Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018

Θα πάψουν κάποτε να αυτό-αναιροῦνται; Θα ακολουθήσουν επιτέλους την αλήθεια;Ἡ ἀλήθεια δὲν κρύβεται

Τοῦ Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου

Δὲν πρόλαβε νὰ δημοσιευθεῖ τὸ κείμενο μὲ τὴν ἐρώτηση, ποιό ἦταν πραγματικὰ τὸ πρῶτο βῆμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἔτσι ὥστε νὰ βρεθεῖ ἕνας κοινὸς τόπος συνεργασίας μεταξὺ τῶν καλοπροαίρετων ἀνεξαρτήτως ἡμερολογίου, καὶ ἀμέσως κατηγορήθηκε ὡς διασπαστικό.
Μάλιστα ἐπισκοπομανὴς κληρικὸς ἔσπευσε νὰ μᾶς χαρακτηρίσει ὡς σέκτα καὶ δήλωσε ὅτι θὰ μᾶς ἀντιμετωπίσει ἀνάλογα! Βέβαια ὅλα αὐτὰ χωρὶς καμία ἀναφορὰ ἢ ἀντίκρουση τῶν στοιχείων ποὺ παρατέθηκαν, παρὰ μόνο μὲ «χριστιανικὲς» ὕβρεις καὶ καταδίκες. Ἂς εἶναι! Ἐμεῖς τοῦ εὐχόμαστε, ὅ,τι καλύτερο.
Ἂν ὁ Χριστὸς ὑβρίσθηκε ὡς δαιμονισμένος, ὁ ἅγιος Νεκτάριος ὡς πόρνος, οἱ εὐσεβεῖς ἀνὰ τοὺς αἰῶνες διώχθηκαν, ἐμεῖς ποὺ εἴμαστε ἀσύγκριτα μικρότεροι σὲ σχέση μὲ αὐτούς, τί περιμένουμε νὰ ἀκούσουμε καὶ νὰ βιώσουμε; Μοναδικὸς σκοπός μας παραμένει πάντα ἡ στήριξη τῶν ἀδελφῶν μας, ποὺ βομβαδίζονται ἀπὸ μηνύματα «ἀγάπης καὶ ἑνότητος», ἄνευ ὅμως ἀληθείας, καὶ κινδυνεύουν νὰ καταλήξουν σὲ σχίσματα. Διότι χωρὶς τὴν ἀλήθεια τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ στηριχθεῖ.
Οἱ δὲ Γ.Ο.Χ. «ἀπάντησαν» στὸ κείμενο πετώντας, κατὰ τὸ λαϊκό, τὴν μπάλα στὴν ἐξέδρα. Ἀντὶ δηλ. νὰ λάβουν ὑπόψη τὰ στοιχεῖα ποὺ παρατέθηκαν καὶ νὰ σκεφτοῦν, μήπως αὐτὰ στέκουν καὶ μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ὡς μία βάση ἀναθεώρησης ἢ τουλάχιστον νὰ τὰ ἀναιρέσουν μὲ ἐπιχειρήματα καὶ πηγὲς ὡς ψευδῆ, συνέχισαν τὸ καταδικαστικὸ παραλήρημά τους, ἀναπηδώντας, μία στὸ ἐπιχείρημα περὶ τῶν ἐγκυκλίων, μία στὸ περὶ τοῦ 1924, καὶ ἀποδεικνύοντας ὅτι ὄχι μόνο ἑνότητα δὲν ἐπιζητοῦν, ἀλλὰ τὸ βασικὸ μέλημά τους εἶναι, νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὶς δυσκολίες ποὺ συνδέονται μὲ τὴν ἀποτείχιση καὶ νὰ πείσουν ὅλο καὶ πιὸ πολλοὺς ἀποτειχισμένους νὰ προσχωρήσουν στὶς παρατάξεις τους, ποὺ εἶχαν ἀραιώσει σημαντικά.
Μέ βάση, λοιπόν, τὰ παραπάνω δὲν εἶχα σκοπὸ νὰ συνεχίσω μία ἀνούσια πιὰ συζήτηση μόνο γιὰ τὸ θεαθῆναι, ὅταν τὸ διακύβευμα εἶναι ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν μας.
Ξαφνικὰ ὅμως ἐπανεμφανίστηκε κι ἄλλο ἕνα ἐπιχείρημα. Ἀποφάσισα νὰ τὸ σχολιάσω, μιᾶς καὶ οἱ περισσότεροι ρασοφόροι ποὺ «κόπτονται» γιὰ τὸ ἡμερολογιακὸ καὶ «διαρρηγνύουν τὰ ἱμάτιά τους» γιὰ τὴν ἑνότητα, ἀντὶ νὰ ἀδράξουν τῆς εὐκαιρίας καί, ἐξετάζοντας τὰ στοιχεῖα ποὺ παρατέθηκαν ἀντικειμενικά, νὰ προσφέρουν στὸν διάλογο αὐτὸν καὶ νὰ προφυλάξουν αὐτοὶ τοὺς πιστοὺς ἀπὸ τοὺς κινδύνους ποὺ ἐμφανίζονται, λειτουργοῦν στὸ παρασκήνιο ἢ μιλοῦν σὲ ἐκπομπὲς γιὰ ἀσφαλῆ ἀπὸ θέμα κόστους θέματα ἢ σιγοῦν, παρὰ τὰ τόσα στοιχεῖα καὶ ἐπιχειρήματα ποὺ ἔχουν βγεῖ στὴν δημοσιότητα, ἀφήνοντας τὸ ποίμνιο ἕρμαιο τῶν σχισμάτων. Ἔτσι ἀναλαμβάνουν λαϊκοὶ αὐτὸ ποὺ θὰ ἔπρεπε ρασοφόροι νὰ πράξουν ἀνεξαρτήτως κόστους.
Θὰ παρουσιάζω τὸ ἐπιχείρημα αὐτό, ἔτσι ὅπως ἐμφανίστηκε σὲ πολλὰ ἱστολόγια μὲ τίτλο «ΠΑΣΧΑΛΙΟ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΑ». Τὸ ἐπιχείρημα αὐτὸ πάρθηκε ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἀθ. Σακαρέλου, «Παληό και νέο ημερολόγιο», 2005 σελ. 152-153 (βλέπε ἐδῶ):
«Η Εκκλησία της Φινλανδίας όμως δέχτηκε την ημερολογιακή μεταβολή. Άλλαξε πριν ογδόντα χρόνια, όχι μόνο το Παληό ημερολόγιο, αλλά και το Πασχάλιο! Έκτοτε, γιορτάζει το Πάσχα με τους παπικούς, που πολλές φορές συμπίπτει με το Πάσχα των Εβραίων, ή και πριν από αυτό. Αυτό σημαίνει σύμφωνα με τον παραπάνω Κανόνα της Αντιόχειας ότι οι κληρικοί της είναι ήδη καθηρημένοι και οι πιστοί αποκομμένοι απ' την Εκκλησία.
Θα διερωτηθεί κάποιος, τι μας ενδιαφέρει εμάς, αν η Εκκλησία της Φινλανδίας, δέχτηκε το παπικό Πασχάλιο! Όμως, μας ενδιαφέρει άμεσα. Γιατί δεν πρέπει οι Ορθόδοξοι κληρικοί, όπως ορίζει ο α΄ Κανόνας της Αντιόχειας, να έχουν “κοινωνία” με τους κληρικούς της Φινλανδίας. Όσοι κληρικοί έχουν “κοινωνία” με τους κληρικούς της Εκκλησίας αυτής, είναι και αυτοί καθηρημένοι, σύμφωνα με τον παραπάνω Κανόνα.
Ποιοι κληρικοί έχουν “κοινωνία” με την Εκκλησία της Φινλανδίας; Μόνο οι κληρικοί που δέχτηκαν ή ανέχονται το Νέο Γρηγοριανό Ημερολόγιο! Επομένως, μπορεί ορισμένοι επίσκοποι να μην άλλαξαν το Πασχάλιο, όμως επειδή έχουν “κοινωνία” με την Εκκλησία της Φινλανδίας, είναι σαν να άλλαξαν και οι ίδιοι το Πασχάλιο. Οι συνέπειες είναι ακριβώς οι ίδιες!
4. Σύμφωνα με τον παραπάνω Κανόνα όσοι κληρικοί αυθαδιάζουν προς τον “΄Ορον” της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου με το να ζητούν την αλλαγή της ημερομηνίας γιορτασμού του Πάσχα είναι ήδη, προκαταβολικά από τη Σύνοδο της Αντιόχειας, καθηρημένοι!
Ποιοι είναι αυτοί; Είναι όσοι κατά καιρούς έχουν ταχθεί υπέρ της αλλαγής της ημερομηνίας του Πάσχα, για να το γιορτάζουμε την ίδια μέρα με τους Λατίνους, όπως είναι ο Μελέτιος Μεταξάκης, ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, μέχρι τον Αθηναγόρα και τους διαδόχους του Δημήτριο και Βαρθολομαίο».
Εἶναι νὰ ἀπορεῖ κανεὶς μὲ αὐτὸ τὸ ἐπιχείρημα.
Πρῶτον, ἐμεῖς εἴμαστε ἀποτειχισμένοι, ἄρα δὲν ἔχουμε ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ κανέναν Οἰκουμενιστὴ ἢ ἑορτάζοντα τὸ Πάσχα μὲ τὸ Γρηγοριανό. Πρός τί ἡ ἐπαναφορὰ τοῦ ἐπιχειρήματος λοιπόν;
Δεύτερον, ἂν ὅλοι ὅσοι εἶχαν καὶ ἔχουν κοινωνία μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Φινλανδίας εἶναι καθηρημένοι καὶ αἱρετικοί, τότε εἶναι καὶ ἡ ΡΟΕΔ (ROCOR), μιᾶς καὶ αὐτὴ δὲν διέκοψε τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Φινλανδίας ἢ μὲ αὐτοὺς ποὺ κοινωνοῦν/νοῦσαν μαζί της. Ἄρα καὶ οἱ κληρικοὶ τῶν Γ.Ο.Χ. ποὺ χειροτονήθηκαν ἀπὸ τὴν ΡΟΕΔ (ROCOR) σύμφωνα μὲ τὸν προαναφερθέντα α΄ Κανόνα τῆς Ἀντιοχείας εἶναι καθηρεμένοι καὶ αἱρετικοί!

Η επικοινωνία με σχισματικούς θα μπορούσε να οδηγήσει σε αφορισμό

Η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία προειδοποιεί την Κωνσταντινούπολη:

Η επικοινωνία με σχισματικούς θα μπορούσε να οδηγήσει σε αφορισμό

-Ράβει κοστούμι για προκαθήμενος ο Φιλάρετος 

Σοβαρή προειδοποίηση είχαμε από την κανονική Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία η οποία υπενθυμίζει στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο τον κίνδυνο αφορισμού για την επικοινωνία με σχισματικούς.«Ο ηγέτης μας ζήτησε από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο να επηρεάσει τον επίσκοπο της Κωνσταντινούπολης

«Η Χιλιετής Βασιλεία» (Ι. Αποκάλυψις – κεφ. 20)


Καί: «Ορθοδοξία ή Χριστιανικός διαλογισμός;»
(Προς George Ber, 29 Σεπτ. 2018 – 5.56 μ.μ.)

Τοῦ Ν. ΣΑΚΑΛΑΚΗ


Αναμφίβολα, υπάρχει μια ερμηνευτική αμφιταλάντευση των θεολόγων–ερευνητών ανάμεσα στο θεολογικό νόημα και στην κοινωνική διάσταση της Χιλιετίας. 
      Το θεολογικό ερώτημα που εγείρεται είναι:
Θα υπάρξει στην Χιλιετία σύμπτωση (εσχατολογική) του στόχου Εκκλησίας και πολιτικής εξουσίας, που είναι η σωτηρία του ανθρώπου;
Διότι στην παγκόσμια ιστορία εν πολλοίς, υπήρξε μια δυαδική αντίστιξη και αντίθεση Εκκλησίας και Πολιτείας. Μήπως στην Χιλιετία θα έχουμε την πιο οριακή σύμπτωση στόχων εκκλησίας και εξουσίας;
     Οι Πατέρες αναδεικνύουν τις βαθύτερες πνευματικές συναρτήσεις της

"Τα παδία παίζει" για την κτίση κτημάτων!

 Το Οικουμενικό Πατριαρχείο δικαιώθηκε από το ΣτΕ για τον ναό του Αγίου Γεωργίου στο κτήμα Προμπονά


Ούτε δυό οικουμενιστικών γαϊδουριών άχυρο
δεν μπορούν να χωρίσουν!
Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), με σημερινή απόφασή του, δικαίωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο για τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, Αγίων Αναργύρων και Αγίας Φωτεινής στο κτήμα Προμπονά, στα Άνω Πατήσια.
Συγκεκριμένα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο οικουμενικός πατριάρχης Βαρθολομαίος και η Ιερά, Βασιλική, Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Βλατάδων είχαν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερωνύμου, για την υπόθεση του κτήματος Προμπονά. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου

Κολακεία των αιρετικών (δηλ. προδοσία της πίστεως): Ο άριστος τρόπος για να γίνει κανείς σήμερα Μητροπολίτης!


Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης: «Προσπαθούν να υποβιβάσουν το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο από "θρόνο" σε "παραθρόνιο"» 

– «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο λάμπει»Με αφορμή τις εξελίξεις στο ουκρανικό ζήτημα αλλά και την επίσκεψή του στην Πόλη, ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης κάνει τη δική του παρέμβαση εκφράζοντας την υποστήριξή του στο πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τον