Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018

Δυστυχώς, πείσθηκαν από τον π. Θ. Ζήση, ότι η ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ της διδασκαλίας των Αγίων, είναι η γραμμή της Εκκλησίας!


Επιστολή ειρήνευσης των πατέρων της Ι. Μ. Αγίας Παρασκευής προς τον σεβ. μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητο
( Ἐστάλη πρίν ἀπό ἕνα μήνα στόν σεβασμιώτατο)
       Σεβασμιώτατε,
     Εἰς ἔνδειξιν καλῆς θελήσεως καί ἐπιδιώκοντες τήν εἰρήνευσιν τῆς διά λόγους Πίστεως διενέξεως μεταξύ Ὑμῶν καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἡμῶν, ἀποσύρομεν τήν ὑποβληθεῖσαν εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον Κανονικήν Μήνυσιν καθ’ Ὑμῶν, ἀναμένοντες καί τήν παρ’ Ὑμῶν ἀνάλογον πρόθεσιν. Ὡς ἐκ τούτου, ἀποστέλλουμε τήν παροῦσαν ἐπιστολήν-δήλωσιν ἴνα προβῆτε εἰς τίς δέουσες ἐνέργειες πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον.
    Ἐπίσης δηλώνομεν ὅτι δέν συμφωνοῦμε μέ ὅσους ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ Ἀποτείχισις εἶναι «ὑποχρεωτική», καί γι’ αυτόν τόν λόγο καταδικάζουν καί ὀνειδίζουν αὐτούς πού δέν ἀποτειχίστηκαν, ὅπως καί ὅσους ἀποτειχίστηκαν ἀλλά ἐφαρμόζουν ἕνα εἶδος Οἰκονομίας χάριν τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας. Ἀκόμη, ἀποστασιοποιούμεθα ἀπό ἀκραῖες θέσεις πού ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ δέκα αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, πού συμμετεῖχαν εἰς τό ἀντικανονικόν Συνέδριον τῆς Κρήτης, ἔχουν ἀποκοπῆ ἀπό τήν Ἐκκλησίαν καί ὅτι οἱ ἀρχιερεῖς πού ἀποδέχονται τήν ψευδοσύνοδο ἔχουν ἐκπέσει τοῦ ἀξιώματός των. Μόνον ὅταν ἕνας ἐπίσκοπος καταδικασθῆ τελεσιδίκως ἀπό ὀρθόδοξον Σύνοδον, ἐκπίπτει τοῦ ἀξιώματός του. Τονίζουμε ὅτι ἀποτειχιζόμεθα ἀπό τήν αἵρεσιν καί ὄχι ἀπό τήν Ἐκκλησίαν, ὅπως μᾶς κατηγοροῦν.
     Σεβασμιώτατε, δέν προχωρήσαμε εἰς τήν παῦσιν τοῦ Ὑμετέρου μνημοσύνου ἐπειδή θεωροῦμε ἑαυτούς «ἁγιωτέρους» Ὑμῶν ἤ τῶν λοιπῶν ἀρχιερέων καί προκαθημένων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλά ἐπειδή θεωροῦμε τήν Ὁμολογίαν τῆς Πίστεως ―ἐν καιρῷ τῆς προκειμένης αἱρέσεως― ὡς βάσιν καί προϋπόθεσιν τῆς πνευματικῆς ζωῆς διά τήν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν μας.
Εἰς αὐτόν τόν καλόν ἀγῶνα τῆς Ὀρθοδοξίας θεωροῦμε συναγωνιστάς καί τούς πατέρας ἐκείνους πού μπορεῖ νά μή προέβησαν ἀκόμη εἰς τό ἱεροκανονικόν βῆμα τῆς ἀποτειχίσεως, πού εἶναι ὑψηλή μορφή Ὁμολογίας, ἀλλά ἀναγνωρίζουν τόν ἀγῶνα μας, πονοῦν, ἀγωνιοῦν καί διαμαρτύρονται κατά τῆς συγχρόνου αἱρέσεως πού πλήττει τήν Ἐκκλησίαν. «Ὃς γὰρ οὐκ ἔστι καθ' ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν ἐστιν» (Μάρκ. 9,40).
Παρακολουθοῦμε, Σεβασμιώτατε, τόν τελευταῖον καιρόν τάς δημοσίας παρεμβάσεις Σας καί κατανοοῦμε τήν εὐαισθησίαν Σας διά τά ἐθνικά μας θέματα, ἀλλά τό ζήτημα τῆς Πίστεως εἶναι ἀσυγκρίτως σπουδαιότερον. Πρό δύο ἐτῶν εἰς τό Κολυμπάρι τῆς Κρήτης συνετελέσθη προδοσία τῆς Ὀρθοδοξίας! Οἱ μητροπολῖται, κατά τήν εἰς ἐπίσκοπον χειροτονίαν των, δέν δίδουν φρικτάς ὑποσχέσεις πρός τόν Θεόν ὅτι θά προασπισθοῦν τά ἐθνικά μας δίκαια, ἀλλά ὅτι θά ὑπερασπισθοῦν τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν.
Πληροφορηθήκαμε ὅτι σέ ὁμιλία Σας πρό ὀλίγων ἡμερῶν εἰς τό χωρίον Δροσερόν Ἐορδαίας ἐκφράσατε τόν ψυχικόν πόνον πού νιώθετε ἐξ αἰτίας τῆς διακοπῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῆς ἡμετέρας Ἱερᾶς Μονῆς μεθ’ Ὑμῶν. Σεβασμιώτατε, γνωρίζετε πολύ καλά ὅτι Σᾶς ἀγαποῦμε καί ἔχομε ὅλην τήν καλήν διάθεσιν νά ἐπαναφέρωμε τήν μνημόνευσιν τοῦ ὀνόματός Σας κατά τάς ἡμετέρας ἱεράς ἀκολουθίας. Ὅμως, ἀναμένομεν ἀπό Ἐσᾶς νά πράξετε ἔργα πού θά καταδείξουν ὅτι τό πένθος πού νιώθετε εἶναι κατά Χριστόν. Περιμένομε νά προχωρήσετε σέ θεάρεστες ἐνέργειες πού θά χαροποιήσουν τόν Οὐρανόν, θά εὐφράνουν τούς Ὀρθοδόξους καί θά καταισχύνουν τούς κακοδόξους.
Σεβασμιώτατε, ἄν τό θέλατε, θά μπορούσατε νά λάβετε ὑπ’ ὄψιν καί τόν πόνον ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν καί τόν σκανδαλισμόν τοῦ «μικροῦ ποιμνίου», τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν τοῦ Χριστοῦ. Θά μπορούσατε νά προσμετρήσετε τήν ὀδύνην καί τόν σκανδαλισμόν πού προέρχεται ἀπό την ἀναγνώρισιν μιᾶς αἱρετικῆς Συνόδου, κύριος συντελεστής τῆς ὁποίας ἦταν ἐκεῖνος τόν ὁποῖον συνεχίζετε νά μνημονεύετε, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του, ὡς «ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς ἀληθείας» τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ αὐτός προωθεῖ τά σχέδια τοῦ ἀντιχρίστου Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων.
Πάτερ Θεόκλητε, ὅσον δέν διαφοροποιεῖσθε ἀπό τούς Οἰκουμενιστάς, δίδετε τήν εἰκόνα ὅτι συμπορεύεσθε μετ’ αὐτῶν. Προσευχόμεθα νά πράξετε τά θεάρεστα, ὥστε νά ἐπαναφέρομεν τήν Ὑμετέραν μνημόνευσιν. Εἰς κάθε περίπτωσιν, ἀναμένομεν νά οἰκονομήση ὁ Κύριος ὅπως συνέλθη μία ἀληθινά Πανορθόδοξος Σύνοδος ―μέ ἐπισκόπους πού δέν θά εἶναι «γλάστρες», ὃπως σοφά τό εἴπατε― ἡ ὁποία θά καταδικάση τόν Οἰκουμενισμόν καί τούς φορεῖς του.
Σεβασμιώτατε, μετά τήν ληστρικήν Σύνοδον ἐπληγώθη πολύ τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, καί εὐθυνόμεθα ὅλοι. Διά τοῦτο καί ὀφείλομεν νά πράξωμεν τό καθῆκον μας, ὥστε ὁ Κύριος νά λυπηθῆ τόν λαόν Του καί νά δαμάση τήν καταιγίδα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πού ταλαιπωρεῖ ἐδῶ καί ἕναν αἰώνα τήν Ἐκκλησίαν Του, «ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος» (Πράξ. 20,28).
Μετά τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καί ἀληθείας,
ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς
ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Καλαϊτζόπουλος
μοναχός Εὐδόκιμος Χούντρης.
[ακολουθούν υπογραφές]

33 σχόλια:

 1. Ανώνυμος27/7/18, 8:17 μ.μ.

  "Ἐπίσης δηλώνομεν ὅτι δέν συμφωνοῦμε μέ ὅσους ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ Ἀποτείχισις εἶναι «ὑποχρεωτική», καί γι’ αυτόν τόν λόγο καταδικάζουν καί ὀνειδίζουν αὐτούς πού δέν ἀποτειχίστηκαν, ὅπως καί ὅσους ἀποτειχίστηκαν ἀλλά ἐφαρμόζουν ἕνα εἶδος Οἰκονομίας χάριν τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας."

  Δηλαδη λένε δεν συμφωνούν με όσους θεωρουν την αποτειχιση υποχρεωτικη, αλλα ούτε και με εκεινους που αποτειχιστηκαν αλλα εφαρμοζουν χαριν του πληρωματος Οικονομια.
  Μα οι ιδιοι δεν ειναι οι μεν με τους δε? Πολύ μπερδεμένα μας τα λένε οι πατέρες...
  Τελικά με ποιους επικοινωνουν μονο με αποτειχισμενους, με μη αποτειχισμένους (αφου δεν ειναι υποχρεωτικη η αποτειχιση) ή και με οικονομιστες; Γιατι αν κοινωνουν με οικονομιστες όπως ξερουμε οτι το κάνουν με τον π. Θ. Ζηση που παρεστει και στην εορτη του μοναστηριου, γιατι λένε οτι δεν συμφωνουν μαζι τους;
  Μιλάτε με γριφους γεροντα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος27/7/18, 8:38 μ.μ.

  Δυστυχως επιβεβαιώθηκαν οι αδερφοι που μας επιστούσαν την προσοχη στο οτι οι πατερες στην Ι.Μ. Μηλοχωρίου ετοιμαζονταν για θεαματικη κυβιστηση!!
  Η επιστολη τους αυτή δειχνει οτι θελουν και την πιτα ολοκληρη και τον σκύλο χορτατο. Ξεπέρασαν και τους οικονομιστες ακομη αφου αποδεικνυεται οτι εχουν προφανως κοινωνια με ολους ανεξαρτητα απο το αν αποτειχιστηκαν ή οχι αφου κατ'αυτούς δεν ειναι υποχρεωτικη η αποτειχιση !!!
  Απέραντη θλίψη...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μαν. Ντάλας27/7/18, 9:23 μ.μ.

  Δυστυχως οι κολοτούμπες συνεχίζονται.. Κάνουν υπακοή στον π. Θεόδωρο Ζήση και όχι στις οικουμενικές συνόδους και στους Πατέρες της εκκλησίας μας! Απο τον πατέρα Μάξιμο δεν το περιμέναμε αυτό... Οι μεσοβέζικες λύσεις δεν οδηγούν πουθενά. Οι Άγιοί μας ήταν ξεκάθαροι και αυστηροί σε θέματα Πίστεως και δεν δημιουργούσαν συγχιση στο ποίμνιό τους με αυθαίρετες και απροσδιόριστες οικονομίες. Ο Θεός να μας ελεήσει, το είδαμε κι αυτό!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος27/7/18, 9:50 μ.μ.

  Έκαναν μερικά χρόνια να εφεύρουν το νέο ΔΙΑΒΟΛΙΚΟ εφεύρημα,"ἀποτειχιζόμεθα ἀπό τήν αἵρεσιν καί ὄχι ἀπό τήν Ἐκκλησίαν". Δηλαδή, από τι αποτειχίστηκαν; Από μια ιδέα; Και τι συνέπειες έχει η αποτείχισή τους; Τη ΜΗ ΔΙΩΞΗ! Αυτή τρέμουν. Να ΜΗ χάσουν το μοναστήρι και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γι' αυτό και ο π. Νικόλαος Μανώλης έσπευσε να επαινέσει την πράξη τους, που τον βοηθεί να συνεχίσει να παίρνει κι αυτός το ...μισθό του από τον Θεσ/κης Άνθιμο!Έγραψε με νόημα στην "Κατάνυξη": "Την ευχή σας πατέρες! Μακάρι να σας ακούσει ο σεβασμιώτατος και να καταδικάσει την ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου και τις αιρετικές διαδρομές του Φαναρίου!".
  Ντροπή σας, ωρέ οικονομισάριοι!
  Ιωάννης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος27/7/18, 10:16 μ.μ.

  Ασυναρτησίας το αναγνωσμα! Επιδιώκουν λενε την ειρηνη για την διένεξη που προέκυψε για λογους Πίστεως! Μα τι ειρήνευση μπορει να υπάρξει όταν πρόκειται για λογους Πίστεως αγαπητοι πατερες; Δεν μαλώσατε για προσωπικους λόγους και ζητηματα...
  Λέτε: "Μόνον ὅταν ἕνας ἐπίσκοπος καταδικασθῆ τελεσιδίκως ἀπό ὀρθόδοξον Σύνοδον, ἐκπίπτει τοῦ ἀξιώματός του". Το αρνείται κανένας αυτο πατερες; γιατι μιλάτε με στόμφο για θεματα αυτονοητα λες και εφηύρατε τον τροχο; Αμφισβητείτε όμως οτι ένας επίσκοπος μπορει να διδάσκει κακόδοξα οποτε πρεπει ο πιστος να απομακρύνετε απο αυτον; Κι εσεις τότε γιατί λέτε οτι "αποτειχιζεσθε απο την αιρεση" προφανως αναφερόμενοι στον Οικουμενισμο, αφου δεν εχει γινει καποια Συνοδος να την καταδικάσει ως τετοια; Και οι φέροντες τα ιδια πιστευω με την αιρεση του Οικουμενισμού πως λέγονται, δεν λέγονται αιρετικοι; Δεν ειναι υποχρεωτικη η απομάκρυνση απο αυτούς;
  Μας απογοητεύσατε οικτρα, μας μπερδεύετε ακομη περισσοτερο αφου δεν καταλάβαμε ποτε γιατι αποτειχιστηκατε, γιατι διωχθήκατε αφου ο όλος αγωνας σας ειναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ; Δηλαδη για σας είναι προαιρετικη η απομακρυνση απο τους αιρετικούς ή διδάσκοντες καινά δόγματα; Και η πατερικη κατοχύρωση στα λεγόμενά σας που είναι; Ή πρόκειται για δικά σας διανοήματα που θέλετε να δεχθούμε χωρίς έλεγχο;
  Τι ακριβως διδάσκετε στο ταλαίπωρο ποίμνιό σας απορούμε!

  Α.Να.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Δεν φθάνει η κυβιστηση σας πατέρες αλλα κρεμάσατε και τους αδελφούς σας που αποτειχισθηκαν μαζί με σας αλλά και πριν από σας. Κρεμάσατε και τον εν Χριστώ αδελφο σας αγωνιστή π.Παισιο Παπαδόπουλο! Ντροπη σας πατέρες να ακολουθειτε ανθρώπους συμβιβασμενους και όχι τον Θεό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος28/7/18, 12:39 μ.μ.

   Μήπως γνωρίζει κάποιος να μας πει ποιός άλλος άντεξε μέχρι στιγμής στην ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ εκτός βέβαια από τον π.Ευθύμιο Τρικαμηνά?

   Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος28/7/18, 3:02 μ.μ.

   Απο οτι γνωριζω ο πατερ φωτιος τζουρας απο σερρες εχει 1 χρονο να πληρωθει 2 μηνες μετα την αποτειχιση του . Του κοψανε τον μισθο.

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος28/7/18, 5:25 μ.μ.

   Οφείλουμε οι αποτειχισμένοι να δείχνουμε έμπρακτα και όχι μόνο με λόγια την αγάπη μας και την συμπαράστασή μας σε όσους πατέρες εξακολουθούν να αντέχουν στην λαίλαπα του οικουμενισμού.Εάν θέλουμε να έχουμε την ευλογία του Θεού.

   Διαγραφή
  4. Ανώνυμος28/7/18, 6:18 μ.μ.

   Εχεις Απολυτο δικιο αδερφε . Ετσι και αλλοιως αυτοι οι αληθινοι ποιμενες ειναι μετρημενοι στα δακτυλα του ενος χεριου . Οποιος εχει δυνατοτητα ας τους στηριξουμε εστω και με την προσευχη αυτοι που δεν μπορουν αλλοιως!

   Διαγραφή
  5. Ανώνυμος28/7/18, 7:33 μ.μ.

   Ο πάτερ Παΐσιος Παπαδόπουλος απλήρωτος και εφαρμόζει την ακρίβεια τον συντηρεί το πιμνιο του όπως τον π. Φώτη

   Διαγραφή
  6. Ανώνυμος29/7/18, 9:29 π.μ.

   Ναι αλλα ο πατηρ Παΐσιος υποστηριζει και φανερα πλέον την επιστροφη στο παλιο ημερολογιο οποτε μπλεκουμε σε αλλα μονοπατια...

   Διαγραφή
  7. Ανώνυμος29/7/18, 11:59 π.μ.

   Πεστα για να μαθουμε? Εγω δεν ηξερα για τον π παισιο οτι ειναι ημερολατρης ηξερα μονο για τον π.σαββα λαυρευωτη με τον γεροντα του οτι εχουν γοχικες τασεις . Οποτε ? Τι κανουμε?

   Διαγραφή
  8. Ανώνυμος29/7/18, 12:21 μ.μ.

   Αυτό που οφείλει να κάνει κάθε ορθόδοξος χριστιανός διαχρονικα ανωνυμε 11.59. και ιδιαίτερα στις πονηρες και εσχατολογικες εποχες που ζουμε: Ελέγχουμε και ρωτάμε ενδελεχως τα φρονηματα του ιερεα που ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ να εναποθέσουμε την διαποίμανση της ψυχής μας. Για να μην γίνουμε συγκοινωνοι και ενισχυτές της πλάνης του και μας αποστραφει ο Κύριος. Αρκετες αμαρτιες κουβαλαει ο καθένας μας απο μόνος του, τουλάχιστον να δειχνουμε ιδιαίτερη μέριμνα, φροντιδα και προσοχη στην επιλογη του ποιμένα μας! Για δε τον π. Παΐσιο ρωτήστε τον για να βεβαιωθείτε μονοι σας...θα σας πει οτι οφειλουμε να γυρισουμε στην κατάσταση πριν την ημερολογιακή αλλαγη. Ρωτήστε αδερφοι, ερευνηστε, το χρωστάτε στην αιώνια ψυχή σας!

   Διαγραφή
  9. Ανώνυμος29/7/18, 3:22 μ.μ.

   Ευχαριστω!

   Διαγραφή
  10. Ανώνυμος29/7/18, 7:43 μ.μ.

   Ανώνυμε, 28/7/18, 12:39 μ.μ.,
   πολύ σωστά το είπες μόνο ο π. Ευθύμιος άντεξε και αντέχει την διακοπή μισθοδοσίας και κάθε εξάρτηση από αιρετικό δεσπότη... Ο λόγος είναι απλός: Διότι η αποτείχιση του δεν είχε κανένα ίδιον όφελος. Έγινε βασισμένη στους Πατέρες και στην Αγία Γραφή, μετά από προσευχή και ωριμότητα που τον διακατέχει σε όλα τα βήματά του...
   Το να μιλάς όμως για έναν τέτοιο άνθρωπο στις μέρες μας, είναι υποβιβασμός.... Μόνο τα έργα μας και ο αγώνας μας θα τον δικαιώσουν.... Αμήν .... Δι' ευχών του.....

   Διαγραφή
 7. Ανώνυμος28/7/18, 12:34 π.μ.

  Συγχαρητηρια πατερες. Τετοια κυβισθηση δεν εκανε ουτε η κυβερνηση. Εχετε ξεπερασει ακομα και τους πολιτικους. Ευτυχως που απαρνηθηκατε τα εγκοσμια. Φανταστειτε τι θα λεγατε αν δεν τα ειχατε απαρνηθει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος28/7/18, 1:36 π.μ.

  Θεαματική κυβιστηση ξεπερασαν κάθε προσδοκία! Μέσα σε ένα χρόνο αποτειχίστηκαν, μετά μήνυσαν τον δεσπότη, μετά απέσυραν την μήνυση και μετα δήλωσαν οτι τελικά δεν ειναι υποχρεωτικη η αποτειχιση απο την αιρεση για να εισαι ορθοδοξος. Ε, ρε γλέντια οι Οικουμενιστες, οι αγώνες τους τωρα δικαιώνονται και μάλιστα απο πατερες που κρατουν απο την ρίζα του πατρος Αυγουστινου Καντιώτη!!!

  Ελένη, νοικοκυρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Αιδως π.ΜΑΞΙΜΕ !!!! Με την επιστολη σας ΔΙΑΓΡΑΨΑΤΕ ΤΕΛΕΙΩΣ ΜΑ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΑΓΩΝΑ ΣΑΣ..Δεν ξερω αν ειναι και ΚΡΙΜΑ, κατι που πραγματικα ΘΕΛΑΤΕ, οποτε και δεν μπορω να το πω..Πολυ διπλωματικη και νομικιστικη η επιστολη σας που ΔΕΝ ΑΡΜΟΖΕΙ σε καλογερο ..Κατι σχεδιαζετε πισω απο αυτο και πολυ πονηρος ο συντακτης του κειμενου..Λετε: " Δεν πιστευουμε οτι οι ΔΕΚΑ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ που συμμετειχαν στην συνοδο της ΚΡΗΤΗΣ εχουν ΑΠΟΚΟΠΕΙ απο την ΕΚΚΛΗΣΙΑ """ Σοβαρα πατερ μου ??? Μα τι λετε ??? Τι καινουρια κακοδοξια εισαγαγετε στον 15ο ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ Μ.ΦΩΤΙΟΥ ??? Καινουριο ειναι αυτο ??? Νεομεταπατερικο ισως???? Μα ο ιδιος ο ΚΑΝΟΝΑΣ δεν λεει ρητα οτι οι αυτοι δεν ειναι επισκοποι αλλα ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ , δεν ειναι ποιμενες αλλα ΨΕΥΔΟΠΟΙΜΕΝΕΣ ?????? Πως ειναι δυνατον κατα το ΘΕΟ ( μεσω του Μ.ΦΩΤΙΟΥ ) να ειναι ψευδεπισκοποι και ψευδοποιμενες ,αλλα ταυτοχρονως να ειναι και ΜΕΣΑ στην ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ, ΜΗ ΑΠΟΚΟΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΕΙΝΕΣΤΕ ????? Τι ειναι τελικα ΑΛΗΘΙΝΟΙ (ΚΑΤ ' ΕΣΑΣ) Ή ΨΕΥΤΕΣ ( ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ;)..Αλλωστε, αυτες οι δεκα αυτοκ.εκκλησιες εκπροσωπουνταν απο επισκοπους που ειναι καταδικασμενοι ΨΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ πατερ μου...Λετε αμεσως πιο κατω: " Δεν πιστευουμε οτι οι συμμετεχοντες επισκοποι στην ΚΡΗΤΗ,εχουν εκπεσει του αξιωματος τους"" Αληθεια π.ΜΑΞΙΜΕ?? Μα ο ΚΑΝΟΝΑΣ λεει οτι ειναι ΨΕΥΤΕΣ και κατα την δικη σας ερμηνεια ΔΕΝ εχουν εκπεσει του αξιωματος τους??? Αν το εννοειτε ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ συμφωνα με τους ΚΑΝΟΝΕΣ της ΚΡΑΤΟΥΣΗΣ εκκλησιας, λιγο μας απασχολει αν ειναι νομιμοι ή οχι ...Εμας μας νοιαζει αν ειναι ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΕΠΙ- ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΑΥΤΟΥ!!!!Καταλαβατε π.ΜΑΞΙΜΕ ??? Ουτε πραξικοπηματιες ειμαστε , ουτε απο τις εκκλησιες τους θελουμε να τους διωξουμε με ακραιο τροπο ..Ας τα κρατησουν τα ΝΤΟΥΒΑΡΙΑ ΤΟΥΣ κι ας τα χαιρονται..Λοιπον , προσεξτε γιατι ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ , σημερα πεσατε και σε αλλη κακοδοξια και διαστρεβλωση του 15ου ΚΑΝΟΝΟΣ ..Λετε :"Πατερ θεοκλητε οσο δεν διαφοροποιηστε απο τους οικουμενιστες ΔΙΔΕΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΟΤΙ ΣΥΜΠΟΡΕΥΕΣΘΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ"..Πονηροτατη λεξιπλασια αναρμοστη για το σχημα σας πατερ μου ,και αρκετα κομψη και δικονομικη, μαλλον υποβαλλομενη απο καποιον ΚΑΘΗΓΗΤΗ(Ο νοων νοειτω). Ουτε ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΔΕΙ, ΟΥΤΕ ΣΥΜΠΟΡΕΥΕΤΑΙ πατερ μου..ΣΙΓΟΥΡΑ Ο ΦΛΩΡΙΝΗΣ καταστρατηγει το " ο κοινωνων τω ακοινωνητω, ακοινωνητος εσται" Αυτο κανει..Συγκοινωνα και γινεται ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!! Ξεκαθαρα πραματα..Αφου αποστασιοποιεισθε απο τους τηρωντας την ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ (χωρις εισαγωγικα οπως εσεις), δηλωνω κι ΕΓΩ οτι σεβομενος το θελημα σας ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟ ΣΑΣ ΓΙΑΤΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΤΑΥΤΟΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ "πατερ μου".(με εισαγωγικα).ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗ , ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΚΙΑ ΠΟΥ ΧΩΡΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟ ( ΑΓ.ΓΡΗΓ.Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ).Σημερα 27-7-2018 με την επιστολη " ειρηνευσης " που συνταξατε,διαλεξατε την ΕΙΡΗΝΗ μετα της ΚΑΚΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΕΙ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ Ο ΑΡΧΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ που κοινωνα με τον ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ..Ευχομαι ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΙΩΣΕΤΕ ,και μεσα στο βαθυ γηρας σας να κανετε την ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!!!! Καλη ανταμωση πατερ ΜΑΞΙΜΕ..Μεχρι τοτε , σε ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΔΥΟ!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος28/7/18, 11:52 π.μ.

   Πολύ δυνατο το σχόλιό σας κύριε Δημητρούκα!

   Α.Να.

   Διαγραφή
  2. Παναγιωτη γεια σου φιλε μου οτι ειχα ερθει σε επαφη με αποτειχισμενους που πανε στον εν λογο πατερ,και με προετρεψαν να τον γνωρισω οικογενειακως μαλιστα,αντε παλι απο την αρχη τωρα

   Διαγραφή
  3. Δεν πειραζει φιλε ΑΡΓΥΡΗ ετσι ειναι ..Κανε την προσπαθεια σου κι ο ΘΕΟΣ θα σου φερει ιερεα..Ειναι σιγουρο .Το πολυ πολυ ανεβα στις ΣΕΡΡΕΣ στον π.ΦΩΤΙΟ ΤΖΟΥΡΑ

   Διαγραφή
 10. Εντος ολιγου θα μας ανακοινωσουν οτι επαναφερουν και την μνημονευση και θα ζητουν συγγνωμη απο τον επισκοπο τους.Ο Θεος να τους φωτισει τον εσκοτισμενο λογισμο τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ28/7/18, 10:50 μ.μ.

  Η τραγικότητα στο μεγαλείο της. Κρίμα πατέρες δεν σταθήκατε στο ύψος των περιστάσεων. Δεν ακολουθήσατε τον Αγ.Φωτιο και όλους τους Αγίους μας που απομακρύνονταν από την αιρεση ως από όφεως, αλλά ακολουθήσατε ρασοφορους συμβιβασμενους και υστεροβουλους και δειλούς. Κρίμα και πάλι κρίμα, θα τρίζουν τα κόκκαλα του αγιου γέροντος σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ανώνυμος29/7/18, 8:34 π.μ.

  Κρίμα να τελειωνει ετσι τοσο αδοξα ο αγωνας των συγκεκριμένων πατερων με ενα κειμενο αγαπολογικο, με καμία παράθεση πατερικων πηγων και εν πολλοις ασυναρτητο. Δεν το ξέρατε πατερες οτι αν δεν εχεις την αγνη προθεση να φτασεις γενναια μεχρι το τελος, κινδυνευεις να αυτογελοιοποιηθεις και να εκθεσεις και τους ανθρωπους που σε εμπιστευτηκαν και σε πίστεψαν κιολας; Τελικά λίγοι είναι αυτοι που έχουν πράγματι τα κοτσια να ορθωσουν το ανάστημα τους κοντρα στην λαιλαπα του οικουμενισμου! Ανάμεσα σε αυτους δεν εισαστε προφανως εσεις...εσεις εισαστε νανοι. Αλλοι ειναι οι γίγαντες που εσεις θρασύτατα και ασεβώς ονομάζετε πλανεμενους και σχισματικους. Αλλα βέβαια οσα δε φτανει η αλεπου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ανώνυμος29/7/18, 5:38 μ.μ.

  Στηρίζουμε τον π.Παισιο Παπαδόπουλο κι όσους παραμένουν πιστοί στη γραμμή του διωκομενου πνευματικού τους. Κρίμα τον άφησαν μόνο του οι εν Χριστώ "αδελφοι" του. Κράτα γερά πατερ, είμαστε μαζί σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Αληθεια π.Μαξιμε και π. Ιγνατιε τί σας τάξανε και και με ποιό τρόπο σας αλλάξανε γνώμη για τόσο σοβαρά θέματα Πίστεως? Απο όσο γνωρίζουμε εσείς διακηρύσσατε με στόμφο (και πολύ σωστά) οτι ο 15ος κανών της Πρωτοδευτέρας είναι υποχρεωτικός και οτι υπάρχει μολυσμός απο την αίρεση σε όσους συμμετέχουν σε ακολουθίες και μυστήρια σε εκκλησίες όπου μνημονεύονται οικουμενιστές. Γι αυτόν τον λόγο άλλωστε κάνατε και την αποτείχιση - εντείχιση στην Εκκλησία, αποτείχιση απο την αίρεση και τους αιρετικούς αλλα και τους ομόφρονές τους. Τώρα όμως ξαφνικά υιοθετήσατε τις απόψεις του π. θ. Ζήση ( και του πολύ στενού σας περιβάλλοντος) και με την παραπάνω επιστολή σας αναιρείτε ο,τι λέγατε και τονίζετε οτι δεν συμφωνείτε με αυτά λαμβάνοντας υπ όψιν σας τον ανθρώπινο παράγοντα και την αδυναμία ορισμένων να αποτειχισθούν! Αναιρείτε, δηλαδή, εσείς το υποχρεωτικό του κανόνος, γιατί συμπάσχετε με αυτούς που δεν έχουν το θάρρος να αποτειχισθούν! Άν είναι δυνατόν! Καταφέρατε με τον τρόπο σας να δημιουργήσετε μια άνευ προηγουμένου αναστάτωση στον χώρο των αποτειχισμένων και να μπλοκάρετε αποτελεσματικά (χειραγωγουμενοι πάντα) την ευλογημένη και αναγκαία στις μέρες μας αποτείχιση. Εσείς π. Μάξιμε και π. Ιγνάτιε απο ήρωες της αποτείχισης καταντήσατε ΛΑΓΟΙ ΜΕ ΠΕΤΡΑΧΗΛΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος29/7/18, 7:50 μ.μ.

   Τι τους τάξανε;;;
   Απλούστατα την ασφάλεια των τειχών της Μονής, την ηρεμία και ησυχία του κελλιού τους, τα γεμάτα πιάτα στην Τράπεζά τους, τον Ναό γεμάτο και τα παγκάρια επίσης από άλογα πρόβατα - ή αλλιώς όπως συνηθίζω να τους λέω - τους ευλαβείς βλαμμένους χριστιανούς της Νέας Εποχής του Αντιχρίστου.... και φυσικά την φιλία και την αγάπη του δέσποτα τους, και την μοναδική συμπαράσταση του "ενός", και "μόνου", "δημοφιλούς", "γέροντος", "ταπεινού εργάτη του Ευαγγελίου" (με την παχυλή σύνταξη), "επιτίμου καθηγητού" Θεοδώρου Ζήση (γιατί για μένα ΔΕΝ είναι παπάς), και των συν αυτώ ομοίων!!!
   Οποία κατάντια!!!

   Διαγραφή
 15. Μαν. Νταλας2/8/18, 2:29 μ.μ.

  Αγαπητό ιστολόγιο Πατερικη Παράδοση ευχαριστώ πρωτίστως για τα ωραία και Πατερικά άρθρα που ως επι το πλείστον δημοσιεύετε. Ευχαριστώ επίσης για τον αγώνα που κάνετε εναντίον του οικουμενισμού. Έχω όμως μια ένσταση ως προς ορισμένα σχόλια και άρθρα- καταπέλτες που αναρτάτε συχνά - πυκνά εναντίον του π. Παισίου και των Αγιορειτών Πατέρων που αγωνίζονται ρισκάροντας τα πάντα εναντίον της πολυσύνθετης αίρεσης, της παναίρεσης του οικουμενισμού. Αυτοί που έχουν ταυτόσημες απόψεις μαζί σας και με τον π. Ευθύμιο Τρικ. σε ουσιώδη, Πατερικά και δογματικά θέματα, βάλλονται κατά κόρον και επι μονίμου βάσεως για το θέμα του παλαιού ημερολογίου. Όμως εάν όπως λέτε δεν είναι δογματικής φύσεως το θέμα του παλαιού ή νέου ημερολογίου, γιατί τότε το έχετε αναγάγει σε μείζον ζήτημα, ωστε να δημιουργούνται τόσες έριδες, φατρίες και να χυθεί τόσο μελάνη για ένα ευτελές κατα τα άλλα και αμελητέο ζήτημα; Απο ότι γνωρίζω οι εν λόγω πατέρες π. Παίσιος, π. Χαρίτων. π. Σάββας κλπ κατηγορηματικά μίλησαν για μια μελλοντική προσπάθεια επιστροφής στο παλαιό ημερολόγιο ΕΞΩ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΓΟΧ, πράγμα το οποίο θα έδινε την δυνατότητα του απο κοινού αγώνα με τους αδελφούς του παλαιού ημερολογίου που βρίσκονται εκτός παρατάξεων ΓΟΧ, ή που επιθυμούν να εξέλθουν και να αγωνισθούν εναντίον της λαίλαπας του οικουμενισμού. Έκτοτε βέβαια μετά τον πόλεμο που δέχτηκαν απο το ιστολόγιό σας ουδέποτε αναφέρθηκαν και κανέναν δεν πίεσαν. Αναρωτιέμαι πραγματικά σε τί αποσκοπεί η επιμονή σας και ορισμένων απο τους σχολιαστές σας να αναμασούν τα ίδια και τα ίδια και να διχάζουν τον κόσμο, την στιγμή μάλιστα που δεν επίκειται τέτοιο ζήτημα. Άν σας ενδιαφέρει η ενότητα των αποτειχισμένων καλό είναι να το προσέξετε αυτό ιδιαιτέρως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος4/8/18, 5:11 μ.μ.

   Μιλήσαμε και τηλεφωνικά με το πρόσωπο που έχει γράψει το σχόλιο αυτό και είπαμε κάποια πράγματα για τα όσα γράφει. Εδώ να σημειώσω (και να συμπληρώσω, γιατί όταν μιλήσαμε δεν είχα υπ' όψιν μου όλο το σχόλιο, διότι πριν αναρτηθεί δεν φαίνεται όλο, παρά μόνο οι πρώτες γραμμές) κάποια πράγματα.
   Δεν ξεκινήσαμε εμείς επίθεση κατά των ως άνω πατέρων, αντίθετα τους υποστηρίξαμε ολόψυχα (και απονήρευτα) στην αρχή, έως ότου φάνηκε η τακτική τους να θέλουν να μας πάνε στο Π.Η. Ακόμα και βιβλίο έγραψαν, στο οποίο ασκήσαμε κριτική κι ακόμα δεν απάντησαν(!) στο οποίο φαίνονται οι θέσεις τους ολοκάθαρα. Ακριβώς, επειδή το Π.Η. δεν είναι θέμα δογματικό, ο π. Ευθύμιος από χρόνια έχει κάνει την μόνη ρεαλιστική, αγιοπατερική και ενωτική πρόταση: κοινός αγώνας κατά του Οικουμενισμού, ασχέτως με το ποιό Ημερολόγιο ακολουθεί κάποιος. Αυτή του η ενωτική του πρόταση που δίνει λύση στο πρόβλημα, πολεμήθηκε και πολεμείται, αποκαλύπτοντας ότι πρόθεσή τους είναι να πάμε στο Π.Η. και βέβαια ότι θέλουν να κάνουν τη χάρη των Γ.Ο.Χ. που έχουν δογματοποιήσει το Ημερολόγιο, δεν τους φτάνει ότι αποχωρήσαμε από τους νεοημερολογίτες Οικουμενιστές, αλά για να μας δεχτούν πρέπει να ακολουθήσουμε το Π.Η. και επειδή δεν συμφωνούμε σ' αυτό μας κατηγορούν δια των ιστολογίων τους ως σχισματοαιρετικούς.
   Π.Σ.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος4/8/18, 9:11 μ.μ.

   Κύριε Ντάλα φοβάμαι οτι κρίνετε τα πράγματα αρκετα επιφανειακα. Εχετε χάσει όλη την ουσία του προβλήματος.

   Οι Αγιορείτες με την επιστολη τους στο φύλλο της 20/10/2017, αρ. 2184 του Ορθόδοξου Τύπου διεκήρυξαν ότι "«…δὲν μᾶς ἐπιτρέπεται (ἐάν ἔχουμε τὸν στοιχειώδη φόβο Θεοῦ, καὶ δὲν θέλουμε νὰ βλασφημοῦμε), νὰ κηρύττουμε πρὸ συνοδικῆς διαγνώμης ἄκυρα μυστήρια σὲ Νέο ἤ Παλαιό»!!! Δηλαδη ευθέως και δημοσίως αμφισβητούν την εγκυρότητα των μυστηρίων του Νέου, μας λένε δλδ οτι πρέπει να γίνει Σύνοδος για να μας πει αν τα εγκυρα μυστηρια ειναι στο Παλαιο Ημερολογιο ή στο Νέο!!! Και λένε επίσης οτι βλασφημούμε κιόλας αν πουμε οτι εχουμε εγκυρα μυστήρια οι Ν.Η.!! Μου προκαλεί εκπληξη οτι δεν σας σκανδαλίζει ως Ορθοδοξο Χριστιανό αυτη η δημοσίως κατατεθειμένη θέση τους παρα λέτε οτι "έχουν ταυτόσημες απόψεις μαζί σας και με τον π. Ευθύμιο Τρικ. σε ουσιώδη, Πατερικά και δογματικά θέματα"! Που ακούσατε ποτε τον πατηρ Ευθύμιο να εκφραζει τετοια αθεολογητη θέση, και λέτε κιόλας οτι έχουν και ταυτόσημη θέση σε τόσο ουσιώδες θέμα; Ή δεν καταλαβατε τι υποστηρίζουν οι συγκεκριμένοι Πατέρες ή παρασύρεστε απο μία προσωπικη σας συμπάθεια προς το πρόσωπο των εν λόγω Πατέρων η οποία δεν σας επιτρέπει να δειτε ξεκαθαρά τις πλανεμένες θέσεις τους.

   Λετε έπειτα "Έκτοτε βέβαια μετά τον πόλεμο που δέχτηκαν απο το ιστολόγιό σας ουδέποτε αναφέρθηκαν και κανέναν δεν πίεσαν". Κύριε Ντάλα μία δημοσίως και ενυπογράφως κατατεθειμένη άποψη, δημοσίως και ενυπογράφως αποσύρεται. Αν θέλουμε να λέμε οτι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα τα θέματα Πίστεως και για να πεισθούμε όλοι οτι όντως έχουν αναιρέσει την εν λόγω κακόδοξη θέση. Το ότι πλέον μετά τον ντόρο δεν αναφερονται σε αυτήν δεν μας λέει τίποτα! Το κάνουν προφανώς γιατί σκανδάλισαν την πλειοψηφία των αποτειχισμένων (όχι εσάς προφανως...) οι οποίοι και δικαίως τους γύρισαν την πλάτη (για να τους ανοίξουν την αγκάλη βεβαίως βεβαίως οι παραταξιακοί παλαιοημερολογίτες και ΓΟΧ!).

   Διαγραφή
 16. Ανώνυμος3/8/18, 12:38 μ.μ.

  Πως νοειται ο διαβεβλημενος βιος που[ αλλοτρια Θεω και προσοικειοι τω διαβολω] για τον ιερεα ;Καποιος αρμοδιος ,θεολογος ισως ,με παραδειγματα ,αν ειναι δυνατον[ταδε αμαρτια ,δεινα αμαρτημα ,ετερο αμαρτημα ,για κατανοηση πληρεστερη και ενημερωση μας]

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.