειδή η Ιερά μας Μονή, εξ αυτού του λόγου, σύμφωνα με τον 15ο Κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, έπαυσε το μνημόσυνο και την κοινωνία του, μη αναγνωρίζοντάς τον έτσι ως Ορθόδοξο Μητροπολίτη Φλωρίνης, αυτός γνωστοποίησε πρόσφατα στην Ιερά μας Μονή ένα έγγραφο με το οποίο παύει από τις πνευματικές θέσεις τους τον Ηγούμενο, Γέροντα Αρχιμανδρίτη Μάξιμο Καραβά, και τα δύο μέλη του Ηγουμενοσυμβουλίου. Σημειωτέον ότι, η παύση του μνημοσύνου του έγινε ύστερα από μια πολύμηνη περίοδο αναμονής από την Ιερά μας Μονή για την απόρριψη από εκείνον αυτών των αιρετικών αποφάσεων και ύστερα από σχετικές προειδοποιήσεις της προς τούτον. Επίσης, εκείνος διορίζει μια διαχειριστική επιτροπή, υπό την προεδρία του πρωτοσυγκέλλου, και καλεί τα μέλη του Ηγουμενοσυμβουλίου να παραδώσουν την Ιερά μας Μονή σε αυτήν την διαχειριστική επιτροπή».
    Ἐδῶ π. Ἰγνάτιε καὶ πατέρες τῆς Ἱ. Μονῆς δὲν δηλώνετε μὲ τὸν πιὸ κατηγορηματικὸ τρόπο, ὅτι ὁ μητροπολίτης σας ἔχει ἐκπέσει τοῦ ἀξιώματός του; Καὶ τώρα ἐν κυβισθήσει καταδικάζετε αὐτοὺς ποὺ ἐσεῖς μαθητεύσατε μὲ τὸ κήρυγμά σας;
    «Η Ιερά μας Μονή, προκειμένου να εφαρμόσει τον υποχρεωτικό 15ο Κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, έλαβε υπόψη της τα εξής δεδομένα:
Όμως, ο 15ος Κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου τον επίσκοπο που διακηρύσσει δημόσια αίρεση, τον χαρακτηρίζει ψευδο-επίσκοπο και ψευδο-διδάσκαλο. Επίσης, υποχρεώνει τους κληρικούς να παύσουν το μνημόσυνό του και τους μοναχούς να παύσουν την κοινωνία με αυτούς, δηλαδή να τον αναγνωρίζουν ως ορθόδοξο επίσκοπο. Τούτο έπραξε η Ιερά μας Μονή Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου, παύοντας το μνημόσυνό του και μη αναγνωρίζοντας ως ορθόδοξο Μητροπολίτη Φλωρίνης τον κ. Θεόκλητο.  Επιπλέον, η Ιερά Μονή μας ακολούθησε το παράδειγμα του αοιδίμου Πνευματικού Πατέρα και Μητροπολίτη μας κυρού  Αυγουστίνου, ο οποίος, εξαιτίας της ίδιας Παναίρεσης του Οικουμενισμού, είχε παύσει το μνημόσυνο του Πατριάρχη Αθηναγόρα, που διακήρυσσε δημόσια τις κακοδοξίες αυτής της Παναίρεσης».
    Ἐδῶ π. Ἰγνάτιε καὶ πατέρες τῆς Ἱ. Μονῆς, ξεπεράσατε καὶ τὸν δάσκαλό σας τὸν π. Θεόδωρο στὴν κυβίσθηση. Τώρα λέτε,
    «δέν συμφωνοῦμε μέ ὅσους ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ Ἀποτείχισις εἶναι «ὑποχρεωτική» καὶ πρὶν ἕνα χρόνο λέγατε· «Η Ιερά μας Μονή, προκειμένου να εφαρμόσει τον υποχρεωτικό 15ο Κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου... Επίσης, υποχρεώνει τους κληρικούς να παύσουν το μνημόσυνό του και τους μοναχούς να παύσουν την κοινωνία με αυτούς».
    Δὲν σᾶς ἐλέγχει ἡ συνείδησή σας; Ἂν κάνατε τότε λάθος, ἂν δειλιάσατε, ἂν φωτιστήκατε ἀπὸ τὸ «φῶς» τῆς ἡμερίδας τῆς Θεσσαλονίκης δὲν ζητᾶτε τουλάχιστον ἕνα συγγνώμη ἀπὸ τοὺς πιστούς, ποὺ δὲν ξέρουν πιά, ποιόν καὶ τί νὰ πιστέψουν; Καὶ τώρα ἐν κυβισθήσει καταδικάζετε αὐτοὺς ποὺ ἐσεῖς μαθητεύσατε μὲ τὸ κήρυγμά σας;
    «Δυνάμει του 15ου Κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, κανονικώς και νομίμως αρνούμαστε να υπακούσουμε στη διαταγή του Μητροπολίτη Φλωρίνης,  ο οποίος απαρνήθηκε την Ορθοδοξία και προσχώρησε στην Παναίρεση του Οικουμενισμού, αποδεχόμενος της αιρετικές αποφάσεις της Ψευδο-συνόδου της Κρήτης του 2016, και ο οποίος διατάσσει το Ορθόδοξο Ηγουμενοσυμβούλιο να παραδώσει την Ιερά μας Μονή στην οικουμενιστική διαχειριστική επιτροπή. Η παράδοση από Ορθοδόξους Ιεράς Μονής σε Οικουμενιστές ισοδυναμεί με αποστασία από τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Και γι’ αυτό απευθύνουμε σε αυτούς το ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ».
    Γιατὶ τότε, π. Ἰγνάτιε καὶ πατέρες τῆς Ἱ. Μονῆς, δὲν μιλούσατε γιὰ Οἰκονομία καὶ γιὰ μία τυχὸν ἐπερχόμενη σύνοδο; Γιατὶ ἀρνούσασταν τότε τὴν Ὀρθοδοξία στὸν Φλωρίνης καὶ τώρα εἰρηνεύετε μαζί του; Αφοῦ ἀπὸ τότε αὐτὸς δὲν ἄλλαξε οὔτε στὸ παραμικρό. Ἐσεῖς ὅμως ἀλλάξατε κατὰ πολύ.
Διαβάζουμε στὴν ἀπάντηση τῆς μονῆς πρὸς τὸν Φλωρίνης Θεόκλητο (ἐδῶ):
    «Κατόπιν των ανωτέρω, η Ορθόδοξη Ιερά μας Μονή δηλώνει δημόσια ότι ο π. Ιγνάτιος:
    1 –ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΜΑΜΩΝΑ (ΔΗΛΑΔΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ) ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, τώρα που ο ανωτέρω Μητροπολίτης τον καλεί, υπό μορφή διλήμματος, να απαρνηθεί την Ορθοδοξία και να τον μνημονεύει, δηλαδή να κοινωνεί μαζί του στην Παναίρεση του Οικουμενισμού ή Θρησκευτικού Συγκρητισμού ή Γνωστικισμού, η οποία Παναίρεση εισήχθη ψευδο-συνοδικά από την Ψευδο-σύνοδο της Κρήτης, όπως και άλλες αιρέσεις (δεσποτοκρατείας, εκκοσμίκευσης κλπ).
   2 –Μαζί με τους πατέρες που έχουν παύσει τα μνημόσυνα Μητροπολιτών που αποδέχθηκαν και διαδίδουν δημόσια τις αιρετικές αποφάσεις της Ψευδο-συνόδου της Κρήτης και των μοναχών και λαϊκών που έχουν παύσει την εκκλησιαστική κοινωνία των ίδιων Μητροπολιτών για τον ίδιο λόγο, σύμφωνα με την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, ο π. Ιγνάτιος αρνείται ρητά να υποκύψει τους τρεις πειρασμούς (τα τρία κεφαλαιώδη πάθη της Φιλαργυρίας, της Φιλοδοξίας και της Φιληδονίας) τους οποίους ο Σατανάς υπέβαλε στον Θεάνθρωπο Κύριό μας Ιησού Χριστό, όταν αποσύρθηκε, μετά την Βάπτισή Του στον Ιορδάνη ποταμό, στην έρημο, προκειμένου να προσευχηθεί και να αντιμετωπίσει τον Σατανά και τις μεθοδείες του».
    Τώρα π. Ἰγνάτιε καὶ πατέρες τῆς Ἱ. Μονῆς, δὲν ὑπάρχει ὁ Μαμωνάς, δὲν ὑπάρχουν οἱ τρεῖς πειρασμοὶ τοῦ Σατανᾶ καὶ γι’ αὐτὸ εἰρηνεύετε; Τώρα π. Ἰγνάτιε καὶ πατέρες τῆς Ἱ. Μονῆς, αὐτοὶ ποὺ μνημονεύουν, δὲν κοινωνοῦν μὲ τὴν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ μὲ τὶς ἄλλες αἱρέσεις; Τώρα ἡ διακοπὴ Μνημόνευσης δὲν εἶναι σύμφωνη μὲ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὴν Ἱ. Παράδοση;
   «Η Ιερά μας Μονή προσεύχεται εντατικά να αποκηρύξει δημόσια ο ανωτέρω Μητροπολίτης τις αιρετικές αποφάσεις της Ψευδο-συνόδου της Κρήτης, προκειμένου να μην οριστικοποιήσει την κατάληψη από αυτόν της θέσης του Ιεροεξεταστή του Ντοστογιέφσκυ εναντίον του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, κατηγορώντας Τον γιατί Τούτος, όταν είχε εξέλθει στην έρημο μετά την Βάπτισή Του στον Ιορδάνη ποταμό, δεν υπέκυψε στους τρεις αυτούς πειρασμούς του Σατανά για να ωφελήσει δήθεν την Εκκλησία Του, η οποία είναι το Σώμα Του.
    Ας ακούσει ο ανωτέρω Μητροπολίτης ό,τι λέγει για την αίρεση ο Μέγας Αθανάσιος, ο Υπέρμαχος της Ορθοδοξίας και Αληθής Ποιμένας της Εκκλησίας του Χριστού, ο οποίος δεν φοβόταν τις καθαιρέσεις του από τους αιρετικούς και προστάτευε τα λογικά πρόβατα της Μάνδρας της Εκκλησίας του Χριστού, δηλαδή τους Ορθοδόξους πιστούς, από τις επιθέσεις των λύκων της αίρεσης: ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΟ «ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΛΕΓΟΥΝ ΤΟ ΠΙΚΡΟ ΓΛΥΚΟ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΦΩΣ» (Ησαϊας, 5, 20) [Μεγάλου Αθανασίου, Προς τους απανταχού Μοναχούς περί όσων έγιναν από τους Αρειανούς επί Κωνσταντίου, ΕΠΕ, Μ. Αθανασίου, τομ. 9, σελ. 221]».
    Ὁ Μητροπολίτης σας π. Ἰγνάτιε καὶ πατέρες τῆς Ἱ. Μονῆς, παρὰ τὶς προσευχές σας, δὲν ἄλλαξε. Παραμένει Ἱεροεξεταστής. Ἀλλάξατε ὅμως ἐσεῖς, καὶ γίνατε κι ἐσεῖς ἱεροεξεταστὲς καὶ λάτρες τῆς κυβισθικῆς τέχνης, καταδικάζοντας καὶ ἀθωώνοντας κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ δασκάλου σας καθηγητοῦ, ὅποιον καὶ ὅποτε σᾶς ἀρέσει ὡσὰν νὰ βρίσκεσθε σὲ κάποιο σχολεῖο, τὸ ὁποῖο αὐτόκλητα διευθύνετε!
   Πουλᾶτε, ἐπίσης, τοὺς ἀποτειχισμένους πατέρες, ποὺ ἐσεῖς καλέσατε καὶ μαζί τους λειτουργήσατε στὸ Μοναστήρι σας, καὶ δὲν ἀναλύετε κἂν τοὺς λόγους ποὺ σᾶς ἔκαναν νὰ ἀλλάξετε γνώμη. Ἀθωώνετε αὐτοὺς ποὺ μὲ τὰ προηγούμενα λόγια σας τοὺς στέλνατε στὸ πῦρ τὸ ἐξώτερον καὶ καταδικάζετε αὐτοὺς ποὺ τοὺς θεωρούσατε συναγωνιστές σας.
   Οὔτε οἱ κυβερνήσεις τῆς Τρόϊκας δὲν μποροῦν νὰ σᾶς συναγωνισθοῦν.
    Ἡ λύπη καὶ ἡ θλίψη ποὺ προκαλεῖτε στὸ ποίμνιο ποὺ σᾶς ἐμπιστεύθηκε καὶ στὸ ὁποῖο λέγατε πύρινα λόγια εἶναι ἀφάνταστη. Ξεχνᾶτε ὅμως, στὸ χάος ποὺ προκαλεῖτε, τὰ δικά σας λόγια, λόγια ποὺ δὲν χωροῦν ἀμφισβητήσεως ἀπὸ κανέναν:
   «Ας ακούσει ο ανωτέρω Μητροπολίτης ό,τι λέγει για την αίρεση ο Μέγας Αθανάσιος, ο Υπέρμαχος της Ορθοδοξίας και Αληθής Ποιμένας της Εκκλησίας του Χριστού, ο οποίος δεν φοβόταν τις καθαιρέσεις του από τους αιρετικούς και προστάτευε τα λογικά πρόβατα της Μάνδρας της Εκκλησίας του Χριστού, δηλαδή τους Ορθοδόξους πιστούς, από τις επιθέσεις των λύκων της αίρεσης: ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΟ «ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΛΕΓΟΥΝ ΤΟ ΠΙΚΡΟ ΓΛΥΚΟ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΦΩΣ» (Ησαϊας, 5, 20) [Μεγάλου Αθανασίου, Προς τους απανταχού Μοναχούς περί όσων έγιναν από τους Αρειανούς επί Κωνσταντίου, ΕΠΕ, Μ. Αθανασίου, τομ. 9, σελ. 221]».

Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου

Σαμποτάζ κατά της Πίστεως!


    
  Ἡ ἀπόλυτη αὐτογελοιοποίηση! Ἀφοῦ ἐπὶ χρόνια ἔλεγαν ὅτι ἑτοιμάζονται γιὰ ἀποτείχιση· ἀφοῦ ἔφτασε ἡ στιγμὴ ποὺ τὸ σήμαντρο χτύπησε καὶ σήμανε τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς· κι ἀφοῦ τὴν πραγματοποίησαν –ὅπως τὴν πραγματοποίησαν– ἔρχονται τώρα νὰ τὴν ἀνατρέψουν μὲ ἀφάνταστη ἐλαφρότητα καὶ χωρὶς θεολογικὰ ἐπιχειρήματα, ποὺ νὰ ἀποδεικνύουν τουλάχιστον ὅτι ἔκαναν λάθος, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη.
     Δηλώνουν ἐξ ἀρχῆς στὸ κείμενο ποὺ ἐξέδωσαν (ἐδῶ),  ὅτι προχώρησαν στὴν ἀποτείχιση γιὰ λόγους πίστεως, δηλαδὴ «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν Ἁγία»· καὶ χωρὶς νὰ παύσουν ὑφιστάμενοι αὐτοὶ οἱ λόγοι,  ἀναιροῦν  ἐπιπολαίως τὴν πράξη αὐτὴ τῆς Διακοπῆς μνημοσύνου.
    Ὅμως, προχωρώντας σὲ αὐτὴν τὴν ἐνέργεια πρὸ ἑνός περίπου χρόνου, καὶ ὑποστηρίζοντάς την ὡς ἀναγκαία ἐκκλησιαστικὴ ἐνέργεια, «παρέσυραν» πολλοὺς πιστοὺς νὰ τὴν ἀκολουθήσουν· τοὺς προέτρεψαν, ἀμέσως ἢ ἐμμέσως, νὰ ἔρθουν σὲ ρήξη μὲ ἀγαπημένα τους πρόσωπα καὶ τοὺς ἐξομολόγους τους· καὶ τώρα, ὄχι μόνο ὑπαναχωροῦν –πρᾶγμα ποὺ καταδεικνύει τὴν ἀναξιοπιστία τῶν πράξεών τους– ἀλλά, τὸ κυριότερο, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν πράξη τους,
   διαστρέφουν ΟΛΟΚΛΗΡΗ τὴν ἁγιοπατερικὴ Παράδοση,
δηλαδὴ τὴν πράξη καὶ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας,    υἱοθετώντας τὴν ἀντιπατερική-μεταπατερικὴ στάση τῆς ὁμάδος τῶν π. Θεοδώρου Ζήση καὶ Ν. Μανώλη!
     Γιατὶ αὐτὰ δὲν τὰ ἔλεγαν τόσα χρόνια;
    Καλύτερους συμμάχους δὲν θὰ εὕρισκαν οἱ Παναιρετικοὶ Οἰκουμενιστὲς στὸν πόλεμο κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Μὲ συμμάχους τοὺς πατέρες τοῦ Μηλοχωρίου καὶ τῆς Θεσσαλονίκης, συντελοῦν στὴν ἀποτροπὴ κάθε μελλοντικῆς ἁγιοπατερικῆς ἀποτειχίσεως (ἀνθρωπίνως), ἀφοῦ θὰ ἀποτελεῖ στὸ ἑξῆς ἀποτρεπτικὸ παράδειγμα γιὰ ’κείνους ποὺ βλέπουν τὴν ἐξάπλωση τῆς Παναιρέσεως καὶ σκέπτονται τὴν ἀποτείχιση (ἐπειδὴ ἀντιλαμβάνονται ὅτι δὲν ὑπάρχει ἄλλος ἁγιοπαράδοτος τρόπος ἀντιστάσεως κατὰ τῆς Παναιρέσεως), ἀλλὰ δὲν θὰ τὴν ἀποτολμήσουν, ἀφοῦ οἱ γνῶστες τῶν Ἁγίων Γραφῶν καὶ «δυνατοὶ» κατὰ κόσμον Καθηγούμενοι καὶ πανεπιστημιακοὶ καθηγητές, τοὺς ἀπέδειξαν-δίδαξαν ὅτι μιὰ τέτοια ἐνέργεια ὄχι μόνο εἶναι σχεδὸν ἀκατόρθωτη, ἀλλὰ καὶ ἐμμέσως τὴν διαβάλλουν –αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ποὺ τὴν ἐπεχείρησαν! Καὶ τὴν διαβάλλουν ὡς πράξη …ἐκτὸς Ἐκκλησίας!
     Δυστυχῶς πατέρες, αυτὲς τὶς κρίσιμες στιγμές, ἡ πράξη σας ἀντιστοιχεῖ μὲ σαμποτὰζ κατὰ τῆς Πίστεως. Οἱ εὐθύνες σας εἶναι μεγάλες μὲ συνέπειες ποὺ ὑπέρβαίνουν τὰ ἐγκόσμια!
    Παραμείνατε, λοιπόν, στὴν ἀσφάλεια τοῦ Μοναστηριοῦ καὶ τῆς φιλίας μὲ μετα-πατερικοὺς θεολόγους, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ κατηγορούσατε -ἐμμέσως πλὴν σαφῶς- ὡς ψευδεπισκόπους!
Σημάτης Παναγιώτης