Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μ. Βασιλείου, ἐπιστολὴ 258:

“Πρὸς τὸν Ἐπίσκοπον Ἐπιφάνιον”.

Α΄ μέρος

Στὴν ἐπιστολὴ αὐτὴ ὁ Μ. Βασίλειος ὑπενθυμίζει τὸν λόγον ἐκεῖνον ποὺ εἶπε ὁ Κύριος, ὅτι θὰ ψυχρανθεῖ ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν ἐκ τοῦ λόγου ὅτι θὰ πληθυνθεῖ  σὲ ὑπερβολικὸ βαθμὸ ἡ ἀνομία. Καὶ ὅταν τοῦτο πραγματοποιεῖται, τότε «ὅλοι συμπεριφέρονται πρὸς ὅλους μὲ ὑποψίαν» (“πάντων πρὸς πάντας ὑπόπτως διακειμένων”). Καὶ τότε «οὐδαμοῦ ὑπάρχει εὐσπλαχνία, οὐδαμοῦ συμπάθεια, οὐδαμοῦ δάκρυον ἀδελφικὸν δι’ ἀδελφὸν ὁ ὁποῖος πάσχει»*. Τότε καμιὰ δυστυχία δὲν συγκινεῖ τοὺς ἀδελφούς, ἀντίθετα κυριολεκτικὰ “πατᾶμε ἐπὶ πτωμάτων”, ἀναξαίνουμε τὶς πληγές, καὶ συμβαίνει τὸ ἑξῆς τραγικό· ὅσοι εἶναι ὁμόφρονες νὰ φέρονται μὲ τέτοιο τρόπο πρὸς τοὺς ἀδελφούς τους, ὥστε νὰ ἐπιτείνουν τὴν ἕνεκα τῶν αἱρετικῶν προκαλουμένη σύγχυση καὶ φθοροποιὸ ἐπίδραση.
Ἔτσι ἡ ὁμοφροσύνη ἐξοβελίζεται σὲ τέτοιο βαθμό, ὥστε καὶ ἐκεῖνοι ποὺ συμφωνοῦν εἰς τὰ σπουδαιότατα σημεῖα τῆς Πίστεως, νὰ διαφέρουν μεταξύ τους, ἔστω καὶ σὲ ἕνα μικρὸ σημεῖο, ἀποδεικνύοντας ἔτσι τὴν μεταξὺ ὁμοπίστων διάσταση καὶ ψυχικὴ ἀπόσταση.
Καὶ ἐνῶ αὐτὰ τὰ φαινόμενα παρατηροῦνται μεταξὺ ἀδελφῶν (καὶ ἔτσι φέρονται οἱ περισσότεροι, καθὼς ψύχεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν), πῶς νὰ μὴ θαυμάσουμε ἐκεῖνον (ἐννοεῖ τὸν παραλήπτη τῆς ἐπιστολῆς του ἅγιο Ἐπιφάνιο Κύπρου), ὁ ὁποῖος ἐν μέσῳ τοιούτων περιστάσεων δείχνει καθαρὴ καὶ ἄδολη ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον καὶ χαρίζει στὶς ψυχές μας τὴν κατὰ τὸ δυνατὸν ἐπιμέλεια καὶ φροντίδα, ἂν καὶ μᾶς χωρίζει σωματικῶς μὲ αὐτὸν μεγάλη χιλιομετρικὴ ἀπόσταση;
Καὶ ἐπὶ πλέον (πῶς νὰ μὴ τὸν θαυμάσουμε), καθώς, ἐνῶ εἶναι μακριά μας, λυπᾶται γιὰ τὴν μεταξὺ ἀδελφῶν διάσταση καὶ προσπαθεῖ νὰ συμβιβάσει τὰ ἐκ παρεξηγήσεων διεστῶτα; Κι ἀκόμα, συνεχίζει ὁ Μ. Βασίλειος, τὸν θαυμάζουμε, γιατὶ ἀπὸ τόσο μακριά, ἀντιλαμβάνεται τὶς διατυπωθεῖσες κακοδοξίες, ἐκείνων ποὺ προκάλεσαν ταραχὲς μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν, καὶ παρεμβαίνει πρὸς ἐξομάλυνση τῆς καταστάσεως.
Στὴ συνέχεια ὁ Μ. Βασίλειος γράφει –στὸν ἅγιο ἐπίσκοπο Ἐπιφάνιο– μὲ θαυμαστὴ ταπείνωση, σημειώνοντας ὅτι δὲν εἶναι κατάλληλος ὁ ἴδιος, καὶ οἱ περὶ αὐτὸν πιστοί, νὰ λύσουν καὶ νὰ διορθώσουν τὰ τόσο μεγάλα θέματα ποὺ ἔχουν δημιουργηθεῖ μεταξὺ τῶν πιστῶν, διότι οὔτε ὁδηγοῦνται ἀπὸ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι ζοῦν ἐν ἁμαρτίαις, ἀλλὰ οὔτε ἔχουν (ὅπως ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος) κάποια δύναμη στὸ λόγο (“οὔτε χάριτι Θεοῦ ἀγομένοις διὰ τὸ ἁμαρτίαις συζῆν, οὔτε τινὰ κεκτημένοις περὶ τοὺς λόγους δύναμιν”). Καὶ δὲν εἴμαστε ἄξιοι νὰ διευθετήσουμε τὰ πράγματα, διότι ναὶ μέν, ἀπομακρυνθήκαμε ἀπὸ τὴν ματαία σοφία τοῦ κόσμου, ἀλλ’ ὅμως δὲν ἀποκτήσαμε ἀκόμη τὸν ἀναγκαῖο καταρτισμὸ στὰ δόγματα τῆς ἀληθείας.
Ἀκολούθως ὁ Μ. βασίλειος ἀναφέρει στὸν ἅγιο Ἐπιφάνιο (καὶ τὸν πληροφορεῖ) ὅτι ἔγραψε σὲ κάποιους ἀδελφοὺς γιὰ τὰ θέματα τῆς Πίστεως καὶ τοὺς παρέθεσε τὴν ὀρθόδοξη στάση· τοὺς δήλωσε δηλαδή, ὅτι δὲν μποροῦμε τίποτε νὰ προσθέσουμενἀφαιρέσουμε ἀπὸ τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως. [Τέτοιες προσθαφαιρέσεις εἶχαν κάνει τότε οἱ μὴ καταδικασμένοι ἀπὸ Σύνοδο αἱρετικοί, ὅπως κάνουν καὶ σήμερα οἱ μὴ καταδικασμένοι ἀπὸ Σύνοδο Οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι ἐπιμένουν στὴν ἀλλοίωση τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, καταργοῦντες τὸ 9ο καὶ 10ο ἄρθρο του, περὶ ΜΙΑΣ Ἐκκλησίας καὶ περὶ ΕΝΟΣ βαπτίσματος, ἀφοῦ προσθέτουν θεωρητικὰ καὶ πρακτικὰ τὴν κακόδοξη θέση περὶ πολλῶν Ἐκκλησιῶν καὶ πολλῶν βαπτισμάτων. Καὶ τὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι τοῦτο συμβαίνει, ἐνῶ ἑτοιμάζονται νὰ συνέλθουν (αὐτοὶ οἱ κακόδοξοι) σὲ Σύνοδο Πανορθόδοξο τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016, ἡ ὁποία -ὡς ἐκ τούτων- στὸ ὄνομα μόνο θὰ εἶναι Πανορθόδοξη, ἀφοῦ συγκαλεῖται ἀπὸ ἀποδεδειγμένα Οἰκουμενιστὲς ψευδεπισκόπους, ποὺ ἀκολουθοῦν καὶ διδάσκουν ὅπου βρεθοῦν, τὴν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ].
Ἐμεῖς, λοιπόν –συνεχίζει ὁ Μ. Β. τὰ καινοφανῆ δόγματα καὶ θεωρίες, καὶ προσθῆκες (τοῦ Ἀπολιναρίου τότε, τῶν Οἰκουμενιστῶν σήμερα) οὔτε τὶς παραδεχόμαστε, ἀλλ’ οὔτε κἂν τὶς μελετήσαμε ἐπισταμένως, γιατὶ τὸ “βάθος” τους τὸ μυαλό μας δὲν τὶς ἀντιλαμβάνεται!
Καὶ ἐπεξηγεῖ τοῦτο ὁ Μ. Βασίλειος γράφων: Καὶ τοῦτο διότι γνωρίζουμε ὅτι, ὅταν μιὰ μόνο φορὰ παρασαλεύσουμε τὴν ἁπλότητα τῆς πίστεως, ἀφ’ ἐνὸς μὲν δὲν πρόκειται νὰ βροῦμε κάποιο τέλος στὶς συζητήσεις, ἐπειδὴ ἡ ἀντιλογία μᾶς ὁδηγεῖ πάντοτε πρὸς τὰ ἐμπρός, δηλαδή, ὅλο καὶ σὲ περισσότερα ἀντεπιχειρήματα, καὶ ἀφ’ ἑτέρου θὰ σκανδαλίσουμε τὶς ψυχὲς τῶν ἀθωοτέρων μὲ τὴν εἰσαγωγὴ (νέων) στοιχείων τὰ ὁποῖα παραξενεύουν.
[Εὐγενικὰ ὁ Μ. Β. ἐδῶ, φαίνεται ὅτι χαρακτηρίζει τὶς θεωρίες αὐτὲς ἀκαταλαβίστικες, κοινῶς ἀνόητες ἀμπελοφιλοσοφίες, μὲ τὶς ὁποῖες δὲν ἀξίζει κανεὶς νὰ χάνει τὸν καιρό του. Τὸ κείμενο: “Τὰ δὲ προσυφαινόμενα τῇ πίστει ἐκείνῃ δόγματα…, ὡς βαθύτερα τῆς ἡμετέρας καταλήψεως οὔτε ἐβασανίσαμεν οὔτε παρεδεξάμεθα, εἰδότες ὅτι, ἐπειδὰν τὴν ἁπλότητα τῆς πίστεως ἅπαξ παρακινήσωμεν, οὔτε τι πέρας τῶν λόγων εὑρήσομεν ἀεὶ τῆς ἀντιλογίας εἰς τὸ πλεῖον ἡμᾶς προαγούσης, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν ἀκεραιοτέρων παραταράξομεν τῇ παρεισαγωγῇ τῶν ξενιζόντων”.
Τί θὰ ἔλεγε σήμερα, ἄραγε, ὁ Μ. Βασίλειος μὲ ὅσους ἐπιμένουν νὰ συζητοῦν μὲ καταδικασμένους αἱρετικούς (Παπικοὺς καὶ Προτεστάντες), οἱ ὁποῖοι ὁδηγοῦν φανερὰ στὴν πανθρησκεία καὶ τὸν Ἀντίχριστο, ἢ συνυπάρχουν καὶ κοινωνοῦν μὲ Οἰκουμενιστὲς ποὺ πεισμόνως διδάσκουν καὶ πράττουν κακοδοξίες καὶ δολίως δηλώνουν Ὀρθόδοξοι πρὸς ἐξαπάτηση τοῦ ἀποίμαντου καὶ ἀγνοοῦντος λαοῦ;
Σημάτης Παναγιώτης
__________________
(*) Ἡ μετάφραση τοῦ κειμένου στηρίζεται ἀποκλειστικὰ στὴν ἀντίστοιχη τοῦ ἀειμνήστου μοναχοῦ Νικοδήμου Μπιλάλη.

λόκληρο τὸ κείμενο τῆς ἐπιστολῆς, ἀποσπάσματα τῆς ὁποίας παρουσιάσαμε.

258. ΕΠΙΦΑΝΙΩ ΕΠΙΣΚΟΠΩ

1. Τὸ πάλαι προσδοκηθὲν ἐκ τῆς τοῦ Κυρίου προρρή σεως, νῦν δὲ λοιπὸν τῇ πείρᾳ τῶν πραγμάτων βεβαιούμενον, ὅτι «Διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν

Άδεια για πειράματα σε ανθρώπινα έμβρυα!

 Η Ευρώπη ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ:

Άδεια για πειράματα σε ανθρώπινα έμβρυα!


Το ίδιο κάνουν γενικώς και στις εξωσωματικές γονιμοποιήσεις....
Γονιμοποιούν στον δοκιμαστικό σωλήνα καμιά 10αριά ωάρια τα οποία αρχίζουν να τοποθετούν σε τετράδες στην μήτρα....
Οταν πιάσουν και τα 4 αδερφάκια κι αρχίσουν να αναπτύσσονται με ειδικές εξετάσεις επιλέγουν τα 2 πιο δυνατά και υγειή έμβρυα και τα άλλα 2 τα εξοντώνουν για να μην τραβάνε θρεπτικές ουσίες από τα δυνατά, αλλά και να για να δώσουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχημένης κύησης στα δυνατότερα...

Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχουν πολλές δίδυμες κυήσεις στις περιπτώσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης....
Για να χαρούμε τα παιδάκια αυτά κανείς δεν γνωρίζει πόσες ψυχούλες οδηγήθηκαν στον "καιάδα" της επιστήμης...
Ακολουθεί η είδηση και ολόκληρο το σχόλιο (που διαβάσαμε εδώ)

Άδεια για πειράματα σε ανθρώπινα έμβρυα!

Με αμφιλεγόμενο τρόπο φαίνεται πως γράφει ιστορία η Βρετανία, αφού έδωσε για πρώτη φορά άδεια σε επιστήμονες να χειριστούν ανθρώπινα έμβρυα για ερευνητικούς σκοπούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής αρχής ανθρώπινης γονιμοποίησης και εμβρυολογίας (HFEA).

Η άδεια αυτή αφορά τη χρησιμοποίηση της μεθόδου Crispr-Cas9 που επιτρέπει στους επιστήμονες

Την "ανοχή", το διάλογο, τη συνύπαρξη υπό τον ένα Θεό της πανθρησκείας διδάσκει ο Πατρ. Βαρθολομαίος!!

Τὸ μεγάλο ἐρώτημα εἶναι: Διάβασε αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ποτέ του τὸ Εὐαγγέλιο; Ἀπὸ ποῦ βγάζει αὐτὰ τὰ συμπεράσματα; Γιατί “τσουβαλιάζει” καὶ τὴν Ἐκκλησία μαζὶ μὲ ὅλες τὶς θρησκεῖες; Δὲν κατάλαβε ὅτι αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ «διαφορὰ» εἶναι ἡ αἰτία τῶν πολέμων; Ὅτι ἡ ρίζα τῆς δυσφημήσεως τῆς θρησκείας (π.χ. τῶν Μουσουλμάνων) δὲν εἶναι κάποιοι φανατικοί, ἀλλὰ ἡ ἴδια ἡ θρησκεία τους;  Ὅτι ἡ λύση δὲν εἶναι ὁ διάλογος γιὰ συνύπαρξη, ἀλλὰ τὸ κάλεσμα γιὰ ἀποδοχὴ τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ μόνο ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ «εἰρήνη ἡμῶν»;
Καὶ τὸ ἀκόμα μεγαλύτερο: Ὑπάρχουν ἄνθρωποι, καὶ μάλιστα Ποιμένες ποὺ αὐτόν τὸν μεγάλο διαστροφέα τοῦ Εὐαγγελικοῦ μηνύματος τὸν ἀποδέχονται, τὸν δοξάζουν καὶ κοινωνοῦν μαζί του!
Ἂν τὰ ἴδια ἔλεγε κάποιος στὴν ἐποχὴ τῶν Πατέρων, θὰ τὸν ἀναγνώριζαν ὡς ἱερέα Θεοῦ;
Μ. Βασίλειος: «Δὲν ἀναγνωρίζω ὡς ἐπίσκοπον οὔτε θὰ συγκαταριθμήσω μεταξὺ τῶν ἱερέων τοῦ Χριστοῦ ἐκεῖνον ποὺ σκοπεύει τὴν κατάργηση τῆς πίστεως».

 Πηγή
Tα...hot spots Βαρθολομαίου
για διάλογο και συνύπαρξη

Ποικίλα μηνύματα περιελάμβαναν οι ομιλίες του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου στη Σμύρνη όπου βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες. Ιδιαίτερες οι αναφορές στο διάλογο και την συνύπαρξη. αλλά και το προσφυγικό ζήτημα... Δείτε τα...hot spots των ομιλιών του όπως τα συγκέντρωσε το ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE:

Α) Η διαφορά εις την θρησκείαν δεν είναι δυνατόν να αποτελή αιτίαν η αφορμήν οιουδήποτε πολέμου και οιασδήποτε πράξεως βίας. Αι εκδηλώσεις φανατισμού δεν είναι δυνατόν να συνάδουν με την πίστιν εις οιανδήποτε θρησκείαν, διότι αποτελούν προσβολήν και δυσφήμησιν της θρησκείας και της εις αυτήν πίστεως. Αι οδυνηραί συνέπειαι των πολέμων με πρόσχημα την θρησκείαν, και των τρομοκρατικών ενεργειών με την επίκλησιν δήθεν του ονόματος του Θεού, ας διδάξουν όλους τους ανθρώπους ότι είναι προτιμότερον να αναζητούμε την λύσιν εις τας μεταξύ αλλήλων αντιπαραθέσεις εις τον διάλογον και την συνεργασίαν με αμοιβαίαν κατανόησιν και σεβασμόν των πιστευμάτων ο εις του ετέρου, ως το περιγράφει ο αγαπητός κύριος Συριανόγλου εις το ωραίον αφήγημα αυτού.
Β) Ημείς, οι σύγχρονοι συνεχισταί και οροφύλακες των αξιών τούτων (σ.σ. τοῦ Μωαμεθανισμοῦ;) έχομεν ιστορικήν ευθύνην και χρέος, υπερβαίνοντες μεγαλοψύχως και εν πνεύματι αγαθής συνεργασίας και αγάπης τας αντιπαλότητας και τραγωδίας του παρελθόντος, να συνεχίσουμε την ειρηνικήν και δημιουργικήν συνύπαρξιν, προς κοινόν όφελος και κοινήν πρόοδον. Είναι προτιμότερον να στρέψωμεν την προσοχήν μας εις όσα μας ενώνουν και να δείχνουμε την ανοχήν μας εις την ετερότητα της ταυτότητος, εις την διαφορετικότητα του 
Γ)Η εποχή μας χρειάζεται, όσον ποτέ άλλοτε, τον διάλογον με όλους. Το αποδεικνύουν αυτό τα σύγχρονα δραματικά γεγονότα. Έχουμε ανάγκην από κοινωνίαν, η οποία θα σέβεται όλους και θα κυβερνάται με δικαιοσύνην, ισότητα και αδελφοσύνην. Ουδείς είναι ανεπιθύμητος και περιφρονητέος. Ουδείς περισσεύει. Όλοι χωρούν εις την αγκάλην του Θεού, αρκεί να το θελήσουμε και να κατανοήσουμε όλοι οι άνθρωποι,  α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς  φυλής και γένους, εθνότητος ή καταγωγής, γλώσσης ή θρησκείας, ότι ο Θεός «αγάπη εστίν», όπως το διεκήρυξε προ δύο περίπου χιλιετηρίδων ο όχι μακράν της πόλεως ταύτης διαβιώσας Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης.
Δ) Η διαχείρισις ενός προσφυγικού ρεύματος τοιούτων διαστάσεων δεν είναι

Κάθε μέρα αποκαλύπτεται στα μάτια μας η θλιβερή πραγματικότητα: Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ έχει "κατακτήσει" -με τον "τρόπο" του- τα μυαλά και τις καρδιές Ποιμένων και ακαδημαϊκών δασκάλων!

 Λυκούργος Νάνης, ιατρός:

“Τι έχει να πει επ’ αυτών η κυρία Τσαλαμπούνη;”


Εξ’αφορμής του σχολίου (πρβλ σχετική ανάρτηση): "Αυτός ο Χριστός δεν εντυπωσιάζεται από τα ξυλόγλυπτα προσκυνητάριά μας, δεν μπορεί να καταλάβει πώς χωρίσαμε εμείς τα παιδιά του σε εμάς και τους άλλους με μπάρες και αναθέματα, πώς μπορούμε διεκδικώντας την αποκλειστικότητα στην αλήθειά του να μεταβάλλουμε το ευαγγέλιό του σε μια υπόθεση ολίγων εκλεκτών". Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, Επίκ. Καθηγήτρια Τμ. Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ. ακολούθησε η αποστομωτική πατερικότατη και ορθοδοξότατη απάντηση από τον μαχητικό ιατρό κ. Λυκούργο Νάνη, δια στόματος του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς.


             Πανιερώτατοι Πατέρες,
     Την στάσιν της έναντι των αιρετικών -και αιρετικοί είναι όλοι οι μη Ορθόδοξοι- η Εκκλησία του Χριστού έχει καθορίσει άπαξ δια παντός, δια των Αγίων Αποστόλων και των αγίων Πατέρων, δηλαδή δια της αγίας Θεανθρωπίνης Παραδόσεως, της μοναδικής και αναλλοιώτου.
    Συμφώνως προς αυτήν την στάσιν, εις τους Ορθοδόξους είναι απηγορευμένη κάθε συμπροσευχή και κάθε λατρευτική επικοινωνία μετά αιρετικών. (σ.σ.: Καὶ τῶν Οἰκουμενιστῶν κ. Νάνη. Ἢ μήπως δὲν εἶναι αἱρετικοί;). Διότι «τις μετοχή δικαιοσύνη και ανομία; τις δε κοινωνία φωτί προς σκότος; τις δε συμφώνησις Χριστώ προς Βελίαρ; η τις μερίς πιστώ μετά απίστου;» (Β΄ Κορινθ. 6, 14-15).
    Ο 45ος κανών των Αγίων Αποστόλων ορίζει: ”Επίσκοπος η πρεσβύτερος…, αιρετικοίς συνευξάμενος μόνον, αφοριζέσθω· ει δε επέτρεψεν αυτοίς, ως κληρικοίς ενεργήσαί τι,

Όποιος καταφρονήσει την ανθρώπινη δόξα, αξιώνεται της δόξης του Θεού!

Ἀπό τίς ἁγιοπνευματικές ἐμπειρίες
τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου
Ἁγιορείτου μοναχοῦ

62. Ὁ πολυμέριμνος καί πολυπράγμων δέν μπορεῖ νά γίνει πράος καί ἡσύχιος, διότι χωρίς τήν ἀδιάλειπτο προσευχή δέν μπορεῖς νά πλησιάσεις τό Θεό!...
63. Οἱ ὁμιλίες καί θεωρίες τῶν κοσμικῶν καί ἀνευλαβῶν μοναχῶν, προκαλοῦν στούς ἡσυχαστές θόλωση τοῦ νοῦ, ἀνευλάβεια στά Θεῖα καί ἄγχος ψυχῆς.
64. Ὁ ὑπερήφανος περπατάει στό σκοτάδι καί νομίζει ὅτι εἶναι ἀνώτερος ἀπό ὅλους τούς ἄλλους ἀνθρώπους, ἐνῶ εἶναι ὁ χειρότερός τους, διότι δέ θέλησε νά περιπατήσει τήν ὁδό τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ἡ ταπείνωση!...
65. Ἡ παντοτινή μελέτη τῶν Θείων Γραφῶν γεμίζει τήν ψυχή ἀπό θαυμασμό καί Θεία εὐφροσύνη!...


66. Ὑπάρχουν δάκρυα ἀναμεμιγμένα μέ μέλι, πού συμβαίνουν κατά καιρούς στούς ἡσυχαστές (μελέτη – προσευχή) καί ὑπάρχουν τά ἀδιάλειπτα δάκρυα πού ὁδηγοῦν στήν εἰρήνη τῶν λογισμῶν καί στά μυστήρια τοῦ Θεοῦ!
67. Ὅποιος καταφρονήσει τήν ἀνθρώπινη δόξα, ἀξιώνεται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ!
68. Ὅποιος ὑποτάξει τόν ἑαυτό του στό Θεό, ὑποτάσσονται σ᾿ αὐτόν τά πάντα, διότι γεννᾶται ἀπό τό Θεό στήν καρδιά του ἡ εἰρήνη. Ἐάν δέν ταπεινωθοῦμε, θά μᾶς ταπεινώσει ὁ Θεός. Ἡ ἀληθινή ταπείνωση εἶναι γέννημα τῆς γνώσεως καί τῶν πειρασμῶν.
69. Ἡ πίστη καί ἡ χαρά τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Κοινωνίας μᾶς χαρίζουν τά μεγαλύτερα χαρίσματα, ἀνακαινίζοντάς μας!...
70. Τά μικρά παιδιά ἔχουν καθαρό σῶμα καί ἀπαθῆ ψυχή. Δέν ἔχουν ὅμως καθαρότητα νοῦ, πού εἶναι ἡ τελειότητα, διότι μέ πνευματική δύναμη ἐντρυφᾶ στίς Θεῖες ἀποκαλύψεις τοῦ Οὐρανίου κόσμου!...

http://hristospanagia3.blogspot.gr/2016/02/7.html

Η Πανθρησκειακή οικουμενιστική γραμμή Βαρθολομαίου εφαρμόζεται με συνέπεια!


Γιὰ ἄλλη μιὰ φορά:
νέα Ἐκκλησία εἶναι ἐδῶ!!!


π. Απ. Μαλαμούσης:

Πολεμάμε με τον ιμάμη ξενοφοβία και ρατσισμό

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΙΜΑΣ

ΜΟΝΑΧΟ -ΑΠΟΣΤΟΛΗ. O ιερέας Απόστολος Μαλαμούσης και ο ιμάμης Βενιαμίν Ιντριτς είναι δύο καλοί φίλοι και όχι μόνο: σε δύσκολες εποχές έχουν συστρατευθεί εναντίον του θρησκευτικού φανατισμού και υπέρ της αρμονικής συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων στον τόπο όπου ζουν, τη Βαυαρία. Ο πατήρ Απόστολος, αρχιερατικός επίτροπος στη Βαυαρία, ανταποκρίνεται δίχως αναστολές στις προσκλήσεις του ιμάμη να παραστεί σε θρησκευτικές εκδηλώσεις των μουσουλμάνων και ο Ιντριτς, με καταγωγή από τα Σκόπια, δεν διστάζει να περάσει το κατώφλι της ορθόδοξης Εκκλησίας του Μονάχου. Οι δυο τους, δε, παίρνουν ενεργά μέρος και μάλιστα στην πρώτη γραμμή, σε συγκεντρώσεις και πορείες εναντίον του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της τρομοκρατίας.
«Ερχονται αυτοί, πάμε εμείς, έτσι γίνεται» λέει στην «Κ» ο δραστήριος ιερωμένος. Τούτη την εποχή ο πατήρ Απόστολος βοηθάει τον θρησκευτικό ηγέτη των μουσουλμάνων να χτίσει ένα μεγάλο τζαμί και μουσουλμανικό κέντρο στο Μόναχο, συμμετέχοντας μάλιστα, με έγκριση του μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αυγουστίνου, μαζί με άλλες εξέχουσες προσωπικότητες της Βαυαρίας στο ανώτατο ιδρυτικό συμβούλιο του τεμένους!
Ἀπὸ πρόσφατη Πανθρησκειακὴ ἐκδήλωση στὸ Μόναχο!

– Τι δουλειά έχετε εσείς ένας χριστιανός παπάς στα τζαμιά και να τρέχετε να βοηθάτε για να χτίζονται τεμένη; Μια τέτοια πρωτοβουλία στην Ελλάδα θα ήταν μάλλον αδιανόητη για έναν ιερωμένο.
– Εμείς εδώ καλλιεργούμε τις διαθρησκειακές και διεκκλησιαστικές σχέσεις. Εχω πολύ καλές επαφές με τους καθολικούς, τους ευαγγελικούς, όπως και με ανθρώπους που ανήκουν σε διάφορα θρησκεύματα, όπως ο

Ανώτατος κλήρος ή η σιωπή των “αμνών”


Ανώτατος κλήρος ή η σιωπή των “αμνών”

«Υμείς εστέ το άλας της γης, εάν δε το άλας μωρανθή,
εν τίνι αλισθήσεται;» (Ματθ. 5, στίχ. 13).

Μεγάλη είναι η απογοήτευση που κατέχει τον ορθόδοξο Έλληνα για τα δεκάδες νομοθετήματα που έφεραν κοσμογονική αναστάτωση και ηφαιστειακή έκρηξη στην κοινωνία τα τελευταία χρόνια, και την παγερή αδιαφορία της θρησκευτικής ηγεσίας.

Οσο για το πρόσφατο σύμφωνο συμβίωσης, μόλις 4-5 ιεράρχες διαφοροποιήθηκαν από την νεκρή εκκλησιαστική ηγεσία και άρθρωσαν καταγγελτικό λόγο! Ο κόσμος χάνεται. Νεανικές ψυχές καταβροχθίζονται από τον Άδη. Η «ένωση αθέων» ζήτησε από τον Υπουργό Παιδείας και «Θρησκευμάτων», τον γνωστό μυκτηριαστή των Αγίων Λειψάνων και του Αγίου Φωτός, την κατάργηση των θρησκευτικών και ο υπουργός «τους υποσχέθηκε την κατάργησή τους» («ΒΗΜΑ», 23/8/15). Δεν πρόλαβαν να περάσουν 24 ώρες από την ορκωμοσία της Κυβέρνησης και η νέα αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας δήλωσε [ραδιοφωνικός σταθμός «Στο κόκκινο»]: «Δεν είναι δυνατόν να οφείλει να δηλώνει ο μαθητής σε δημόσιο έγγραφο το θρήσκευμά του ή την ιδιότητα του άθεου, ώστε να εξασφαλίζει την απαλλαγή του». Τις σχέσεις μεταξύ πολιτικής και θρησκευτικής ηγεσίας τα τελευταία 40 χρόνια τις διέκρινε ανοχή, συμβιβασμός και ατέλειωτα αλισβερίσια.
Αποκορύφωμα όλων αυτών ήταν η παρουσία του κ. Τσίπρα εντός του Ιερού Βήματος του Ναού του Πρωτάτου στο Α. Όρος, πράγμα που δεν επιτρέπεται σε κανέναν λαϊκό! Πριν λίγες μέρες θαυμάσαμε τον άνθρωπο που δεν παντρεύτηκε αλλά συζεί, που έχει αβάπτιστα τέκνα [δικαίωμα του αυτό] να ρίχνει τον τίμιο Σταυρό στα νερά την ημέρα των Θεοφανίων! Τον ιερότερο αυτό σύμβολο της Ορθοδοξίας του προσεφέρθη από προκαθήμενο της Εκκλησίας μας! Σαν να καλείτο από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο ο Ηρώδης στη Βάπτιση του Κυρίου!! Όλα αυτά γίνονται γιατί διοικούντες του ανώτατου κλήρου φοβούνται μη χάσουν μισθούς και προνόμια και ως εκ τούτου ενισχύουν ανόσια έργα των κρατούντων, δίδοντάς τους το δικαίωμα να ποδοπατούν Ιερά και Όσια.
Έτσι έως σήμερα ο υψηλόβαθμος κλήρος, στη συντριπτική πλειονότητά του, ποτέ δεν