Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015

Για ψάξτε και στο χώρο των αντι-Οικουμενιστών για υπότροφους του Βατικανού και θα καταλάβετε γιατί αντιτάσσονται στην Διακοπή Μνημοσύνου

Ἡ δολιότης τῶν παπικῶν ὑποτροφιῶν


ΕΙΝΑΙ γνωστὸ ὅτι ἡ ὕψιστη ἀρχὴ γιὰ τὸ ἁµαρτωλὸ Βατικανὸ εἶναι: «ὁ σκοπὸς ἁγιάζει τὰ µέσα», ὁπότε οἱ παµπόνηροι καὶ ἀδίστακτοι παπικοὶ µεταχειρίζονται κάθε µέσο νὰ ὑποτάξουν τὴν Ὀρθοδοξία µας στὴν «παντόφλα» τοῦ πάπα.
Τὰ τελευταῖα χρόνια, ὡς ἔκφραση τῆς «ἀγάπης» τους γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, κάνουν συχνὰ «δωράκια», µὲ σκοπὸ νὰ µᾶς πλησιάσουν. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι καὶ ἡ χορήγηση ὑποτροφιῶν στὰ παπικὰ πανεπιστήµια. Ἀλλὰ δεῖτε τί ἔγραψε γι’ αὐτὲς ὁ µακαριστὸς π. Γεώργιος Καψάνης: «ὕπουλον µέσον διαστροφῆς τοῦ Ὀρθοδόξου φρονήµατος εἶναι αἱ ὑπὸ τῶν παπικῶν παραχωρούµεναι εὐρύτατα ὑποτροφίαι εἰς νέους καὶ ἀπείρους Ὀρθοδόξους θεολόγους διὰ σπουδὰς εἰς παπικὰ πανεπιστηµιακὰ ἱδρύµατα. Τί ἐπεδίωκον ἀνέκαθεν καὶ τί ἐπιδιώκουν καὶ σήµερον οἱ παπικοὶ διὰ τῶν ὑποτροφιῶν αὐτῶν δὲν εἶναι δύσκολον νὰ ἐννοήση τίς. Τὸν ἐπηρεασµὸν τῶν µελλόντων νὰ καταλάβουν ἡγετικὰς θέσεις εἰς τὴν ἱεραρχίαν καὶ τὴν ἀκαδηµαϊκὴν θεολογίαν, ὥστε νὰ ἐξασφαλισθῆ εὐµενὴς στάσις ἀπέναντι τοῦ Βατικανοῦ»!

Εἶναι καὶ αὐτὴ µία δαιµονικὴ δολιότητα τοῦ «κράτους τοῦ Θεοῦ», προκειµένου νὰ ἐκπορθήσει τὴν ἀληθινὴἘκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ τὴν κάνει παπικὴ «ἀποικία»! Στῶµεν καλῶς ἀδελφοί µας, «φυλάξτε Θερµοπύλες», µὲ κάθε τίµηµα!

Ορθόδοξος Τύπος, 03/07/2015