Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Κήρυγμα "προεκλογικό", που έπρεπε κυρίως να διαβάσουν εκείνοι που κατέστρεψαν την Ελλάδα!

Κυριακὴ ΙΕ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 19,1-10)


Του  Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου

Ζακχαιοι, Ξυπνηστε!

Π. ΑυγουστινοςΟΤΑΝ ὁ Κύριος, ἀγαπητοί μου, ἐκήρυττε στὰ παράλια τῆς Τιβεριάδος, στὰ χωριὰ καὶ στὶς πόλεις τῆς Παλαιστίνης, στὸ βουνὸ ἢ στὴ συναγωγή, πλήθη ἄκουγαν. Πόσοι ὅμως τὸν ἄκουγαν καὶ μὲ τὰ αὐτιὰ τῆς ψυχῆς; Πόσοι ἐδέχοντο τὸ φῶς του στὴν καρδιά τους καὶ ἐδονοῦντο ψυχικά; Πόσοι ἄλλαζαν; Ὤ, λίγοι ἦταν οἱ θαυμασταὶ τοῦ κηρύγματος ποὺ δὲν ἔμεναν ἁπλῶς στὸ θαυμασμὸ ἀλλὰ ἔκαναν πρᾶξι καὶ ζωὴ τὰ λόγια του. Γιατί οἱ περισσότεροι ἔφευγαν χωρὶς μεταβολή, χωρὶς ψυχικὸ συγκλονισμό; Τὴν ἀπάντησι στὸ τρομακτικὸ αὐτὸ ἐρώτημα δίδει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο. Τί λέει τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο; Τὸ προσέξατε;

* * *


Περνοῦσε ὁ Χριστὸς μέσ᾿ ἀπὸ μιὰ ὡραία πόλι, τὴν Ἰεριχώ. Στὸ ἄκουσμα ὅτι ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς, γιὰ τὸν ὁποῖο τόσα διεδίδοντο, οἱ κάτοικοι ἄφησαν τὰ σπίτια τους καὶ πετάχτηκαν ἔξω. Ἀπ᾿ ὅλον αὐτὸ τὸν συρφετὸ ἔνιωσε ἆραγε κανεὶς τὸ Χριστό; αἰσθάνθηκε στὴν καρδιά του τὸ θεϊκὸ ῥεῦμα τῆς ἀγάπης του, συγκλονίστηκε ἡ ψυχή του, ἦρθαν στὸ μυαλό του νέες σκέψεις; Ὤ, κλεισμένες οἱ καρδιὲς τῶν κατοίκων τῆς Ἰεριχοῦς· μπετὸν ἀρμέ! Δὲν ἄνοιξαν μπροστὰ στὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ· τὰ πάθη δὲν παραμέρισαν διόλου. Μία περιέργεια νὰ δοῦν τοὺς τράβηξε στὸ δρόμο, τίποτε περισσότερο. Λοιπὸν ἔτσι ἄκαρπη

Η διαστρέβλωση του Ευαγγελίου καλά κρατεί!
 ταλίας Γεννάδιος: νας ταλαίπωρος Δεσπότης;
Μπορούμε ραγε νὰ ὀνομάζουμε «ταλαίπωρο» ἕνα Δεσπότη; Μᾶλλον βαρύτερους χαρακτηρισμοὺς ἀποδίδουν οἱ Ἅγιοι στοὺς διαστρεβλωτὲς τῆς Καινῆς Διαθήκης, στοὺς καταπατητὲς τῶν Ἱ. Κανόνων, καὶ κυρίως σὲ ἐκείνους ποὺ προωθοῦν μιὰ παναίρεση, τὸν Οἰκουμενισμό.
Πέρα ἀπὸ ὅσα μέχρι τώρα τὸ στοματάκι του «ἄρρητα οἰκουμενιστικὰ ρήματα» ἔχει ἐμμέσει, σήμερα παρουσιάζει τὸ ἔργο τῶν συμπροσευχῶν ὡς ἔργο «θεάρεστο»! Ὁ ἀθεόφοβος, καταργεῖ τοῦς Ἱ. Κανόνες ποὺ ἐνέπνευσε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα στοὺς Πατέρες τῶν Συνόδων, καὶ παροτρύνει τοὺς πιστοὺς νὰ συμπροσεύχονται μετὰ τῶν αἱρετικῶν, ἔστω μιὰ ἡμέρα τοῦ ἔτους στὶς συμπροσευχές, αὐτὸ τὸν «Δούρειο Ἵππο» τῆς ἀλλοιώσεως τῶν συνειδήσεων τῶν πιστῶν, γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς Ἑνώσεως ὑπὸ τὸν ἀντίχριστο Πάπα!

Ἐπίσης διαστρέφει τὴν ἔννοια μιᾶς ἐνεργείας τοῦ Κυρίου. Ἀσφαλῶς καὶ ὁ Κύριος ἦρθε νὰ «ἦλθε νὰ ζητήσει καὶ νὰ σώσει τὸ ἀπολωλὸς πρόβατο». Ἀσφαλῶς οἱ Ἅγιοι τὸν μιμήθηκαν. Ἀλλὰ οἱ «ὑπὸ Πνεύματος Ἁγίου φερόμενοι» ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, μᾶς δίδαξαν καὶ νομοθέτησαν καὶ τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ κακοπροαίρετους καὶ αἱρετικοὺς ἀνθρώπους, δόλιους, παμπόνηρους καὶ ἀμετανόητους.

Δεκάδες εἶναι τὰ χωρία καὶ κάθε χριστιανὸς ποὺ ἔχει στοιχειώδη γνώση τῆς Πίστεώς του τὰ γνωρίζει.
Μόνο οἱ Οἰκουμενιστὲς τὰ ὑποβλέπουν, τὰ παραβλέπουν, διαστρέφουν καί, κυρίως αὐτό: προσβάλλονται ἀπὸ ἐπιλεκτικὸ ἀλτχάϊμερ, ποὺ τοὺς κάνει αὐτὰ  εἰδικὰ τὰ κείμενα νὰ τὰ ξεχνοῦν! 
Ὅσοι ἔχουν χρόνο, ἂς διαβάσουν ἄλλη μιὰ διαστρέβλωση τοῦ Εὐαγγελίου ποὺ προσφέρει πρὸς τὸ Ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ ὁ ψευδεπίσκοπος Γεννάδιος!

Ο Μητροπολίτης Ιταλίας για τον διάλογο, την Σαμαρείτιδα και την ενότητα των Χριστιανών

Πηγή: «agioritikovima»

"Είναι ευλογία Θεού να προσεύχεται ο άνθρωπος διά το θείον αγαθόν της ενότητος" αναφέρει στο μήνυμά του για την εβδομάδα προσευχής 2015 για την ενότητα των Χριστιανών ο Μητροπολίτης Ιταλίας Γεννάδιος

Ακολουθεί ολόκληρο το μήνυμα: 


«Δος μοι πιείν»

Ο ανωτέρω Ευαγγελικός στίχος της περικοπής της Σαμαρείτιδος, τον οποίον διασώζει ο μαθητής της αγάπης, Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, με την περιγραφήν αυτής εις το Ευαγγέλιόν του, αποτελεί σπουδαιότατον κεφάλαιον του υπερόχου διαλόγου μεταξύ του Ιησού Χριστού και της γυναικός της Σαμαρείας.

Η φράσις αυτή είναι χρησιμoτάτη και πολυτιμoτάτη, όπως γνωρίζωμεν, και από φυσικής και μυσταγωγικής πλευράς, αποτελεί δε το κύριον θέμα της εφετεινής “Εβδομάδος Προσευχής διά την ενότητα των Χριστιανών”.
Γνωρίζoμεν καλώς ότι ο λαός του Θεού, εις τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης, ευρέθη εις έρημον τόπον, χωρίς νερόν. Ενθυμούμεθα ότι ο Θεός απέστειλε τον Μωϋσήν και τον Ααρών εις βοήθειάν του: «Kαι επάρας Μωυσής την χείρα αυτού

Ο ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΣΤΟΝ ...ΒΟΥΔΑ - Η εξοικείωση με την Πανθρησκεία συνεχίζεται!!! (Βίντεο)ΒΙΝΤΕΟ

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ «ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΜΟΥ», του Κων/νου Γεωργίτση


ΕΝΣΤΑΣΗ  ΚΑΤΑ  ΤΗΣ  ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ
ΑΙΡΕΣΕΩΣ  ΤΟΥ  «ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΜΟΥ»,
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΣΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΔΡΑΙΩΣΙΝ
ΤΗΣ  ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ  ΤΟΥ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Ἀνασκευὴ τοῦ «Πορίσματος περὶ Ἀποτειχίσεως»
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς

τοῦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Λ. ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ
-Δημοσιεύθηκε εἰς τὴν ἔγκριτον ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος», (ἀρ. φ. 2049 τῆς 12 Δεκεμβρίου 2014), τὸ πόρισμα ἡμερίδας, τὴν ὁποία διοργάνωσε καὶ πραγματοποίησε ἡ Ἱ. Μητρόπολη Πειραιῶς, ἤ, ὅπως εἶναι γνωστὴ στὸ εὐρὺ κοινό, «Πειραϊκὴ Ἐκκλησία», τὴν Πέμπτη 27/11/2014.
- Τοῦτο τὸ πόρισμα, τὸ ὁποῖον δημοσιεύθηκε ὑπὸ τὸν τίτλο: «Πότε ἐπιτρέπεται ἡ διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου (ἀποτείχισις) ἑνὸς Ἐπισκόπου», ἀποτελεῖ -ὅπως θὰ ἀποδειχθῆ ἀπὸ τὴν, ἐν συνεχεία, ἀνασκευή του, ποὺ κρίνεται ἀναγκαία-, πρότυπον ἀναίσχυντης διαστροφῆς τῆς ἀλήθειας καὶ μνημεῖο ἀπαξιώσεως, ὑποβιβασμοῦ καὶ ἀνατροπῆς τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας, τμῆμα τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ καὶ ἡ διαχρονικὴ πράξη Αὐτῆς, ἡ σχετιζόμενη μὲ τὴν στάση Της ἔναντι τῶν, κατὰ καιρούς, ἀναφυομένων αἱρέσεων.
Παρέχεται δὲ στὸν ἀμερόληπτο καὶ ἀντικειμενικὸ μελετητή του, ἡ δυνατότητα νὰ ἐξάγει μὲ ἀπόλυτη βεβαιότητα τὸ συμπέρασμα, πὼς τοῦτο τὸ πόρισμα, (τὸ ὁποῖο, ὡς οἴκοθεν ἐξυπακούεται, ἀντικατοπτρίζει τὸ περιεχόμενο καὶ τὸ στρεψόδικο πνεῦμα τῆς προαναφερθείσης ἡμερίδας), συμβάλλει:
- Α’). Στὴν ἀπαξιωτικὴ ὑποβάθμιση τῶν, ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως ἀγώνων τῶν Ἁγίων Ὁμολογητῶν Πατέρων, οἱ ὁποῖοι
(ἀγῶνες), διὰ μέσου μίας ὑποκειμενικῆς ἑρμηνευτικῆς προσέγγισης τοῦ ΙΕ΄(15ου) Ἱεροῦ Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου (861μ.Χ.), βασισμένης σὲ σοφιστικὲς μεθόδους, χαρακτηρίζονται ἐμμέσως ὡς ἄκριτη καὶ ἄσκοπη ἐκδήλωση «φανατισμοῦ», ἂν καὶ παρεμπιπτόντως ἐπιβραβεύτηκαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. 
-Β’) Στὴν διαμόρφωση μίας νέας ἀντορθοδόξου «μεταπατερικῆς ἐκκλησιολογίας, ἀντιτασσομένης στὴν διαχρονικὴ στάση τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας, ἀπέναντι στὶς ποικίλες αἱρέσεις.
-Γ’) Στὴν ἀντορθόδοξη αὐτονόμηση ἀπὸ τὴν παγιωθεῖσα, ὑπὸ τῶν Ἁγίων Πατέρων,