Κυριακή, 1 Μαΐου 2016

«Χαίρετε ἄνθρωποι»!


            Xριστός Ἀνέστη

Τοῦ Αὐτοκράτορος Θεοδώρου Δούκα τοῦ Λάσκαρι

«Χαίρετε ἄνθρωποι»
“Χριστὸς Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν”· αὐτὸ εἶπε ὁ ἄγγελος· αὐτὸ εἶδαν καὶ οἱ γυναῖκες· αὐτὸ μαρτυροῦν καὶ οἱ σφραγίδες τοῦ Πιλάτου· ὁ ἄδειος τάφος τὸ φωνάζει δυνατά· τὸ μαρτυρεῖ ὁ κυλισμένος λίθος· οἱ φύλακες ἐλέγχονται μὲ τὴν φυγή τους· ἡ κουστωδία (φρουρὰ) τὸ ὁμολογεῖ καὶ λαμβάνει τὰ χρήματα· οἱ ἀρχιερεῖς (Ἄννας καὶ Καϊάφας) ἀποδεικνύονται ἔνοχοι· ὁ Πιλάτος αἰσθάνεται ἐντροπή· ὁ κεντυρίων (ἑκατόνταρχος), μὲ τὸ σχίσιμο τοῦ καταπετάσματος, πιστεύει· ὁ ἥλιος τὸ ἐδίδαξε (ἔδειξε) πρίν, σκοτεινιάζοντας εἰς τὸν Σταυρό· τὰ ἀναστημένα σώματα τῶν νεκρῶν τὴν ἀλήθεια διετράνωσαν· ὅλη ἡ φύσι τὴν Ἀνάστασι ἐμαρτύρησε, ποὺ ἔγινε εἰς τὸ τέλος τοῦ Σαββάτου πρὸς τὴν ἀρχὴ τῆς πρώτης ἡμέρας.
Χαίρετε ἄνθρωποι· Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν· ἡ μαρτυρία εἶναι παναληθής· ἀγαλλιάσθε, ἐλευθερωθήκατε· ὁ Ἅδης ἐδεσμεύθη εὐφραίνεσθε· Ἀναστάσεως ἡμέρα, ὑψώσατε τὴν φωνή· ὁ ἀρχηγὸς τῆς σωτηρίας μας ἀνέστη ἐκ νεκρῶν· χαῖρε ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ· ἰδού, ἁρμονία μεταξὺ ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων, διὰ τῆς Ἀναστάσεως· χαίρετε τὰ φυτά· ἡ νέκρωσι τοῦ Χριστοῦ ἔγινε εἰς τὸν Σταυρό, ἀλλὰ δι’ αὐτοῦ συνετελέσθη ἡ Ἀνάστασι· συνανέστησε τὸν Ἀδάμ· ἡ Εὔα ἐλύθη ἀπὸ τὰ δεσμά της· οἱ προφῆτες προπορεύονται ἀπὸ τὸν Δεσπότη· οἱ βασιλεῖς, Σολομῶν καὶ Δαυίδ, προσφέρουν τοὺς ἐπινίκιους ὕμνους.
Χαίρετε ἄνθρωποι· ἐμειώθη τὸ σκότος, εἰσῆλθε τὸ φῶς· ἔφυγε τροχάδην ἡ σκιά, ἐπῆλθε ἡ χάρις· τὸ ἔαρ (ἄνοιξι) τῆς ζωῆς ἀνέτειλε. Μήπως κανεὶς πρέπει νὰ διδάξη τὸν Κύριο; μά, δὲν Τὸν

«Ευλογείτε και μη καταράσθε», λέγει η Κ. Διαθήκη! Οι ψευδεπίσκοποι, όμως, νομίζουν ότι μπορούν να καταρώνται και αυτή την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή!

Σάλος με τις "κατάρες" Αμβροσίου για Φίλη και άθεους 

Δείτε το βίντεο από το χτεσινό 'ρεσιτάλ' στη συνάντηση των Επιταφίων στο Αίγιο

  Χθὲς σὲ ἀνάρτηση μὲ τίτλο «Ὁ Μητροπολίτης τῶν Ἀφορισμῶν καὶ τῆς κατάρας» (ἐδῶσχολιάσαμε τὴν εἴδηση ὅτι ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος ἐξετράπη, καταρώμενος κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου μὲ κατάρες ὅπως: «Να σαπίσει το χέρι του Φίλη αν υπογράψει τέτοιο διάταγμα! ...Να γίνει δηλητήριο το κρέας και να τους τρυπήσει το στομάχι των άθεων»!!!
   Ὅταν στὴν συνέχεια εἴδαμε ὅλο τὸ βίντεο νιώσαμε φρίκη, ὄχι μόνο ἀπὸ τὰ λόγια, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ ὅλο ὕφος καὶ τὸν τρόπο ποὺ ἕνας κήρυκας τῆς ἀγάπης, κυριολεκτικὰ μαινόμενος, κατηρᾶτο, ἀποφασίζοντας μάλιστα ἐτσιθελικά: «Ἐγὼ θέλω νὰ γίνω (προφήτης) Ἠλίας αὐτὴ τὴν στιγμή»!!! Καὶ οἰκειοποιούμενος τὸν εἰδικὸ ρόλο τοῦ προφήτη, καὶ διορίζοντας τὸν ἑαυτό του προφήτη (θέλω, εἶπε), χωρὶς νὰ ἔχει ἀπὸ τὸ Θεὸ τέτοια Ἐντολή (διότι ὁ Κύριος, οἱ Ἀπόστολοι, οἱ Ἅγιοι, οἱ Πατέρες ἄλλα μᾶς δίδαξαν), ἐξέμεσε μὲ φρικτὸ τρόπο τὸ δηλητήριο τῆς κατάρας!
   Ὁ Φίλης καὶ οἱ ἄθεοι τὸν πείραξαν. Μὲ τοὺς ἀσεβοῦντας δημοσίως, βλάσφημους Οἰκουμενιστές, δὲν ἐνοχλεῖται!  Αὐτοὺς δὲν τοὺς ἐγγίζουν κατάρες, γιατὶ εἶναι συνάδελφοι! Μὲ τοὺς σκανδαλοποιοὺς Μητροπολίτες δὲν ἐνοχλεῖται! "Κόρακας, κοράκου μάτι δὲν βγάζει"! Μὲ αὐτοὺς κοινωνεῖ, συλλειτουργεῖ, τοὺς Μνημονεύει, παρότι ἔχουν κάνει ἢ κάνουν κάτι ἀπείρως φοβερότερο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ κάνει ὁ Φίλης καὶ κάποιοι ἄθεοι.
   Ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται κι ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων ἔχει πάρει τὸ δρόμο του.
 Οἱ εὐλαβεῖς Αἰγιῶτες, ὅμως, γιατὶ τὸν ἀποδέχονται ἀδιαμαρτύρητα ὡς Ποιμένα τους; Δὲν ἐπωμίζονται διὰ τῆς σιωπῆς τους τὶς εὐθύνες τῶν λαθῶν του; Γιατί κανεὶς δὲν μίλησε, ἀκούγοντας Μ. Παρασκευὴ αὐτὸ τὸ φρικτὸ παραλήρημα τοῦ Ἐπισκόπου τους; Καὶ ὅταν ἀπομάκρυνε -κάποιος (ἤ κάποιοι) ἄνθρωποι τοῦ Δεσπότη- μία κυρία ποὺ τόλμησε νὰ διαμαρτυρηθεῖ (ὅπως φαίνεται στὸ βίντεο) καμιά συμπαράσταση, διαμαρτυρία ἀπὸ τοὺς παρισταμένους! Τὴν ἄφησαν μόνη, καὶ ἔδωσαν τὴν ἐντύπωση ὅτι συμπαρίστανται στὶς κατάρες τοῦ Μητροπολίτη. Αδιαφορία, βουβαμάρα στοὺς ἑκατοντάδες πιστούς, συνενοχή!

   Τελικά, οἱ Δεσποτάδες θὰ ὑπάρχουν, γιατὶ ἐμεῖς τοὺς ἀνεχόμαστε!Πηγή: Ἐφημερίδα "Φιλόδημος" Αἰγίου

Σάλος με τις "κατάρες" Αμβροσίου για Φίλη και άθεους 

Δείτε το βίντεο από το χτεσινό 'ρεσιτάλ' στη συνάντηση των Επιταφίων στο Αίγιο

Πανελλήνιο θέμα έγινε η χτεσινοβραδινή ομιλία του Μητροπολίτη Καλαβρύτων κι Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου στην πλατεία Αγίας Λαύρας, κατά τη συνάντηση των επιταφίων των 5 ενοριών του κέντρου του Αιγίου. Κι αυτό, γιατί το περιεχόμενό της μόνο σχετικό με το μήνυμα της Ανάστασης δεν ήταν, προκαλώντας θλίψη σε μεγάλο μέρος των πιστών που παρακολούθησαν εμβρόντητοι τον Μητροπολίτη να ζητά από τον Εσταυρωμένο Χριστό να...σαπίσει το χέρι του Υπουργού Παιδείας Ν. Φίλη αν καταργήσει τα θρησκευτικά ως μάθημα στα σχολεία αλλά και να τρυπήσει το στομάχι των άθεων, που το βράδυ της Μ. Παρασκευής προσκαλούσαν φίλους τους σε κρεοφαγία!

Στο βίντεο που ευγενικά μας παραχώρησε ο κ. Βασίλης Μανουηλίδης, μια γυναίκα από το πλήθος διαμαρτύρεται και φωνάζει στον Μητροπολίτη 'αυτό δεν είναι αγάπη', για να πάρει την άμεση απάντηση Αμβροσίου 'Εγώ τη γνωρίζω την αγάπη καλύτερα από σένα, αφιέρωσα τη ζωή μου στο Χριστό', λίγο πριν την απομακρύνει επίτροπος εκκλησίας, διαμαρτυρόμενος μάλιστα γιατί οι υπεύθυνοι άφησαν ανοιχτή την είσοδο της πλατείας 'στους κομμουνιστάς'!!!

"Ενώπιόν σας, παρακαλώ τον Εσταυρωμένο Χριστό να σαπίσει το χέρι του Φίλη αν υπογράψει τέτοια διατάγματα αθεΐας όπως η κατάργηση των θρησκευτικών στα σχολεία. Όσον αφορά στο κρέας που θα φάνε απόψε οι άθεοι που θα κάνουν τραπέζι, να γίνει δηλητήριο και να τους τρυπήσει το στομάχι. Να γίνει πέτρα και να μην το χωνέψουν! Ας τρώει ο καθένας ό,τι θέλει και να λατρεύει το Θεό που θέλει αλλά να μην προκαλεί το αίσθημα του θρησκευτικού κόσμου" είπε μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του.
Όπως είναι φυσικό, οι πιστοί άκουγαν άναυδοι τις 'κατάρες' του Μητροπολίτη, ενώ σε μια προσπάθεια να απαλύνει το βαρύ κλίμα, ο δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Θανάσης Παναγόπουλος πήρε το λόγο και ευχήθηκε σε όλους Καλό Πάσχα. "Μπορεί να έχουν γίνει λάθη και τούτες τις Άγιες Μέρες θα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι και αγαπημένοι, με ειρήνη και ομόνοια. Αυτό είναι για μένα το μήνυμα της Αναστάσεως" ανέφερε μεταξύ άλλων.
Τα social media πάντως από χτες το βράδυ έχουν πάρει 'φωτιά', καθώς οι περισσότεροι επιτίθενται στον Μητροπολίτη για τη στιγμή που επέλεξε να εξαπολύσει τέτοιο φρασεολόγιο, ενώ υπάρχουν και αναγνώστες που τον συγχαίρουν για το θάρρος του και για όσα είπε.

ΠΕΠΗ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ὁ Καλαβρύτων καὶ ὁ παραιτηθεὶς γιὰ τοὺς γνωστοὺς λόγους
Μητροπολίτης Θεόκλητος -πρώην Θεσσαλιώτιδος!

Ο αναστάς Ιησούς η ελπίδα μας

Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης ()

Το φως αυτό φωτίζει και χαροποιεί τους Χριστιανούς και όλη την κτίσι, ορατή και αόρατο, «ουρανόν τε και γην και τα καταχθόνια».
Ο Αναστάς Κύριος έρχεται εν μέσω του λαού Του και εκπληρώνει την υπόσχεσί Του: «η λύπη ημών εις χαράν γενήσεται… και την χαράν υμών ουδείς αίρει αφ’ υμών» (Ιω. 16:20, 22).
Η χαρά της Αναστάσεως είναι αναφαίρετος. Είναι η μόνη αληθινή χαρά.
Ο μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας μας άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας εξηγεί ότι ο Κύριος έγινε άνθρωπος «ίνα γένηται της αναστάσεως και της αιωνίου ζωής αρχηγός και πίστωσις, λύσας την απόγνωσιν· ίνα υιός ανθρώπου γενόμενος και της θνητότητος μεταλαβών υιούς Θεού τους ανθρώπους απεργάσηται, κοινωνούς ποιήσας της θείας αθανασίας».
Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι λοιπόν ο αρχηγός και η βεβαίωσις της αναστάσεως και της αιωνιότητός μας. Έγινε άνθρωπος και συμμερίστηκε την θνητότητά μας, ώστε να μας κάνη υιούς Θεού κοινωνούς της θείας αθανασίας. Έτσι έλυσε την απόγνωσι.
Πράγματι, ό,τι και να κάνη ο αλύτρωτος από τον θάνατο άνθρωπος, στο τέλος τον περιμένει η απόγνωσις γιατί όλα «θάνατος διαδέχεται». Όλα εκμηδενίζονται και αφανίζονται.
Ο ενωμένος όμως με τον Αναστάντα Ιησού άνθρωπος όσα βάσανα, δοκιμασίες, αρρώστιες, κατατρεγμούς, θανάτους και εάν περάση, στο βάθος έχει χαρά, γιατί γνωρίζει ότι

Ο Πάπας συνεχίζει -με κυκλοτερές κινήσεις- τις επιθέσεις "αγάπης"!